V svojej nádhere postupuj k úspechu.“ (ŽALM 45:4)

1., 2. Prečo by nás mal zaujímať 45. žalm?

SLÁVNY kráľ vedie boj v záujme pravdy a spravodlivosti a víťazí nad svojimi nepriateľmi. Po konečnom víťazstve vstupuje do manželstva s pôvabnou nevestou. O tomto kráľovi sa zmieňujú a chvália ho všetky nadchádzajúce pokolenia. To je ústredná myšlienka 45. žalmu.

Tento žalm je však niečím viac ako len vzrušujúcim príbehom so šťastným koncom. Udalosti, ktoré sú v ňom spomenuté, majú pre nás veľký význam. Týkajú sa nášho života, a to nielen dnes, ale i v budúcnosti. Preto venujme štúdiu tohto žalmu starostlivú pozornosť.

„MOJE SRDCE SA ROZOCHVELO DOBROU VECOU“

3., 4. a) Čo je „dobrá vec“, o ktorej písal žalmista, a ako sa dotýka nášho srdca? b) Ako sa naše „diela týkajú kráľa“ a v akom zmysle je náš jazyk podobný rydlu?

Prečítajte Žalm 45:1. „Dobrá vec“, ktorá sa dotkla srdca žalmistu a spôsobila, že sa „rozochvelo“, sa týkala kráľa. Hebrejské sloveso preložené slovom „rozochvieť“ pôvodne znamenalo „kypieť“, čiže „vrieť“. Námet o kráľovi spôsobil, že žalmistovo srdce prekypovalo nadšením a jeho  jazyk sa stal podobným „rydlu zručného odpisovača“.

A ako reagujeme my? Dobré posolstvo o mesiášskom Kráľovstve je „dobrá vec“, ktorá sa dotýka aj nášho srdca. Posolstvo o Kráľovstve sa stalo mimoriadne dobrým najmä od roku 1914. Odvtedy sa už nevzťahuje na Kráľovstvo, ktoré má prísť niekedy v budúcnosti, ale týka sa skutočnej vlády, ktorá už vládne v nebesiach. To je to „dobré posolstvo o kráľovstve“, ktoré zvestujeme „po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom“. (Mat. 24:14) „Rozochvieva“ posolstvo o Kráľovstve naše srdce? Zvestujeme dobrú správu o Kráľovstve s nadšením? Podobne ako v prípade žalmistu sa naše „diela týkajú kráľa“ — nášho Kráľa Ježiša Krista. Hlásame o ňom, že je ustanoveným nebeským Kráľom mesiášskeho Kráľovstva. Ale nielen to, pozývame všetkých — vládcov i tých, ktorým vládnu —, aby sa podriadili jeho vláde. (Žalm 2:1, 2, 4–12) A náš jazyk sa stáva podobným „rydlu zručného odpisovača“, keď vo zvestovateľskej službe čo najčastejšie používame Božie Slovo.

Radostne hlásame dobré posolstvo o našom Kráľovi, Ježišovi Kristovi

„PÔVAB BOL VYLIATY NA TVOJE RTY“

5. a) V akých ohľadoch bol Ježiš krásny? b) Ako bol „pôvab vyliaty na jeho rty“ a ako môžeme napodobňovať jeho príklad?

Prečítajte Žalm 45:2. Z Písma sa o Ježišovom vzhľade dozvedáme len veľmi málo. Ako dokonalý človek bol Ježiš nepochybne krásny. Ale to, čo ho robilo výnimočne krásnym, bola jeho vernosť Jehovovi a neochvejná rýdzosť. Okrem toho zvestoval posolstvo o Kráľovstve „pútavými slovami“. (Luk. 4:22; Ján 7:46) Nasledujeme usilovne jeho príklad vo zvestovateľskej službe a snažíme sa používať slová, ktoré sa dotknú sŕdc ľudí? (Kol. 4:6)

6. Ako Boh požehnal Ježiša „na neurčitý čas“?

Ježiš bol svojmu Otcovi bezvýhradne oddaný. Jehova preto požehnával jeho službu na zemi a po jeho obetnej smrti ho odmenil. Apoštol Pavol o Ježišovi napísal: „Keď sa nachádzal v stave ako človek, pokoril sa a stal sa poslušným až po smrť na mučeníckom kole. Práve preto ho aj povýšil Boh do nadradeného postavenia a láskavo mu dal meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých v nebi a tých na zemi a tých pod zemou a aby každý jazyk otvorene uznával, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha, Otca.“ (Fil. 2:8–11) Jehova požehnal Ježiša „na neurčitý čas“ tým, že ho vzkriesil k nesmrteľnému životu. (Rim. 6:9)

KRÁĽ JE VÄČŠÍ AKO JEHO „SPOLOČNÍCI“

7. Prečo sa dá povedať, že Boh pomazal Ježiša „viac ako jeho spoločníkov“?

Prečítajte Žalm 45:6, 7. Ježiš hlboko miloval spravodlivosť a nenávidel všetko, čo by zneuctievalo jeho Otca, a preto ho Jehova pomazal za Kráľa mesiášskeho Kráľovstva. Pomazaný bol „olejom jasania“ viac ako jeho „spoločníci“, čiže judskí králi z Dávidovej rodovej línie. Prečo sa dá povedať, že bol pomazaný „viac“? Je to najmä  preto, lebo ho pomazal sám Jehova. Okrem toho bol pomazaný za Kráľa i Veľkňaza. (Žalm 2:2; Hebr. 5:5, 6) Ďalej, Ježiš nebol pomazaný olejom, ale svätým duchom. A na záver, jeho vláda nie je pozemská, ale nebeská.

8. V akom zmysle je Boh Ježišovým trónom a prečo si môžeme byť istí, že Ježišova vláda je spravodlivá?

Jehova ustanovil svojho Syna za mesiášskeho Kráľa v nebesiach v roku 1914. „Žezlo [Ježišovho] kraľovania je žezlom priamosti“, čím je zaistené, že jeho vláda je spravodlivá a nestranná. Jeho autorita je oprávnená, lebo „Boh je jeho trónom“. To znamená, že základom jeho kráľovskej vlády je Jehova. Okrem toho, Ježišov trón potrvá „na neurčitý čas, áno navždy“. Nie si hrdý na to, že môžeš slúžiť Jehovovi pod vládou takého mocného Kráľa dosadeného Bohom?

„PRIPÁŠ SI K STEHNU MEČ“

9., 10. a) Kedy Kristus vytasil svoj meč a ako ho hneď použil? b) Proti komu ešte Kristus použije svoj meč?

Prečítajte Žalm 45:3. Jehova dal Kráľovi pokyn, aby si „pripásal k stehnu meč“, čím ho poveril, aby viedol vojnu proti všetkým odporcom Božej zvrchovanosti a aby vykonal nad nimi Boží rozsudok. (Žalm 110:2) Kristus je nepremožiteľný Bojovník a Kráľ, a preto ho Jehova oslovuje: „Ó, ty mocný.“ Svoj meč vytasil v roku 1914, keď zvíťazil nad Satanom i jeho démonmi a zvrhol ich z nebies do blízkosti zeme. (Zjav. 12:7–9)

10 To bol však len začiatok víťazného postupu tohto Kráľa. Musí ešte „dovŕšiť svoje víťazstvo“. (Zjav. 6:2) Je potrebné vykonať Jehovove rozsudky nad všetkými časťami Satanovho systému na zemi a Satana a jeho démonov zbaviť moci. Prvý bude na rade Veľký Babylon, svetová ríša falošného náboženstva. Jehova má v úmysle použiť na zničenie tejto „smilnice“ politických vládcov. (Zjav. 17:16, 17) Potom bude Bojovník a Kráľ postupovať proti Satanovmu politickému systému a úplne ho zničí. Kristus, ktorý je tiež nazvaný ako „anjel priepasti“, nakoniec dovŕši svoje víťazstvo tým, že uvrhne Satana a démonov do priepasti. (Zjav. 9:1, 11; 20:1–3) Pozrime sa, ako tieto dramatické udalosti predpovedá 45. žalm.

„JAZDI VO VECI PRAVDY“

11. Ako Kristus bojuje „vo veci pravdy“?

11 Prečítajte Žalm 45:4. Vojna, ktorú vedie tento Bojovník a Kráľ, nie je dobyvateľské ťaženie s cieľom zmocniť sa nejakého územia a podrobiť si jeho obyvateľov. Je to spravodlivá vojna s ušľachtilým cieľom. Kráľ bojuje „vo veci pravdy a pokory a spravodlivosti“. Tá najdôležitejšia pravda, ktorá musí byť obhájená, sa týka Jehovovej univerzálnej zvrchovanosti. Satan spochybnil oprávnenosť Jehovovej vlády, keď sa proti Jehovovi vzbúril. Odvtedy túto základnú pravdu spochybňujú démoni i ľudia. Teraz však nastal čas, aby Jehovov pomazaný Kráľ konal v záujme pravdy a raz a navždy dokázal oprávnenosť Jehovovej zvrchovanosti.

12. Čo znamenajú slová žalmistu, že Kráľ jazdí vo veci pokory?

12 Podľa slov žalmistu Kráľ „jazdí“ aj „vo veci... pokory“. Ako Boží jednosplodený Syn poskytol žiarivý príklad v tom, že bol pokorný a verne sa podriaďoval zvrchovanosti svojho Otca. (Iz. 50:4, 5; Ján 5:19) Všetci verní poddaní  tohto Kráľa musia nasledovať jeho príklad a vo všetkom pokorne uznávať Jehovovu zvrchovanosť. Len tí, ktorí to robia, budú môcť žiť v novom svete, ktorý sľúbil Boh. (Zech. 14:16, 17)

13. V akom zmysle sa Kristus vydáva do boja vo veci spravodlivosti?

13 Kristus sa tiež vydáva do boja „vo veci... spravodlivosti“. Spravodlivosť, ktorú tento Kráľ obhajuje, je „Božia spravodlivosť“, čiže Jehovove normy pre to, čo je správne a čo je nesprávne. (Rim. 3:21; 5. Mojž. 32:4) Izaiáš o Kráľovi Ježišovi Kristovi predpovedal: „Kráľ bude panovať pre spravodlivosť.“ (Iz. 32:1) Ježišova vláda pripraví cestu, aby ľudia mali úžitok z „nových nebies“ a „novej zeme“, v ktorých „bude bývať spravodlivosť“. (2. Petra 3:13) Od každého obyvateľa novej zeme sa bude očakávať, že sa prispôsobí Jehovovým normám. (Iz. 11:1–5)

KRÁĽ KONÁ „VECI VZBUDZUJÚCE BÁZEŇ“

14. Ako Kristus svojou pravicou vykoná „veci vzbudzujúce bázeň“? (Pozri obrázok v úvode článku.)

14 Kráľ má pri svojom postupe vpred pripásaný k stehnu meč. (Žalm 45:3) Ale blíži sa čas, keď ho svojou pravicou vytasí a použije. Žalmista prorokuje, že Ježiš svojou pravicou vykoná „veci vzbudzujúce bázeň“. (Žalm 45:4) Ježiš Kristus splní tieto slová tak, že vykoná Jehovove rozsudky nad jeho nepriateľmi v Armagedone. Aké prostriedky použije na zničenie Satanovho systému? To nevieme. Ale tento skutok povedie k tomu, že obyvateľov zeme, ktorí nedbali na Božie nabádanie podriadiť sa vláde tohto Kráľa, zachváti zdesenie. (Prečítajte Žalm 2:11, 12.) Ježiš vo svojom proroctve o čase konca povedal, že ľudia „budú omdlievať od strachu a očakávania vecí prichádzajúcich na obývanú zem, lebo nebeské moci budú otrasené“. Potom dodal: „A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.“ (Luk. 21:26, 27)

15., 16. Kto bude tvoriť „vojská“, ktoré nasledujú Krista do boja?

15 Kráľ prichádzajúci „s mocou a veľkou slávou“, aby vykonal rozsudok, je v knihe Zjavenie opísaný takto: „Videl som otvorené nebo, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, sa volá Verný a Pravdivý, a súdi a vedie vojnu v spravodlivosti. A nebeské vojská ho nasledovali na bielych koňoch a boli oblečení do bieleho, čistého, jemného plátna. A z jeho úst vychádza ostrý, dlhý meč, aby ním bil národy, a bude ich pásť železným prútom. A šliape aj lis vína hnevu rozhorčenia Boha, Všemohúceho.“ (Zjav. 19:11, 14, 15)

16 Kto sú Kristovi spolubojovníci, ktorí tvoria nebeské „vojská“ a nasledujú ho do boja? Keď si Ježiš prvýkrát pripásal meč, aby vyhnal Satana i démonov z neba, sprevádzali ho „jeho anjeli“. (Zjav. 12:7–9) Preto sa zdá logické, že aj v armagedonskej vojne budú v Kristových vojskách svätí anjeli. Bude v týchto vojskách aj niekto ďalší? Ježiš dal svojim pomazaným bratom tento sľub: „Tomu, kto zvíťazí a zachová moje skutky až do konca, tomu dám moc nad národmi a bude pásť ľudí železným prútom, aby boli roztrieskaní na kusy ako hlinené nádoby. Tak ako som aj ja dostal od svojho Otca.“ (Zjav. 2:26, 27) Teda Kristove nebeské vojská budú tvoriť aj jeho pomazaní bratia, ktorí už budú mať svoju nebeskú odmenu. Títo pomazaní  spoluvládcovia budú stáť po Kristovom boku, keď bude vykonávať „veci vzbudzujúce bázeň“ a pásť národy železným prútom.

KRÁĽ DOVRŠUJE SVOJE VÍŤAZSTVO

17. a) Čo symbolizuje biely kôň, na ktorom sedí Kristus? b) Čo predstavuje meč a luk?

17 Prečítajte Žalm 45:5. Kráľ sedí na bielom koni a tento kôň symbolizuje vojnu, ktorá je v Jehovových očiach svätá a spravodlivá. (Zjav. 6:2; 19:11) Kráľ má okrem meča aj luk. Čítame: „Videl som, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, mal luk; a bola mu daná koruna a vyšiel víťaziac a aby dovŕšil svoje víťazstvo.“ Meč i luk symbolizujú prostriedky, ktoré Kristus použije na vykonanie rozsudku nad svojimi nepriateľmi.

Vtáctvo bude pomáhať očisťovať zem (Pozri 18. odsek.)

18. Ako sa splnia slová, že Kristove „šípy“ budú „ostré“?

18 Žalmista poetickými slovami predpovedá, že Kráľove „šípy sú ostré... v srdci nepriateľov kráľa“ a že pred ním „padajú národy“. Mŕtve telá budú ležať po celej zemi. V Jeremiášovom proroctve čítame: „Toho dňa budú pobití od Jehovu istotne z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme.“ (Jer. 25:33) Ďalšie proroctvo opisujúce tú istú udalosť hovorí: „Videl som aj anjela, ktorý stál v slnku, a skríkol silným hlasom a povedal všetkým vtákom lietajúcim prostriedkom neba: ‚Poďte sem, zhromaždite sa na veľkú večeru Boha, aby ste jedli časti tiel kráľov a časti tiel vojenských veliteľov a časti tiel silných mužov a časti tiel koní a tých, ktorí na nich sedia, a časti tiel všetkých, slobodných, ako aj otrokov, malých a veľkých.‘“ (Zjav. 19:17, 18)

19. Ako Kristus dovŕši svoje víťazstvo?

19 Po zničení Satanovho zlého sveta bude Kristus „v svojej nádhere postupovať k úspechu“. (Žalm 45:4) Svoje víťazstvo dovŕši tým, že uvrhne Satana a démonov do priepasti, kde zostanú celých tisíc rokov. (Zjav. 20:2, 3) Satan a jeho anjeli budú v stave nečinnosti podobnom smrti. Obyvatelia zeme tak budú oslobodení od satanského vplyvu a budú môcť žiť v úplnej podriadenosti svojmu víťaznému a slávnemu Kráľovi. Avšak ešte predtým, ako bude táto zem postupne premenená na raj, bude mať ľudstvo spolu so svojím Kráľom a jeho nebeskými spoločníkmi ďalší dôvod na radosť. O tejto radostnej udalosti budeme hovoriť v nasledujúcom článku.