MODLITBA Otčenáš bola nazvaná najrozšírenejšou kresťanskou modlitbou. Či už je to pravda, alebo nie, táto Ježišova vzorová modlitba, nazývaná aj Pánova modlitba, je istotne jednou z najmenej chápaných modlitieb. Milióny ľudí denne mechanicky opakujú jej slová, možno aj niekoľkokrát za deň. Ale Ježiš nechcel, aby sa jeho modlitba používala takto. Ako to vieme?

Tesne predtým než vyslovil túto modlitbu, povedal: „Keď sa modlíte, nehovorte znovu a znovu to isté.“ ​(Matúš 6:7) Neprotirečil by si Ježiš, keby vzápätí stanovil konkrétne slová, ktoré sa ľudia mali naučiť naspamäť a potom ich odriekať? Ježiš nás chcel naučiť, o aké veci sa máme modliť, a jasne stanovil poradie ich dôležitosti. Pozrime sa teraz na túto modlitbu bližšie. Je zaznamenaná v Matúšovi 6:9–13.

„Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno.“

Týmito slovami Ježiš pripomenul svojim nasledovníkom, že všetky modlitby by mali adresovať jeho Otcovi, Jehovovi. Ale viete, prečo je Božie meno také dôležité a prečo je potrebné, aby bolo posvätené?

Už od začiatku ľudskej histórie je Božie sväté meno očierňované klamstvami. Boží protivník, Satan, označil Jehovu za luhára a sebeckého Vládcu, ktorý v skutočnosti nemá právo vládnuť nad svojím stvorením. (1. Mojžišova 3:1–6) Mnohí ľudia sa postavili na Satanovu stranu tým, že učia, že Boh je chladný, krutý a pomstychtivý, alebo tým, že popierajú samotný fakt, že je Stvoriteľom. Iní dokonca napadli samotné Božie meno, Jehova, keď ho odstránili z prekladov Biblie a zakázali ho používať.

Biblia ukazuje, že Boh dá do poriadku všetku túto nespravodlivosť. (Ezechiel 39:7) Tak vyrieši aj všetky vaše ťažkosti a postará sa o všetky vaše potreby. Akým spôsobom? Odpoveď nájdeme v ďalších slovách Ježišovej modlitby.

„Nech príde tvoje kráľovstvo.“

V súčasnosti existuje medzi náboženskými učiteľmi v otázke Božieho Kráľovstva značný zmätok. Ale Ježišovi poslucháči vedeli, že Boží proroci už dávno predpovedali, že Mesiáš, Záchranca, ktorého vyberie Boh, bude Vládcom Kráľovstva, ktoré zmení svet. (Izaiáš 9:6, 7;  Daniel 2:44) Toto Kráľovstvo posvätí Božie meno, lebo odhalí Satanove lži a potom Satana zbaví moci a zničí všetky jeho diela. Božie Kráľovstvo ukončí vojny a odstráni choroby, hlad a dokonca samotnú smrť. (Žalm 46:9; 72:12–16; Izaiáš 25:8; 33:24) Keď sa modlíte o to, aby prišlo Božie Kráľovstvo, modlíte sa o to, aby sa všetky tieto sľuby splnili.

„Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“

Ježišove slová naznačujú, že Božia vôľa sa istotne bude diať aj na zemi, tak ako sa deje v nebi, kde prebýva Boh. Nič nezabránilo tomu, aby sa diala Božia vôľa v nebi. Boží Syn viedol v nebi vojnu proti Satanovi a jeho vojsku a zvrhol ich na zem. (Zjavenie 12:9–12) Táto tretia prosba vzorovej modlitby, podobne ako dve predchádzajúce, nám pomáha zameriavať pozornosť na to, čo je najdôležitejšie — nie na to, čo chceme my, ale na Božiu vôľu. Práve jeho vôľa vždy prináša celému stvoreniu to najlepšie. Preto aj Ježiš Kristus, hoci bol dokonalým človekom, povedal svojmu Otcovi: „Nech sa nedeje moja vôľa, ale tvoja.“ ​(Lukáš 22:42)

„Daj nám dnes náš chlieb.“

Ježiš ďalej ukázal, že sa môžeme modliť aj o to, čo potrebujeme my osobne. Nie je nesprávne prosiť Boha, aby nám dal to, čo na každý deň potrebujeme. Keď o to prosíme, pripomíname si, že Jehova je Ten, kto „dáva všetkým život a dych a všetko“. (Skutky 17:25) Biblia o ňom hovorí, že je milujúcim Otcom, ktorý s radosťou dáva svojim deťom všetko, čo potrebujú. Ale podobne ako dobrý rodič, ani Boh nevypočuje prosby, ktoré nie sú v najlepšom záujme jeho detí.

„Odpusť nám naše dlhy.“

Naozaj Bohu niečo dlžíme? Naozaj potrebujeme, aby nám odpustil? Mnohí ľudia už dnes nevedia, čo je to hriech, ani nechápu jeho závažnosť. No Biblia učí, že hriech je koreňom našich najhorších ťažkostí, lebo je základnou príčinou toho, prečo ľudia zomierajú. Všetci sme sa narodili hriešni, a tak často hrešíme a naša jediná nádej na večnú budúcnosť závisí od Božieho odpustenia. (Rimanom 3:23; 5:12; 6:23) Aké povzbudzujúce je vedieť, že v Biblii sa píše: „Ty, ó, Jehova, si dobrý a pripravený odpúšťať.“ ​(Žalm 86:5)

„Osloboď nás od toho zlého.“

Uvedomujete si, ako naliehavo a zúfalo potrebujeme Božiu ochranu? Mnohí odmietajú uveriť tomu, že „ten zlý“, Satan, vôbec existuje. Ale Ježiš učil, že Satan je skutočná osoba, dokonca ho nazval „vládcom tohto sveta“. (Ján 12:31; 16:11) Satan tento svet ovláda a podarilo sa mu ho skaziť. Rovnako dychtí po tom, aby skazil aj vás; chce vám zabrániť v tom, aby ste si rozvinuli blízky vzťah k vášmu Otcovi, Jehovovi. (1. Petra 5:8) Ale Jehova je oveľa mocnejší ako Satan a rád ochráni tých, ktorí ho milujú.

Tento stručný prehľad hlavných myšlienok Ježišovej vzorovej modlitby nezahŕňa všetko, o čo sa môžeme modliť. Pamätajme na to, čo sa o Bohu píše v 1. Jána 5:14: „Počuje [nás], nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle.“ Preto si nemyslite, že vaše problémy sú príliš banálne na to, aby ste o nich hovorili Bohu. (1. Petra 5:7)

Ale kedy a kde by sme sa mali modliť? Záleží na tom?