Prejsť na článok

Kto alebo čo je „Alfa a Omega“?

Odpoveď z Biblie

Označenie „Alfa a Omega“ sa vzťahuje na Všemohúceho Boha, Jehovu. V Biblii sa tento výraz nachádza trikrát. (Zjavenie 1:8; 21:6; 22:13) *

Prečo Boh nazýva sám seba „Alfa a Omega“?

Kniha Zjavenie sa nachádza v časti Biblie, ktorá je bežne označovaná ako Nový zákon a ktorá bola napísaná po grécky. Písmeno alfa je v gréckej abecede na prvom mieste a omega na poslednom. Postavenie týchto písmen v abecede znázorňuje, že Jehova je „začiatok a koniec“. (Zjavenie 21:6) Jedine on je Všemohúci Boh od nekonečnej minulosti do nekonečnej budúcnosti. Len o ňom sa dá povedať, že je „od večnosti do večnosti“. (Žalm 90:2, Jeruzalemská Biblia)

Kto je „prvý a posledný“?

Biblia týmto výrazom opisuje Boha Jehovu, ale aj jeho Syna, Ježiša Krista. V prípade Jehovu však tento titul znamená niečo iné ako v prípade Ježiša Krista. Ukážme si to na dvoch príkladoch:

  • Izaiášovi 44:6 Jehova o sebe hovorí: „Som prvý a som posledný, a okrem mňa niet nijakého Boha.“ Jehova týmito slovami vyzdvihuje myšlienku, že je jediný večný a pravý Boh a „okrem neho niet žiadneho iného“. (5. Mojžišova 4:35, 39) Na tomto mieste má výraz „prvý a posledný“ teda rovnaký význam ako výraz „Alfa a Omega“.

  • Iné miesta, kde sa nachádza výraz „Prvý [protos, nie alfa] a Posledný [eschatos, nie omega]“, sú Zjavenie 1:17, 18Zjavenie 2:8. Z kontextu týchto veršov je zrejmé, že sa tu hovorí o niekom, kto zomrel a neskôr bol opäť privedený k životu. Označenie „Prvý a Posledný“ sa na tomto mieste teda nemôže vzťahovať na Boha, lebo Boh nikdy nezomrel. (Habakuk 1:12) No podľa Biblie to bol Ježiš, kto zomrel a bol vzkriesený. (Skutky 3:13–15) On bol prvý z ľudí, kto bol vzkriesený k nesmrteľnému životu v nebi ako duchovná bytosť, aby tam žil „po celú večnosť“. (Zjavenie 1:18; Kolosanom 1:18) Všetci ďalší ľudia po ňom mali byť kriesení prostredníctvom neho. (Ján 6:40, 44) Ježiš bol teda posledný, koho vzkriesil priamo Jehova. (Skutky 10:40) Je preto vhodne nazvaný „Prvý a Posledný“.

Je „Alfa a Omega“ zo Zjavenia 22:13 Ježiš Kristus?

Nie. V 22. kapitole Zjavenia sú zapísané výroky viacerých osôb a nie je v nej jednoznačne uvedené, kto vyslovil výrok v 13. verši. Profesor teológie a biblickej kritiky William Barclay k tomu poznamenáva: „Jednotlivé osoby nehovoria v pevne stanovenom poradí... a je veľmi ťažké s istotou povedať, kto práve hovorí.“ ​(Revidované vydanie diela The Revelation of John, 2. zväzok, strana 223) Preto sa označenie „Alfa a Omega“ v Zjavení 22:13 môže právom vzťahovať na tú istú osobu, ktorá je týmto titulom označená aj na iných miestach v Zjavení – na Boha Jehovu.

^ 1. ods. V preklade King James Version sa nachádza aj v Zjavení 1:11. No väčšina moderných prekladov výraz „Alfa a Omega“ na tomto mieste vynecháva, lebo v najstarších gréckych rukopisoch sa nenachádza. Bol zjavne pridaný pri zhotovovaní neskorších odpisov Biblie.