ZBOROVÍ starší na celom svete si veľmi cenia prácu, ktorú môžu vykonávať v Božej organizácii. Všetci máme z ich služby a skúseností veľký úžitok. No nie tak dávno došlo k určitej úprave. Vekovo starší bratia boli požiadaní, aby odovzdali niektoré náročnejšie úlohy v organizácii mladším spolustarším. Čo táto úprava zahŕňa?

Podľa tejto úpravy krajskí dozorcovia a inštruktori, ktorí dosiahnu vek 70 rokov, už nebudú slúžiť v týchto formách služby. Okrem toho bratia, ktorí slúžia ako starší a dosiahnu vek 80 rokov, už nebudú zastávať úlohu koordinátora výboru pobočky alebo koordinátora rady starších v miestnom zbore. Ako naši drahí bratia zareagovali na túto úpravu? Pokorne ju prijali, a tak prejavili vernosť Jehovovi a jeho organizácii.

Ken, ktorý slúžil takmer 49 rokov ako koordinátor výboru pobočky, sa vyjadril: „S týmto rozhodnutím sa absolútne stotožňujem. Ešte v to ráno, keď som sa o tom dozvedel, som prosil Jehovu, aby sme mohli poveriť úlohou koordinátora niekoho mladšieho.“  Podobne ako Ken reagovali verní starší bratia na celom svete. Ale keďže túto službu milovali, je pochopiteľné, že spočiatku boli trochu sklamaní.

„Bolo mi to ľúto,“ hovorí Esperandio, ktorý slúžil ako koordinátor rady starších. Zároveň však priznáva: „Stále viac som sa musel starať o svoje zhoršujúce sa zdravie.“ Ako sa dalo očakávať, Esperandio naďalej verne slúži Jehovovi a je požehnaním pre celý zbor.

A ako reagovali dlhoroční cestujúci dozorcovia, ktorí boli pridelení do inej formy služby? Allan, ktorý slúžil ako cestujúci dozorca 38 rokov, priznáva: „Keď som sa to dozvedel, bol som šokovaný.“ Napriek tomu si uvedomuje, aký úžitok to prináša, keď sú pre túto prácu školení mladší bratia, a ďalej pokračuje vo vernej službe Jehovovi.

Russell, ktorý slúžil 40 rokov ako cestujúci dozorca a inštruktor, hovorí, že spočiatku boli s manželkou sklamaní. „Veľmi sme si túto prácu cenili a mali sme ešte dostatok síl, aby sme v nej pokračovali.“ Svoje skúsenosti teraz odovzdávajú v miestnom zbore a zvestovatelia sa z Russella a jeho manželky veľmi tešia.

Táto úprava možno v tebe nevyvolala rovnaké pocity ako u spomínaných bratov. No môžeš ich lepšie pochopiť, keď sa zamyslíš nad správou v Druhej Samuelovej.

SKROMNÝ A ROZUMNÝ MUŽ

Vráťme sa do čias, keď sa Abšalóm vzbúril proti svojmu otcovi, kráľovi Dávidovi. Dávid utiekol z Jeruzalema do Machanajima, ktorý ležal na východnej strane Jordánu. Tam sa Dávid a tí, čo boli s ním, ocitli vo veľkej núdzi, lebo im chýbali veci nevyhnutné pre život. Spomínaš si, čo sa potom stalo?

Traja muži z okolia štedro poskytli lôžka, rôzne potraviny a ďalšie potrebné veci. Jedným z nich bol Barzillai. (2. Sam. 17:27–29) Po potlačení Abšalómovej vzbury sa Dávid vydal na cestu späť do Jeruzalema a Barzillai ho odprevadil až k Jordánu. Dávid naňho naliehal, aby išiel s ním do Jeruzalema. Sľúbil mu, že ho tam bude zásobovať potravou, hoci to bol veľmi bohatý muž a Dávidovu pomoc nepotreboval. (2. Sam. 19:31–33) Je pravdepodobné, že Dávid ho pozval do Jeruzalema preto, lebo to bol schopný a múdry človek a mohol mu v prípade potreby poradiť. Žiť a pracovať na kráľovskom dvore bola pre Barzillaia určite lákavá ponuka!

Barzillai však realisticky a skromne poukázal na to, že má už 80 rokov, a dodal: „Mohol by som rozpoznávať medzi dobrým a zlým?“ (2. Sam. 19:35) Čo tým myslel? Určite to bol múdry muž, lebo počas svojho dlhého života nadobudol veľa skúseností.  A iste by dokázal druhým dobre poradiť rovnako ako „starší muži“, ktorí neskôr radili kráľovi Rechoboámovi. (1. Kráľ. 12:6, 7; Žalm 92:12–14; Prísl. 16:31) A tak je možné, že keď sa Barzillai zmienil o schopnosti rozlišovať medzi dobrým a zlým, mal na mysli nepriaznivé účinky vyššieho veku na svoje zdravie. Ako príklad uviedol, že už si nevie vychutnať jedlo a pitie ako predtým a nemá už ani dobrý sluch. (Kaz. 12:4, 5) Preto Dávidovi navrhol, aby vzal do Jeruzalema mladšieho muža Kimhama, ktorý bol pravdepodobne jeho synom. (2. Sam. 19:36–40)

PRÍPRAVA NA BUDÚCNOSŤ

Úprava týkajúca sa veku spomenutá v úvode tohto článku nám pripomína rozhodnutie, ktoré urobil Barzillai. Samozrejme, v súčasnosti bolo treba vziať do úvahy viac než len okolnosti a spôsobilosť jedného človeka, ako to bolo v prípade Barzillaia. Bolo potrebné realisticky zvážiť, čo bude v najlepšom záujme verných starších na celom svete.

Títo pokorní starší rýchlo pochopili, že keď úlohy, ktoré dlhé roky vykonávali, zveria mladším bratom, organizácia bude lepšie pripravená na budúci vzrast. Mnohí z týchto starších bratov školili mladších, podobne ako Barzillai možno školil svojho syna a apoštol Pavol Timoteja. (1. Kor. 4:17; Fil. 2:20–22) Títo mladší bratia prispievajú k „budovaniu Kristovho tela“, a tak dokazujú, že sú „darmi v podobe ľudí“. (Ef. 4:8–12; porovnaj 4. Mojžišovu 11:16, 17, 29.)

OTVÁRAJÚ SA TI NOVÉ MOŽNOSTI

Mnohí, ktorí prenechali svoje úlohy v našej celosvetovej organizácii mladším, majú teraz nové možnosti v službe pre Jehovu.

Marco, ktorý slúžil ako cestujúci dozorca 19 rokov, hovorí: „Teraz sa môžem viac venovať manželom našich sestier, ktorí nie sú svedkami.“

Geraldo, ktorý bol cestujúcim dozorcom 28 rokov, hovorí: „Dali sme si za cieľ pomáhať nečinným a zaviesť viac biblických štúdií.“ Spolu s manželkou teraz vedú 15 štúdií a vďaka ich pomoci začali viacerí nečinní navštevovať zhromaždenia.

Allan, ktorého sme už citovali, dodáva: „Teraz sa môžeme viac venovať rôznym odvetviam služby. Slúžime so stojanmi, máme obvod s obchodmi a firmami a vydávame svedectvo susedom, z ktorých dvaja už prišli aj na zhromaždenie.“

Ak si vo vernej službe Jehovovi nadobudol veľa skúseností a teraz ti bola v jeho organizácii zverená nová úloha, máš ešte ďalšiu príležitosť, ako podporiť záujmy Kráľovstva. O svoje cenné skúsenosti sa môžeš deliť s mladšími bratmi v zbore. „Jehova školí a používa skvelých, šikovných mladých bratov,“ hovorí Russell, ktorého sme už spomínali. „Všetci majú veľký úžitok z ich nadšeného vyučovania a pastierskej starostlivosti.“ (Pozri rámček „ Pomáhaj mladým bratom naplno využiť ich potenciál“.)

JEHOVA SI CENÍ TVOJU VERNOSŤ

Ak si nedávno začal slúžiť v inej forme služby, zachovaj si pozitívny postoj. Za tie roky si sa zapísal do sŕdc mnohých ľudí a teraz môžeš pomáhať ďalším. Všetci tí bratia a sestry ťa majú veľmi radi a budú ťa milovať aj naďalej.

A čo je najdôležitejšie, natrvalo si sa zapísal do Jehovovho srdca. V Biblii nachádzaš uistenie určené všetkým verným Božím služobníkom: „Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu tým, že ste slúžili svätým a naďalej slúžite.“ (Hebr. 6:10) Z týchto slov vyplýva, že Jehova si ťa veľmi cení nielen  za to, čo si preňho vykonal v minulosti, ale aj za to, že naďalej vyvíjaš úsilie, aby si mu slúžil.

Doteraz sme hovorili najmä o tých, ktorých sa dotkla úprava spomínaná v úvode. Ale čo ak si takú zmenu nezažil? Aj v tom prípade ťa môže ovplyvniť. V akom zmysle?

Ak poznáš verného staršieho brata, ktorý zažil úpravu spomínanú v tomto článku, snaž sa čo najviac načerpať z jeho múdrosti a dlhoročných skúseností. Popros ho, aby ti dával rady a návrhy na zlepšenie. A všímaj si, ako verne si počína a využíva svoje skúsenosti.

Možno si vekovo starší a vykonávaš v organizácii inú úlohu ako doteraz. Alebo si mladý človek a môžeš sa od starších bratov učiť. Vždy pamätaj na to, že Jehova si veľmi cení tých, ktorí mu dlhé roky verne slúžili a naďalej slúžia.