Sú všetci kresťania naozaj kresťanmi?

KOĽKO kresťanov je na svete? Podľa publikácie Atlas of Global Christianity ich v roku 2010 bolo na celom svete takmer 2,3 miliardy. Ale tá istá publikácia tiež uvádza, že ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, patria k vyše 41 000 denomináciám, z ktorých každá má svoje vlastné učenie a pravidlá správania. Keďže existuje také ohromujúce množstvo „kresťanských“ náboženstiev, je pochopiteľné, že niektorí ľudia sú z toho zmätení alebo dokonca sklamaní. Možno uvažujú: ‚Sú všetci, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, naozaj kresťanmi?‘

Pozrime sa na to z iného uhla. Keď niekto cestuje do zahraničia, obyčajne sa od neho vyžaduje, aby na hraniciach uviedol, akú má štátnu príslušnosť. Musí to však preukázať aj nejakým dokladom totožnosti, napríklad cestovným pasom. Podobne aj pravý kresťan musí urobiť viac než len vyhlásiť, že verí v Krista. Musí to tiež dokázať. Ako?

Výraz „kresťan“ bol prvý raz použitý niekedy po roku 44 n. l. Biblický historik Lukáš uvádza: „V Antiochii to bolo po prvý raz, keď učeníkov božskou prozreteľnosťou nazvali Kresťanmi.“ ​(Skutky 11:26) Všimnite si, že kresťanmi boli nazvaní Kristovi učeníci. Čo znamená byť učeníkom Ježiša Krista? The New International Dictionary of New Testament Theology vysvetľuje: „Nasledovať Ježiša ako jeho učeník znamená bezvýhradne obetovať celý [svoj] život... a to na celý život.“ Pravý kresťan je teda ten, kto úplne a bez výhrad žije podľa učenia a prikázaní Ježiša, zakladateľa kresťanstva.

Je možné nájsť takých ľudí v tom množstve, ktoré sa dnes hlási ku kresťanstvu? Ako malo byť podľa slov samotného Ježiša možné spoznať jeho pravých nasledovníkov? Pozývame vás zamyslieť sa nad tým, ako na tieto otázky odpovedá Biblia. V nasledujúcich článkoch budeme uvažovať o piatich Ježišových výrokoch, ktoré charakterizujú jeho pravých nasledovníkov a pomáhajú nám ich rozpoznať. Zamyslíme sa nad tým, ako tejto charakteristike zodpovedali kresťania v prvom storočí. A budeme sa snažiť zistiť, kto z tých, čo o sebe vyhlasujú, že sú kresťania, koná podľa tohto vzoru dnes.