▪ Jedna z rôznych definícií Trojice znie takto: „Tri božské Osoby (Otec, Syn a Svätý Duch), z ktorých údajne každá je večná, každá je všemohúca, žiadna nie je väčšia ani menšia ako druhá, každá je Bohom, a predsa spolu tvoria len jedného Boha.“ Je toto učenie biblické?

Na podporu tejto náuky sa zvyčajne cituje Matúš 28:19. Katolícky preklad uvádza tieto Ježišove slová takto: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Je pravda, že tento text sa zmieňuje aj o Otcovi, aj o Synovi, aj o svätom duchu. Nehovorí však, že by boli jednou osobou. Ježiš tu svojim židovským nasledovníkom dával poverenie, aby učili ľudí a krstili ich v mene Otca, Syna a svätého ducha. Čomu Židia ako národ verili?

Keď izraelský národ dostal zmluvu Zákona, ktorá je súčasťou Biblie, dostal tento príkaz: „Nikdy nebudeš mať nijakých iných bohov proti mojej tvári.“ ​(5. Mojžišova 5:7) Koľko osôb dalo tento príkaz? V 5. Mojžišovej 6:4 je jasne napísané: „Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova“ — nie traja v jednom. Izraelský národ bol práve vyslobodený z Egypta, kde boli uctievané mnohé triády bohov — napríklad Oziris, Izis a Hor (na obrázku vľavo). Preto Izraeliti dostali príkaz uctievať iba jedného Boha. Nakoľko bolo dôležité, aby ľudia pochopili tento príkaz? Ako hovorí rabín Dr. J. H. Hertz: „Toto vznešené vyjadrenie absolútneho monoteizmu bolo vyhlásením vojny každému polyteizmu... Šema vylučuje trojicu kresťanského kréda ako porušenie Božej jednoty.“ *

Keďže Ježiš bol pôvodom Žid, bol vedený k tomu, aby poslúchal tento príkaz. Keď ho po krste pokúšal Diabol, povedal: „Odíď, Satan! Lebo je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.‘“ ​(Matúš 4:10; 5. Mojžišova 6:13) Z tejto udalosti sa môžeme naučiť najmenej dve veci. Po prvé, Satan sa snažil naviesť Ježiša, aby uctieval niekoho iného ako Jehovu. Tento Satanov pokus by bol nezmyselný, keby bol Ježiš časťou toho istého Boha. Po druhé, Ježiš jasne ukázal, že existuje len jeden Boh, ktorý má byť uctievaný, keď povedal, že svätá služba sa má preukazovať „jemu samému“, nie „nám“, čo by zrejme povedal, keby bol súčasťou Trojice.

Keď ľudia získajú presné poznanie Boha a chcú mu slúžiť, sú pokrstení „v mene Otca a Syna a svätého ducha“. (Matúš 28:19) Teda chápu a uznávajú Jehovovu autoritu a úlohu Ježiša Krista v uskutočňovaní Jehovovho predsavzatia. (Žalm 83:18; Matúš 28:18) Chápu tiež, ako pôsobí a akú úlohu má Boží svätý duch, čiže Božia činná sila. (1. Mojžišova 1:2; Galaťanom 5:22, 23; 2. Petra 1:21)

Náuka o Trojici mätie ľudí už stáročia. Ježiš však svojim nasledovníkom objasnil pravdu a viedol ich k „jedinému pravému Bohu“ — Jehovovi. (Ján 17:3)

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Vyznanie jedinosti Boha, ako je vyjadrené v Šeme, modlitbe založenej na 5. Mojžišovej 6:4, je ústrednou časťou uctievania v synagóge.

[Obrázok na strane 23]

Musée du Louvre, Paris