„Pocit bezcennosti je asi tým najväčším problémom, s ktorým zápasím.“ Takto sa vyjadrila jedna žena, ktorej sa zdalo ťažké uveriť, že Jehovovi by na nej mohlo z nejakého dôvodu záležať. Máte podobné pocity? Ak áno, možno uvažujete: Zaujíma sa Jehova o svojich služobníkov ako o jednotlivcov? Záleží mu na nás? Odpoveď znie: Áno! Dôkaz toho nachádzame v Ježišových slovách, ktoré zaznamenal apoštol Ján. (Prečítajte si Jána 6:44.)

Ako sa teda vyjadril Ježiš, ten, ktorý pozná Jehovovu osobnosť a jeho vôľu lepšie než ktokoľvek iný? (Lukáš 10:22) Povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ Teda nasledovníkmi Krista — a služobníkmi nášho nebeského Otca, Jehovu — sa môžeme stať iba vtedy, ak nás Jehova k sebe osobne pritiahne. (2. Tesaloničanom 2:13) Ak pochopíme, čo tým Ježiš myslel, potom v jeho slovách nájdeme silný dôkaz toho, že Boh sa o nás osobne zaujíma.

Čo to znamená, že Jehova nás priťahuje? Grécke sloveso preložené ako „priťahuje“ sa používa aj v súvislosti s vyťahovaním siete plnej rýb. (Ján 21:6, 11) Priťahuje nás Jehova k sebe proti našej vôli? Núti nás slúžiť mu? Nie. Jehova nám dal slobodnú vôľu, a tak nás nenúti, aby sme ho milovali. (5. Mojžišova 30:19, 20) Jeden biblický učenec sa vyjadril takto: „Na dverách nášho srdca nie je kľučka zvonku. Musia sa otvoriť zvnútra.“ Jehova skúma miliardy ľudských sŕdc po celom svete a hľadá jednotlivcov, ktorí majú správny postoj srdca. (1. Paralipomenon 28:9) Keď takého človeka nájde, urobí niečo veľmi dojímavé. Čo?

Jehova jemne pritiahne srdce človeka, ktorý je k tomu „správne naklonený“. (Skutky 13:48) Robí to dvoma spôsobmi: prostredníctvom dobrého posolstva z Biblie, ktoré sa zvestuje ľuďom osobne, a prostredníctvom svojho svätého ducha. Keď Jehova vidí, že srdce niektorého človeka reaguje na biblickú pravdu, použije svojho ducha, aby mu ju pomohol pochopiť a uplatniť v živote. (1. Korinťanom 2:11, 12) Bez Jehovovej pomoci by sme sa nikdy nemohli stať jeho oddanými služobníkmi a Ježišovými pravými nasledovníkmi.

„Na dverách nášho srdca nie je kľučka zvonku. Musia sa otvoriť zvnútra“

Čo sa teda z Ježišových slov zaznamenaných v Jánovi 6:44 učíme o Bohu Jehovovi? Jehova k sebe priťahuje ľudí preto, lebo vidí niečo dobré v ich srdci a pretože mu na každom z nich záleží. Keď žena, ktorú sme spomínali v úvode, pochopila túto povzbudzujúcu myšlienku, veľmi ju to utešilo. Hovorí: „Slúžiť Jehovovi je tá najväčšia výsada, akú človek môže mať. A ak si ma Jehova vybral, aby som bola jeho služobníčkou, potom som určite v jeho očiach cenná.“ A ako to vnímate vy? Podnecuje vás vedomie, že Jehova sa zaujíma o svojich služobníkov ako o jednotlivcov, k tomu, aby ste mu otvorili „dvere svojho srdca“?

Navrhované čítanie Biblie na máj

Lukáš 22-24 – Ján 1-16