„Neponevierajte sa pri tom, čo robíte... Slúžte ako Jehovovi otroci.“ (RIM. 12:11)

1. Čo si väčšina ľudí myslí o otroctve a o akom otroctve sa hovorí v Rimanom 12:11?

SLOVO otroctvo vyvoláva v ľuďoch predstavu krutej nadvlády, útlaku a nespravodlivého zaobchádzania. No otroctvo, v ktorom sú kresťania, sa od tejto predstavy veľmi odlišuje. Božie inšpirované Slovo o ňom hovorí, že je to ochotná služba milujúcemu Pánovi. Keď apoštol Pavol nabádal kresťanov v prvom storočí, aby „slúžili ako Jehovovi otroci“, v skutočnosti ich povzbudzoval, aby konali svätú službu prameniacu z lásky k Bohu. (Rim. 12:11) Čo zahŕňa tento druh otroctva? Čo môžeme robiť, aby sme sa nestali otrokmi Satana a jeho sveta? A akú odmenu to prináša, keď verne slúžime Jehovovi ako jeho otroci?

„SKUTOČNE MILUJEM SVOJHO PÁNA“

2. a) Čo mohlo izraelského otroka podnietiť, že sa vzdal možnosti získať slobodu? b) Aký význam malo prepichnutie ucha otrokovi?

2 Zo Zákona, ktorý dal Boh Izraelu, sa dozvedáme niečo o tom, čo od nás Jehova ako od svojich otrokov očakáva. Hebrejský otrok mal v siedmom roku otroctva dostať slobodu. (2. Mojž. 21:2) Avšak otrok, ktorý svojho pána skutočne miloval a chcel mu ďalej slúžiť, sa tejto slobody mohol zriecť. Jehovov Zákon to umožňoval. Pán mal priviesť otroka k dverám alebo k zárubni a prepichnúť mu ucho šidlom. (2. Mojž. 21:5, 6) Tento postup mal svoj význam. V hebrejčine je myšlienka poslušnosti vyjadrená slovami, ktoré sú príbuzné slovám počúvať a poslúchať. Tak dal otrok najavo, že je ochotný naďalej poslúchať svojho pána a slúžiť mu. Niečo podobné sme urobili aj my, keď sme sa oddali Jehovovi. Dali sme najavo, že Jehovu milujeme a sme ochotní ho poslúchať.

3. Čo je základom našej oddanosti Bohu?

3 Predtým než sme sa dali pokrstiť, oddali sme sa Jehovovi, aby sme mu slúžili ako otroci. Naša oddanosť  vychádzala z túžby poslúchať ho a konať jeho vôľu. Nikto nás k tomu neprinútil. Veď aj mladí sa dávajú pokrstiť preto, lebo si to sami želajú, a nielen preto, aby urobili radosť rodičom. Základom kresťanskej oddanosti je láska k nášmu nebeskému Pánovi, Jehovovi. Apoštol Ján napísal: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania.“ (1. Jána 5:3)

OTROCI, A NAPRIEK TOMU SLOBODNÍ

4. Čo musíme urobiť, aby sme sa stali „otrokmi spravodlivosti“?

4 Akí vďační sme Jehovovi za to, že nám dal možnosť byť jeho otrokmi! Naša viera vo výkupnú obeť Krista nám umožňuje, aby sme už neboli otrokmi hriechu. Hoci sme stále nedokonalí, ochotne sa podriaďujeme autorite Jehovu a Ježiša. Pavol to jasne vysvetlil v jednom zo svojich inšpirovaných listov: „Považujte sa za mŕtvych pre hriech, ale za živých pre Boha prostredníctvom Krista Ježiša.“ Potom dal túto výstrahu: „Či neviete, že ak sa stále vydávate niekomu za otrokov, aby ste ho poslúchali, ste jeho otrokmi, lebo ho poslúchate, buď hriechu s vyhliadkou na smrť, buď poslušnosti s vyhliadkou na spravodlivosť? Ale vďaka Bohu, boli ste otrokmi hriechu, ale stali ste sa zo srdca poslušní tomu spôsobu učenia, ktorému ste boli zverení. Keďže ste teda boli oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi spravodlivosti.“ (Rim. 6:11, 16–18) Všimnime si, že apoštol hovorí o „poslušnosti zo srdca“. Takže tým, že sme sa oddali Jehovovi, stali sme sa „otrokmi spravodlivosti“.

5. Aký vnútorný boj musíme všetci viesť a prečo?

5 No keď sa snažíme žiť v súlade so svojou oddanosťou, musíme prekonávať aj prekážky. Vedieme dvojaký boj. Po prvé, musíme bojovať s tým, s čím aj Pavol. Napísal: „Podľa človeka, ktorým som vnútri, mám skutočné potešenie v Božom zákone, ale v svojich údoch badám iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a vedie ma do zajatia zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch.“ (Rim. 7:22, 23) Aj nás stále ovplyvňuje zdedená nedokonalosť. Preto musíme neustále odolávať svojim telesným sklonom. Apoštol Peter nás nabáda: „Buďte ako slobodní a držte sa svojej slobody, avšak nie na zastretie zla, ale ako Boží otroci.“ (1. Petra 2:16)

6., 7. Čo Satan robí, aby sa nám tento svet zdal príťažlivý?

6 Po druhé, boj musíme viesť aj proti tomuto svetu, ktorý je pod vplyvom démonov. Vládca tohto sveta, Satan, útočí na nás všetkými svojimi zbraňami, aby zlomil našu vernosť Jehovovi a Ježišovi. Pokúša nás, aby sme sa poddali jeho zhubnému vplyvu a stali sa jeho otrokmi. (Prečítajte Efezanom 6:11, 12.) Napríklad vykresľuje tento svet tak, aby sa nám zdal príťažlivý. Apoštol Ján preto varoval: „Nemilujte svet ani veci vo svete. Ak niekto miluje svet, niet v ňom Otcovej lásky, pretože všetko vo svete — žiadosť tela a žiadosť očí a honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie — nepochádza od Otca, ale pochádza zo sveta.“ (1. Jána 2:15, 16)

7 Tento svet je preniknutý túžbou po hmotnom blahobyte. Satan sa snaží ľudí presvedčiť, že peniaze vedú ku šťastiu. Hypermarkety stoja na každom rohu. Reklamy propagujú životný štýl zameraný na hromadenie hmotných vecí a na zábavu. Cestovné kancelárie ponúkajú dovolenku v exotických destináciách, často však v spoločnosti ľudí, ktorí majú svetský názor na život. Všade okolo nás počúvame, aby sme si „dopriali“, ale vždy podľa meradiel tohto sveta.

8., 9. Aké nebezpečenstvo hrozí a prečo?

 8 O členoch kresťanského zboru žijúcich v prvom storočí, ktorí prijali svetský názor na život, Peter povedal: „Prepychový život vo dne považujú za rozkoš. Sú škvrnou a potupou a hýria s neviazaným potešením v svojom podvodníckom učení, zatiaľ čo hodujú spolu s vami. Lebo sa vyjadrujú naduto a neužitočne a telesnými žiadosťami a uvoľnenými zvykmi lákajú tých, ktorí práve unikli ľuďom konajúcim v omyle. Zatiaľ čo im sľubujú slobodu, sami sú ako otroci porušenosti, lebo kto niekoho premôže, aj ho zotročí.“ (2. Petra 2:13, 18, 19)

9 Keby sme uspokojovali „žiadosť očí“, neprinieslo by nám to slobodu, ale stali by sme sa otrokmi neviditeľného pána tohto sveta, Satana Diabla. (1. Jána 5:19) Nebezpečenstvo nechať sa zotročiť hmotárstvom je veľmi reálne a z tohto otroctva je ťažké uniknúť.

USPOKOJUJÚCI ŽIVOT

10., 11. Na koho dnes Satan zvlášť útočí a aké ťažkosti môže priniesť štúdium na vysokej škole?

10 Rovnako ako v Edene, aj dnes Satan útočí na neskúsených. Zameriava sa najmä na mladých. Vôbec nie je rád, keď sa mladý človek, alebo ktokoľvek iný, dobrovoľne rozhodne slúžiť Jehovovi ako otrok. Boží nepriateľ chce, aby všetci, ktorí oddali svoj život Jehovovi, vo svojej oddanosti a vernosti zlyhali.

11 Vráťme sa teraz k príkladu otroka, ktorý si dal prepichnúť ucho. Taký otrok istý čas cítil bolesť. Tá ho však čoskoro prešla, ale na uchu mu zostal trvalý znak, že sa rozhodol ďalej slúžiť svojmu pánovi. Niečo podobné môže zažiť aj mladý človek, ktorý si vyberie odlišnú životnú dráhu ako jeho vrstovníci. Zo začiatku to môže byť preňho ťažké, dokonca bolestivé. Satan presadzuje názor, že kariéra v jeho svete človeka uspokojí, ale kresťania by mali myslieť na to, že je dôležité uspokojovať svoje duchovné potreby. Ježiš nás učil: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ (Mat. 5:3) Oddaní kresťania žijú pre Božiu vôľu, nie pre Satanovu. Nachádzajú potešenie v Jehovovom zákone a rozjímajú o ňom vo dne i v noci. (Prečítajte Žalm 1:1–3.) No štúdium na mnohých vysokých školách dnes nedáva Jehovovmu služobníkovi veľký priestor na rozjímanie a na uspokojovanie duchovných potrieb.

12. Akú voľbu dnes musia urobiť mnohí mladí ľudia?

 12 Neveriaci pán mohol otrokovi, ktorý bol kresťanom, život veľmi sťažovať. Pavol sa vo svojom prvom liste Korinťanov opýtal: „Bol si povolaný ako otrok? Nech ťa to netrápi.“ Potom im poradil: „Ale ak sa môžeš stať slobodným, radšej sa chop tej príležitosti.“ (1. Kor. 7:21) Pre otroka v takej situácii bolo lepšie, keby sa stal slobodným. Dnes je v mnohých krajinách školská dochádzka do istého veku povinná. Potom majú študenti na výber: buď budú pokračovať v štúdiu, alebo nie. Aký vplyv by mohlo mať na slobodu kresťana rozhodnutie získavať ďalšie vzdelanie s cieľom urobiť kariéru vo svete? Pravdepodobne by to jeho slobodu obmedzilo do tej miery, že by bolo preňho ťažké slúžiť celým časom. (Prečítajte 1. Korinťanom 7:23.)

Ktorému pánovi budeš slúžiť ako otrok?

VYŠŠIE ALEBO NAJVYŠŠIE VZDELANIE?

13. Aký druh vzdelania prináša Jehovovým služobníkom najväčší úžitok?

13 Kresťanov v Kolosách Pavol varoval: „Dajte si pozor, aby vás azda niekto neodviedol ako svoju korisť filozofiou a prázdnym klamom podľa ľudskej tradície, podľa základných vecí sveta, a nie podľa Krista.“ (Kol. 2:8) Dnes sa „filozofia a prázdny klam podľa ľudskej tradície“ prejavuje vo svetskom zmýšľaní, ktoré podporujú mnohí intelektuáli. Na vysokých školách sa často kladie dôraz na teoretické znalosti, a tak ich absolventi majú len málo praktických zručností alebo nemajú žiadne a nie sú pripravení na skutočný život. Na rozdiel od toho si Jehovovi služobníci vyberajú vzdelanie, ktoré im pomáha naučiť sa niečo praktické, vďaka čomu môžu viesť jednoduchý spôsob života zameraný na službu Bohu. Berú si k srdcu Pavlovu radu Timotejovi: „Istotne je to prostriedok k veľkému zisku, tá zbožná oddanosť spolu so sebestačnosťou. Preto ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní.“ (1. Tim. 6:6, 8) Praví kresťania sa neusilujú mať diplomy ani tituly, ale snažia sa získať „odporúčajúce listy“, a to tým, že sa podľa svojich možností čo najviac zapájajú do zvestovateľskej služby. (Prečítajte 2. Korinťanom 3:1–3.)

14. Ako sa Pavol pozeral na výsadu slúžiť ako Boží a Kristov otrok podľa Filipanom 3:8?

14 Zamyslime sa nad príkladom apoštola Pavla. Bol vyučovaný pri nohách  židovského učiteľa Zákona Gamaliela. Získal vzdelanie porovnateľné s dnešným vysokoškolským vzdelaním. Ale k akému záveru dospel, keď svoje vzdelanie porovnal s výsadou slúžiť ako Boží a Kristov otrok? Napísal: „Všetko považujem za stratu pre vynikajúcu hodnotu poznania Krista Ježiša, svojho Pána.“ Potom dodal: „Preňho som zniesol stratu všetkého a považujem to za množstvo smetí, aby som získal Krista.“ (Fil. 3:8) Toto Pavlovo vyjadrenie pomáha mladým kresťanom a ich bohabojným rodičom urobiť v otázke vzdelania múdre rozhodnutie. (Pozri obrázky.)

ÚŽITOK Z NAJVYŠŠIEHO VZDELANIA

15., 16. Aké vzdelávanie nám poskytuje Jehovova organizácia a prečo sa oň usilujeme?

15 Aká atmosféra vládne na mnohých vysokých školách? Nie sú často ohniskom politických a sociálnych nepokojov? (Ef. 2:2) Na rozdiel od nich Jehovova organizácia poskytuje to najvyššie vzdelanie v pokojných podmienkach kresťanského zboru. Všetci môžeme mať úžitok z teokratickej školy kazateľskej služby, ktorá sa koná každý týždeň. Ďalej sú tu špeciálne kurzy pre slobodných priekopníkov (biblická škola pre slobodných bratov) a pre manželské dvojice priekopníkov (biblická škola pre manželské páry). Toto teokratické vzdelávanie nám pomáha poslúchať Jehovu, nášho nebeského Pána.

16 Pomocou Indexu publikácií Watch Tower alebo Watchtower Library na CD-ROM-e môžeme dolovať hodnotné duchovné poklady. Dôvodom, prečo sa usilujeme o toto vzdelanie, je to, že chceme uctievať Jehovu. Vďaka nemu sa učíme, ako pomáhať druhým zmieriť sa s Bohom. (2. Kor. 5:20) Tí, ktorých učíme, môžu potom pomáhať ďalším. (2. Tim. 2:2)

ODMENA OTROKA

17. Čo nám to prinesie, ak si vyberieme to najvyššie vzdelanie?

17 V Ježišovom podobenstve o talentoch si dvaja verní otroci vyslúžili pochvalu a radovali sa spolu so svojím pánom, ktorý im potom zveril ďalšiu prácu. (Prečítajte Matúša 25:21, 23.) Aj my zažijeme radosť a budeme odmenení, keď si vyberieme to najvyššie vzdelanie. Všimnime si príklad Michaela. V škole mal výborný prospech, a preto si ho učitelia zavolali, aby sa s ním porozprávali o jeho možnostiach študovať na vysokej škole. Na ich prekvapenie sa Michael rozhodol absolvovať krátky odborný kurz, ktorý mu čoskoro umožnil byť sebestačným a zároveň slúžiť ako pravidelný priekopník. Má pocit, že o niečo prišiel? Hovorí: „Teokratické vzdelanie, ktoré som získal ako priekopník a teraz ako zborový starší, považujem za neoceniteľné. Moje požehnania a výsady mi prinášajú radosť a vysoko prevyšujú akýkoľvek hmotný zisk, ktorý som mohol nadobudnúť. Som veľmi rád, že som nešiel na vysokú školu.“

18. Čo ťa podnecuje, aby si sa rozhodol pre to najkvalitnejšie vzdelávanie?

18 To najkvalitnejšie vzdelávanie nám umožňuje spoznávať Jehovovu vôľu a pomáha nám, aby sme Jehovovi slúžili ako otroci. Poskytuje nám vyhliadku na „oslobodenie z otroctva porušiteľnosti“ a nakoniec na „slávnu slobodu Božích detí“. (Rim. 8:21) Ale čo je najdôležitejšie, vďaka nemu sa učíme, ako čo najlepšie prejavovať lásku nášmu nebeskému Pánovi, Jehovovi. (2. Mojž. 21:5)