HOCI ľudstvo následkom vzbury proti Božej vláde upadlo do márneho spôsobu života, Boh nenechal ľudí bez nádeje. Biblia vysvetľuje: „Tvorstvo nebolo podrobené márnosti z vlastnej vôle, ale pre toho, ktorý ho podrobil na základe nádeje, že tiež samo tvorstvo bude oslobodené z otroctva porušiteľnosti a bude mať slávnu slobodu Božích detí.“ (Rimanom 8:20, 21) Áno, Boh dal potomkom prvej ľudskej dvojice nádej. Bola to istá nádej, že ľudstvo bude oslobodené od zdedeného hriechu a smrti. Ľudia mohli znova získať blízky vzťah k Jehovovi Bohu. Ako?

Boh dal ľuďom nádej, aby mohli byť oslobodení z otroctva hriechu a smrti

2 Keď Adam a Eva zhrešili, pripravili svojich potomkov o vyhliadku žiť spokojne a večne na zemi. Za právo rozhodovať sami za seba o tom, čo je správne a čo nesprávne, predali svoju budúcu rodinu do otroctva hriechu a smrti. Ich potomkov, ktorí sa narodili do tejto rodiny, možno prirovnať k otrokom, ktorí sú uväznení na odľahlom ostrove, kde kraľujú krutí vládcovia. Naozaj, smrť vládne ako kráľ ľudstvu zotročenému iným kráľom — hriechom. (Rimanom 5:14, 21) Zdá sa, že niet nikoho, kto by ich dokázal oslobodiť. Veď do otroctva ich predal ich predok! Ale istý láskavý muž vysiela svojho syna, ktorý prinesie celú sumu potrebnú na oslobodenie všetkých, ktorí sú v zajatí. — Žalm 51:5; 146:4; Rimanom 8:2.

3 V tomto znázornení muž, ktorý oslobodil otrokov, predstavuje Jehovu Boha. Syn, ktorý priniesol cenu za vyslobodenie, je Ježiš Kristus. Ako jednosplodený Boží Syn mal predľudskú existenciu. (Ján 3:16) Bol celkom prvým Jehovovým stvorením a všetci ostatní tvorovia vo vesmíre začali existovať  prostredníctvom neho. (Kolosanom 1:15, 16) Jehova zázračne preniesol život tohto duchovného Syna do lona panny, aby sa dieťa mohlo narodiť ako dokonalý človek, čo bola cena potrebná na splnenie požiadaviek božského práva. — Lukáš 1:26–31, 34, 35.

4 Keď mal Ježiš asi 30 rokov, bol pokrstený v rieke Jordán. Pri svojom krste bol pomazaný svätým duchom, čiže Božou činnou silou. Tak sa stal Kristom, čo znamená „Pomazaný“. (Lukáš 3:21, 22) Ježišova služba na zemi trvala tri a pol roka. Počas týchto rokov vyučoval svojich nasledovníkov o „Božom kráľovstve“, nebeskej vláde, pod ktorou ľudstvo opäť  získa pokojný vzťah s Jehovom Bohom. (Lukáš 4:43; Matúš 4:17) Ježiš vedel, ako môžu ľudia viesť šťastný život, a dal svojim nasledovníkom konkrétne rady, ako byť šťastný. Keď si otvoríte Bibliu na 5. až 7. kapitole Matúša, môžete si prečítať, čo Ježiš učil v Kázni na vrchu.

Necítili by ste hlbokú vďačnosť k tomu, kto by vás vyslobodil z otroctva?

5 Ježiš na rozdiel od Adama žil v každom ohľade životom poslušnosti voči Bohu. „Nedopustil sa žiadneho hriechu.“ (1. Petra 2:22; Hebrejom 7:26) Mal právo večne žiť na zemi, ale ‚vzdal sa svojej duše‘, aby splatil Bohu to, čo Adam stratil. Na mučeníckom kole sa Ježiš vzdal svojho dokonalého ľudského života. (Ján 10:17; 19:17, 18, 28–30; Rimanom 5:19, 21; Filipanom 2:8) Tým Ježiš zabezpečil výkupné, čiže zaplatil cenu potrebnú na vykúpenie ľudstva z otroctva hriechu a smrti. (Matúš 20:28) Predstavte si, že by ste ťažko pracovali v nejakej špinavej dielni a žili životom doslovného otroka. Necítili by ste hlbokú vďačnosť k tomu, kto by zariadil, aby ste boli z tohto otroctva vyslobodený, a k tomu, kto by dobrovoľne obetoval svoj život za váš? Vďaka opatreniu výkupného sa vám otvorila cesta, aby ste sa mohli vrátiť do Božej univerzálnej rodiny a viesť naozaj uspokojujúci život bez zotročenia hriechom a smrťou. — 2. Korinťanom 5:14, 15.

6 Keď viete o tejto Jehovovej nezaslúženej láskavosti a ceníte si ju, máte mnoho ďalších dôvodov uplatňovať vo svojom živote slová múdrosti z Biblie. Vezmime si napríklad jednu zo zásad, ktoré sa uplatňujú najťažšie — odpúšťanie tým, ktorí vám ublížili. Spomínate si na slová v Kolosanom 3. kapitole, veršoch 12 až 14, o ktorých sme uvažovali v 2. lekcii? Tieto verše nás povzbudzujú, aby sme odpúšťali druhým, i keď máme možno dôvod sťažovať sa na nich. Kontext vysvetľuje prečo: „Podobne ako Jehova ochotne odpustil vám, tak robte aj vy.“ Keď si vezmete k srdcu to, čo Jehova a Ježiš Kristus urobili pre ľudstvo, budete podnietený odpustiť druhým akékoľvek urážky, najmä ak títo ľudia robia pokánie a ospravedlnia sa.