ĽUDIA, ktorí prijímajú náuku o Trojici, hovoria, že v Bohu sú tri osoby — Otec, Syn a Svätý Duch. Každá z týchto troch osôb je údajne rovná ostatným dvom v moci i vo večnosti. Teda podľa náuky o Trojici aj Otec je Boh, aj Syn je Boh, aj Svätý Duch je Boh, a predsa je iba jeden Boh.

Mnohí ľudia, ktorí veria v Trojicu, priznávajú, že túto náuku nedokážu vysvetliť. No možno si myslia, že je to biblické  učenie. Stojí však za zmienku, že nikde v Biblii nie je ani len slovo „Trojica“. Ale obsahuje Biblia myšlienky, ktoré podporujú túto náuku? Aby sme našli odpoveď na túto otázku, pozrime sa na jeden verš, ktorý zástancovia Trojice často citujú v snahe podložiť náuku o Trojici.

„SLOVO BOL BOH“

Ján 1:1 uvádza: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ ​(Katolícky preklad) Apoštol Ján neskôr v tej istej kapitole jasne ukazuje, že „Slovo“ je Ježiš. (Ján 1:14) Keďže Slovo je nazvané Boh, niektorí prišli k záveru, že Syn a Otec musia byť súčasťou toho istého Boha.

Pripomeňme si, že táto časť Biblie bola pôvodne napísaná v gréčtine. Neskôr bol grécky text preložený do iných jazykov. Viacerí prekladatelia však nepoužili vyjadrenie „Slovo bol Boh“. Prečo? Na základe poznania biblickej gréčtiny títo prekladatelia dospeli k záveru, že slovné spojenie „Slovo bol Boh“ by malo byť preložené inak. Ako? Tu je niekoľko príkladov: „Logos [Slovo] bol božský.“ ​(A New Translation of the Bible) „Slovo bolo bohom.“ ​(The New Testament in an Improved Version) „Slovo bolo u Boha a bolo rovnakej podstaty.“ ​(The Translator’s New Testament) Podľa týchto prekladov Slovo nie je samotným Bohom. * Vzhľadom na vysoké postavenie, ktoré má medzi Jehovovými tvormi, je však označené ako „boh“. Výraz „boh“ tu znamená „mocný“.

VEZMITE DO ÚVAHY ĎALŠIE FAKTY

Väčšina ľudí nepozná gréčtinu, v ktorej bola napísaná Biblia. Teda ako môžete zistiť, čo apoštol Ján uvedeným vyjadrením v skutočnosti myslel? Zamyslite sa nad týmto príkladom: Učiteľ vysvetľuje študentom nejakú látku. Po vysvetlení môžu mať študenti rôzne názory na to, ako výklad chápať. Čo môžu v takej situácii robiť? Môžu učiteľa poprosiť  o ďalšie informácie. Keď sa dozvedia viac faktov, nepochybne im to pomôže látku lepšie pochopiť. Podobne keď chcete pochopiť význam slov z Jána 1:1, môžete sa pozrieť do Jánovho evanjelia, aby ste získali viac informácií o Ježišovom postavení. Keď sa dozviete ďalšie skutočnosti týkajúce sa tohto námetu, pomôže vám to vyvodiť správny záver.

Zamyslite sa napríklad nad tým, čo Ján píše ďalej v 1. kapitole, v 18. verši: „Nikto nikdy nevidel [Všemohúceho] Boha.“ No Ježiša, Božieho Syna, ľudia videli, lebo Ján hovorí: „Slovo [Ježiš] sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu.“ ​(Ján 1:14, KP) Ako by teda Syn mohol byť súčasťou Všemohúceho Boha? Ján tiež uvádza, že Slovo bolo „Boha“. A ako by mohla byť jedna osoba niekoho a zároveň byť tým niekým? Okrem toho, ako čítame v Jánovi 17:3, Ježiš urobil jasný rozdiel medzi sebou a svojím nebeským Otcom. Ježiš označuje svojho Otca za ‚jediného pravého Boha‘. A Ján v závere evanjelia zhŕňa svoju správu o Ježišových skutkoch slovami: „Tieto však boli napísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Boží Syn.“ ​(Ján 20:31) Všimnite si, že Ježiš tu nie je nazvaný Bohom, ale Božím Synom. Tieto ďalšie informácie z Jánovho evanjelia ukazujú, ako treba chápať slová z Jána 1:1. Ježiš, Slovo, je „boh“ v tom zmysle, že má vysoké postavenie; nie je však tou istou bytosťou ako Všemohúci Boh.

OVERTE SI FAKTY

Znovu sa vráťme k príkladu učiteľa a študentov. Dajme tomu, že niektorým študentom by ani po ďalšom vysvetlení nebolo jasné, ako chápať výklad. Čo by mohli robiť? Mohli by poprosiť iného učiteľa o ďalšie informácie týkajúce sa daného námetu. Ak tento druhý učiteľ potvrdí vysvetlenie toho prvého, pochybnosti väčšiny študentov sa zrejme rozplynú. Podobne ak máte ešte stále nejasnosti v tom, ako chápať slová apoštola Jána o vzťahu medzi Ježišom a Všemohúcim Bohom, môžete sa pozrieť, čo o tomto námete hovoria iní pisatelia Biblie. Pouvažujte napríklad o tom, čo napísal Matúš.  Tento pisateľ cituje Ježišove slová o konci tohto systému vecí: „O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ ​(Matúš 24:36) Ako tieto slová potvrdzujú, že Ježiš nie je Všemohúci Boh?

Ježiš hovorí, že Otec vie viac ako Syn. No ak by bol Ježiš súčasťou Všemohúceho Boha, musel by poznať rovnaké fakty ako jeho Otec. Teda Syn a Otec si nemôžu byť rovní. No niekto možno povie: ‚Ježiš mal dve podstaty. Tu hovoril ako človek.‘ Ale keby to tak aj bolo, vzniká otázka, ako je to so svätým duchom. Ak je svätý duch súčasťou toho istého Boha ako Otec, prečo Ježiš nepovedal, že aj svätý duch vie to, čo Otec?

Keď budete pokračovať v štúdiu Biblie, spoznáte ešte veľa biblických veršov, ktoré sa týkajú tohto námetu. Aj tie potvrdzujú pravdu o Otcovi, Synovi a svätom duchu. — Žalm 90:2; Skutky 7:55; Kolosanom 1:15.

^ 2. ods. Podrobnejší rozbor Jána 1:1 nájdete v článku „Bolo Slovo ‚Boh‘ alebo ‚boh‘?“ v Strážnej veži z 1. novembra 2008. Vydali Jehovovi svedkovia.