PÍSAL sa rok 49 n. l. Peter, Jakub a Ján — „ktorí sa zdali byť stĺpmi“ — dali apoštolovi Pavlovi a jeho spolupracovníkovi Barnabášovi úlohu. Povedali im, aby počas zvestovania národom pamätali na chudobných kresťanov. (Gal. 2:9, 10) Ako si túto úlohu splnili?

Pavol tejto záležitosti naozaj venoval pozornosť, ako to vidieť z jeho listov. Napríklad kresťanom v Korinte napísal: „Čo sa týka zbierky, ktorá je pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským zborom. Nech si každý z vás uloží každý prvý deň v týždni v svojom dome niečo nabok do zásoby, podľa toho, ako sa mu darí, takže sa nebudú konať zbierky potom, keď prídem. Ale keď sa tam dostanem, pošlem tých, ktorých schválite listom, aby odniesli váš láskavý dar do Jeruzalema.“ ​(1. Kor. 16:1–3)

Pavol v druhom liste Korinťanom zopakoval, prečo bolo potrebné uskutočniť túto zbierku. Napísal im: „Aby vyrovnávaním váš prebytok práve teraz vyvážil ich nedostatok.“ ​(2. Kor. 8:12–15)

Keď Pavol okolo roku 56 n. l. písal kresťanom do Ríma, zbierka bola už takmer dokončená. Napísal: „Teraz sa chystám na cestu do Jeruzalema, aby som slúžil svätým. Tí v Macedónii a Achaji sa totiž s potešením rozdelili o svoje veci a prispeli chudobným zo svätých v Jeruzaleme.“ ​(Rim. 15:25, 26) Krátko nato si Pavol svoju úlohu splnil, pretože keď bol po návrate do Jeruzalema uväznený, rímskemu miestodržiteľovi Félixovi povedal: „Prišiel [som preto], aby som priniesol dary milosrdenstva svojmu národu a obete.“ ​(Sk. 24:17)

Z toho, čo Pavol povedal o Macedónčanoch, jasne vidieť, akého ducha prejavovali kresťania v prvom storočí. Vyjadril sa: „Veľmi naliehavo [nás] prosili o prednosť, aby mohli dávať z lásky.“ Pavol nabádal Korinťanov, aby nasledovali ich príklad. Napísal: „Nech každý robí tak, ako sa rozhodol v svojom srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo Boh miluje radostného darcu.“ Čo podnecovalo zbory, aby prejavovali takú štedrosť? Nebola to len túžba „hojne pomôcť potrebám svätých“, ale aj túžba v hojnej miere ‚prejaviť vďaky Bohu‘. (2. Kor. 8:4; 9:7, 12) Aj my by sme mali prejavovať štedrosť z rovnakých dôvodov. Boh Jehova určite požehná takéhoto znamenitého a nesebeckého ducha — a jeho požehnanie robí človeka skutočne bohatým. (Prísl. 10:22)

AKO NIEKTORÍ PRISPIEVAJÚ NA CELOSVETOVÉ DIELO

Tak ako za dní apoštola Pavla, aj dnes si mnohí ‚ukladajú niečo nabok‘, čiže pravidelne vyčleňujú zo svojho rodinného rozpočtu určitú sumu peňazí, a potom to v zbore vložia do schránky s označením „Dary na celosvetové dielo“. (1. Kor. 16:2) Zbory tieto dary každý mesiac posielajú do odbočky Jehovových svedkov, ktorá je zodpovedná za dielo v ich krajine. Ak si niekto praje, svoj dar môže tiež poslať priamo na adresu právneho subjektu, ktorý Jehovovi svedkovia v jeho krajine používajú. Túto adresu môže získať, keď sa skontaktuje s odbočkou Jehovových svedkov, ktorá dozerá na dielo v jeho krajine. Kontakt na odbočku je dostupný na internetovej stránke www.jw.org. Na celosvetové dielo je možné priamo prispieť nasledujúcimi spôsobmi:

NEPODMIENENÉ DARY

  • Finančné dary, šperky alebo iné cennosti.

  • Prilož list, v ktorom je vyjadrené, že hotovosť alebo cennosť je nepodmieneným darom.

PODMIENENÉ DARY

  • Finančné dary, ktoré môžu byť v prípade potreby vrátené darcovi.

  • Prilož list, v ktorom je vyjadrené, že ide o podmienený dar.

PLÁNOVANÁ DOBROČINNOSŤ

Okrem peňažných darov a cenností existujú aj iné spôsoby, ako hmotne podporiť celosvetové dielo. Bez ohľadu na druh daru a spôsob darovania, prosíme ťa, aby si sa najskôr skontaktoval s odbočkou, ktorá sa stará o záležitosti v tvojej krajine, a zistil, ktoré z uvedených možností sú dostupné. Právne požiadavky a daňové zákony sa menia, preto bude dobré, keď sa vopred poradíš s kvalifikovaným právnikom a daňovým poradcom. Tak si budeš môcť zvoliť najlepší spôsob darovania.

Poistenie: Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia možno odkázať životné alebo dôchodkové poistenie.

Bankové kontá: Úroky z bankových kont alebo vkladových certifikátov možno darovať alebo odkázať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia.

Akcie a dlhopisy: Akcie a dlhopisy môžu byť darované alebo odkázané závetom Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia.

Nehnuteľnosti: Predajný nehnuteľný majetok možno darovať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia ako nepodmienený dar; v prípade obytných priestorov si darca môže vyhradiť právo doživotného užívania.

Dar s vyplácaním renty: Peniaze alebo cenné papiere je možné darovať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia s podmienkou, že darca alebo ten, koho darca určí, bude do konca svojho života dostávať príslušnú rentu (úroky, dividendy a pod.).

Závet: Majetok alebo peniaze možno odkázať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia. Závet musí byť napísaný v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ako naznačuje výraz „plánovaná dobročinnosť“, tieto druhy darov si zo strany darcu zvyčajne vyžadujú určité plánovanie.

Ak sa zaujímaš o ktorúkoľvek z týchto možností plánovanej dobročinnosti, mal by si sa spojiť písomne alebo telefonicky s odbočkou, ktorá dozerá na dielo v tvojej krajine.