„Jeden je váš Vodca, Kristus.“ (MAT. 23:10)

PIESNE: 108, 99

1., 2. V akej náročnej situácii sa ocitol Jozua po smrti Mojžiša?

JOZUOVI ešte dlho zneli v ušiach Jehovove slová: „Môj služobník Mojžiš je mŕtvy; a teraz vstaň, prekroč tento Jordán, ty a všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam im, synom Izraela.“ (Joz. 1:1, 2) Pre Jozuu, ktorý bol Mojžišovým pomocníkom vyše 40 rokov, to bola nečakaná zmena.

2 Keďže Mojžiš bol vodcom Izraelitov veľmi dlhý čas, Jozua bol možno zvedavý, ako Boží ľud zareaguje na túto zmenu. (5. Mojž. 34:8, 10–12) Jedna biblická príručka komentuje správu v Jozuovi 1:1, 2 takto: „Zmena vo vedení vždy predstavovala najväčšiu hrozbu pre bezpečnosť štátu.“

3., 4. a) Ako vieme, že Jozua mal všetky dôvody na dôveru v Jehovu? b) Akú otázku si možno kladieme?

3 Táto zmena určite vzbudzovala v Jozuovi oprávnené obavy. Napriek tomu už o niekoľko dní podnikol rozhodné kroky. (Joz. 1:9–11) Mal všetky dôvody, aby dôveroval Jehovovi. Z biblickej správy sa dozvedáme, že Boh skutočne viedol Jozuu a svoj ľud, a to prostredníctvom anjelského zástupcu. Je rozumné predpokladať, že ním bolo Slovo, Boží prvorodený Syn. (2. Mojž. 23:20–23; Ján 1:1)

 4 S Jehovovou pomocou sa Izraeliti úspešne prispôsobili tejto zmene a prijali Jozuu ako nového vodcu. Aj my sme svedkami historických zmien, lebo Jehovova organizácia rýchlo napreduje. Preto si možno kladieme otázku: Máme opodstatnené dôvody spoliehať sa na Ježiša ako na nášho ustanoveného Vodcu? (Prečítajte Matúša 23:10.) Pri hľadaní odpovede na túto otázku teraz pouvažujme o tom, ako spoľahlivo Jehova viedol svojich služobníkov, keď v minulosti zažívali zmeny.

KTO VIEDOL BOŽÍ ĽUD DO KANAÁNU

5. Aký zážitok mal Jozua neďaleko Jericha? (Pozri obrázok v úvode článku.)

5 Krátko nato, ako Izraeliti prekročili Jordán, mal Jozua nezvyčajný zážitok. V blízkosti Jericha stretol muža s vytaseným mečom. Jozua ho nepoznal, a preto sa opýtal: „Si za nás, alebo za našich odporcov?“ Na jeho prekvapenie mu tento ozbrojený muž povedal, že je „kniežaťom Jehovovho vojska“ a že je pripravený chrániť Boží ľud. (Prečítajte Jozuu 5:13–15.) Hoci na iných miestach v tejto správe čítame, že s Jozuom hovoril Jehova, nepochybne použil svojho anjelského zástupcu, ako to často robil v minulosti. (2. Mojž. 3:2–4; Joz. 4:1, 15; 5:2, 9; Sk. 7:38; Gal. 3:19)

6. – 8. a) Prečo sa niektoré Jehovove pokyny mohli zdať z ľudského hľadiska nerozumné? b) Čo dokazuje, že tieto pokyny boli múdre a prišli v pravý čas? (Pozri aj poznámku pod čiarou.)

6 Anjel dal Jozuovi jasné inštrukcie, ako dobyť Jericho. Niektoré z týchto pokynov sa mohli zdať na prvý pohľad nerozumné. Jehova napríklad prikázal, že všetci muži sa majú dať obrezať. Ale to by ich na niekoľko dní vyradilo z boja. Bol to naozaj vhodný čas poslúchnuť tento pokyn? (1. Mojž. 34:24, 25; Joz. 5:2, 8)

7 Oslabení izraelskí vojaci si pravdepodobne kládli otázku, ako ochránia svoje rodiny, ak nepriatelia napadnú ich tábor. Dostali však prekvapujúcu správu, že Jericho je „pevne uzavreté kvôli synom Izraela“, lebo obyvatelia tohto mesta sa ich boja. (Joz. 6:1) Tento neočakávaný vývoj udalostí určite posilnil ich dôveru, že ich vedie Boh.

8 Anjel prikázal Izraelitom, aby na Jericho neútočili, ale pochodovali okolo neho raz za deň v priebehu šiestich dní. Siedmy deň ho mali obísť sedemkrát. Niektorí izraelskí muži možno uvažovali: To je len mrhanie času a energie! Ale neviditeľný izraelský Vodca, Jehova, presne vedel, čo robí. Vďaka tomu, že Izraeliti sa riadili jeho pokynmi, nielenže si posilnili vieru, ale sa aj vyhli priamej konfrontácii s mocnými bojovníkmi z Jericha. (Joz. 6:2–5; Hebr. 11:30) *

9. Prečo by sme sa mali riadiť pokynmi od Božej organizácie? Uveď príklad.

9 Čo sa učíme z tejto správy? Niekedy možno úplne nerozumieme, prečo organizácia používa nové postupy. Je možné, že sme si spočiatku kládli otázky, prečo by sme mali pri osobnom štúdiu, v službe a na zhromaždeniach používať elektronické zariadenia. S odstupom času sme si pravdepodobne uvedomili, aké sú užitočné. Keď vidíme, aké dobré výsledky tieto zmeny prinášajú,  posilňuje to našu vieru a ešte viac nás to zjednocuje s našimi bratmi a sestrami.

KRISTOVA ÚLOHA VODCU V PRVOM STOROČÍ

10. Kto riadil veci tak, aby vedúci zbor vyriešil spor o obriezke?

10 Hoci od obrátenia Kornélia uplynulo už 13 rokov, niektorí kresťania židovského pôvodu stále tvrdili, že je potrebné dať sa obrezať. (Sk. 15:1, 2) Následkom toho vznikol v Antiochii rozkol, a tak bol Pavol poslaný do Jeruzalema, aby tento problém predložil vedúcemu zboru. Ale kto riadil celú túto záležitosť? Pavol to vysvetlil: „Šiel som na základe zjavenia.“ Je zrejmé, že Kristus riadil veci tak, aby vedúci zbor vyriešil tento spor. (Gal. 2:1–3)

Kristus viedol zbor v prvom storočí (Pozri 10. a 11. odsek.)

11. a) Aký názor na obriezku pretrvával medzi kresťanmi židovského pôvodu? b) Ako Pavol podporil starších v Jeruzaleme? (Pozri aj poznámku pod čiarou.)

11 Kristus viedol vedúci zbor, ktorý rozhodol, že kresťania nežidovského pôvodu sa nemusia dať obrezať. (Sk. 15:19, 20) Ale hoci od tohto rozhodnutia uplynulo veľa rokov, mnohí kresťania židovského pôvodu ďalej obrezávali svoje deti. Keď starší v Jeruzaleme počuli o rečiach, ktoré sa šírili o Pavlovi, že nerešpektuje mojžišovský Zákon, dali mu prekvapujúci pokyn. * (Sk. 21:20–26) Mal ísť do chrámu, vziať so sebou štyroch mužov a obradne sa s nimi očistiť. Tak mohli ľudia vidieť, že dodržiava Zákon. Pavol mohol zapochybovať, či je to múdra rada, a namietnuť, že problém vyvolali kresťania židovského pôvodu, ktorí nerozumejú otázke obriezky. Chápal však, že starší chcú medzi kresťanmi zachovať jednotu, a preto sa pokorne riadil ich pokynom. Ale vzniká otázka: Prečo Ježiš dovolil, aby spor o obriezke zostal nevyriešený taký dlhý čas po jeho smrti, ktorou zrušil mojžišovský Zákon? (Kol. 2:13, 14)

12. Možno prečo Kristus dovolil, aby otázka obriezky zostala nevyriešená taký dlhý čas?

 12 Niektorým to trvá dlhšie, kým prijmú úpravy v porozumení. Kresťania židovského pôvodu potrebovali dostatok času, aby pochopili, že už nie sú pod Zákonom. (Ján 16:12) Niektorí ťažko prijímali skutočnosť, že obriezka už nie je dôkazom výnimočného vzťahu k Bohu. (1. Mojž. 17:9–12) Iní sa nechceli odlišovať od židovskej komunity, lebo sa báli prenasledovania. (Gal. 6:12) Časom však Kristus poskytol ďalšie pokyny v listoch apoštola Pavla. (Rim. 2:28, 29; Gal. 3:23–25)

KRISTUS VEDIE SVOJ ZBOR AJ DNES

13. Ako si môžeme posilniť dôveru, že nás vedie Kristus?

13 Niekedy možno celkom nechápeme, prečo v našej organizácii dochádza k určitým zmenám. V takom prípade by sme mali uvažovať o tom, ako Kristus vykonával úlohu Vodcu v minulosti. Či už to bolo za dní Jozuu, alebo v prvom storočí, vždy múdro viedol Božích služobníkov ako celok a poskytoval im ochranu. Pomáhal im upevňovať si vieru a zachovávať jednotu. (Hebr. 13:8)

14. – 16. Ako z pokynov od „verného a rozvážneho otroka“ vidno, že Kristus sa zaujíma o naše duchovné blaho?

14 Ježišov láskavý záujem o naše duchovné blaho jasne vidíme aj z toho, že nám dáva aktuálne rady prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“. (Mat. 24:45) Marc, ktorý má štyri deti, hovorí: „Satan sa snaží oslabovať zbory tak, že útočí na rodiny. Preto sme povzbudzovaní, aby sme mali každý týždeň rodinné uctievanie. Hlavy rodín tak dostávajú jasný pokyn: chráňte svoju rodinu.“

15 Z toho, ako nás Kristus vedie, vidíme, že mu veľmi záleží na našom dobrom duchovom stave. Patrick, ktorý slúži ako starší, hovorí: „Niektorým bolo spočiatku ľúto, že cez víkend budeme mať schôdzky pred službou v malých skupinách. Ale práve z tohto opatrenia vidíme jednu zo základných stránok Ježišovej osobnosti, že sa zaujíma o každého jednotlivca. Nesmelým a menej skúseným bratom a sestrám to dodáva pocit vlastnej hodnoty. Cítia sa užitoční a viac sa zapájajú do služby.“

16 Kristus sa stará nielen o naše duchovné potreby, ale pomáha nám aj zameriavať sa na tú najdôležitejšiu činnosť, ktorá sa dnes koná na zemi. (Prečítajte Marka 13:10.) André, ktorý bol nedávno vymenovaný za staršieho, sa vždy riadil novými pokynmi od Božej organizácie. Hovorí: „Zníženie počtu pracovníkov v pobočkách je pre nás pripomienkou, v akých naliehavých časoch žijeme a aké dôležité je zamerať sa na zvestovateľskú službu.“

LOJÁLNE SA PODRIAĎUJ KRISTOVI

17., 18. Prečo je dobré premýšľať o tom, aký úžitok nám to prinieslo, keď sme sa prispôsobili nedávnym zmenám?

17 Náš Kráľ, Ježiš Kristus, nás aktívne vedie a berie pri tom do úvahy, čo nás čaká v budúcnosti. Preto si všímajme, aký úžitok nám to prinieslo, keď sme sa prispôsobili nedávnym zmenám. Na rodinnom uctievaní by ste sa mohli porozprávať o tom, k akým dobrým výsledkom viedli úpravy týkajúce sa týždenných zhromaždení a zvestovateľskej služby.

Pomáhaš svojej rodine i ďalším držať krok s Jehovovou organizáciou? (Pozri 17. a 18. odsek.)

18 Ak chápeme hlbší význam pokynov, ktoré dostávame od Jehovovej organizácie, a uvedomujeme si, aký úžitok  z nich máme, ochotne sa nimi budeme riadiť. Stačí sa napríklad zamyslieť, koľko prostriedkov sa ušetrí, keď už netlačíme také množstvo publikácií ako predtým. Vďaka tomu, že viac používame nové technológie, sa dostaneme s dobrým posolstvom k väčšiemu počtu ľudí. Preto ak nám to okolnosti umožňujú, budeme v ešte väčšej miere používať elektronické publikácie a audio- a videonahrávky. Tak dáme najavo, že sa podriaďujeme Kristovi, ktorý chce, aby sme múdro využívali prostriedky našej organizácie.

19. Prečo by sme sa mali podriaďovať Kristovi?

19 Keď sa svedomito riadime Kristovými pokynmi, prispievame k jednote Božieho ľudu a k tomu, že bratia a sestry si posilňujú vieru. V súvislosti so znížením počtu členov celosvetovej rodiny Bétel André poznamenáva: „Keď vidím vynikajúci postoj bývalých bételitov a ich ochotu prispôsobiť sa zmenám, cítim ešte väčšiu dôveru ku Kristovi ako k nášmu Vodcovi. Vážim si, že držia krok s Jehovovým nebeským vozom a nachádzajú radosť v akejkoľvek práci, ktorá im bola pridelená.“

PREJAVUJ VIERU A DÔVERUJ NÁŠMU VODCOVI

20., 21. a) Prečo môžeme dôverovať Kristovi, nášmu Vodcovi? b) Akú otázku budeme rozoberať v nasledujúcom článku?

20 Náš ustanovený Vodca, Ježiš Kristus, čoskoro „dovŕši svoje víťazstvo“ a vykoná „veci vzbudzujúce bázeň“. (Zjav. 6:2; Žalm 45:4) Teraz nás pripravuje na budúcnosť v novom svete, v ktorom budeme mať mnoho práce pri vyučovaní vzkriesených a pri premieňaní zeme na raj.

21 Náš pomazaný Kráľ nás úspešne vovedie do nového sveta. Musíme mu však bezvýhradne dôverovať, nech už zažijeme akékoľvek zmeny. (Prečítajte Žalm 46:1–3.) Niekedy môže byť pre nás ťažké prispôsobiť sa zmenám, najmä ak sú neočakávané. Ako si za takých okolností môžeme zachovať vnútorný pokoj a silnú vieru v Jehovu? Túto otázku budeme rozoberať v nasledujúcom článku.

^ 8. ods. Archeológovia objavili v zrúcaninách Jericha veľké zásoby obilia. To potvrdzuje biblickú správu, že obliehanie mesta trvalo len krátky čas a že Izraeliti nevydrancovali zásobu potravín, lebo Jehova im to zakázal. Je zaujímavé, že Izraeliti dobývali krajinu v čase žatvy, čo bolo pre nich určite veľmi výhodné, lebo na poliach bolo dostatok úrody. (Joz. 5:10–12)

^ 11. ods. Pozri rámček „Pavol prejavuje v skúške pokoru“ v Strážnej veži z 15. marca 2003, strana 24.