Prejsť na článok

Zakazuje Biblia mať potešenie zo sexu?

Zakazuje Biblia mať potešenie zo sexu?

Odpoveď z Biblie

Biblia nezakazuje ľuďom potešenie zo sexu, naopak, ukazuje, že je to dar, ktorý dal Boh ľuďom v manželstve. Boh stvoril ľudí „mužského a ženského rodu“ a zhodnotil to ako „veľmi dobré“. (1. Mojžišova 1:27, 31) Keď spojil prvého muža a ženu manželstvom, povedal, že sa „stanú jedným telom“. (1. Mojžišova 2:24) K tomu malo patriť potešenie z intímneho vzťahu a silného citového puta.

V Biblii sa priamo píše, že pre manželov majú byť sexuálne styky s manželkou zdrojom radosti: „Raduj sa s manželkou svojej mladosti... Jej prsia nech ťa opájajú v každom čase. Jej láska nech ťa stále vzrušuje.“ ​(Príslovia 5:18, 19) Boh si prial, aby bolo potešenie z naplnenia sexuálnej túžby vzájomné, čiže aj manželky mali mať z pohlavného styku radosť, lebo v Biblii sa píše: „Pohlavná túžba je prirodzená a jej naplnenie by si manželia nemali vzájomne odopierať.“ ​(1. Korinťanom 7:3, Nový zákon v modernom jazyku)

Stanovil Boh v tejto oblasti nejaké obmedzenia?

Boh určil, že sexuálne styky majú mať len manželské páry, ako to vidieť zo slov v Hebrejom 13:4: „Manželstvo nech je počestné medzi všetkými a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo Boh bude súdiť smilníkov a cudzoložníkov.“ Manželia si musia byť navzájom verní a držať sa svojho manželského sľubu. Najväčšia radosť vyplýva z uplatňovania biblickej zásady „viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní“, nie zo sebeckého uspokojovania vlastných túžob. (Skutky 20:35)