„Hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ (MAT. 28:20)

1. a) Zhrň podobenstvo o pšenici a burine. b) Ako Ježiš vysvetlil jeho význam?

V JEDNOM Ježišovom podobenstve o Kráľovstve sa hovorí o roľníkovi, ktorý zaseje znamenité semeno pšenice, a o nepriateľovi, ktorý medzi znamenité semeno zaseje burinu. Buriny je časom oveľa viac ako pšenice, ale roľník prikazuje otrokom, aby nechali oboje rásť „spolu až do žatvy“. Pri žatve burinu zničia a pšenicu zhromaždia. Ježiš toto podobenstvo vysvetlil. (Prečítajte Matúša 13:24–30, 37–43.) Čo sa z neho dozvedáme? (Pozri tabuľku „Pšenica a burina“.)

2. a) Na čo poukazujú udalosti, ktoré sa odohrávajú na roľníkovom poli? b) Ktorej časti podobenstva sa budeme venovať?

Udalosti, ktoré sa odohrávajú na roľníkovom poli, poukazujú na to, ako a kedy Ježiš zhromaždí celú triedu pšenice, čiže pomazaných kresťanov, ktorí s ním budú vládnuť v jeho Kráľovstve. Siatie sa začalo na Letnice roku 33 n. l. Zhromažďovanie sa dokončí, keď budú pomazaní žijúci na zemi na konci tohto systému vecí s konečnou platnosťou zapečatení a vzatí do neba. (Mat. 24:31; Zjav. 7:1–4) Tak ako z rozhľadne na vrchu máme panoramatický výhľad na okolie, aj toto podobenstvo nám dáva ucelený pohľad na udalosti, ktoré sa mali odohrať v priebehu asi 2 000 rokov. Aké dianie súvisiace s Kráľovstvom rozpoznávame z tejto symbolickej rozhľadne? V podobenstve sa opisuje čas siatia, rastu a žatvy. V tomto článku sa sústredíme hlavne na žatvu. *

JEŽIŠ SI POZORNE VŠÍMA POMAZANÝCH

3. a) Aká situácia vznikla po skončení prvého storočia? b) Aká otázka vznikla podľa Matúša 13:28 a kto ju položil? (Pozri aj koncovú poznámku.)

3 ‚Burina sa zjavila‘ na začiatku druhého storočia nášho letopočtu, keď na poli, ktoré predstavuje  svet, už začalo byť vidno falošných kresťanov. (Mat. 13:26) Vo štvrtom storočí kresťania podobní burine počtom vysoko prevyšovali pomazaných kresťanov. Pripomeňme si, že v podobenstve sa otroci pána opýtali, či môžu burinu vytrhať. * (Mat. 13:28) Dovolil im to?

4. a) Čo je zrejmé z Ježišovej odpovede? b) Kedy sa stala symbolická pšenica rozpoznateľnou?

O pšenici a burine Ježiš povedal: „Nech oboje rastie spolu až do žatvy.“ Z tohto príkazu je zrejmé, že od prvého storočia až dodnes vždy boli na zemi kresťania podobní pšenici. Tento záver potvrdzujú aj Ježišove neskoršie slová adresované učeníkom: „Som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ (Mat. 28:20) Teda Ježiš chránil pomazaných kresťanov po všetky dni až do času konca. Keďže však kresťanov podobných burine bolo oveľa viac, nevieme s istotou povedať, kto v priebehu toho dlhého obdobia patril do triedy pšenice. No niekoľko desiatok rokov pred začiatkom žatvy sa stala trieda pšenice rozpoznateľnou. Čo k tomu viedlo?

POSOL ‚PREČISŤUJE CESTU‘

5. Ako sa Malachiášovo proroctvo splnilo v prvom storočí?

Stáročia predtým ako Ježiš vyrozprával podobenstvo o pšenici a burine, inšpiroval Jehova proroka Malachiáša, aby predpovedal udalosti zachytené v Ježišovom podobenstve. (Prečítajte Malachiáša 3:1–4.) ‚Poslom, ktorý prečistil cestu‘, bol Ján Krstiteľ. (Mat. 11:10, 11) Keď v roku 29 n. l. prišiel, priblížil sa čas súdu izraelského národa. Druhým poslom bol Ježiš. Dvakrát vyčistil  chrám v Jeruzaleme — prvý raz na začiatku svojej služby a druhý pred koncom. (Mat. 21:12, 13; Ján 2:14–17) Teda očisťovanie, ktoré Ježiš uskutočnil, trvalo istý čas.

6. a) Ako sa vo väčšom rozsahu splnilo Malachiášovo proroctvo? b) V ktorom období vykonával Ježiš prehliadku duchovného chrámu? (Pozri aj koncovú poznámku.)

Ako sa Malachiášovo proroctvo splnilo vo väčšom rozsahu? Počas desaťročí pred rokom 1914 sa podobnej činnosti, akú konal Ján Krstiteľ, venoval Ch. T. Russell s blízkymi spoločníkmi. Jeho činnosť mala veľký význam a viedla k tomu, že biblické pravdy boli opäť vynesené na svetlo. Bádatelia Biblie učili, aký je pravý zmysel Kristovej výkupnej obete, odhalili lož o ohnivom pekle a hlásali, že sa blíži koniec časov pohanov. Lenže v tom čase existovalo veľa náboženských skupín, ktoré tvrdili, že nasledujú Krista. Preto bolo potrebné zodpovedať zásadnú otázku: Ktorá z nich predstavuje pšenicu? Aby bola táto otázka zodpovedaná, Ježiš začal v roku 1914 prehliadku duchovného chrámu. Prehliadka spolu s prečisťovaním trvala určitý čas, konkrétne od roku 1914 do prvej polovice roku 1919. *

PREHLIADKA A PREČISŤOVANIE

7. Čo Ježiš našiel, keď v roku 1914 začal prehliadku?

Čo Ježiš našiel, keď začal prehliadku? Malú skupinu zapálených Bádateľov Biblie, ktorí už vyše 30 rokov venovali sily i prostriedky intenzívnej kazateľskej kampani. * Akú radosť museli mať Ježiš i anjeli, keď zistili, že hoci týchto pšeničných stebiel bolo pomerne málo, boli odolné a nedali  sa udusiť Satanovej burine! Ukázalo sa však, že pomazaných, „synov Léviho“, treba očistiť. (Mal. 3:2, 3; 1. Petra 4:17) Prečo to bolo potrebné?

8. Aký vývoj nastal po roku 1914?

Koncom roku 1914 boli niektorí Bádatelia Biblie sklamaní, lebo nešli do neba. V rokoch 1915 a 1916 sa pre odpor zvonka spomalila zvestovateľská činnosť organizácie. Prišlo však ešte niečo horšie. Keď v októbri 1916 brat Russell zomrel, objavil sa odpor vnútri organizácie. Štyria zo siedmich členov správnej rady spoločnosti Watch Tower Bible and Tract Society sa vzbúrili proti rozhodnutiu, aby dielo viedol brat Rutherford. Pokúšali sa vyvolať medzi bratmi rozdelenie, ale v auguste 1917 z Bételu odišli. To bolo naozaj prečistenie! Okrem toho sa niektorí Bádatelia Biblie poddali strachu z ľudí. Ale ako celok ochotne prijali Ježišovo očisťovanie a zmenili, čo bolo potrebné. Preto ich Ježiš posúdil ako pšenicu, pravých kresťanov, ale všetkých falošných kresťanov v zbore, ako aj všetkých členov cirkví kresťanstva zavrhol. (Mal. 3:5; 2. Tim. 2:19) Čo nasledovalo potom? Zistíme to, keď sa vo svojej úvahe vrátime k podobenstvu o pšenici a burine.

AKÉ UDALOSTI SA ODOHRÁVAJÚ PO ZAČIATKU ŽATVY?

9., 10. a) Nad čím sa budeme teraz zamýšľať? b) Ktorá udalosť sa odohráva počas žatvy ako prvá?

Ježiš povedal: „Žatva je záver systému vecí.“ (Mat. 13:39) Toto obdobie žatvy sa začalo v roku 1914. Teraz sa zamyslíme nad piatimi udalosťami, ktoré Ježiš na čas žatvy predpovedal.

10 Prvá udalosť: zber buriny. Ježiš hovorí: „V čase žatvy poviem žencom: Zozbierajte najprv burinu a zviažte ju do snopkov.“ Po roku 1914 začali anjeli zbierať kresťanov podobných burine tak, že ich oddeľovali od pomazaných „synov kráľovstva“. (Mat. 13:30, 38, 41)

11. Čo až dodnes odlišuje pravých kresťanov od ich napodobeniny?

11 Ako zber pokračoval, rozdiel medzi spomenutými dvoma skupinami bol čoraz zrejmejší. (Zjav. 18:1, 4) V roku 1919 sa ukázalo, že Veľký Babylon padol. Čo predovšetkým oddelilo pravých kresťanov od ich napodobeniny? Zvestovanie. Bádatelia Biblie, ktorí boli v tom čase zodpovední za vedenie diela, začali zdôrazňovať, aké dôležité je osobne sa zapájať do zvestovania o Kráľovstve. Napríklad brožúrka, ktorá vyšla v roku 1919 a mala názov Komu je zverené dielo, nabádala všetkých pomazaných kresťanov, aby zvestovali z domu do domu. Uvádzalo sa v nej: „Dielo je obrovské, ale je to Pánovo dielo, a so silou od Pána ho dokážeme uskutočniť. Máte výsadu zapojiť sa doň.“ S akým ohlasom sa táto výzva stretla? V roku 1922 Strážna veža uviedla, že od roku 1919 Bádatelia Biblie zintenzívňovali svoju kazateľskú činnosť. Títo verní kresťania sa zanedlho stali známi zvestovaním z domu do domu — a sú ním známi dodnes.

12. Odkedy je zhromažďovaná trieda pšenice?

12 Druhá udalosť: žatva pšenice. Ježiš svojim anjelom prikazuje: „Zhromaždite pšenicu do mojej sýpky.“ (Mat. 13:30) Od roku 1919 sú pomazaní kresťania zhromažďovaní do očisteného kresťanského zboru. Pomazaní, ktorí budú na konci tohto systému ešte na zemi, budú napokon zhromaždení tak, že dostanú svoju nebeskú odmenu. (Dan. 7:18, 22, 27)

13. Čo sa zo Zjavenia 18:7 dozvedáme o dnešnom postoji smilnice, čiže Veľkého Babylona, do ktorého patrí aj takzvané kresťanstvo?

 13 Tretia udalosť: plač a škrípanie zubami. Čo sa deje, keď anjeli zviažu burinu do snopkov? O stave triedy buriny Ježiš hovorí: „Tam bude ich plač a škrípanie zubami.“ (Mat. 13:42) Deje sa to už v súčasnosti? Nie. Dnes si takzvané kresťanstvo ako zložka symbolickej smilnice ešte stále nahovára: „Sedím ako kráľovná a nie som vdova a nikdy neuvidím smútok.“ (Zjav. 18:7) Je zjavné, že kresťanstvo sa cíti neohrozené a namýšľa si, že je „kráľovná“, ktorá má moc nad politickými lídrami. Dnes sa ľudia predstavovaní burinou vyvyšujú, neplačú. Ale to sa zakrátko zmení.

Spojenectvo takzvaného kresťanstva s politickými lídrami sa zakrátko skončí (Pozri 13. odsek.)

14. a) Kedy a prečo bude napodobenina kresťanov ‚škrípať zubami‘? b) Aký súlad nachádzame medzi naším upraveným porozumením Matúša 13:42 a myšlienkou vyjadrenou v Žalme 112:10? (Pozri koncovú poznámku.)

14 Keď bude vo veľkom súžení zničené organizované falošné náboženstvo, jeho bývalí stúpenci budú hľadať úkryt, ale nijaké bezpečné miesto nenájdu. (Luk. 23:30; Zjav. 6:15–17) Potom si uvedomia, že pred zničením nikam neuniknú. Preto sa v zúfalstve rozplačú a v hneve začnú ‚škrípať zubami‘. Ako Ježiš predpovedal v proroctve o veľkom súžení, v tej bezútešnej chvíli „sa budú biť v zármutku“. * (Mat. 24:30; Zjav. 1:7)

15. Čo sa stane s burinou a kedy?

15 Štvrtá udalosť: burina je hodená do pece. Čo sa stane so snopkami buriny? Anjeli ich hodia do „ohnivej pece“. (Mat. 13:42) Tá predstavuje úplné zničenie. Teda niekdajší prívrženci falošných náboženských organizácií budú v záverečnej časti veľkého súženia, v Armagedone, zničení. (Mal. 4:1)

16., 17. a) Ktorú udalosť spomenul Ježiš vo svojom podobenstve ako poslednú? b) Prečo sme dospeli k záveru, že sa ešte len odohrá?

16 Piata udalosť: spravodliví jasne žiaria. Ježiš zakončuje svoje proroctvo slovami: „Vtedy budú spravodliví žiariť jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ (Mat. 13:43) Kedy a kde budú žiariť? Táto časť proroctva sa ešte len splní. Ježiš v nej nepredpovedal súčasnú činnosť pomazaných na zemi, ale to, čo budú robiť v nebi. * Zamyslime sa nad dvoma dôvodmi, ktoré nás vedú k tomuto záveru.

17 Prvý vyplýva z odpovede na otázku, ktorou sa pýtame na čas, čiže na to, kedy budú žiariť. Ježiš sa vyjadril: „Vtedy budú spravodliví žiariť jasne.“ Príslovka „vtedy“ očividne poukazuje na čas, keď sa odohrá to, čo Ježiš spomenul  tesne predtým, teda na čas, keď bude burina hodená do ohnivej pece. To sa stane v závere veľkého súženia. Preto aj spravodliví, čiže pomazaní, budú jasne žiariť až v budúcnosti. Druhý dôvod vyplýva z odpovede na otázku, ktorou sa pýtame na miesto, kde budú žiariť. Ježiš povedal, že spravodliví budú ‚žiariť v kráľovstve‘. Čo to znamená? Všetci verní pomazaní, ktorí budú po skončení prvej časti veľkého súženia ešte na zemi, budú s konečnou platnosťou zapečatení. Potom budú, ako to Ježiš uviedol v proroctve o veľkom súžení, zhromaždení do neba. (Mat. 24:31) Tam budú žiariť „v kráľovstve svojho Otca“ a krátko po Armagedone sa ako časť Ježišovej šťastnej nevesty zúčastnia na ‚svadbe Baránka‘. (Zjav. 19:6–9)

ÚŽITOK PRE NÁS

18., 19. V akých ohľadoch má každý z nás úžitok z toho, že rozumieme Ježišovmu podobenstvu o pšenici a burine?

18 Všimnime si teraz, v akých troch ohľadoch má každý z nás úžitok z uceleného pohľadu, ktorý sa nám naskytá vďaka tomuto Ježišovmu podobenstvu. Po prvé, pomáha nám hlbšie preniknúť do niektorých otázok. Podobenstvo poukazuje na závažný dôvod, prečo Jehova pripúšťa zlo. „Znášal... nádoby hnevu“, aby pripravil ‚nádoby milosrdenstva‘, čiže triedu pšenice. * (Rim. 9:22–24) Po druhé, posilňuje našu dôveru k Bohu. S blížiacim sa koncom budú naši nepriatelia proti nám bojovať čoraz intenzívnejšie, ale „nezískajú... prevahu“. (Prečítajte Jeremiáša 1:19.) Náš nebeský Otec, Jehova, celé stáročia chránil triedu pšenice a sme si istí, že prostredníctvom Ježiša a anjelov bude „po všetky dni“ aj s nami. (Mat. 28:20)

19 Po tretie, podobenstvo nám pomáha zistiť, kto je pšenica. Prečo je to také dôležité? Keby sme nevedeli, ktorí kresťania sú podobní pšenici, nemohli by sme nájsť odpoveď na otázku, ktorú položil Ježiš vo svojom obšírnom proroctve o posledných dňoch. Opýtal sa: „Kto je teda ten verný a rozvážny otrok?“ (Mat. 24:45) Uspokojujúcu odpoveď na túto otázku dostaneme v nasledujúcich dvoch článkoch.

 

^ 2. ods. Odsek 2: Na osvieženie pamäti odporúčame prečítať si článok „Spravodliví budú žiariť jasne ako slnko“, ktorý vyšiel v Strážnej veži z 15. marca 2010, kde sa vysvetľujú ďalšie časti podobenstva.

^ 3. ods. Odsek 3: Otroci znázorňujú anjelov, lebo Ježišovi apoštoli zomreli a pomazaní na zemi boli znázornení pšenicou, a nie otrokmi. Neskôr v tomto podobenstve sa o osobách trhajúcich burinu hovorí ako o anjeloch. (Mat. 13:39)

^ 6. ods. Odsek 6: To je úprava. V minulosti sme si mysleli, že Ježiš urobil prehliadku v roku 1918.

^ 7. ods. Odsek 7: V rokoch 1910 až 1914 rozšírili Bádatelia Biblie takmer 4 000 000 kníh a vyše 200 000 000 traktátov a letákov.

^ 14. ods. Odsek 14: To je úprava v našom chápaní Matúša 13:42. V minulosti sa v našich publikáciách uvádzalo, že falošní kresťania už celé desaťročia ‚plačú a škrípu zubami‘, lebo „synovia kráľovstva“ odhaľujú, kým v skutočnosti sú — ‚synmi toho zlého‘. (Mat. 13:38) Treba si však všimnúť, že škrípanie zubami sa uvádza v spojitosti so zničením. (Žalm 112:10)

^ 16. ods. Odsek 16: Danielovi 12:3 sa píše, že „tí, čo majú pochopenie [pomazaní kresťania], budú žiariť ako jas priestoru“. Kým sú na zemi, žiaria v tom zmysle, že sa zapájajú do zvestovania. Ale Matúš 13:43 hovorí o čase, keď budú jasne žiariť v nebeskom Kráľovstve. V minulosti sme si mysleli, že oba texty hovoria o tej istej činnosti — o zvestovaní.