V JEDNEJ odľahlej dedinke žil chudobný chlapec. Všetci sa mu posmievali, lebo si mysleli, že je nahlúply. Niektorí dedinčania si z neho robili žarty aj pred svojimi priateľmi, ktorí ich prišli navštíviť. Ponúkli mu dve mince — veľkú striebornú a malú zlatú, ktorá mala dvakrát takú hodnotu. „Na ktorú mincu ukážeš, tú ti dáme,“ hovorievali dedinčania. Chlapec si vždy vybral tú striebornú a utiekol.

Raz sa jeden návštevník chlapca opýtal: „A ty nevieš, že zlatá minca má dvakrát takú hodnotu ako strieborná?“ Chlapec sa len usmial a povedal: „Pravdaže viem.“ „Prečo si teda vždy vyberieš striebornú mincu?“ dobiedzal návštevník. „Ak si zoberieš zlatú mincu, budeš mať dvakrát toľko peňazí!“ „To možno áno,“ odpovedal chlapec, „ale keby som si zobral zlatú mincu, ľudia by mi už nikdy neponúkli ani tú striebornú. Viete, koľko strieborných mincí som už takto získal?“ Chlapec z tohto príbehu prejavil vlastnosť, z ktorej môžu mať úžitok aj dospelí. Je ňou praktická múdrosť.

Biblia hovorí: „Ochraňuj si praktickú múdrosť a schopnosť premýšľať. A tak pôjdeš bezpečne svojou cestou a ani tvoja noha sa o nič neudrie.“ ​(Prísl. 3:21, 23) Keď zistíme, čo je „praktická múdrosť“ a ako ju môžeme uplatniť, bude nás to ochraňovať. Pomôže nám to bezpečne kráčať životom a ochráni nás to pred duchovným pádom.

ČO JE „PRAKTICKÁ MÚDROSŤ“?

Praktická múdrosť nie je to isté ako poznanie a porozumenie. O človeku, ktorý pozná mnoho faktov, môžeme povedať, že má poznanie. Niekto, kto chápe, ako jednotlivé fakty vzájomne súvisia, má porozumenie. No ten, kto dokáže prepojiť poznanie s porozumením a vďaka tomu sa vie v živote správne rozhodovať, získal múdrosť.

Napríklad niekto môže za relatívne krátky čas prečítať knihu Čo učí Biblia? a môže pochopiť, čo sa v nej píše. Na biblickom štúdiu správne odpovedá na otázky. Možno začne chodiť na zhromaždenia a podáva pekné komentáre. To všetko môže naznačovať, že robí duchovné pokroky. No dá sa povedať, že tento človek získal múdrosť? Nemusí to tak byť. Možno je len bystrý. Múdrym sa stáva až vtedy, keď začne robiť správne rozhodnutia založené na poznaní a porozumení. Ak si vopred premyslí, čo urobí, a ak to povedie k dobrým výsledkom, dokáže, že koná múdro.

Ježiš sa v znázornení z Matúša 7:24–27 zmienil o dvoch mužoch. Obaja si postavili dom, no Ježiš len o jednom z nich povedal, že je rozumný. Tento muž totiž vopred myslel na to, čo by sa mohlo stať, a preto si postavil dom na skale. Konal prezieravo. Nepovedal si, že by bolo lacnejšie a rýchlejšie postaviť dom na piesku. Myslel na to, aké následky prinesú jeho rozhodnutia v budúcnosti. Keď potom prišla búrka, jeho dom sa nezrútil. A čo ty? Ako môžeš získať praktickú múdrosť? A ako si ju môžeš zachovať?

AKO JU MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?

Všimni si, čo sa píše v Micheášovi 6:9: „Ten s praktickou múdrosťou sa bude báť [Božieho]  mena.“ Báť sa Jehovu znamená mať k nemu úctu. Znamená to tiež mať posvätnú úctu k tomu, čo jeho meno predstavuje, a k jeho normám. Na to, aby sme si niekoho vážili, musíme vedieť, ako uvažuje. Potom mu budeme dôverovať a budeme sa od neho učiť. A keď budeme robiť múdre rozhodnutia ako on, aj nám sa bude dobre dariť. Praktickú múdrosť získavame, keď premýšľame, ako naše rozhodnutia ovplyvnia náš vzťah k Jehovovi, a keď svoje rozhodnutia zakladáme na jeho normách.

Všimni si tiež, čo sa píše v Prísloviach 18:1: „Ten, kto sa oddeľuje, bude hľadať svoju vlastnú sebeckú túžbu; vzbúri sa proti každej praktickej múdrosti.“ Keby sme si nedali pozor, mohlo by sa stať, že by sme sa vzdialili od Jehovu a od jeho ľudu. Preto je dôležité tráviť čas s tými, ktorí majú bázeň pred Božím menom a držia sa jeho noriem. Mali by sme sa pravidelne stretávať so zborom, a pokiaľ je to možné, byť v sále Kráľovstva osobne. Keď sa na zhromaždeniach dobre sústredíme, myšlienky, ktoré na nich zaznejú, budú pôsobiť na naše srdce.

Získať praktickú múdrosť nám pomôže aj modlitba. Keď si pred Jehovom vylievame svoje srdce, získavame k nemu bližší vzťah. (Prísl. 3:5, 6) A keď dovolíme, aby myšlienky z Biblie a z publikácií od Božej organizácie vplývali na našu myseľ a srdce, dokážeme si lepšie predstaviť, aké následky by mohli mať naše rozhodnutia. Tak zistíme, čo  by sme mali robiť. A mali by sme si vziať k srdcu aj rady od duchovne zrelých bratov. (Prísl. 19:20) Potom „sa nevzbúrime proti každej praktickej múdrosti“, ale, naopak, budeme si túto dôležitú vlastnosť rozvíjať.

AKÝ ÚŽITOK BUDE MAŤ Z NEJ TVOJA RODINA?

Praktická múdrosť môže byť pre rodiny ochranou. Biblia napríklad nabáda manželku, aby mala „hlbokú úctu k svojmu manželovi“. (Ef. 5:33) Ako môže manžel dosiahnuť, aby mala manželka k nemu takú úctu? Keby si ju vynucoval silou alebo hrubým správaním, prinieslo by to iba krátkodobé výsledky. Manželka by sa k nemu správala úctivo možno len v jeho prítomnosti, aby sa vyhla hádke. Ale bude mu prejavovať úctu aj v jeho neprítomnosti? Pravdepodobne nie. Manžel by sa preto mal zamyslieť, čo prinesie dlhodobé výsledky. Hlbokú úctu si získa vtedy, keď prejavuje ovocie ducha, ako je láska a láskavosť. Kresťanská manželka by sa však mala správať k manželovi úctivo bez ohľadu na to, či si to zaslúži alebo nie. (Gal. 5:22, 23)

Biblia hovorí aj to, že manžel by mal milovať svoju manželku. (Ef. 5:28, 33) Manželka si možno myslí, že si zaistí manželovu lásku, keď pred ním zatají niektoré nepríjemné veci, hoci má právo o nich vedieť. Odzrkadľuje však takéto konanie praktickú múdrosť? K čomu to povedie, keď sa o tom manžel dozvie? Bude ju milovať ešte viac? To asi nie. No keď mu vo vhodnej chvíli a v pokoji všetko vysvetlí, pravdepodobne si ocení jej čestnosť a bude ju ešte viac milovať.

Spôsob, akým naprávaš svoje deti dnes, ovplyvní vašu komunikáciu, keď vyrastú

Deti by mali poslúchať svojich rodičov a mali by byť vychovávané podľa Jehovových noriem. (Ef. 6:1, 4) Znamená to, že rodičia by mali deťom zostaviť dlhý zoznam príkazov a zákazov? Nie. Nestačí, aby deti vedeli, čo si ešte môžu dovoliť a za čo už budú potrestané. Múdry rodič pomáha dieťaťu chápať, prečo by malo poslúchať.

Povedzme, že dieťa sa so svojím rodičom rozpráva neúctivo. Keď ho rodič okríkne alebo v hneve potrestá, dieťa sa možno zahanbí a stíchne. No vo svojom vnútri môže zatrpknúť a to ho od rodičov ešte viac vzdiali.

Rodičia, ktorí si rozvíjajú praktickú múdrosť, budú premýšľať nad tým, ako naprávať svoje deti a ako im to pomôže, keď budú staršie. Nemali by reagovať impulzívne, aj keď sa dieťa zachová neúctivo a oni sa cítia nepríjemne. Môžu sa s ním v súkromí pokojne a láskavo porozprávať. Môžu mu tiež vysvetliť, že Jehova od neho očakáva, že si bude svojich rodičov vážiť. Úžitok bude mať z toho po celú večnosť. Potom si uvedomí, že keď sa k rodičom správa úctivo, robí tým česť Jehovovi. (Ef. 6:2, 3) Takýto láskavý prístup môže na dieťa zapôsobiť. Pocíti, že rodičia sa oň úprimne zaujímajú, a ešte viac si ich bude vážiť. Keď sa potom ocitne v náročnej situácii, bez váhania ich požiada o pomoc.

Niektorí rodičia sa obávajú, že keď budú svoje deti naprávať, zrania ich city. No čo sa stane, keď dieťa vyrastie? Bude mať bázeň pred Jehovom a pochopí, že je múdre riadiť sa Božími normami? Nechá sa Jehovom pokorne viesť alebo si bude robiť veci po svojom? (Prísl. 13:1; 29:21)

Keď chce dobrý sochár vytvoriť nejaké dielo, všetko si vopred premyslí a až potom sa pustí do práce. Nezačne jednoducho materiál otesávať, dúfajúc, že výsledok bude dobrý. Podobne múdri rodičia sa stále učia, aké sú Jehovove normy, a uplatňujú ich. Tak dávajú najavo, že majú úctu k jeho menu. Keď majú blízky vzťah k Jehovovi a vážia si jeho organizáciu, získavajú praktickú múdrosť a tá im pomáha upevňovať vzťahy v rodine.

Každý deň stojíme pred rozhodnutiami, ktoré môžu ovplyvniť náš život v ďalších rokoch. Preto nekonajme impulzívne. Radšej sa zastavme a premýšľajme, aké dlhodobé následky prinesú naše rozhodnutia. Prosme Jehovu, aby nás viedol, a uplatňujme jeho múdre rady. Tak si ochránime praktickú múdrosť a získame život. (Prísl. 3:21, 22)