Kniha Čo sa môžeme naučiť z Biblie? (v slovenčine nie je k dispozícii) je podobná ako kniha Čo učí Biblia? Obidve knihy budú preložené do mnohých jazykov. Obe predkladajú rovnaké biblické náuky, a to v rovnakom poradí. V knihe Čo sa môžeme naučiť z Biblie? je použitý jednoduchší jazyk a jednoduchší spôsob vysvetľovania. Je určená ľuďom, pre ktorých môže byť ťažké porozumieť knihe Čo učí Biblia? Namiesto dodatku sú v nej koncové poznámky, v ktorých je jednoduché vysvetlenie niektorých pojmov a náuk rozoberaných v hlavnom texte. V kapitolách nie sú úvodné otázky ani rámček na opakovanie. V závere každej kapitoly je miesto toho zhrnutie biblických právd, ktoré boli vysvetlené v hlavnom texte. Aj túto knihu podobne ako knihu Čo učí Biblia? možno ponúkať, aj keď nie je v ponuke na daný mesiac. Ako sa dajú pri vedení biblického štúdia využiť jedinečné prvky tejto knihy?

ZHRNUTIE: S väčšinou ľudí je možné študovať zvyčajnou metódou — prečítať odsek z knihy Čo sa môžeme naučiť z Biblie? a položiť príslušnú otázku. Niekedy však študujúci dobre neovláda jazyk alebo nevie dobre čítať. V tom prípade je možné viesť štúdium na základe zhrnutia na konci kapitoly a povzbudiť študujúceho, aby si hlavný text prečítal sám. Na vysvetlenie jednej biblickej pravdy zvyčajne stačí približne 15 minút. Keďže zhrnutie neobsahuje detaily, ktoré sú v hlavnom texte, ten, kto štúdium vedie, sa naň musí dobre pripraviť, a to s ohľadom na potreby študujúceho. Ak je štúdium vedené na základe hlavného textu, zhrnutie možno použiť na zopakovanie prebratej látky.

KONCOVÉ POZNÁMKY: Pojmy v koncových poznámkach sú uvedené v poradí, v akom sa nachádzajú v hlavnom texte. Ten, kto vedie štúdium, sa môže rozhodnúť, či koncové poznámky zaradí počas štúdia, alebo ich odporučí na samoštúdium.