„Veľké a obdivuhodné sú tvoje diela, Bože Jehova... Kráľ večnosti.“ (ZJAV. 15:3)

1., 2. Čo Jehova dosiahne prostredníctvom Božieho Kráľovstva a prečo môžeme mať istotu, že toto Kráľovstvo príde?

NA JAR v roku 31 n. l. na jednom vrchu neďaleko mesta Kafarnaum učil Ježiš Kristus svojich nasledovníkov modliť sa: „Nech príde tvoje kráľovstvo.“ (Mat. 6:10) V dnešnej dobe mnohí pochybujú, či toto Kráľovstvo niekedy príde. My však dôverujeme, že naše úprimné prosby o príchod Božieho Kráľovstva budú vypočuté.

Prostredníctvom Kráľovstva Jehova zjednotí svoju rodinu v nebesiach a na zemi. Jeho predsavzatie sa uskutoční. (Iz. 55:10, 11) Dôkazom toho, že Jehova sa už stal Kráľom, sú pozoruhodné udalosti odohrávajúce sa za posledných 100 rokov. Boh koná veľké a obdivuhodné diela v prospech miliónov svojich verných služobníkov. (Zech. 14:9; Zjav. 15:3) Ale to, že sa Jehova stáva Kráľom, nie je to isté ako príchod Božieho Kráľovstva, o ktorý sa máme podľa Ježišových slov modliť. Ako sa tieto dve udalosti odlišujú a ako nás ovplyvňujú?

KRÁĽ DOSADENÝ JEHOVOM ZAČÍNA KONAŤ

3. a) Kedy bol Ježiš dosadený na trón a kde? b) Ako by si dokázal, že Kráľovstvo bolo zriadené v roku 1914? (Pozri poznámku pod čiarou.)

Na konci 19. storočia zažiarilo svetlo na proroctvo, ktoré pred 2 500 rokmi zapísal Daniel: „Za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené.“ (Dan. 2:44) Bádatelia Biblie desaťročia vopred poukazovali na to, že  rok 1914 bude významný. Mnohí ľudia boli v tom čase plní optimizmu. Jeden spisovateľ napísal: „Svet bol v roku 1914 plný nádeje a očakávania.“ V druhej polovici toho roku však vypukla prvá svetová vojna a biblické proroctvo sa preukázalo ako pravdivé. Pohromy, ktoré potom nasledovali, napríklad nedostatok potravín, zemetrasenia, morové nákazy, i to, že sa splnili ďalšie biblické proroctvá, bolo jednoznačným dôkazom, že Ježiš Kristus začal v roku 1914 vládnuť v nebesiach ako Kráľ Božieho Kráľovstva. * Keď bol Ježiš dosadený na trón ako mesiášsky Kráľ, Jehova sa stal Kráľom v ďalšom zmysle.

4. Čo bolo prvým krokom novodosadeného Kráľa a na koho potom obrátil pozornosť?

Prvým krokom nového Kráľa, ktorého dosadil Boh, bola vojna proti hlavnému Odporcovi jeho Otca, Satanovi. V tejto vojne vyhnal Ježiš spolu so svojimi anjelmi Diabla a démonov z neba. V nebesiach to spôsobilo veľkú radosť, ale na zemi to viedlo k utrpeniu, aké nemalo v histórii obdobu. (Prečítajte Zjavenie 12:7–9, 12.) Potom tento Kráľ zameral pozornosť na svojich pozemských poddaných, aby ich prečistil, vyškolil a zorganizoval ku konaniu Božej vôle. Pouvažujme teraz o tom, ako poslušne zareagovali na tieto tri kroky nového Kráľa a čo sa môžeme z ich príkladu naučiť.

MESIÁŠSKY KRÁĽ PREČISŤUJE SVOJICH VERNÝCH PODDANÝCH

5. Aké prečisťovanie sa uskutočnilo od roku 1914 do prvej polovice roku 1919?

Keď Ježiš ako dosadený Kráľ očistil nebesia od skazonosného vplyvu Satana a démonov, Jehova mu dal pokyn, aby preskúmal duchovný stav jeho nasledovníkov na zemi a aby ich prečistil. Prorok Malachiáš opísal tento proces ako duchovné prečisťovanie. (Mal. 3:1–3) Dejiny ukazujú, že toto prečisťovanie sa uskutočnilo od roku 1914 do prvej polovice roku 1919. * Aby sme sa mohli stať členmi Jehovovej veľkej rodiny inteligentných tvorov, musíme byť čistí, čiže svätí. (1. Petra 1:15, 16) Musíme si dávať pozor, aby sme sa nijako nepoškvrnili falošným náboženstvom alebo politikou tohto sveta.

6. Kto poskytuje duchovný pokrm a prečo je tento pokrm pre nás životne dôležitý?

Ježiš potom použil svoju kráľovskú autoritu a vymenoval „verného a rozvážneho otroka“. Tento otrok mal poskytovať pravidelnú zásobu zdravého duchovného pokrmu všetkým, ktorí tvoria „jedno stádo“ pod dohľadom Ježiša. (Mat. 24:45–47; Ján 10:16) Zodpovednú úlohu sýtiť „čeľaď“ si od roku 1919 verne spĺňa malá skupina pomazaných bratov. Títo bratia nám poskytujú hojnosť duchovného pokrmu, takže môžeme rásť vo viere a byť odhodlaní zostať v duchovnom, mravnom, duševnom i telesnom ohľade čistí. Okrem toho sme prostredníctvom tohto duchovného pokrmu vyučovaní, aby sme sa dokázali čo najviac zapájať do tej najdôležitejšej činnosti, ktorá sa dnes vykonáva na zemi. Využívaš tieto opatrenia naplno?

KRÁĽ ŠKOLÍ SVOJICH PODDANÝCH, ABY ZVESTOVALI PO CELEJ ZEMI

7. Aké dôležité dielo začal Ježiš, keď bol na zemi, a dokedy má prebiehať?

Ježiš na začiatku svojej služby na zemi vyhlásil: „Musím oznamovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve aj iným mestám, lebo nato som bol poslaný.“ (Luk. 4:43) Nasledujúceho tri a pol roka bola táto služba stredobodom jeho života. Svojim učeníkom dal pokyn: „Keď  pôjdete, zvestujte a hovorte: ‚Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.‘“ (Mat. 10:7) Po svojom vzkriesení predpovedal, že jeho nasledovníci budú oznamovať toto posolstvo „až do najvzdialenejšej časti zeme“. (Sk. 1:8) Sľúbil im, že na toto životne dôležité dielo bude osobne dohliadať až do našej doby. (Mat. 28:19, 20)

8. Ako Kráľ podnietil svojich pozemských poddaných k činnosti?

V roku 1919 nadobudlo „dobré posolstvo o Kráľovstve“ nový význam. (Mat. 24:14) Kráľ už vládol v nebesiach a zhromaždil malú skupinu prečistených pozemských poddaných. Tí nadšene reagovali na Ježišovu burcujúcu výzvu: Zvestujte po celej zemi dobré posolstvo, že bolo zriadené Božie Kráľovstvo! (Sk. 10:42) Napríklad v septembri 1922 sa na medzinárodnom zjazde v Cedar Point v americkom štáte Ohio zhromaždilo asi 20 000 tých, ktorí podporovali Kráľovstvo. Predstavte si, aké bolo ich nadšenie, keď brat Rutherford predniesol prednášku „Kráľovstvo“ a potom vyhlásil: „Hľa, Kráľ vládne! Vy ste jeho verejnými služobníkmi. Preto zvestujte, zvestujte, zvestujte Kráľa a jeho kráľovstvo.“ Ešte počas zjazdu sa 2 000 delegátov zúčastnilo na mimoriadnom dni, ktorý bol venovaný zvestovateľskej službe, a niektorí z nich zvestovali z domu do domu až do vzdialenosti 72 kilometrov od miesta zjazdu. Jeden delegát sa so zanietením vyjadril: „Na tú výzvu ohlasovať Kráľovstvo nikdy nezabudnem, ani na nadšenie zhromaždených zástupov.“ A nebol sám.

9., 10. a) Ako sú školení hlásatelia Kráľovstva? b) Aký úžitok máš z tohto školenia ty osobne?

V roku 1922 sa zúčastňovalo na vydávaní svedectva vyše 17 000 hlásateľov Kráľovstva v 58 krajinách. Potrebovali však školenie. V prvom storočí dal budúci Kráľ svojim učeníkom jasné pokyny, čo, kde a ako majú zvestovať. (Mat. 10:5–7; Luk. 9:1–6; 10:1–11) A Ježiš stále dozerá na to, aby všetci, ktorí sa zúčastňujú na diele zvestovania o Kráľovstve, dostávali pokyny a mali k dispozícii pomôcky, ktoré potrebujú na účinné vydávanie svedectva. (2. Tim. 3:17) Svojich poddaných školí prostredníctvom kresťanského zboru. Vyučuje ich napríklad pomocou teokratickej školy kazateľskej služby, ktorá prebieha vo vyše 111 000 zboroch na celom svete. Táto škola pomáha viac ako siedmim miliónom zvestovateľov, aby oznamovali dobré posolstvo a vyučovali spôsobom, ktorý je príťažlivý pre „ľudí každého druhu“. (Prečítajte 1. Korinťanom 9:20–23.)

10 Okrem teokratickej školy kazateľskej služby boli zriadené aj ďalšie školy, v ktorých sú vyučovaní zboroví starší, priekopníci, slobodní bratia, manželské  páry, členovia výborov odbočiek a ich manželky, cestujúci dozorcovia a ich manželky a misionári. * Študenti jednej triedy biblickej školy pre manželské páry vyjadrili svoju vďačnosť takto: „Toto cielené školenie prehĺbilo našu lásku k Jehovovi a ešte lepšie nás pripravilo na to, aby sme mohli pomáhať ďalším.“

11. Prečo môžu hlásatelia Kráľovstva vytrvávať vo zvestovaní napriek odporu?

11 Mimoriadne úsilie, ktoré sa vynakladá na dielo kázania a vyučovania o Kráľovstve, neuniklo pozornosti nepriateľa, Satana. Chce toto dielo zastaviť, a preto všetkými možnými spôsobmi útočí proti dobrému posolstvu i proti tým, ktorí ho oznamujú. Ale všetko jeho úsilie je márne. Jehova dosadil svojho Syna „vysoko nad každú vládu a vrchnosť a moc a panstvo“. (Ef. 1:20–22) Ježiš ako Kráľ používa svoju autoritu, aby chránil a viedol svojich učeníkov, a tak zabezpečil, že sa bude diať vôľa jeho Otca. * Preto sa dobré posolstvo stále zvestuje a milióny úprimných ľudí sa učia kráčať po Jehovových cestách. Máme nádhernú výsadu podieľať sa na tomto veľkolepom diele!

KRÁĽ ORGANIZUJE SVOJICH PODDANÝCH, ABY ICH PRIPRAVIL NA ZVÝŠENÚ AKTIVITU

12. Opíš niektoré organizačné úpravy, ku ktorým došlo od zriadenia Kráľovstva.

12 Od zriadenia Kráľovstva v roku 1914 Kráľ zdokonaľuje aj spôsob, akým sú Boží služobníci organizovaní, aby konali vôľu jeho Otca. (Prečítajte Izaiáša 60:17.) V roku 1919 bol v každom zbore vymenovaný vedúci služby, ktorý mal dozor nad zvestovateľskou činnosťou. V roku 1927 sa začalo organizovať nedeľné vydávanie svedectva z domu do domu. V roku 1931 boli tí, ktorí podporujú Kráľovstvo, podnietení k zvýšenej aktivite, keď prijali biblické meno Jehovovi svedkovia. (Iz. 43:10–12) V roku 1938 dostali zbory pokyn, že starší nemajú byť volení demokraticky, ale majú byť vymenúvaní teokraticky. Od roku 1972 už dohľad nad zbormi nevykonáva jeden dozorca zboru, ale rady starších. Všetci bratia boli povzbudzovaní, aby sa usilovali o spôsobilosť „pásť Božie stádo, ktoré je v [ich] starostlivosti“. (1. Petra 5:2) V roku 1976 boli členovia vedúceho zboru zorganizovaní do šiestich výborov a tieto výbory začali dohliadať na dielo Kráľovstva na celej zemi. Kráľ, ktorého Jehova dosadil, postupne viedol poddaných Kráľovstva k tomu, aby všetku činnosť vykonávali teokraticky, čiže spôsobom, akým si to praje Boh.

13. Ako to, čo vláda Kráľovstva dosiahla za prvých sto rokov svojej existencie, ovplyvnilo tvoj život?

 13 Zamysli sa nad tým, čo všetko mesiášsky Kráľ dosiahol za prvých sto rokov svojej vlády. Očistil ľud pre Jehovovo meno. Dozerá na to, aby sa dobré posolstvo o Kráľovstve zvestovalo už v 239 krajinách a aby sa milióny ľudí učili uctievať Jehovu. Zjednotil viac ako sedem miliónov verných poddaných, ktorí sa ochotne dávajú k dispozícii, aby konali vôľu jeho Otca. (Žalm 110:3) Áno, prostredníctvom mesiášskeho Kráľovstva Jehova koná veľké a obdivuhodné diela. Ale pred nami sú ešte veľkolepejšie udalosti!

BUDÚCE POŽEHNANIA MESIÁŠSKEHO KRÁĽOVSTVA

14. a) O čo prosíme Boha, keď sa modlíme „nech príde tvoje kráľovstvo“? b) Aký text je vybratý na rok 2014 a prečo je vhodný?

14 Hoci Jehova v roku 1914 korunoval svojho Syna, Ježiša Krista, za Kráľa mesiášskeho Kráľovstva, ešte tým neuskutočnil všetko, o čo prosíme slovami „nech príde tvoje kráľovstvo“. (Mat. 6:10) V Biblii bolo predpovedané, že Ježiš bude „podmaňovať uprostred svojich nepriateľov“. (Žalm 110:2) Ešte stále sú tu ľudské vlády, ktoré pod Satanovým vplyvom odporujú Kráľovstvu. Modliť sa o príchod Božieho Kráľovstva znamená prosiť Boha o to, aby mesiášsky Kráľ a jeho spoluvládcovia ukončili vládu človeka nad zemou a aby odstránili pozemských odporcov Božej vlády. Keď sa to stane, splnia sa slová z Daniela 2:44, kde je predpovedané, že Božie Kráľovstvo „rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá“. Politickí odporcovia Kráľovstva budú odstránení. (Zjav. 6:1, 2; 13:1–18; 19:11–21) Čas splnenia tohto proroctva je už veľmi blízko. Preto je vhodné, že náš text na rok 2014, teda na sté výročie zriadenia Božieho Kráľovstva v nebesiach, je z Matúša 6:10: „Nech príde tvoje kráľovstvo“!

Ročný text na rok 2014: „Nech príde tvoje kráľovstvo.“ (Matúš 6:10)

15., 16. a) Aké veľkolepé udalosti sa budú odohrávať počas tisícročnej vlády Kráľovstva? b) Čo Ježiš urobí na konci svojej mesiášskej vlády a ako sa potom splní Jehovovo predsavzatie?

15 Keď mesiášsky Kráľ odstráni Božích nepriateľov, uvrhne Satana a jeho démonov do priepasti na 1 000 rokov. (Zjav. 20:1–3) Po odstránení tohto zlého vplyvu podnikne Kráľovstvo ďalšie kroky. Bude ľuďom pomáhať, aby mohli mať úžitok z Ježišovej výkupnej obete a vymaže účinky Adamovho hriechu. Kráľ vzkriesi nespočetné milióny tých, ktorí spia v smrti, a zorganizuje rozsiahly vzdelávací program, aby sa vzkriesení mohli učiť o Jehovovi. (Zjav. 20:12, 13) Na celej zemi zavládnu rajské podmienky, aké boli v záhrade Eden. Všetci verní ľudia dosiahnu dokonalosť.

16 Na konci Kristovej tisícročnej vlády splní mesiášske Kráľovstvo svoj účel. Potom Ježiš odovzdá Kráľovstvo svojmu Otcovi. (Prečítajte 1. Korinťanom 15:24–28.) Už nebude potrebné, aby bol medzi Jehovom a jeho pozemskými deťmi nejaký sprostredkovateľ. Všetci Boží synovia v nebesiach a jeho deti na zemi budú tvoriť so svojím nebeským Otcom veľkú zjednotenú rodinu inteligentných tvorov.

17. Čo si odhodlaný robiť v súvislosti s Kráľovstvom?

17 Pozoruhodný vývoj udalostí za 100 rokov vlády Kráľovstva nás uisťuje o tom, že Jehova má všetko pod kontrolou a že jeho predsavzatie s touto zemou sa uskutoční. Zostaňme vernými poddanými tejto vlády a zvestujme Kráľa a jeho Kráľovstvo! Robme to s plnou dôverou, že Jehova čoskoro vypočuje našu vrúcnu prosbu: „Nech príde tvoje kráľovstvo.“

^ 10. ods. Pozri článok „Teokratické školy — dôkaz Jehovovej lásky“ v Strážnej veži z 15. septembra 2012, strany 13 – 17.

^ 11. ods. Pozri Strážnu vežu z 1. decembra 1998, strany 19 – 22, kde sú uvedené niektoré právne víťazstvá v rôznych krajinách.