ČO JEHOVA vyžaduje od ľudí, ktorí ho chcú uctievať správnym spôsobom? Očakáva od nás nedokonalých ľudí dokonalosť, takže páčiť sa mu je pre nás nemožné? Alebo očakáva len to, čo je v našich silách? Ak máme mať zo služby Bohu radosť, je nevyhnutné, aby sme na tieto otázky našli odpoveď. Pouvažujme nad tým, ako prorok Micheáš zhrnul požiadavky, ktoré má na nás Boh. (Prečítajte si Micheáša 6:8.)

„Povedal ti... čo je dobré.“ Nemusíme hádať, čo od nás Boh očakáva. Svoje požiadavky jasne vyjadril v Biblii. To, čo od nás očakáva, „je dobré“. Veď inak to ani nemôže byť. „Boh je láska,“ a preto mu leží na srdci naše blaho. (1. Jána 4:8; 5:3) Keď sa riadime jeho požiadavkami, nielenže tým robíme radosť jemu, ale je to aj na náš úžitok. (5. Mojžišova 10:12, 13)

„Čo od teba Jehova vyžaduje?“ Má Boh vôbec právo niečo od nás vyžadovať? Samozrejme! Dlhujeme mu našu poslušnosť, lebo je Zdrojom a Udržiavateľom života. (Žalm 36:9) Čo teda od nás Boh za to žiada? Micheáš to zhrnul do troch požiadaviek. Prvé dve sa v zásade týkajú nášho zaobchádzania s druhými ľuďmi a tretia nášho vzťahu k Bohu.

„Aby si uplatňoval právo.“ Jeden z významov hebrejského slova, ktoré je tu preložené ako „právo“, podľa istého odborného diela „zahŕňa spravodlivé a nestranné zaobchádzanie s ľuďmi v našom okolí“. Boh od nás žiada, aby sme s druhými zaobchádzali podľa toho, čo je spravodlivé z hľadiska jeho noriem. Právo uplatňujeme vtedy, keď sa k druhým správame nepredpojato a sme vo vzťahu k nim rýdzi a poctiví. (3. Mojžišova 19:15; Izaiáš 1:17; Hebrejom 13:18) Ak s druhými zaobchádzame spravodlivo, môže ich to podnietiť k tomu, aby sa aj oni rovnako správali k nám. (Matúš 7:12)

„Aby si... miloval láskavosť.“ Boh od nás očakáva, že budeme láskavosť nielen prejavovať, ale ju aj milovať. Hebrejské slovo preložené ako „láskavosť“ ​(chesed) možno preložiť aj slovným spojením „milujúca láskavosť“, „verná láska“ či „verne oddaná láska“. Jeden biblický učenec sa vyjadril takto: „Slová ako láska, milosrdenstvo a láskavosť nie sú samy osebe výstižným prekladom slova [chesed]; nie je to len jedna z týchto vlastností, ale všetky dohromady.“ Keď milujeme láskavosť, preukazujeme ju ochotne a teší nás, keď môžeme pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. Vďaka tomu môžeme zažiť radosť, ktorú prináša dávanie. (Skutky 20:35)

„Aby si... bol skromný, keď chodíš so svojím Bohom.“ V Biblii výraz „chodiť“ znamená „držať sa určitého spôsobu konania“. Chodiť s Bohom teda znamená držať sa v živote takého spôsobu konania, aký nám predkladá Biblia. Podmienkou však je, aby sme ‚boli skromní‘. V akom zmysle? Keď sme pred Bohom skromní, správne chápeme, aké máme pred ním postavenie, a realisticky uznávame svoje obmedzenia. Preto „chodiť skromne s“ Bohom znamená mať realistický pohľad na to, čo od nás vyžaduje a čo mu môžeme dať.

Môžeme byť vďační, že Jehova od nás nikdy nechce viac, než sme schopní dať. Teší ho, keď sa zo všetkých síl snažíme slúžiť mu. (Kolosanom 3:23) Chápe naše obmedzenia. (Žalm 103:14) Keď sa aj my naučíme svoje obmedzenia so skromnosťou akceptovať, môže nám chodenie s Bohom prinášať radosť. Chceli by ste sa dozvedieť, ako môžete aj vy chodiť s Bohom? Takýto spôsob života vám prinesie bohaté požehnania. (Príslovia 10:22)

Navrhované čítanie Biblie na november:

Joel 1–3; Ámos 1–9; Obadiáš 1–21; Jonáš 1–4 Micheáš 1–7