VÝROČNÁ schôdza Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania vždy vzbudzuje očakávania. Presne tak to bolo aj v prípade 127. výročnej schôdze, ktorá sa konala v sobotu 1. októbra 2011. Na túto udalosť boli do zjazdovej sály Jehovových svedkov v Jersey City v americkom štáte New Jersey pozvaní hostia z celého sveta.

Tento šťastný zástup privítal Gerrit Lösch, člen vedúceho zboru. Delegátom, ktorí prišli z približne 85 krajín, povedal, že sa môžu tešiť z výnimočnej medzinárodnej jednoty. Takáto jednota je dobrým svedectvom a prináša Jehovovi slávu. Téma jednoty zaznievala počas programu schôdze opakovane.

DOBRÉ SPRÁVY Z MEXIKA

Jednotu Jehovovho ľudu vyzdvihol hneď prvý bod programu. Baltasar Perla viedol rozhovor s ďalšími tromi členmi mexickej rodiny Bétel o zlúčení šiestich stredoamerických odbočiek s mexickou odbočkou. Vďaka tomuto spojeniu sa rodina Bétel v Mexiku stala viac medzinárodnou a multikultúrnou. Príliv spolupracovníkov z rôznych krajín viedol k vzájomnému povzbudeniu. Bolo to, ako keby Boh zobral obrovskú gumu a vymazal hranice medzi krajinami.

Pri tomto zlúčení bolo potrebné vyriešiť otázku, ako zabrániť tomu, aby zvestovatelia nemali pocit izolovanosti od Jehovovej organizácie. Preto bolo pre zbory zriadené bezpečné e-mailové spojenie, takže aj tí v odľahlých oblastiach môžu s odbočkou priamo komunikovať.

AKTUÁLNE SPRÁVY Z JAPONSKA

James Linton, člen japonského výboru odbočky, hovoril o tom, ako do života bratov v Japonsku zasiahli zemetrasenie a cunami, ktoré túto krajinu postihli v marci roku 2011. Mnohí svedkovia stratili svojich blízkych i majetok. Svedkovia mimo postihnutej oblasti dali k dispozícii na určité obdobie viac ako 3 100 domov a stovky automobilov. Na oprave poškodených domov našich bratov nepretržite pracovali dobrovoľníci pod vedením regionálnych stavebných výborov. Na prácach sa podieľalo vyše 1 700 dobrovoľníkov. S opravami sál Kráľovstva pomáhal tím zo Spojených štátov. Celkovo sa na projekte obnovy sál podieľalo 575 dobrovoľníkov.

Veľká pozornosť sa venovala aj duchovným a citovým potrebám postihnutých bratov. Pastierskej činnosti sa venovalo viac ako 400 starších. Starostlivosť vedúceho zboru bola zjavná z toho, že zo svetového ústredia boli na miesto nešťastia poslaní dvaja zónoví dozorcovia, aby bratov povzbudili. Prejavy záujmu svedkov z celého sveta prinášali bratom v Japonsku veľkú útechu.

PRÁVNE VÍŤAZSTVÁ

Publikum so zatajeným dychom počúvalo, keď Stephen Hardy z britskej odbočky viedol  rozhovor o nedávnych právnych víťazstvách. Napríklad vo Francúzsku vláda združeniu, ktoré Jehovovi svedkovia v tejto krajine používajú, vyrubila daň vo výške 58 miliónov eur. Táto záležitosť sa dostala na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý rozhodol v náš prospech a vyhlásil, že francúzska vláda porušila článok 9 Európskeho dohovoru, ktorý zaručuje náboženskú slobodu. Z toho, ako je rozhodnutie formulované, je zrejmé, že tu nešlo o peniaze, pretože sa v ňom píše: „Neochota uznať náboženské združenie, snaha o jeho rozpustenie, používanie hanlivého jazyka voči náboženskému hnutiu, to všetko sú príklady porušenia práv, ktoré zaručuje článok 9 Dohovoru.“

Európsky súd rozhodol v náš prospech aj v prípade, ktorý sa týkal Arménska. Od roku 1965 zastával tento súd názor, že Európsky dohovor nechráni tých, ktorí odmietnu povinnú vojenskú službu. Veľký senát — najvyššia inštancia Európskeho súdu — rozhodol, že Európsky dohovor má zaručovať právo na „odmietnutie vojenskej služby, ak je motivované vážnym a neprekonateľným vnútorným rozporom“. Rozhodnutie súdu zaväzuje Arménsko i krajiny ako Azerbajdžan a Turecko uznať toto právo.

PLÁN VÝSTAVBY

Ďalším rečníkom bol Guy Pierce z vedúceho zboru, ktorý povedal, že všetci v publiku určite nedočkavo čakajú na informácie o stavebných projektoch v štáte New York. Potom uviedol video o súčasnej situácii vo Wallkille a Pattersone i na nedávno získaných pozemkoch vo Warwicku a Tuxede v štáte New York. Vo Wallkille má byť v roku 2014 dokončená nová obytná budova, v ktorej bude ďalších 300 izieb.

Vo Warwicku sa plánuje výstavba na 100-hektárovom pozemku. „Hoci si ešte nie sme istí, aká je Jehovova vôľa v súvislosti s Warwickom,“ povedal brat Pierce, „začíname s prípravnými prácami, aby sme tam mohli premiestniť svetové ústredie Jehovových svedkov.“ Uvažuje sa o tom, že pozemok s rozlohou 20 hektárov ležiaci 10 kilometrov na sever od Warwicku sa využije na uskladnenie stavebného materiálu a strojov. „Dúfame, že keď dostaneme stavebné povolenie, celý projekt sa nám podarí dokončiť za štyri roky,“ pokračoval brat Pierce. „Potom môžeme budovy v Brooklyne predať.“

„Znamená to, že vedúci zbor prehodnotil svoj názor na to, ako blízko je veľké súženie?“ opýtal sa brat Pierce. „Vôbec nie,“ odpovedal. „Ak naše plány preruší veľké súženie, bude to nádherné, skutočne nádherné!“

POZOR NA REVÚCEHO LEVA

Stephen Lett, ďalší člen vedúceho zboru, rozoberal text z 1. Petra 5:8: „Buďte triezvi, bdejte, váš protivník, Diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil.“ Brat Lett povedal, že lev je vhodným znázornením Diabla, pretože s ním má viacero spoločných rysov.

Lev je silnejší a rýchlejší ako človek, a tak by sme sa v boji proti Satanovi nemali spoliehať na vlastné sily. Potrebujeme Jehovovu pomoc. (Iz. 40:31) Lev sa k svojej koristi zakráda, a preto sa musíme vyhýbať duchovnej tme, v ktorej Satan vyhľadáva svoje obete. Tak ako si lev vyhliadne bezbrannú antilopu alebo spiace mláďa zebry, aby ho zabil, aj Satan je nemilosrdný a chce nás duchovne zabiť. Keď lev uspokojí svoj hlad, jeho korisť býva zohavená na nepoznanie. Rovnako  je „konečná situácia“ Satanových duchovných obetí „horšia ako začiatočná“. (2. Petra 2:20) Musíme sa Satanovi postaviť na odpor a pevne sa držať biblických zásad, ktoré sme sa naučili. (1. Petra 5:9)

VÁŽ SI SVOJE MIESTO V JEHOVOVOM DOME

„Všetci máme v Jehovovom dome svoje miesto,“ povedal ďalší rečník z vedúceho zboru, Samuel Herd. Všetci kresťania majú svoje miesto v Božom „dome“ — v jeho duchovnom chráme —, čo je usporiadanie, ktoré im umožňuje uctievať Boha na základe Ježišovej výkupnej obete. Mali by sme si svoje miesto vážiť a pozerať sa naň ako na vzácnu výsadu. Tak ako Dávid, aj my túžime bývať „v Jehovovom dome po všetky dni svojho života“. (Žalm 27:4)

Brat Herd poukázal na Žalm 92:12–14 a spýtal sa: „Ako nám Jehova pomáha prekvitať?“ Odpovedal: „V duchovnom raji nám Boh poskytuje teplo, ochranu a občerstvujúce vody pravdy.“ Potom publikum nabádal: „Ďakujme mu za to. Buďme radi, že sme v Jehovovom dome, a zostaňme v ňom — a to nielen na chvíľu, ale navždy.“

KRESŤANIA SI VÁŽIA BOŽIE SLOVO

V ďalšej prednáške David Splane, takisto člen vedúceho zboru, vysvetlil, že praví kresťania si vždy vážili Božie Slovo. V prvom storočí im Písmo pomohlo vyriešiť spor o obriezke. (Sk. 15:16, 17) Ale v druhom storočí niektorí z tých, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu a boli školení v gréckej filozofii, začali uprednostňovať intelektuálne uspokojenie pred Písmom. Neskôr bolo učenie Biblie nahradené názormi takzvaných cirkevných otcov a rímskych cisárov, čím sa vytvorila živná pôda pre mnohé falošné náuky.

Brat Splane poukázal na to, že Ježiš v jednom znázornení naznačil, že na zemi budú nepretržite nejakí praví pomazaní kresťania, ktorí sa budú zastávať pravdy. (Mat. 13:24–30) Nevieme s istotou povedať, kto bol medzi nimi. Ale v priebehu stáročí mnohí kritizovali nebiblické náuky  a zvyky. Patrili k nim arcibiskup Agobard z Lyonu v 9. storočí, Peter z Bruys, Henrich z Lausanne a Valdès (alebo Valdo) v 12. storočí, Ján Viklef v 14. storočí, William Tyndale v 16. storočí a Henry Grew či George Storrs v 19. storočí. Dnes sa Jehovovi svedkovia takisto držia biblických noriem a Bibliu považujú za základ pravdy. To je dôvod, prečo vedúci zbor vybral ako ročný text na rok 2012 slová z Jána 17:17: „Tvoje slovo je pravda.“

VZRUŠUJÚCE ZMENY TÝKAJÚCE SA ŠKOLENIA A SLUŽBY

Brat Anthony Morris z vedúceho zboru načrtol zmeny, ktoré sa týkajú misionárov a zvláštnych priekopníkov. Od septembra roku 2012 sa bude v určených krajinách konať biblická škola pre manželské páry. Škola Gileád bude mať nové zameranie. Od októbra minulého roku sú do nej pozývaní len tí, ktorí slúžia vo zvláštnej službe celým časom — misionári, ktorí ešte neabsolvovali Gileád, zvláštni priekopníci, cestujúci dozorcovia alebo bételiti. Úlohou absolventov bude posilňovať a upevňovať Boží ľud, a preto budú slúžiť v odbočkách, v husto obývaných oblastiach alebo ako cestujúci dozorcovia. Budú povzbudzovať zbory a pomáhať im vo zvestovateľskej službe.

Do vzdialených a odľahlých oblastí budú posielaní zvláštni priekopníci. Brat Morris oznámil, že od 1. januára 2012 budú niektorí absolventi biblickej školy pre slobodných bratov a biblickej školy pre manželské páry pridelení ako dočasní zvláštni priekopníci do odľahlých oblastí, aby tam rozbehli a zorganizovali zvestovateľské dielo. Ako zvláštni priekopníci budú slúžiť najskôr jeden rok, potom môžu byť vymenovaní na ďalší rok a potom ešte na jeden rok. Tí, ktorí budú v službe efektívni, môžu byť vymenovaní za zvláštnych priekopníkov natrvalo.

Výročná schôdza bola naozaj radostnou udalosťou. Veríme, že Jehova požehná nové opatrenia, ktorých cieľom je zintenzívniť našu zvestovateľskú činnosť a ešte viac posilniť našu jednotu — a to všetko na jeho slávu a chválu.

[Rámček/obrázky na stranách 18, 19]

PRÍLEŽITOSŤ LEPŠIE ICH SPOZNAŤ

Súčasťou programu bolo aj interview s piatimi z deviatich ešte žijúcich vdov po bratoch z vedúceho zboru. Sestry Marina Sydliková, Edith Suiterová, Melita Jaraczová, Melba Barryová a Sydney Barberová rozprávali o tom, ako spoznali pravdu a začali so službou celým časom. Každá z nich sa s prítomnými podelila o vzácne spomienky na svojho manžela a hovorila, čo si na ňom vážila a aké požehnania spolu zažili. Bolo veľmi dojímavé, keď po tomto interview publikum spoločne zaspievalo pieseň číslo 86 s názvom „Kresťanské sestry, verné služobníčky“.

[Obrázky]

(Hore) Daniel a Marina Sydlikovci; Grant a Edith Suiterovci; Theodore a Melita Jaraczovci

(Dole) Lloyd a Melba Barryovci; Carey a Sydney Barberovci

[Mapa na strane 16]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

Šesť odbočiek, ktoré prešli pod mexickú odbočku

MEXIKO

GUATEMALA

HONDURAS

SALVÁDOR

NIKARAGUA

KOSTARIKA

PANAMA

[Obrázky na strane 17]

Predbežná vizualizácia svetového ústredia Jehovových svedkov vo Warwicku v štáte New York