V prvej knihe Biblie, v 1. Mojžišovej, je veľmi jednoducho, len niekoľkými slovami, vysvetlený pôvod vesmíru: „Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.“ (1. Mojžišova 1:1) Boh najprv vytvoril na zemi rastliny a zvieratá a potom prvých ľudí, Adama a Evu. Ľudia sa odlišovali od zvierat, pretože boli vytvorení so schopnosťou prejavovať do určitej miery vlastnosti, aké má Boh. Mali napríklad slobodnú vôľu, a tak boli zodpovední za svoje konanie. Ak by poslúchali Božie pokyny, mohli sa podieľať na splnení Božieho predsavzatia a stať sa prvými rodičmi celosvetovej ľudskej rodiny, ktorá by bola dokonalá a žila večne v pokojných podmienkach na zemi.

Istý anjel, teda duchovný tvor, sa však chopil príležitosti a využil ľudí vo svoj sebecký prospech. Tak sa stal Satanom, čo znamená „odporca“. Zviedol Evu tým, že hovoril prostredníctvom hada, a povedal jej, že sa bude mať lepšie, ak nebude poslúchať Boha. Adam s Evou urobili to, na čo ich Satan naviedol, a preťali puto, ktoré ich spájalo s ich Stvoriteľom. Naši prví rodičia pre toto svoje zlé rozhodnutie stratili možnosť žiť večne a na nás všetkých preniesli hriech, nedokonalosť, a tým aj smrť.

Hneď po vzbure Adama a Evy Boh vyhlásil, že má v úmysle napraviť smutnú situáciu, ktorá vznikla, a dať Adamovým potomkom možnosť získať večný život. Boh predpovedal, že nejaké „semeno“ — čiže výnimočný jednotlivec — nakoniec zničí Satana a odstráni následky všetkého utrpenia, ktoré Satan a Adam s Evou spôsobili. (1. Mojžišova 3:15) Kto mal byť tým „semenom“? To mal ukázať čas.

Satan sa medzitým vytrvalo snažil zmariť Boží zámer. Hriech a skazenosť sa rýchlo šírili. Boh sa preto rozhodol, že zničí zlých ľudí potopou. Poveril spravodlivého Noacha, aby postavil koráb v tvare obrovskej debny, a tak zachránil seba, svoju rodinu aj zvieratá, ktoré mu Boh prikázal zobrať do korábu.

Po roku strávenom v korábe Noach a jeho rodina vyšli na očistenú zem. No „semeno“ sa malo objaviť až neskôr.

(Založené na 1. Mojžišovej 1. až 11. kapitole; Júdovi 6, 14, 15; Zjavení 12:9)