Čo je „Božie slovo“, o ktorom sa v Hebrejom 4:12 píše, že „je živé a vykonáva moc“?

Z kontextu vyplýva, že apoštol Pavol tu hovoril o posolstve vyjadrujúcom Božie predsavzatie, čiže o Jehovových výrokoch týkajúcich sa tohto predsavzatia vrátane tých, ktoré nachádzame v Biblii.

Naše publikácie často uvádzajú verš z Hebrejom 4:12, aby ukázali, že Biblia má moc meniť životy. Takéto uplatnenie je úplne namieste. Uvedený verš je však potrebné vidieť aj v širšom kontexte. Pavol nabádal hebrejských kresťanov, aby spolupracovali s Bohom na uskutočňovaní jeho predsavzatia. O tomto predsavzatí sa veľa dozvedáme zo svätých spisov. Pavol uviedol ako príklad Izraelitov, ktorých Jehova vyslobodil z Egypta. Dostali sľub, že vojdú do Zasľúbenej krajiny „tečúcej mliekom a medom“, kde sa budú môcť tešiť zo skutočného odpočinku. (2. Mojž. 3:8; 5. Mojž. 12:9, 10)

Toto predsavzatie Boh jasne oznámil. Neskôr však Izraeliti zatvrdili svoje srdcia a neprejavovali vieru. Preto väčšina z nich nevošla do tohto odpočinku. (4. Mojž. 14:30; Joz. 14:6–10) No Pavol dodal, že „sľub o vojdení do [Božieho] odpočinku“ ešte zostáva v platnosti. (Hebr. 3:16–19; 4:1) Tento sľub je súčasťou Božieho predsavzatia. Tak ako hebrejskí kresťania, aj my sa o ňom dozvedáme z Písma a môžeme prispievať k jeho uskutočneniu. Pavol citoval z 1. Mojžišovej 2:2 a zo Žalmu 95:11, aby zdôraznil, že tento sľub je založený na Písme.

Skutočnosť, že „zostáva sľub o vojdení do [Božieho] odpočinku“, sa týka aj nás. Dôverujeme, že vyhliadka na vstup do Božieho odpočinku, o ktorej hovorí Biblia, je istá. A už sme aj podnikli určité kroky, aby sme doň vstúpili. Jehovovo schválenie však nezískame dodržiavaním mojžišovského Zákona ani konaním dobrých skutkov. Musíme prejavovať vieru v Boží sľub a s radosťou spolupracovať s Jehovom na uskutočňovaní jeho predsavzatia. Okrem nás sú na celom svete tisíce ľudí, ktorí študujú Bibliu a spoznávajú Božie predsavzatie. Mnohých to podnietilo zmeniť svoj spôsob života, prejavovať vieru a dať sa pokrstiť. Takéto zmeny v ich živote sú jasným dôkazom, že „Božie slovo je živé a vykonáva moc“. Jehovove výroky o jeho predsavzatí zapísané v Biblii majú na náš život už teraz veľký vplyv a budú na nás mocne pôsobiť aj v budúcnosti.