„Jehova... bude bojovať proti národom ako v deň svojho boja, v deň vojny.“ (ZECH. 14:3)

1., 2. Aká skutočná vojna sa črtá na obzore a čo v nej Boží služobníci nebudú musieť robiť?

MILIÓNY ľudí v Spojených štátoch počúvali 30. októbra 1938 populárny rozhlasový program venovaný divadelným hrám. V ten večer vysielali adaptáciu vedecko-fantastického románu s názvom Vojna svetov. Herci v úlohách spravodajských hlásateľov opisovali pristátie bojových jednotiek z Marsu, ktoré sa chystali spôsobiť na Zemi škody veľkého rozsahu. Hoci bolo vopred ohlásené, že je to len rozhlasová hra, mnohí poslucháči si mysleli, že útok je skutočný, a veľmi ich to vystrašilo. Niektorí dokonca podnikli určité kroky na ochranu pred domnelými votrelcami.

2 Dnes sa na obzore črtá skutočná vojna. No ľudia na to vôbec nereagujú. Táto vojna nie je predpovedaná v nejakom vedecko-fantastickom románe, ale v Božom inšpirovanom Slove, v Biblii. Ide o Armagedon, čiže Božiu vojnu proti tomuto skazenému systému. (Zjav. 16:14–16) Boží služobníci na zemi sa v nej nebudú musieť brániť pred votrelcami z inej planéty. No aj tak sa ich zmocní úžas, keď budú sledovať ohromujúce udalosti a prejavy Božej moci vzbudzujúce bázeň.

3. O ktorom proroctve budeme uvažovať a prečo by nás malo zaujímať?

3 14. kapitole knihy Zechariáš je zapísané biblické proroctvo, ktoré má priamu spojitosť s Armagedonom. Hoci bolo napísané asi pred 2 500 rokmi, dotýka sa nás osobne. (Rim. 15:4) Veľa z toho, čo sa v ňom spomína, súvisí jednak so situáciami ovplyvňujúcimi Boží ľud od založenia mesiášskeho Kráľovstva v nebesiach v roku 1914 a jednak so vzrušujúcimi udalosťami, ktoré sa odohrajú  v bezprostrednej budúcnosti. Významnými črtami proroctva je vytvorenie „veľmi veľkého údolia“ a vyjdenie „živých vôd“. (Zech. 14:4, 8) Toto údolie hrá životne dôležitú úlohu v poskytnutí ochrany Jehovovým ctiteľom. A keď pochopíme, čo pre nás znamenajú živé vody, nielenže si uvedomíme, že je potrebné z nich piť, ale budeme tiež chcieť z nich piť. Ak budeme tomuto proroctvu venovať sústredenú pozornosť, prinesie nám to veľký úžitok. (2. Petra 1:19, 20)

„DEŇ, KTORÝ PATRÍ JEHOVOVI“, SA ZAČÍNA

4. a) Kedy sa začal „deň, ktorý patrí Jehovovi“? b) Čo Jehovovi ctitelia ohlasovali desaťročia pred rokom 1914 a ako na to vedúci svetoví predstavitelia zareagovali?

4 Štrnásta kapitola Zechariáša sa začína zmienkou o ‚dni, ktorý patrí Jehovovi‘. (Prečítajte Zechariáša 14:1, 2.) Aký je to deň? Je to „Pánov deň“, ktorý sa začal, keď sa „kráľovstvo sveta... stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Krista“. (Zjav. 1:10; 11:15) Tento deň sa začal, keď sa v roku 1914 v nebesiach zrodilo mesiášske Kráľovstvo. Jehovovi ctitelia už desaťročia predtým národom ohlasovali, že v tom roku sa skončia „ustanovené časy národov“ a že svet vstúpi do obdobia problémov, ktoré nemá obdobu. (Luk. 21:24) Ako na to národy zareagovali? Namiesto toho, aby politickí a náboženskí vodcovia tomuto varovaniu poskytnutému v pravý čas venovali pozornosť, horlivých pomazaných evanjelistov prenasledovali a zosmiešňovali. Týmto sa vedúci svetoví predstavitelia vysmievali samotnému Všemohúcemu Bohu, pretože pomazaní vyslanci Kráľovstva zastupujú „nebeský Jeruzalem“, teda mesiášske Kráľovstvo, ktorého sú časťou. (Hebr. 12:22, 28)

5., 6. a) Ako sa podľa proroctva národy správali voči „mestu“ a jeho ‚občanom‘? b) Kto tvoril „ostatok z ľudu“?

5 Slovami „mesto [Jeruzalem] bude skutočne dobyté“ Zechariáš predpovedal, ako budú národy reagovať. „Mesto“ symbolizuje Božie mesiášske Kráľovstvo. Na zemi ho zastupujú jeho ‚občania‘, zostatok pomazaných kresťanov. (Fil. 3:20) Počas prvej svetovej vojny bolo toto mesto „dobyté“, lebo poprední členovia pozemskej časti Jehovovej organizácie boli zatknutí a poslaní do väzenia v Atlante v americkom štáte Georgia. ‚Domy boli vyplienené‘ v tom zmysle, že sa s týmito a ďalšími nevinnými a rýdzimi pomazanými kresťanmi zaobchádzalo nespravodlivo a kruto. Útočníci vyplienili bohatstvo v podobe vplyvu, s ktorým tento ostatok disponoval, v tom zmysle, že uvalili zákaz na ich literatúru a obmedzili ich aktivitu v zvestovaní posolstva o Kráľovstve.

6 Hoci bol Jehovov ľud v porovnaní s útočníkmi v menšine a bol ohováraný a prenasledovaný, pravé uctievanie nebolo zničené. „Ostatok z ľudu“, teda pomazaný ostatok, zostal lojálny a odmietol byť ‚odrezaný z mesta‘.

7. Aký príklad zanechali Jehovovi pomazaní svedkovia všetkým pravým ctiteľom žijúcim dnes?

7 Dovŕšilo sa splnenie tohto proroctva koncom prvej svetovej vojny? Nie. Národy mali podniknúť ďalšie útoky na pomazaný ostatok a ich lojálnych spoločníkov s pozemskou nádejou. (Zjav. 12:17) Dokladom toho je druhá svetová vojna. To, že si Boží verní pomazaní svedkovia zachovali rýdzosť, povzbudzuje dnešných Božích služobníkov,  aby vytrvali v najrôznejších skúškach vrátane odporu zo strany neveriacich príbuzných, spolupracovníkov alebo spolužiakov, ktorí sa im pre ich vieru vysmievajú. (1. Petra 1:6, 7) Praví ctitelia sú bez ohľadu na to, kde žijú, viac ako kedykoľvek predtým odhodlaní ‚stáť pevne v jednom duchu‘ a ‚v nijakom ohľade sa neľakať svojich protivníkov‘. (Fil. 1:27, 28) Kde však nájde Jehovov ľud bezpečie vo svete, ktorý ich nenávidí? (Ján 15:17–19)

JEHOVA VYTVÁRA „VEĽMI VEĽKÉ ÚDOLIE“

8. a) Čo v Biblii niekedy symbolizujú vrchy? b) Čo znázorňuje „Olivový vrch“?

8 Keďže Jeruzalem, „mesto“, symbolizuje nebeský Jeruzalem, aj „Olivový vrch, ktorý je pred Jeruzalemom“ musí byť chápaný symbolicky. Čo tento vrch znázorňuje? Ako „sa uprostred rozpoltí“ a stanú sa z neho dva vrchy? Prečo ich Jehova nazýva „moje vrchy“? (Prečítajte Zechariáša 14:3–5.) Vrchy môžu v Biblii znázorňovať kráľovstvá alebo vlády. S Božím vrchom sa tiež spájajú požehnania a ochrana. (Žalm 72:3; Iz. 25:6, 7) Preto Olivový vrch, na ktorom Boh stojí a ktorý sa nachádza na východ od pozemského Jeruzalema, znázorňuje postavenie Jehovu ako Zvrchovaného Panovníka vesmíru, jeho zvrchovanú vládu.

9. V akom zmysle sa „Olivový vrch“ rozpoltí?

9 Aký význam má rozpoltenie Olivového vrchu? Vrch, ktorý je na východ od Jeruzalema, sa rozpoltí v tom zmysle, že Jehova vytvorí iné kráľovstvo, podružné. Toto druhotné kráľovstvo je mesiášske Kráľovstvo v rukách Ježiša Krista. Z tohto dôvodu Jehova nazýva obidva vrchy, ktoré vznikli rozpoltením „Olivového vrchu“, „moje vrchy“. (Zech. 14:4, 5) Obidva sú jeho.

10. Čo predstavuje „veľmi veľké údolie“, ktoré vzniklo rozpoltením Olivového vrchu?

10 Po rozpoltení symbolického vrchu, polovice na sever a polovice na juh, Jehovove nohy zostávajú na oboch vrchoch. Pod nimi sa vytvorí „veľmi veľké údolie“. Toto symbolické údolie znázorňuje božskú ochranu. Jehovovi služobníci nájdu bezpečie pod Božou zvrchovanou vládou a pod mesiášskym Kráľovstvom jeho Syna. Jehova sa postará o to, aby čisté uctievanie nebolo nikdy vyhladené. Kedy nastalo rozpoltenie Olivového vrchu? Stalo sa to vtedy, keď v roku 1914 začalo vládnuť mesiášske Kráľovstvo a časy pohanov sa skončili. Kedy sa začal útek pravých ctiteľov do tohto symbolického údolia?

ÚTEK DO ÚDOLIA SA ZAČÍNA!

11., 12. a) Kedy sa začal útek do symbolického údolia? b) Čo je dôkazom toho, že Jehovovo mocné rameno je s jeho ľudom?

11 Ježiš svojich nasledovníkov varoval: „Budete predmetom nenávisti všetkých národov pre moje meno.“ (Mat. 24:9) Táto nenávisť sa od roku 1914, počas posledných dní tohto systému vecí, mimoriadne zintenzívnila. Napriek tomu, že nepriatelia podnikli cez prvú svetovú vojnu voči pomazanému ostatku zúrivý útok, táto verná skupina nebola vyhubená. V roku 1919 bola oslobodená z pazúrov Veľkého Babylona, celosvetovej ríše falošného náboženstva. (Zjav. 11:11, 12) * Práve vtedy sa začal útek do údolia medzi Jehovovými vrchmi.

 12 Od roku 1919 údolie božskej ochrany nepretržite poskytuje ochranu pravým ctiteľom po celej zemi. V priebehu rokov bola v mnohých častiach sveta zakázaná alebo obmedzená zvestovateľská činnosť a biblická literatúra Jehovových svedkov. V niektorých krajinách tieto obmedzenia ešte stále existujú. Nech sa však národy akokoľvek usilujú, pravé uctievanie sa im vykoreniť nikdy nepodarí! Jehovovo mocné rameno bude s jeho ľudom. (5. Mojž. 11:2)

13. Čo musíme robiť, aby sme zostali v Jehovovom údolí ochrany, a prečo je to dnes mimoriadne dôležité?

13 Ak sa budeme pevne pridŕžať Jehovu a budeme pevne stáť v pravde, potom Boh i jeho Syn, Ježiš Kristus, urobia svoju časť práce a Boh nedovolí, aby nás niekto alebo niečo ‚uchvátilo z jeho ruky‘. (Ján 10:28, 29) Jehova je pripravený poskytnúť nám akúkoľvek pomoc potrebnú na to, aby sme ho mohli poslúchať ako Zvrchovaného Panovníka vesmíru a zostali lojálni poddaní mesiášskeho Kráľovstva. Je nevyhnutné, aby sme zostali v údolí ochrany, pretože toto údolie bude mať pre pravých ctiteľov ešte väčší význam počas rýchlo sa približujúceho veľkého súženia.

PRICHÁDZA „DEŇ VOJNY“

14., 15. V akej situácii budú v „dni [Božej] vojny“ tí, ktorí sa budú nachádzať mimo údolia ochrany?

14 S prichádzajúcim koncom tohto systému bude Satan svoje útoky na Jehovových služobníkov zintenzívňovať. Potom príde „deň [Božej] vojny“ proti jeho nepriateľom. Jehova sa postará o to, aby jeden zo Satanových útokov bol jeho posledný. V ten deň Zvrchovaný Panovník vesmíru v boji získa väčšiu slávu ako počas ktoréhokoľvek predchádzajúceho „dňa boja“. (Zech. 14:3)

15 V akej situácii budú v deň Božej vojny tí, ktorí budú mimo „veľkého údolia“ ochrany? Nebude na nich svietiť „žiadne drahocenné svetlo“ Božej priazne. Tento prichádzajúci deň boja postihne ‚koňa, mulice, ťavy a osla a domáce zviera každého druhu‘, čo sú symboly vojenského vybavenia národov. Toto vybavenie „stuhne“, čiže bude vyradené z činnosti, ako keby zamrzlo. Jehova použije aj morové nákazy a „ranu“. Či už bude táto rana doslovná, alebo nie, zastaví vyhrážky naháňajúce hrôzu. V ten deň útočníkom ‚zhnijú oči a jazyk‘ v tom zmysle, že budú schopní udierať len naslepo a ich vzdorovitá reč bude umlčaná. (Zech. 14:6, 7, 12, 15) Žiadna časť zeme neunikne zničeniu. Satan bude mať v tomto boji obrovské vojenské jednotky. (Zjav. 19:19–21) „Toho dňa budú pobití od Jehovu istotne z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme.“ (Jer. 25:32, 33)

16. O akých otázkach by sme mali uvažovať v súvislosti s približujúcim sa dňom Božej vojny a čo budeme musieť robiť?

16 Vojna vždy prináša utrpenie, a to aj tým, ktorí ju napokon vyhrajú. Môže byť nedostatok jedla. Ľudia môžu prísť o majetok. Životná úroveň môže poklesnúť. Osobná sloboda môže byť obmedzená. Ako budeme reagovať, ak takéto strasti zažijeme my? Zachváti nás panika? Vzdáme sa svojej viery, keď budeme pod tlakom? Stratíme nádej a prepadneme zúfalstvu? Bude životne dôležité zachovať si počas veľkého súženia vieru v Jehovovu záchrannú moc a zostať v Jehovovom údolí ochrany! (Prečítajte Habakuka 3:17, 18.)

 „VYJDÚ ŽIVÉ VODY“

17., 18. a) Čo znázorňujú „živé vody“? b) Čo predstavuje „východné more“ a čo „západné more“? c) Čo si rozhodnutý urobiť, keď uvažuješ o budúcnosti?

17 Po Armagedone budú z trónu mesiášskeho Kráľovstva nepretržite prúdiť „živé vody“. Tieto „živé vody“ sú Jehovove opatrenia pre život. Výraz „východné more“ sa vzťahuje na Mŕtve more a „západné more“ na Stredozemné more. Obidve sú použité v súvislosti s ľuďmi. Mŕtve more vhodne znázorňuje tých, ktorí sú vo všeobecnom hrobe ľudstva. Stredozemné more sa hemží životom, a preto je vhodným znázornením „veľkého zástupu“, ktorý prežije Armagedon. (Prečítajte Zechariáša 14:8, 9; Zjav. 7:9–15) To znamená, že obidve skupiny budú mať úžitok z toho, že uhášajú svoj smäd symbolickými živými vodami alebo ‚vodou z rieky života‘ — budú vyslobodené z područia smrti, ktorú zdedili po Adamovi. (Zjav. 22:1, 2)

Buď pevne rozhodnutý nikdy neopustiť Jehovovo údolie ochrany

18 Vďaka Jehovovej ochrane prežijeme koniec tohto skazeného systému vecí a vkročíme do Božieho spravodlivého nového sveta. Hoci nás všetky národy nenávidia, buďme pevne odhodlaní zostať lojálni poddaní Božieho Kráľovstva a nikdy neopustiť Jehovovo údolie ochrany!

^ 11. ods. Pozri knihu Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! na stranách 169 a 170.