„Žien rozprávajúcich dobré posolstvo je veľké vojsko.“ (ŽALM 68:11)

1., 2. a) Aké dary dal Boh Adamovi? b) Prečo dal Boh Adamovi manželku? (Pozri obrázok v úvode článku.)

JEHOVA vytvoril zem s určitým zámerom. „Utvoril ju, aby bola obývaná.“ (Iz. 45:18) Prvého človeka, Adama, stvoril dokonalého a dal mu nádherný domov — záhradu Eden. Adam mohol obdivovať majestátne stromy, zurčiace potôčiky a šantiace zvieratá. Niečo mu však chýbalo, niečo veľmi dôležité. Jehova vedel, čo to bolo, lebo povedal: „Pre človeka nie je dobre, aby bol stále sám. Urobím mu pomocníčku ako jeho doplnok.“ Potom Adama uspal a „z rebra, ktoré vzal z človeka, vybudoval ženu“. Keď sa Adam prebudil, bol nevýslovne šťastný! Zvolal: „To je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Tá sa bude nazývať Žena, lebo bola vzatá z muža.“ (1. Mojž. 2:18–23)

Boh dal Adamovi výnimočný dar. Žena mala byť jeho dokonalou pomocníčkou a bola obdarená jedinečnou schopnosťou rodiť deti. V Biblii sa píše, že „Adam dal svojej manželke meno Eva, lebo sa mala stať matkou všetkých živých“. (1. Mojž. 3:20) Teda prvý ľudský pár dostal od Boha niečo mimoriadne. Mohli privádzať na svet dokonalých potomkov. Zem sa tak mala naplniť dokonalými ľuďmi, ktorí ju mali postupne  celú premeniť na raj a mali mať v podriadenosti všetky ostatné živé tvory. (1. Mojž. 1:27, 28)

3. a) Čo museli robiť Adam a Eva, aby im Boh žehnal, ale čo sa stalo? b) O ktorých otázkach budeme uvažovať?

Ak sa Adam a Eva chceli tešiť zo všetkých požehnaní od Jehovu, museli ho poslúchať a uznávať jeho autoritu. (1. Mojž. 2:15–17) Iba tak mohli splniť svoju úlohu v Božom predsavzatí. Žiaľ, dali sa ovplyvniť Satanom, ktorý je v Biblii označený ako „ten prahad“, a zhrešili proti Bohu. (Zjav. 12:9; 1. Mojž. 3:1–6) Aký vplyv mala táto vzbura na ženy? Čo dobré vykonali bohabojné ženy v staroveku? A prečo môžeme v súčasnosti nazvať kresťanské ženy „veľkým vojskom“? (Žalm 68:11)

K ČOMU VIEDLA VZBURA

4. Koho bral Boh na zodpovednosť za hriech prvého ľudského páru?

Keď sa mal Adam zodpovedať Bohu za svoju vzburu, zmohol sa iba na chabú výhovorku: „Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala ovocie zo stromu, a tak som jedol.“ (1. Mojž. 3:12) Adam nielenže odmietol prevziať zodpovednosť za svoj hriech, ale snažil sa zvaliť vinu na iných. Obvinil ženu, ktorú mu dal láskavý Boh. Dokonca obvinil samotného Boha! Hoci zhrešil Adam i Eva, Boh bral na zodpovednosť Adama. Preto mohol apoštol Pavol napísať, že „pre jedného človeka [Adama] prišiel na svet hriech a pre hriech smrť“. (Rim. 5:12)

5. Čo sa potvrdilo tým, že Boh na určitý čas dovolil, aby si ľudia vládli sami?

Prví dvaja ľudia sa nechali ovplyvniť Satanom a začali si myslieť, že nepotrebujú, aby im vládol Jehova. To vyvolalo veľmi dôležitú otázku: Kto má právo vládnuť? Boh chcel, aby sa táto otázka zodpovedala raz a navždy. Preto dovolil, aby si ľudia určitý čas vládli sami nezávisle od neho. Vedel však, že takáto vláda bude mať katastrofálne následky. A je to tak. Ľudská spoločnosť sa už celé stáročia zmieta v jednom nešťastí za druhým. Iba v 20. storočí zomrelo vo vojnách asi sto miliónov ľudí. Väčšina z nich boli nevinní muži, ženy a deti. Existuje teda množstvo dôkazov, že „kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok“. (Jer. 10:23) Túto skutočnosť si dobre uvedomujeme, a preto uznávame Jehovu ako svojho Vládcu. (Prečítajte Príslovia 3:5, 6.)

6. Ako sa v mnohých krajinách zaobchádza so ženami?

V tomto svete, ktorý leží v moci Satana, zažívajú zlé zaobchádzanie muži i ženy. (Kaz. 8:9; 1. Jána 5:19) Ale neraz sú tie najväčšie zverstvá páchané práve na ženách. Približne každá tretia žena na svete uvádza, že ju partner fyzicky alebo sexuálne napadol. V niektorých kultúrach sú uprednostňovaní muži, lebo sú považovaní za pokračovateľov rodu a očakáva sa od nich, že sa postarajú o starnúcich rodičov a starých rodičov. V určitých krajinách sa narodenie dievčaťa považuje za nevítané a pri potratoch prichádza o život oveľa viac dievčat ako chlapcov.

7. Aký štart do života dostalo od Boha mužské i ženské pokolenie?

Zlé zaobchádzanie so ženami sa Bohu rozhodne nepáči. Boh je k ženám spravodlivý a prejavuje im úctu. Je to zjavné z toho, ako vytvoril Evu. Bola dokonalá a mala vlastnosti, na základe ktorých nemala byť Adamovou otrokyňou, ale vynikajúcim doplnkom. Keď  Boh na konci šiesteho stvoriteľského dňa „videl všetko, čo urobil, hľa, bolo to veľmi dobré“. (1. Mojž. 1:31) Áno, „všetko“, čo Jehova urobil, bolo „veľmi dobré“. Mužské i ženské pokolenie tak dostalo ten najlepší štart do života!

ŽENY, KTORÉ JEHOVA PODPOROVAL

8. a) Opíš správanie ľudí v „posledných dňoch“. b) Komu Boh prejavuje priazeň?

Môžeme povedať, že od vzbury v Edene sa správanie mužov i žien neustále zhoršuje. Najvýraznejšie sa to prejavuje od začiatku 20. storočia. Biblia predpovedala, že v „posledných dňoch“ budú ľudia konať horšie ako kedykoľvek predtým. Zlo je také rozšírené, že našu dobu možno právom označiť za „kritické časy“. (2. Tim. 3:1–5) Počas celých ľudských dejín až dodnes však „Zvrchovaný Pán Jehova“ prejavuje priazeň mužom a ženám, ktorí mu dôverujú, poslúchajú jeho zákony a podriaďujú sa mu ako svojmu Vládcovi. (Prečítajte Žalm 71:5.)

9. Koľko ľudí prežilo potopu a vďaka čomu?

Za čias Noacha bol svet naplnený násilím. Keď ho Boh zničil potopou, prežila len hŕstka ľudí. Ak boli pred potopou Noachovi bratia a sestry ešte nažive, zahynuli aj oni. (1. Mojž. 5:30) Potopu však prežili štyria muži a štyri ženy — Noach, jeho manželka, ich traja synovia a ich manželky. Prežili vďaka tomu, že mali bázeň pred Bohom a konali jeho vôľu. Miliardy ľudí, ktorí dnes žijú na zemi, sú potomkami týchto ôsmich ľudí, ktorých Jehova podporoval. (1. Mojž. 7:7; 1. Petra 3:20)

10. Prečo Jehova podporoval bohabojné manželky verných patriarchov?

10 Boh podporoval aj bohabojné manželky verných patriarchov, ktoré žili dávno po potope. Prečo? Jedným dôvodom bolo to, že sa nesťažovali na svoj životný údel. (Júda 16) Ťažko si vieme predstaviť, že by Abrahámova úctivá manželka Sára ustavične nariekala, že musela opustiť pohodlie svojho domu v Ure a žiť v stane v cudzej krajine. Naopak, „Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho ‚pánom‘“. (1. Petra 3:6) Ďalším príkladom je Rebeka. Stala sa Izákovou znamenitou manželkou a bola preňho darom od Jehovu. Niet divu, že Izák „sa do nej zamiloval, a našiel útechu po strate svojej matky“. (1. Mojž. 24:67) Sme veľmi radi, že aj dnes sú medzi nami bohabojné ženy podobné Sáre a Rebeke.

11. Ako prejavili odvahu dve hebrejské pôrodné baby?

11 Keď boli Izraeliti otrokmi v Egypte, ich počet rýchlo rástol. Faraón preto vyhlásil, že všetci hebrejskí chlapci majú byť hneď po narodení usmrtení. Pouvažujme však o tom, čo urobili Šifra a Pua, ktoré boli pravdepodobne hlavnými hebrejskými pôrodnými babami. Keďže mali posvätnú bázeň pred Jehovom, odvážne sa postavili proti faraónovmu rozhodnutiu. Jehova ich za to odmenil vlastnými rodinami. (2. Mojž. 1:15–21)

12. Čo sa z Biblie dozvedáme o Debore a Jáel?

12 K ženám, ktoré Boh podporoval za dní izraelských sudcov, patrila prorokyňa Debora. Povzbudzovala sudcu Baráka a zohrala významnú úlohu pri oslobodzovaní Izraelitov z rúk nepriateľov. Predpovedala, že slávu z víťazstva nad Kanaančanmi nezožne Barák, lebo Boh vydá veliteľa kanaanskeho vojska Siseru „do ruky ženy“. To sa stalo, keď Siseru zabila neizraelská žena Jáel. (Sud. 4:4–9, 17–22)

13. Čo sa v Biblii píše o Abigail?

 13 Abigail bola vzácna žena, ktorá žila v 11. storočí pred n. l. Mala zdravý úsudok, no jej manžel Nábal bol drsný, naničhodný a nerozumný. (1. Sam. 25:2, 3, 25) Dávid a jeho muži nejaký čas chránili Nábalov majetok, ale keď poprosili Nábala o zásoby jedla, „osopil sa na nich“ a nič im nedal. To Dávida tak rozhnevalo, že chcel Nábala a jeho mužov zabiť. Keď sa o tom dopočula Abigail, priniesla Dávidovi a jeho mužom jedlo a pitie. Týmto múdrym skutkom zabránila krviprelievaniu. (1. Sam. 25:8–18) Dávid jej neskôr povedal: „Buď požehnaný Jehova, Boh Izraela, ktorý mi ťa poslal v tento deň v ústrety!“ (1. Sam. 25:32) Po Nábalovej smrti si Dávid vzal Abigail za manželku. (1. Sam. 25:37–42)

14. Akú prácu vykonávali dcéry Šalluma a čo podobné robia niektoré kresťanky dnes?

14 Keď Babylončania v roku 607 pred n. l. zničili Jeruzalem a jeho chrám, o život prišlo mnoho mužov, žien a detí. V roku 455 pred n. l. boli pod dohľadom Nehemiáša znovu postavené jeruzalemské múry. Medzi tými, ktorí pomáhali pri stavbe, boli aj dcéry Šalluma, kniežaťa polovice jeruzalemskej oblasti. (Neh. 3:12) Ochotne vykonávali akúkoľvek manuálnu prácu. Aj dnes mnohé kresťanské sestry rôznym spôsobom podporujú teokratické stavebné projekty. Prináša im to radosť a my si ich prácu veľmi vážime!

BOHABOJNÉ ŽENY V PRVOM STOROČÍ

15. Akú česť prejavil Boh Márii?

15 Krátko pred prvým storočím n. l. aj počas neho dostali mnohé ženy od Jehovu mimoriadne výsady. Jednou z nich bola Mária. V čase, keď bola Jozefovou snúbenicou, zázračne počala pôsobením svätého ducha. Prečo si ju Boh vybral, aby sa stala Ježišovou matkou? Nepochybne mala cenné vlastnosti, ktoré boli potrebné na to, aby mohla vychovávať dokonalého syna. Byť matkou najvýznamnejšieho človeka, aký kedy žil, bola mimoriadna česť! (Mat. 1:18–25)

16. Uveď príklad toho, ako sa k ženám správal Ježiš.

16 Ježiš bol k ženám veľmi láskavý. Zamyslime sa napríklad nad ženou, ktorá 12 rokov trpela krvotokom. Nenápadne sa priblížila k Ježišovi, keď bol obklopený zástupom ľudí, a zozadu sa dotkla jeho odevu. Ježiš ju za to nepokarhal, ale láskavo jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej bolestivej choroby.“ (Mar. 5:25–34)

17. Aký zázrak sa stal na Letnice roku 33 n. l.?

17 Biblia hovorí aj o niektorých ženách, ktoré slúžili Ježišovi a jeho apoštolom. (Luk. 8:1–3) Na Letnice roku 33 n. l. dostalo Božieho ducha výnimočným spôsobom asi 120 učeníkov, mužov i žien. (Prečítajte Skutky 2:1–4.) Sám Jehova to predpovedal slovami: „Vylejem svojho ducha na telo každého druhu a vaši synovia a vaše dcéry budú istotne prorokovať... A dokonca i na sluhov a na slúžky vylejem v tých dňoch svojho ducha.“ (Joel 2:28, 29) Týmto zázrakom v deň Letníc dal Boh najavo, že už nepodporuje odpadlícky Izrael, ale „Boží Izrael“, ktorý tvoria tak muži, ako i ženy. (Gal. 3:28; 6:15, 16) Medzi kresťankami, ktoré sa v prvom storočí venovali zvestovateľskej činnosti, boli aj štyri dcéry evanjelistu Filipa. (Sk. 21:8, 9)

 „VEĽKÉ VOJSKO“ ŽIEN

18., 19. a) Akú úlohu zveril Boh mužom aj ženám? b) Ako sa o ženách zvestujúcich dobré posolstvo vyjadril žalmista?

18 Koncom 19. storočia prejavovala hlboký záujem o pravé uctievanie len malá skupina mužov a žien. Boli to predchodcovia tých, ktorí dnes napĺňajú Ježišove prorocké slová: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ (Mat. 24:14)

19 Malá skupina Bádateľov Biblie sa už rozrástla na približne osem miliónov Jehovových svedkov. V roku 2013 sa na Pamätnej slávnosti zúčastnilo vyše 11 miliónov ďalších, ktorí prejavili záujem o Bibliu a o našu činnosť. Väčšinu prítomných na Pamätnej slávnosti tvoria v mnohých krajinách práve ženy. Podobne i väčšina zvestovateľov celým časom, ktorých je viac ako milión, sú sestry. Teda niet pochýb, že Boh preukazuje verným ženám česť podieľať sa na splnení žalmistových slov: „Sám Jehova dáva výrok; žien rozprávajúcich dobré posolstvo je veľké vojsko.“ (Žalm 68:11)

Žien zvestujúcich dobré posolstvo je naozaj „veľké vojsko“ (Pozri 18. a 19. odsek.)

BOHABOJNÉ ŽENY ČAKÁ BOHATÁ ODMENA

20. Na čo sa môžeme zamerať pri rodinnom uctievaní alebo pri osobnom štúdiu?

20 V Biblii je zapísaných ešte oveľa viac správ o verných ženách, no v tomto článku nemáme priestor hovoriť o všetkých. Môžeme si však o nich čítať v Božom Slove a v článkoch, ktoré vyšli v našich publikáciách. Môžeme napríklad rozjímať o vernej Rút. (Rút 1:16, 17) Svoju vieru si posilníme aj čítaním biblickej knihy Ester a článkov, v ktorých sa rozoberá jej život. Uvažovanie o takýchto ženách môžeme zaradiť do nášho rodinného uctievania alebo do osobného štúdia.

21. Ako bohabojné ženy dávali najavo svoju vernosť Jehovovi v náročnom období?

21 Jehova nepochybne požehnáva zvestovateľskú činnosť kresťanských žien a podporuje ich v skúškach. Vďaka jeho pomoci zostali bohabojné ženy verné Bohu napríklad za nacizmu a komunizmu. Mnohé vtedy trpeli a niektoré dokonca prišli o život, lebo poslúchali Boha. (Sk. 5:29) Aj dnes rovnako ako v minulosti verné sestry i všetci ich spoluveriaci podporujú Božiu zvrchovanosť. Tak ako Izraelitov v staroveku, aj dnes Jehova každého svojho služobníka akoby drží za ruku a hovorí: „Neboj sa. Ja sám ti pomôžem.“ (Iz. 41:10–13)

22. Na čo sa tešíme v blízkej budúcnosti?

22 V blízkej budúcnosti bohabojní muži i ženy začnú premieňať túto zem na raj a budú pomáhať miliónom vzkriesených, aby sa dozvedeli o Jehovovom predsavzatí. Dovtedy si všetci, muži aj ženy, veľmi vážme výsadu slúžiť Jehovovi „plece pri pleci“. (Sof. 3:9)