▪ Určite ste už videli zobrazenie Ježišovho narodenia alebo možno aj živý betlehem s tromi kráľmi alebo mudrcmi, ktorí prišli navštíviť novonarodeného Ježiša ležiaceho v jasliach. Tradične sa verí, že do tejto maštale v Betleheme priviedla troch kráľov hviezda, ktorú poslal Boh. Veľa detí vie dokonca spamäti povedať ich mená: Gašpar, Melicher a Baltazár. Je však tento obľúbený príbeh v súlade s tým, čo hovorí Biblia? Nie. Tento príbeh je v mnohom nepresný.

Po prvé: Kto boli tí muži? V pôvodnom gréckom texte Biblie nie sú označení ani ako králi, ani ako mudrci. Sú označení ako mágovia, čiže astrológovia. Zjavne sa zaoberali pohanským umením predpovedania budúcnosti z hviezd. V Biblii nie sú uvedené ani ich mená, ani koľko ich bolo.

Po druhé: Kedy títo muži prišli za Ježišom? Nie vtedy, keď bol bábätkom v jasliach. Ako to vieme? Evanjelista Matúš hovorí: „Keď prišli do domu, videli dieťatko s Máriou, jeho matkou.“ ​(Matúš 2:11) Všimnite si, že Mária a Jozef pri ich príchode už nenocovali v maštali, ale bývali v dome, a tak Ježiš už nemohol byť novorodeniatko.

Po tretie: Kto poslal „hviezdu“, aby priviedla astrológov k Ježišovi? Náboženskí učitelia bežne učia, že „hviezdu“ poslal Boh. Je to pravda? Spomeňte si, že „hviezda“ nepriviedla astrológov najprv do Betlehema, ale do Jeruzalema ku kráľovi Herodesovi. Astrológovia povedali o Ježišovom narodení tomuto žiarlivému a mocnému vrahovi a dali mu dokonca silný podnet na to, aby nenávidel toto dieťa, ktoré sa malo stať „kráľom Židov“. (Matúš 2:2) Herodes im povedal, aby mu potom dali vedieť, kde presne dieťa našli, ľstivo tvrdiac, že aj on mu chce vzdať poctu. „Hviezda“ ich potom priviedla k Jozefovi a Márii. Teda astrológovia sa vydali na cestu, ktorá by pre malého Ježiša znamenala smrť, nebyť toho, že zasiahol Boh. Keď astrológovia nepriniesli Herodesovi správu o Ježišovi, Herodes sa tak rozzúril, že rozkázal, aby v Betleheme a okolí povraždili všetkých chlapcov do dvoch rokov. (Matúš 2:16)

Jehova neskôr oslovil Ježiša slovami „môj Syn, milovaný, ktorého som schválil“. (Matúš 3:17) Zamyslite sa: Vybral by si tento milujúci, spravodlivý Otec za svojich poslov pohanských astrológov — ľudí, ktorí sa zaoberali okultnými praktikami, zakázanými v jeho Zákone? (5. Mojžišova 18:10) Poslal by hviezdu, aby ich priviedla k tomu najnebezpečnejšiemu a najmocnejšiemu vrahovi v krajine, s odkazom, ktorý by v tomto kráľovi určite vzbudil žiarlivú nenávisť? Použil by potom túto hviezdu a astrológov na to, aby mu odhalil miesto, kde leží jeho bezmocný syn?

Znázornime si to: Láskavý vojenský veliteľ posiela svojho najlepšieho vojaka na nepriateľské územie, kde má splniť nebezpečnú úlohu. Prezradil by nepriateľovi, kde môže tohto vojaka nájsť? Určite nie! Podobne Jehova poslal svojho Syna do tohto nebezpečného sveta. Prezradil by zlému kráľovi Herodesovi, kde je jeho Syn, v tom čase len bezbranné dieťa? To je nemysliteľné!

Kto teda poslal „hviezdu“ alebo niečo, čo sa podobalo na hviezdu? Kto mal najväčší záujem na tom, aby malý Ježiš zomrel, a tak nemohol vyrásť a splniť svoju úlohu tu na zemi? Kto sa snaží zvádzať ľudí na nesprávnu cestu a podporuje šírenie lží, násilia a zabíjania? Sám Ježiš odhalil, že tento „luhár a otec lži“, ktorý „bol vrahom, keď začal“, je Satan Diabol. (Ján 8:44)