1. Prečo Boh zorganizoval staroveký izraelský národ?

Boh vytvoril z potomkov patriarchu Abraháma organizovaný národ a dal im súbor zákonov. Tento národ, ktorý bol nazvaný Izrael, dostal za úlohu chrániť pravé uctievanie a byť strážcom Božieho slova. (Žalm 147:19, 20) A tak prostredníctvom Izraela mohli ľudia všetkých národov získať požehnania. Prečítajte si 1. Mojžišovu 22:18.

Boh si vybral Izraelitov, aby boli jeho svedkami. História starovekého Izraela je ukážkou toho, aký úžitok to ľuďom prináša, keď poslúchajú Božie zákony. (5. Mojžišova 4:6) Teda prostredníctvom Izraelitov mohli aj ďalší ľudia spoznať pravého Boha. Prečítajte si Izaiáša 43:10, 12.

2. Prečo sú praví kresťania organizovaní?

Izrael ako národ po čase stratil Božiu priazeň a Boh Jehova ho nahradil kresťanským zborom. (Matúš 21:43; 23:37, 38) Teraz namiesto Izraelitov slúžia ako svedkovia Jehovu praví kresťania. Prečítajte si Skutky 15:14, 17.

Ježiš zorganizoval svojich nasledovníkov, aby konali dielo zvestovania a robenia učeníkov z ľudí všetkých národov. (Matúš 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Toto dielo vrcholí práve teraz, v závere tohto systému vecí. Prvý raz v histórii Jehova zjednocuje v pravom uctievaní milióny ľudí zo všetkých národov. (Zjavenie 7:9, 10) Praví kresťania sú organizovaní aj preto, aby si navzájom pomáhali a povzbudzovali sa. Všade na svete prebieha na ich zhromaždeniach rovnaký program biblického vyučovania. Prečítajte si Hebrejom 10:24, 25.

 3. Aké boli začiatky novodobej organizácie Jehovových svedkov?

V 70. rokoch 19. storočia začala malá skupina bádateľov Biblie odhaľovať dávno zabudnuté biblické pravdy. Pochopili, že Ježiš zorganizoval kresťanov preto, aby zvestovali. To ich podnietilo začať medzinárodnú kampaň zvestovania o Kráľovstve. V roku 1931 prijali meno Jehovovi svedkovia. Prečítajte si Skutky 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.

4. Ako sú Jehovovi svedkovia organizovaní?

V prvom storočí mali kresťanské zbory, ktoré už boli v mnohých krajinách, úžitok z jednotného vedenia prostredníctvom vedúceho zboru, ktorý uznával, že Hlavou zboru je Ježiš. (Skutky 16:4, 5) Aj dnes majú Jehovovi svedkovia úžitok z jednotného vedenia prostredníctvom vedúceho zboru, ktorý pozostáva zo skúsených starších. Vedúci zbor dohliada na činnosť kancelárií odbočiek Jehovových svedkov, ktoré majú na starosti prekladanie, tlač a distribúciu pomôcok na štúdium Biblie vo vyše 600 jazykoch. Tak sa biblické povzbudenie a vedenie dostáva do viac ako 100 000 zborov po celom svete. V každom zbore slúžia spôsobilí muži ako starší, čiže duchovní pastieri. Títo muži sa s láskou starajú o Božie stádo. Prečítajte si 1. Petra 5:2, 3.

Jehovovi svedkovia sú organizovaní, aby zvestovali dobrú správu od Boha a robili učeníkov. Zvestujeme z domu do domu, tak ako to kedysi robili apoštoli. (Skutky 20:20) Ľuďom, ktorí úprimne milujú pravdu, ponúkame pomoc pri štúdiu Biblie. Ale Jehovovi svedkovia nie sú len členmi nejakej organizácie. Sme rodina, ktorá má milujúceho Otca. Sme bratia a sestry, ktorí sa jeden o druhého zaujímajú. (2. Tesaloničanom 1:3) Keďže Jehovov ľud je organizovaný preto, aby konal Božiu vôľu a pomáhal iným, je tou najšťastnejšou rodinou na zemi. Prečítajte si Žalm 33:12 a Skutky 20:35.