Židia slávili Pesach každý rok 14. dňa mesiaca nisan. V tento deň si pripomínali, ako ich Jehova vyslobodil z otroctva v Egypte a priviedol ich do Zasľúbenej krajiny. V roku 33 n. l. Ježiš so svojimi apoštolmi slávil sviatok Pesach v jednej hornej miestnosti v Jeruzaleme. Na konci večere povedal: „Jeden z vás ma zradí.“ Apoštoli boli šokovaní a spýtali sa ho: „Kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Je to muž, ktorému podám tento chlieb.“ Potom podal kúsok chleba Judášovi Iškariotskému. Ten ihneď vstal a odišiel.

Ježiš sa potom pomodlil, rozlámal chlieb na kúsky a podával ho ostatným apoštolom. Povedal: „Jedzte tento chlieb. Znamená moje telo, ktoré dám za vás.“ Potom vzal pohár vína, pomodlil sa a podal ho apoštolom so slovami: „Napite sa z tohto vína. Znamená moju krv, vďaka ktorej budú ľuďom odpustené hriechy. Sľubujem vám, že budete spolu so mnou kráľmi v nebi.“ Povedal im, aby si tento večer pripomínali každý rok. Dodnes to Ježišovi nasledovníci robia. Rok čo rok sa v tento večer stretávajú na zhromaždení, ktoré sa teraz nazýva Pánova večera.

 Po jedle sa apoštoli hádali, ktorý z nich je najdôležitejší. Ale Ježiš ich napomenul: „Najväčší z vás je ten, kto sám seba považuje za najmenšieho, teda najmenej dôležitého.

Ste mojimi priateľmi. Hovorím vám všetko, čo mi povedal Otec. Čoskoro pôjdem k Otcovi do neba. Vy tu zostanete a ľudia spoznajú, že ste moji nasledovníci podľa toho, že bude medzi vami láska. Musíte milovať jeden druhého tak, ako som ja miloval vás.“

Nakoniec sa Ježiš pomodlil a poprosil Jehovu, aby chránil všetkých učeníkov. Prosil ho, aby im pomáhal v pokoji spolupracovať. Modlil sa o posvätenie Jehovovho mena. Potom spolu s apoštolmi zaspievali piesne na Jehovovu chválu a vyšli von. Zakrátko mal byť Ježiš zatknutý.

„Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo.“ ​(Lukáš 12:32)