Krvné frakcie. Frakcie sa získavajú zo štyroch hlavných zložiek krvi — červených krviniek, bielych krviniek, krvných doštičiek a plazmy. Napríklad červené krvinky obsahujú bielkovinu nazývanú hemoglobín. Prípravky vyrobené z ľudského alebo zvieracieho hemoglobínu sa používajú pri liečbe pacientov s akútnou anémiou alebo pri veľkej strate krvi.

Plazma, ktorej 90 percent tvorí voda, obsahuje množstvo hormónov, anorganických solí, enzýmov a živín vrátane minerálnych látok a cukru. Plazma obsahuje aj faktory zrážanlivosti, protilátky na boj proti chorobám a bielkoviny, napríklad albumín. Keď niekomu hrozí nejaké ochorenie, lekári mu môžu predpísať injekcie gamaglobulínu, ktorý sa získava z krvnej plazmy ľudí, ktorí už majú na to ochorenie vytvorenú imunitu. Biele krvinky môžu byť zdrojom interferónov a interleukínov, ktoré sa používajú na liečbu niektorých vírusových infekcií a niektorých druhov rakoviny.

Môžu kresťania prijať liečbu, pri ktorej sa používajú krvné frakcie? Biblia neuvádza o tejto veci žiadne podrobnosti, preto každý sa musí sám rozhodnúť pred Bohom na základe svojho svedomia. Niektorí odmietajú všetky frakcie s tým, že  Boží Zákon daný Izraelu vyžadoval, aby krv, ktorá vytiekla z tela ktoréhokoľvek tvora, bola „[vyliata] na zem“. (5. Mojžišova 12:22–24) Iní odmietajú transfúziu celej krvi, ako aj jej hlavných zložiek, ale liečbu, pri ktorej sa používa nejaká krvná frakcia, by možno prijali. Môžu argumentovať tým, že od určitého bodu frakcie získané z krvi už nepredstavujú život tvora, z ktorého bola krv odobratá.

Keď sa rozhoduješ o tom, či by si prijal krvné frakcie, pouvažuj nad nasledujúcimi otázkami: Uvedomujem si, že odmietnuť všetky krvné frakcie znamená neprijať niektoré produkty na boj proti chorobám či prípravky, ktoré môžu podporiť zrážanlivosť krvi, aby sa zastavilo krvácanie? Vedel by som lekárovi vysvetliť, prečo odmietam alebo prijímam jednu alebo viaceré krvné frakcie?

Chirurgické postupy. K nim patrí hemodilúcia a zber krvi. Pri hemodilúcii sa krv odvedie z tela, nahradí sa objemovým expanderom a neskôr sa vráti do krvného obehu pacienta. Pri zbere krvi sa zachytáva krv, ktorú pacient stráca pri operácii. Krv sa odsáva z rany alebo z telovej dutiny, čistí sa alebo filtruje a potom sa vracia do krvného obehu pacienta. Keďže spôsoby vykonávania týchto postupov sa u jednotlivých lekárov môžu líšiť, kresťan by mal zistiť, čo presne má na mysli jeho lekár.

Keď sa rozhoduješ o tom, či by si takéto postupy prijal, polož si otázky: ‚Ak mi bude časť krvi odvedená z tela  a jej tok sa možno aj na nejaký čas preruší, dovolí mi svedomie pozerať sa na túto krv stále ako na súčasť môjho tela, a nie ako na krv, ktorú treba „vyliať na zem“? (5. Mojžišova 12:23, 24) Trápilo by ma moje biblicky školené svedomie, ak by mi počas určitého lekárskeho zákroku bolo isté množstvo krvi odobraté, upravené a vrátené späť do tela? Uvedomujem si, že odmietnuť všetky lekárske postupy, pri ktorých by sa použila moja krv, znamená nesúhlasiť s určitým krvným  testom, s hemodialýzou či s mimotelovým obehom (umelé srdce-pľúca)?‘

Kresťan sa musí sám rozhodnúť, ako dovolí narábať so svojou krvou pri chirurgickom zákroku. To isté platí aj o lekárskom vyšetrení a súbežnej liečbe zahŕňajúcej odobratie malého množstva krvi, jej prípadnú úpravu a následné vrátenie do krvného obehu.