Ako kresťanské učenie ovplyvňuje spoločnosť?

V PREDOŠLÝCH článkoch sme uvažovali o tom, prečo sa praví kresťania nezapájajú do politiky. Ako však môžu kresťania ukázať, že im záleží na zlepšovaní života spoločnosti, v ktorej žijú? Môžu to robiť napríklad tak, že poslúchajú Ježišov príkaz: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ ​(Matúš 28:19, 20)

Medzi poslúchaním Ježišovho príkazu ‚robiť učeníkov‘ a konaním podľa jeho pokynu byť ako soľ a svetlo pre tento svet existuje súvislosť. (Matúš 5:13, 14) Aká? A ako táto činnosť môže ovplyvniť iných ľudí?

Kristovo posolstvo poskytuje ochranu a osvietenie

Soľ je konzervačný prostriedok; môže zabrániť rozkladu. Podobný účinok má aj posolstvo, ktoré Ježiš zveril svojim učeníkom, aby ho oznamovali ľuďom zo všetkých národov. Keď ľudia Ježišovo učenie prijmú a žijú podľa neho, chráni ich to pred morálnym rozkladom, ktorý je dnes taký rozšírený. Ako? Naučia sa, ako sa vyhýbať praktikám, ktoré ohrozujú ich zdravie, napríklad fajčeniu, a vypestujú si také vlastnosti, ako je láska, pokoj, trpezlivosť, láskavosť a dobrota. (Galaťanom 5:22, 23) Vďaka tomu sa stávajú prínosom pre spoločnosť. Kresťania, ktorí rozprávajú ľuďom vo svojom okolí o tomto  posolstve, robia niečo veľmi hodnotné pre svoju komunitu.

A ako je to s Ježišovým prirovnaním k svetlu? Tak ako mesiac odráža svetlo zo slnka, aj Kristovi nasledovníci odrážajú „svetlo“ od Boha Jehovu. Robia to tým, že zvestujú posolstvo, ktoré ľuďom prináša duchovné osvietenie, a tiež svojimi dobrými skutkami. (1. Petra 2:12)

Ježiš ďalej vyzdvihol, v čom sa jeho učeníci podobajú svetlu, keď povedal: „Ani lampu nerozsvecujú a nekladú pod odmerný kôš, ale na stojan, a svieti všetkým v dome. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi.“ Svietiacu lampu položenú na stojane môžu všetci okolo nej dobre vidieť. Podobne aj zvestovateľská činnosť a iné znamenité skutky, ktoré konajú praví kresťania, by mali byť všetkým jasne viditeľné. Prečo? Ježiš povedal, že ľudia, ktorí uvidia ich znamenité skutky, budú vzdávať slávu Bohu. (Matúš 5:14–16)

Kolektívna zodpovednosť

Keď Ježiš povedal „vy ste svetlom sveta“ a „nech svieti vaše svetlo“, prihováral sa všetkým svojim učeníkom. Ježišovo poverenie nemôžu splniť niekoľkí jednotlivci rozptýlení v rôznych náboženstvách. „Svetlom“ majú byť všetci veriaci. Sedem miliónov Jehovových svedkov, ktorí žijú vo viac ako 235 krajinách, je presvedčených, že navštevovať ľudí a hovoriť im o posolstve, ktoré Kristus zveril svojim nasledovníkom, je ich kolektívnou zodpovednosťou.

Aké posolstvo zvestujú Jehovovi svedkovia? Keď dal Ježiš svojim nasledovníkom poverenie zvestovať, nenariadil im, aby hlásali nejaké sociálne alebo politické reformy, jednotu cirkvi a štátu ani žiadnu inú svetskú ideológiu. Ježiš predpovedal: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom.“ ​(Matúš 24:14) Preto praví kresťania poslúchajú Ježišovo nariadenie a hovoria druhým o Božom Kráľovstve — jedinej vláde, ktorá je schopná ukončiť Satanov zlý systém a priviesť spravodlivý nový svet.

Keď čítame záznam v evanjeliách, môžeme si všimnúť dve veci charakteristické pre Ježišovu službu, ktoré sú dôležité aj pre činnosť pravých kresťanov v dnešnej dobe. Budeme o nich hovoriť v nasledujúcom článku.

[Zvýraznený text na strane 8]

V čom sa kresťanské posolstvo podobá soli?

[Zvýraznený text na strane 9]

V čom sa Kristovo posolstvo podobá lampe na tmavom mieste?