Otázky čitateľov

Mohol by byť kresťan vylúčený zo zboru za to, že má vo zvyku pozerať zvrhlú pornografiu?

▪ Áno, mohol. Z toho jasne vidieť, prečo je životne dôležité vyhýbať sa pornografii vo všetkých jej formách, ako v písanej, tak v obrazovej, a to v časopisoch, filmoch, televízii a na internete.

S pornografiou sa dá stretnúť všade na svete. Keďže na internete je veľa pornografického materiálu a dostať sa k nemu je ľahšie ako kedykoľvek predtým, zväčšil sa počet ľudí, ktorých kazí odporný zvyk pozerať pornografiu. Niektorí, mladí, ako aj starší, narazili na pornografické webové stránky náhodou. Iní si ich čítali alebo pozerali zámerne. Cítili menšie zábrany, lebo boli v súkromí domova či kancelárie. Prečo kresťania považujú pozeranie pornografie za také vážne?

Jeden z hlavných dôvodov je Ježišova výstraha: „Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ ​(Mat. 5:28) Normálne intímne styky sú vhodné a sú zdrojom potešenia pre manželských partnerov. (Prísl. 5:15–19; 1. Kor. 7:2–5) Pornografia sa však zameriava na niečo iné. Zobrazuje pohlavné styky, ktoré sú z Božieho hľadiska nesprávne, a vzbudzuje práve tie nemravné myšlienky, pred ktorými Ježiš vystríhal. Je jasné, že čítanie alebo pozeranie pornografie je v priamom rozpore s nariadením,  ktorého zdrojom je Boh: „Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo.“ ​(Kol. 3:5)

Čo ak sa stalo, že kresťan sa pozeral na pornografiu jeden či dvakrát? Jeho situácia sa v istom zmysle podobá nebezpečnej situácii, v ktorej sa raz ocitol žalmista Asaf: „Čo sa týka mňa, moje nohy takmer odbočili, moje kroky boli takmer privedené k pokĺznutiu.“ Ako by mohol mať kresťan čisté svedomie a pokojný vzťah s Bohom, ak sa pozeral na pornografické obrázky nahých mužov či žien alebo ľudí dopúšťajúcich sa smilstva? Ani Asaf necítil pokoj. Povedal: „Začal som byť sužovaný po celý deň a každé ráno som naprávaný.“ ​(Žalm 73:2, 14)

Kresťan, ktorý padol do tohto osídla, by sa mal prebudiť a uvedomiť si, že potrebuje duchovnú pomoc. Tú môže dostať v zbore. „Aj keď človek urobí dajaký chybný krok, skôr ako si to uvedomí, usilujte sa vy, čo ste duchovne spôsobilí, obnoviť takého človeka v duchu miernosti, zatiaľ čo sám na seba dávaš pozor.“ ​(Gal. 6:1) Jeden či dvaja starší mu môžu poskytnúť pomoc, ktorú potrebuje. Patria k nej ‚modlitby viery, ktoré sú na úžitok chorľavému, a jeho hriech môže byť odpustený‘. (Jak. 5:13–15) Tí, ktorí vyhľadali pomoc, aby sa zbavili tohto poškvrňujúceho zvyku, pocítili, že je pre nich dobré približovať sa k Jehovovi, tak ako to pocítil Asaf. (Žalm 73:28)

Apoštol Pavol však povedal, že niektorí z tých, čo hrešili, sa nekajali „zo svojej nečistoty a smilstva a voľného správania“. * (2. Kor. 12:21) O gréckom výraze, ktorý je tu preložený slovom „nečistota“, profesor Marvin R. Vincent napísal, že nesie „myšlienku nečistoty najhrubšieho zrna“. Je smutnou skutočnosťou, že pornografia niekedy zobrazuje oveľa horšie veci ako nahotu alebo scény, v ktorých sa muž a žena dopúšťajú smilstva. Existujú zvrhlé, ohavné pornografické materiály, kde sa zobrazujú homosexuálne styky (sex medzi ľuďmi rovnakého pohlavia), skupinový sex, sodomia, detská pornografia, skupinové znásilnenie, týranie žien, sadomasochistické sexuálne praktiky, pri ktorých je jeden partner spútaný, či sadistické mučenie. Niektorí ľudia v Pavlových dňoch boli „myšlienkovo v tme“, takže „stratili celý mravný zmysel [a] oddali sa voľnému správaniu, aby chamtivo páchali nečistotu každého druhu“. (Ef. 4:18, 19)

Pavol spomenul „nečistotu“ aj v Galaťanom 5:19. Istý britský učenec povedal, že toto slovo „tu môže konkrétnejšie poukazovať na všetky neprirodzené chúťky“. Ktorý kresťan by spochybňoval, že spomenutá pornografia zobrazujúca ohavnosti a sexuálne zvrátenosti je prejavom „neprirodzených chúťok“ a je zvrhlá? Pavol v Galaťanom 5:19–21 vyvodil záver, že „tí, čo konajú také veci“, ako je spomínaná nečistota, „nezdedia Božie kráľovstvo“. Preto ak sa v niekom hlboko zakorenil zvyk pozerať pornografiu zobrazujúcu ohavnosti a sexuálne zvrátenosti, pričom to možno robil v priebehu pomerne dlhého obdobia, a nekajá sa ani sa neobráti, nemôže zostať v kresťanskom zbore. Bude musieť byť vylúčený, aby sa zachovala čistota zboru i duch zboru. (1. Kor. 5:5, 11)

Je potešujúce, že niektorí z tých, čo pozerali ohavnú pornografiu, išli za staršími a dostali duchovnú pomoc, ktorú potrebovali, aby dokázali urobiť zásadné zmeny. Ježiš vyzval zbor v starovekých Sardách: „Posilni to, čo ostáva a bolo blízko smrti... maj stále na mysli, ako si prijal a ako si počul, a zachovávaj to a rob pokánie. Ak sa neprebudíš, istotne... nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba.“ ​(Zjav. 3:2, 3) Je možné kajať sa a byť takpovediac vytrhnutý z ohňa. (Júda 22, 23)

Ale oveľa lepšie je vôbec sa nedostať do takejto nebezpečnej situácie. Nech je každý z nás pevne odhodlaný vyhýbať sa všetkým formám pornografie!

[Poznámka pod čiarou]

^ 8. ods. O rozdiele medzi ‚nečistotou a smilstvom a voľným správaním‘ sa píše v Strážnej veži z 15. júla 2006 na stranách 29 – 31.

[Zvýraznený text na strane 30]

Kresťan, ktorý padol do osídla zlého konania, by sa mal prebudiť a uvedomiť si, že potrebuje duchovnú pomoc