Odpoveď z Biblie

Michael alebo „svätý Michal“, ako ho nazývajú v niektorých náboženstvách, je meno, ktoré mal Ježiš predtým, ako žil na zemi, a aj po svojom návrate do neba. * Z Biblie sa o Michaelovi dozvedáme, že sa po smrti Mojžiša dostal do sporu so Satanom a že pomohol istému anjelovi, aby mohol odovzdať Božie posolstvo prorokovi Danielovi. (Daniel 10:13, 21; Júda 9) Meno Michael znamená „Kto je ako Boh?“, čo je veľmi vhodné, lebo Michael obhajuje Božiu vládu a bojuje proti Božím nepriateľom. (Daniel 12:1; Zjavenie 12:7)

Ale je archanjel Michael a Ježiš jedna a tá istá osoba? Pozrime sa na niekoľko dôvodov, ktoré nás vedú k tomuto záveru.

  • Michael je archanjel. (Júda 9) Titul „archanjel“ znamená „hlavný anjel“ a v Biblii sa nachádza len v dvoch veršoch. V oboch prípadoch je toto slovo použité v jednotnom čísle. To naznačuje, že tento titul nepatrí viacerým anjelom. V jednom z týchto veršov sa píše, že vzkriesený Pán Ježiš „zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela“. (1. Tesaloničanom 4:16) Ježiš „hlas archanjela“, pretože je archanjel, archanjel Michael.

  • Michael velí armáde anjelov. „Michael a jeho anjeli bojovali s drakom“, čiže so Satanom. (Zjavenie 12:7) Michaelovi bola v duchovnej ríši zverená veľká právomoc. Vidno to z toho, že v Biblii je označený ako „jedno z najpoprednejších kniežat“ a ako „veľké knieža“. (Daniel 10:13, 21; 12:1) Podľa učenca Davida Auneho, ktorý sa špecializuje na Nový zákon, tieto tituly znamenajú, že Michael je „hlavným veliteľom anjelského vojska“.

    V súvislosti s autoritou nad anjelským vojskom sa v Biblii spomína okrem Michaela už len jedno meno — Ježiš. Napríklad apoštol Pavol píše o „zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi v planúcom ohni“, ako prichádza s trestom od Boha. (2. Tesaloničanom 1:7, 8; Matúš 16:27) O Ježišovi sa píše, že „odišiel do neba; a boli mu podriadení anjeli a vrchnosti a moci“. (1. Petra 3:21, 22) Bolo by zvláštne, keby Boh vymenoval do úlohy veliteľa svätých anjelov Ježiša aj Michaela, ktorí by si konkurovali. Logickejší je záver, že Michael je ďalšie meno Ježiša Krista.

  • Michael „povstane“ v „čase tiesne“, aká tu ešte nebola. (Daniel 12:1) V knihe Daniel sa výraz „povstane“ často spája s kráľom, ktorý začína konať niečo mimoriadne. (Daniel 11:2–4, 21) A je to práve Ježiš Kristus, v knihe Zjavenie nazvaný aj „Slovo Božie“, kto ako „Kráľ kráľov“ mimoriadnym spôsobom zasiahne v prospech Božieho ľudu a porazí Božích nepriateľov. (Zjavenie 19:11–16) Stane sa to počas „veľkého súženia, aké nebolo od začiatku sveta“. (Matúš 24:21, 42)

^ 3. ods. V Biblii sú aj iné osoby známe pod viacerými menami. Napríklad Jakob bol nazvaný aj Izrael, Peter mal ďalšie meno Šimon a Taddeus sa volal aj Judáš. (1. Mojžišova 49:1, 2; Matúš 10:2, 3; Marek 3:18; Skutky 1:13)