Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Poučné príbehy z Biblie

S touto publikáciou budete cestovať v čase, od stvorenia sveta, cez narodenie a službu Ježiša až po príchod Kráľovstva.

List vedúceho zboru

Ako používať túto knihu?

1. PRÍBEH

Boh vytvoril nebo a zem

V Biblii sa píše, že Boh vytvoril nebo a zem. Prečo Boh najprv vytvoril jedného anjela a až potom všetko ostatné?

2. PRÍBEH

Boh vytvoril prvého muža a prvú ženu

Boh vytvoril prvého muža a prvú ženu a dal ich do záhrady Eden. Chcel, aby si založili rodinu a z celej zeme urobili raj.

3. PRÍBEH

Adam a Eva neposlúchli Boha

Čím sa jeden strom v záhrade Eden odlišoval od ostatných? Prečo Eva jedla z jeho ovocia?

4. PRÍBEH

Hnev môže byť nebezpečný

Boh prijal Ábelovu obeť, ale Kainovu nie. Keď to Kain zistil, veľmi sa nahneval a urobil hroznú vec.

5. PRÍBEH

Noemov koráb

Skazení anjeli si brali za manželky ženy na zemi. Ich synovia boli obri, ktorí šikanovali druhých. Všade bolo veľa násilia. Ale Noe bol iný. Miloval Boha a poslúchal ho.

6. PRÍBEH

Osem ľudí prežilo potopu

Počas potopy pršalo 40 dní a 40 nocí. Noe a jeho rodina boli v korábe viac než rok. Napokon z neho mohli vyjsť.

7. PRÍBEH

Veža v Bábeli

Niektorí ľudia sa rozhodli, že postavia mesto a vežu, ktorá bude siahať až do neba. Prečo Boh spôsobil, že odrazu hovorili rôznymi jazykmi?

8. PRÍBEH

Abrahám a Sára poslúchli Boha

Prečo Abrahám so Sárou vymenili život v meste za kočovný život v kanaánskej krajine?

9. PRÍBEH

Narodil sa vytúžený syn

Ako Boh splní svoj sľub Abrahámovi? Ktorý Abrahámov syn v tom zohrá úlohu? Izák alebo Izmael?

10. PRÍBEH

Pamätaj na Lótovu manželku

Boh spôsobil, že na Sodomu a Gomoru pršal oheň a síra. Prečo boli tieto mestá zničené? Prečo by sme mali pamätať na Lótovu manželku?

11. PRÍBEH

Skúška viery

Boh povedal Abrahámovi: „Vezmi, prosím, svojho jediného syna a prines ho ako obeť na vrchu v krajine Mórija.“ Ako Abrahám zvládne túto skúšku viery?

12. PRÍBEH

Jakob dostal dedičstvo

Izákovi a Rebeke sa narodili dvojčatá Ezau a Jakob. Keďže Ezau sa narodil ako prvý, mal právo na zvláštne dedičstvo. Prečo sa ho zriekol za jednu misku kaše?

13. PRÍBEH

Jakob a Ezau sa udobrili

Ako Jakob získal požehnanie od anjela? A ako sa udobril s Ezauom?

14. PRÍBEH

Otrok, ktorý poslúchal Boha

Prečo Jozef veľa trpel, hoci robil to, čo bolo správne?

15. PRÍBEH

Jehova na Jozefa nezabudol

Aj keď bol Jozef ďaleko od svojej rodiny, nebol sám. Boh dokázal, že je s ním.

16. PRÍBEH

Kto bol Jób?

Poslúchal Jehovu aj vtedy, keď to bolo ťažké.

17. PRÍBEH

Mojžiš sa rozhodol uctievať Jehovu

Malého Mojžiša zachránil dômyselný plán jeho mamy.

18. PRÍBEH

Horiaci krík

Prečo oheň nespálil krík?

19. PRÍBEH

Prvé tri rany

Faraón priviedol na svoju krajinu nešťastie, lebo bol pyšný.

20. PRÍBEH

Ďalších šesť rán

V čom sa tieto pohromy odlišovali od prvých troch?

21. PRÍBEH

Desiata rana

Táto pohroma bola taká zdrvujúca, že zlomila aj pyšného faraóna.

22. PRÍBEH

Zázrak pri Červenom mori

Faraón prežil desať rán, ale prežije aj tento Boží zásah?

23. PRÍBEH

Sľub Jehovovi

Izraeliti utáborení pri vrchu Sinaj dali Bohu slávnostný sľub.

24. PRÍBEH

Porušili sľub

Kým Mojžiš dostal Desať prikázaní, ľud sa dopustil hrozného hriechu.

25. PRÍBEH

Svätostánok

V tomto zvláštnom stane bola uložená truhla zmluvy.

26. PRÍBEH

Dvanásť vyzvedačov

Jozua a Káleb boli iní než desiati muži, ktorí boli s nimi na výzvedách v krajine Kanaán.

27. PRÍBEH

Vzbúrili sa proti Jehovovi

Kórach, Dátan, Abirám a 250 ďalších mužov stratili zo zreteľa jeden dôležitý fakt o Jehovovi.

28. PRÍBEH

Balaamova oslica prehovorila

Oslica videla niekoho, kto bol pre Balaama neviditeľný.

29. PRÍBEH

Jehova si vybral Jozuu

Boh dal Jozuovi pokyny, ktoré môžu pomôcť aj nám.

30. PRÍBEH

Rachab ukryla vyzvedačov

Hradby Jericha sa zrazu začali rúcať! Ale Rachabin dom, hoci bol tiež časťou mestského múru, zostal stáť.

31. PRÍBEH

Jozua a Gibeončania

Jozua sa modlil k Bohu, aby sa slnko zastavilo. Vypočul ho Boh?

32. PRÍBEH

Nový vodca a dve odvážne ženy

Keď Jozua zomrel, Izraeliti začali uctievať modly a dostali sa pod útlak kráľa Jabina. Pomoc prišla cez sudcu Baráka, prorokyňu Deboru a cez Jáel.

33. PRÍBEH

Rút a Noemi

Dve ovdovelé ženy sa vracajú do Izraela. Jedna z nich, Rút, pracuje na poli, kde si ju všimne Boaz.

34. PRÍBEH

Gedeon porazil Madiancov

Izraeliti prosili Jehovu o pomoc, lebo Madianci im strpčovali život. Ako Gedeonovo malé vojsko porazilo 135 000 nepriateľov?

35. PRÍBEH

Anna sa modlí o syna

Elkána išiel s Annou, Peninnou a deťmi uctievať Boha do svätostánku v Šíle. Tam sa Anna modlila o syna. O rok sa jej narodil Samuel.

36. PRÍBEH

Jeftov sľub

Aký sľub dal Jefta a prečo? Čo povedala Jeftova dcéra na otcov sľub?

37. PRÍBEH

Jehova hovorí so Samuelom

Dvaja synovia veľkňaza Éliho slúžili vo svätostánku ako kňazi, ale porušovali Božie zákony. Mladý Samuel sa nesprával ako oni. Raz v noci s ním Jehova hovoril.

38. PRÍBEH

Samson mal silu od Jehovu

Samson dostal od Boha silu bojovať s Filištíncami. Keď sa však zle rozhodol, dostal sa do zajatia.

39. PRÍBEH

Prvý izraelský kráľ

Boh dal Izraelitom sudcov, ktorí ich mali viesť, ale oni chceli kráľa. Samuel pomazal za prvého kráľa Saula, no neskôr ho Jehova zavrhol. Prečo?

40. PRÍBEH

Dávid a Goliáš

Jehova si vyberá Dávida za budúceho kráľa Izraela a Dávid dokazuje, že to bola dobrá voľba.

41. PRÍBEH

Dávid a Saul

Prečo jeden z týchto mužov nenávidí toho druhého a ako sa správa ten druhý?

42. PRÍBEH

Statočný a verný Jonatán

Kráľov syn sa spriatelí s Dávidom.

43. PRÍBEH

Hriech kráľa Dávida

Zlé rozhodnutie vedie k veľkým problémom.

44. PRÍBEH

Chrám pre Jehovu

Boh vypočúva prosbu kráľa Šalamúna a dáva mu viac, než žiada.

45. PRÍBEH

Rozdelené kráľovstvo

Mnohí Izraeliti prestávajú slúžiť Jehovovi.

46. PRÍBEH

Skúška na vrchu Karmel

Kto je pravý Boh? Jehova alebo Baal?

47. PRÍBEH

Jehova posilnil Eliáša

Čo myslíš, môže posilniť aj teba?

48. PRÍBEH

Syn vdovy ožil

Dva zázraky v jednom dome!

49. PRÍBEH

Zlá kráľovná je potrestaná

Jezábel plánuje zabiť Nábota, aby mu mohla ukradnúť vinicu! Vidí Boh Jehova toto zlo?

50. PRÍBEH

Jehova bojuje za Jehošafata

Keď Judsko ohrozujú nepriateľské národy, dobrý kráľ Jehošafat sa obracia na Boha v modlitbe.

51. PRÍBEH

Bojovník a malé dievčatko

Malá Izraelitka hovorí svojej panej o veľkej moci Boha Jehovu a to vedie k zázračnému uzdraveniu.

52. PRÍBEH

Jehovovo ohnivé vojsko

Ako Elizeov sluha pochopil, že tých, čo sú s nimi, je viac ako tých, čo sú proti nim?

53. PRÍBEH

Odvážny Jehojada

Verný kňaz sa odvážne postaví proti zlej kráľovnej.

54. PRÍBEH

Jehova mal s Jonášom trpezlivosť

Ako sa stalo, že jedného Božieho proroka prehltla veľká ryba? Ako sa z nej dostal von? A čo ho chcel Jehova naučiť?

55. PRÍBEH

Jehovov anjel ochránil Ezechiáša

Nepriatelia Judska tvrdia, že Jehova neochráni svoj ľud, ale veľmi sa mýlia!

56. PRÍBEH

Joziáš miloval Boží Zákon

Joziáš sa stáva kráľom vo veku osem rokov a pomáha svojmu ľudu uctievať Jehovu.

57. PRÍBEH

Jehova vysiela Jeremiáša s varovným posolstvom

Slová tohto mladého proroka starších Judska veľmi rozhnevali.

58. PRÍBEH

Jeruzalem je zničený

Judský ľud stále uctieva falošných bohov, preto ho Jehova opúšťa.

59. PRÍBEH

Štyria chlapci, ktorí poslúchali Jehovu

Mladí Hebreji sú rozhodnutí zostať verní Jehovovi aj na kráľovskom dvore v Babylone.

60. PRÍBEH

Kráľovstvo, ktoré bude trvať večne

Daniel vysvetľuje Nabuchodonozorovi význam jeho čudného sna.

61. PRÍBEH

Nepoklonili sa

Sadrach, Mézach a Abednego odmietajú uctievať zlatú sochu, ktorú dal postaviť babylonský kráľ.

62. PRÍBEH

Kráľovstvo podobné veľkému stromu

Nabuchodonozor vidí vo sne svoju vlastnú budúcnosť.

63. PRÍBEH

Písmo na stene

Kedy sa objavuje tento záhadný nápis a čo znamená?

64. PRÍBEH

Daniel v jame levov

Modli sa k Jehovovi každý deň tak ako Daniel!

65. PRÍBEH

Ester zachraňuje svoj ľud

Hoci bola sirotou z cudzej krajiny, stala sa kráľovnou.

66. PRÍBEH

Ezdráš vyučuje Boží Zákon

Keď si Izraeliti vypočuli Ezdráša, dali Bohu zvláštny sľub.

67. PRÍBEH

Múry Jeruzalema

Nehemiáš sa dozvedel, že jeho nepriatelia plánujú útok. Prečo nemal strach?

68. PRÍBEH

Alžbeta má dieťatko

Prečo anjel povedal Zachariášovi, že nebude môcť hovoriť, kým sa jeho dieťa nenarodí?

69. PRÍBEH

Gabriel navštevuje Máriu

Oznámil jej správu, ktorá jej zmenila život.

70. PRÍBEH

Anjeli oznamujú narodenie Ježiša

Keď pastieri počuli správu o Ježišovom narodení, ponáhľali sa do Betlehema.

71. PRÍBEH

Jehova ochránil Ježiša

Zlý kráľ chcel zabiť Ježiša.

72. PRÍBEH

Ježišova mladosť

Čím Ježiš zapôsobil na učiteľov v chráme?

73. PRÍBEH

Ján pripravuje cestu Mesiášovi

Z Jána vyrástol prorok. Učil, že prichádza Mesiáš. Páčilo sa ľuďom jeho posolstvo?

74. PRÍBEH

Z Ježiša sa stáva Mesiáš

Čo tým Ján myslel, keď povedal, že Ježiš je Boží Baránok?

75. PRÍBEH

Diabol pokúša Ježiša

Diabol trikrát pokúšal Ježiša. Ako Ježiš reagoval?

76. PRÍBEH

Ježiš očisťuje chrám

Prečo Ježiš vyhnal z chrámu zvieratá a poprevracal stoly zmenárnikov?

77. PRÍBEH

Žena pri studni

Prečo je Samaritánka prekvapená, že sa s ňou Ježiš rozpráva? Čo jej o sebe prezradil?

78. PRÍBEH

Ježiš zvestuje posolstvo o Kráľovstve

Ježiš pozýva niektorých svojich učeníkov, aby sa stali „rybármi ľudí“. Neskôr školí 70 nasledovníkov, aby zvestovali dobrú správu.

79. PRÍBEH

Ježiš robí veľa zázrakov

Nech bol Ježiš kdekoľvek, prichádzali za ním chorí a on ich uzdravoval. Jedno dievčatko dokonca vzkriesil.

80. PRÍBEH

Ježiš si vyberá dvanásť apoštolov

Akú úlohu im dal? Pamätáš si ich mená?

81. PRÍBEH

Kázeň na vrchu

Ježiš dáva ľuďom, ktorí sa okolo neho zhromaždili, dôležité poučenie.

82. PRÍBEH

Ježiš učí svojich učeníkov, ako sa modliť

O aké veci mali jeho učeníci prosiť?

83. PRÍBEH

Ježiš sýti tisíce hladných ľudí

Čo nás tento zázrak učí o Ježišovi a Jehovovi?

84. PRÍBEH

Ježiš kráča po vode

Vieš si predstaviť, ako na apoštolov zapôsobil tento zázrak?

85. PRÍBEH

Ježiš uzdravuje v sabat

Prečo sa to niektorým nepáči?

86. PRÍBEH

Ježiš vzkriesi Lazara

Keď Ježiš vidí Máriu plakať, rozplače sa aj on. No ich slzy smútku sa onedlho menia na slzy radosti.

87. PRÍBEH

Ježišova posledná večera

Ježiš dáva svojim apoštolom na poslednej spoločnej večeri dôležité poučenie.

88. PRÍBEH

Ježiš je zatknutý

Judáš Iškariotský vedie ľudí ozbrojených mečmi a kyjakmi, aby zatkli Ježiša.

89. PRÍBEH

Peter sa nepriznáva k Ježišovi

Čo sa dialo na nádvorí Kaifášovho domu? A čo sa dialo s Ježišom v Kaifášovom dome?

90. PRÍBEH

Ježiš zomiera na Golgote

Prečo dal Pilát zabiť Ježiša?

91. PRÍBEH

Ježiš je vzkriesený

Aké úžasné veci sa diali po Ježišovej smrti?

92. PRÍBEH

Ježiš sa zjavuje rybárom

Čo urobí Ježiš, aby upútal ich pozornosť?

93. PRÍBEH

Ježiš sa vracia do neba

Ale ešte predtým dáva učeníkom veľmi dôležité pokyny.

94. PRÍBEH

Učeníci dostávajú svätého ducha

Akú zázračnú schopnosť im dáva svätý duch?

95. PRÍBEH

Nič ich nezastavilo

Náboženskí vodcovia, ktorí dali Ježiša zabiť, sa teraz snažia umlčať jeho učeníkov. Ale márne.

96. PRÍBEH

Ježiš si vyberá Saula

Saul je zarytým nepriateľom kresťanov, ale to sa má zakrátko zmeniť.

97. PRÍBEH

Kornélius dostáva svätého ducha

Prečo Boh posiela Petra do domu tohto Nežida?

98. PRÍBEH

Kresťanstvo sa šíri do mnohých krajín

Apoštol Pavol a jeho spoločníci sa vydávajú zvestovať do vzdialených krajín.

99. PRÍBEH

Dozorca väzňov spoznáva pravdu

Prečo sa Pavol a Sílas dostali do väzenia? Ako spoznal pravdu dozorca väzňov?

100. PRÍBEH

Pavol a Timotej

Títo dvaja muži dlhé roky spolupracovali v službe a boli dobrými priateľmi.

101. PRÍBEH

Pavol ide do Ríma

Na ceste číhajú na Pavla mnohé nebezpečenstvá, ale jeho nič nezastaví.

102. PRÍBEH

Jánove videnia

Ježiš v niekoľkých videniach ukazuje Jánovi budúcnosť.

103. PRÍBEH

„Nech príde tvoje Kráľovstvo“

V knihe Zjavenie Jánovi sa dozvedáme, ako Božie Kráľovstvo zmení život na zemi.