Prejsť na článok

Historická presnosť Biblie

Biblické krajiny a miesta

Egypt a biblické dejiny

Potvrdzuje svetská história a archeológia to, čo sa v Biblii píše o tejto starovekej krajine?

Asýria a biblické dejiny

Zhodujú sa poznatky historikov s tým, čo sa píše o starovekej Asýrii v Biblii? Pozrite sa, aké sú fakty.

Babylon a biblické dejiny

Prečo je Božie proroctvo o zničení Babylona také pozoruhodné?

Médo-Perzia a biblické dejiny

Prečítate si, ako Boh viedol udalosti tak, aby Médo-Perzia splnila biblické proroctvo.

Grécko a biblické dejiny

Prečítajte si, ako sa Grécko stalo piatou svetovou mocnosťou biblických dejín.

Rím a biblické dejiny

Akú úlohu zohral staroveký Rím v spĺňaní biblického proroctva?

Archeológia potvrdzuje biblický záznam o tom, kde žil kmeň Manašše

Ostrakóny zo Samárie potvrdzujú, že historický záznam v Biblii je aj v detailoch presný.

Vedeli ste? — júl 2015

Biblia uvádza, že niektoré časti Zasľúbenej krajiny boli zalesnené. Bolo to naozaj tak, keďže dnes je Izrael takmer bez lesov?

Vedeli ste? — apríl 2013

Prečo bolo staroveké mesto Ninive nazvané „mestom krviprelievania“? Prečo si Židia v staroveku robili po okrajoch strechy zábradlie?

Biblické postavy

Naozaj Ježiš žil?

Čo o tom hovoria uznávaní historici a znalci zo staroveku i zo súčasnosti?

Je v Biblii presný záznam o Ježišovom živote?

Prečítajte si, aké sú fakty o evanjeliách a najstarších známych rukopisoch.

Existoval Ján Krstiteľ?

Josephus Flavius, historik z prvého storočia, nepochyboval o tom, že Ján Krstiteľ existoval. Rovnakú istotu môžeme mať aj my.

Mojžiš — skutočná osoba alebo mýtus?

Existujú dôkazy o tom, že Mojžiš naozaj žil?

Archeologický objav potvrdzuje, že kráľ Dávid skutočne existoval

Niektorí kritici tvrdia, že Dávid je len mýtická postava izraelských legiend. O čom svedčia archeologické objavy?

Ďalší archeologický dôkaz

Osoba Tattenaja vám možno nie je známa, no našli sa o ňom archeologické nálezy, ktoré poukazujú na niečo veľmi zaujímavé.

Biblické meno na džbáne zo staroveku

Výskumníkov nedávno zaujali úlomky 3 000-ročného keramického džbána vykopaného v roku 2012. Čo bolo na nich také zaujímavé?

Vedeli ste? – február 2020

Ako archeológia potvrdzuje, že Balsazár existoval a bol babylonským kráľom?

Okno do minulosti — Kýros Veľký

Kto bol Kýros a aké pozoruhodné predpovede boli o ňom vyrieknuté asi 150 rokov pred jeho narodením?

Vedeli ste?–marec 2020

Aké mimobiblické pramene dokazujú, že Izraeliti boli otrokmi v Egypte?

Patrila do Kaifášovej rodiny

Nález Mirjaminho osária potvrdzuje, že v Biblii sa píše o ľuďoch a rodinách, ktoré skutočne existovali.

Vedeli ste? — november 2015

Prečo sa musel Jozef oholiť, skôr než predstúpil pred faraóna? Biblia píše, že Timotejov otec bol Grék. Znamenalo to nutne, že bol z Grécka?

Vedeli ste? — máj 2015

Potvrdzuje archeológia Bibliu? Kedy vymizli levy z biblických krajín?

Biblické udalosti

Je príbeh o Noemovi a potope iba mýtus?

V Biblii sa píše, že Boh spôsobil potopu, aby odstránil zlých ľudí. Čo svedčí o tom, že tento biblický záznam je pravdivý?

Siahajú korene dnešných jazykov k „babylonskej veži“?

Poznáte príbeh o babylonskej veži? Aký je skutočný pôvod jazykov?

Dôvody na dôveru v Bibliu — historická presnosť

Je Biblia historicky presná aj v zdanlivo nedôležitých detailoch?

Dôvody na dôveru v Bibliu — splnené proroctvá

Biblia je plná predpovedí, čiže proroctiev. Splnili sa už nejaké?

Dobré posolstvo pre celé ľudstvo — Presné biblické proroctvá

Ježiš venoval svoj život tomu, aby oznamoval „dobré posolstvo o Božom kráľovstve“. Zomrel jeho odkaz spolu s ním?

Staroveký egyptský reliéf potvrdzuje pravdivosť Biblie

Archeologický nález v Egypte je dôkazom, že v Biblii sú pravdivé a presné informácie.

Je biblický záznam o vyhnanstve Židov v Babylone presný?

Žili Židia v Babylone naozaj v takých podmienkach, aké boli predpovedané v Biblii? Pozrite sa, čo zistili archeológovia.

Otázky čitateľov — november 2015

Existujú dôkazy, že staroveké mesto Jericho bolo dobyté bez dlhého obliehania?

Vedeli ste? — október 2012

Utiekli kresťania z Judey ešte predtým, ako bol Jeruzalem v roku 70 n. l. zničený? Kto boli „synovia prorokov“?

Život v biblických časoch

Na čo sa v staroveku používali pečate?

Prečo boli v staroveku pečate veľmi dôležité a ako ich používali králi a panovníci?

„Z vrchov budeš ťažiť meď“

Nedávne archeologické objavy vrhajú viac svetla na používanie medi v biblických časoch.

Používanie kozmetiky v biblických časoch

Ako sa skrášľovali ženy v biblických časoch?

Vedeli ste? — október 2017

Prečo Ježiš odsúdil židovský zvyk prisahať?

Vedeli ste? — Strážna veža č. 5/2017

Nebolo urážajúce, keď Ježiš prirovnal Nežidov k psíkom?

Vedeli ste? — jún 2017

Prečo Ježiš nazval obchodníkov, ktorí predávali zvieratá v chráme, lupičmi?

Vedeli ste? — október 2016

Akú mieru slobody poskytoval Rím židovským autoritám v Judei v prvom storočí? Dá sa veriť tomu, že v staroveku niekto zasial na cudzie pole burinu?

Vedeli ste? — december 2015

Naozaj prišli na Letnice roku 33 n. l. do Jeruzalema Židia „z každého národa pod nebom“? Kde boli ubytované tie tisíce ľudí, ktoré prichádzali na židovské sviatky do Jeruzalema?

Vedeli ste? — marec 2015

V čom spočívala výhoda Pavlovho rímskeho občianstva? Ako boli vyplácaní pastieri v biblických časoch?

Vedeli ste? — máj 2014

Prečo Židia požiadali Piláta, aby dal Ježišovi zlomiť nohy? Mohol Dávid zabiť Goliáta obyčajným prakom?

Vedeli ste? — február 2014

Čo bola „aloa“ používaná v biblických časoch? Ako sa v jeruzalemskom chráme určovalo, či je kvalita obete prijateľná?

Vedeli ste? — január 2014

Ako sa v Ježišovej dobe vyberali chrámové príspevky? Bol evanjelista Lukáš presným historikom?