„Je dobré hrať melódie nášmu Bohu.“ (ŽALM 147:1)

PIESNE: 9, 138

1. Čo nám umožňuje spev?

ISTÝ obľúbený textár piesní raz povedal: „Slová vám umožňujú premýšľať. Hudba vám umožňuje precítiť emócie. Ale pieseň vám umožňuje precítiť myšlienku.“ Existujú lepšie myšlienky, ktoré môžeme precítiť, ako tie, ktorými vyjadrujeme chválu a lásku nášmu nebeskému Otcovi, Jehovovi? Nie div, že spev je dôležitou súčasťou pravého uctievania, či už spievame sami, alebo s našimi bratmi a sestrami.

2., 3. a) Ako sa niektorí cítia, keď majú spievať pred inými? b) O akých otázkach budeme uvažovať v tomto článku?

2 Ako sa pozeráš na to, keď máš spievať s bratmi a sestrami na zhromaždení? Cítiš sa pri tom trápne? V niektorých kultúrach sa muži možno necítia vo svojej koži, keď majú spievať na verejnosti. Ale ak by sa zdráhali spievať vymenovaní bratia alebo by sa počas spevu zaoberali niečím iným, mohlo by to mať negatívny vplyv na celý zbor. (Žalm 30:12)

3 Ak považujeme spev za súčasť nášho uctievania, nebudeme počas spevu piesní vychádzať von ani vynechávať túto časť programu. Každý z nás by si mal položiť otázky: Ako sa pozerám na spev na zhromaždeniach? Ako môžem  prekonať zábrany, ktoré mi bránia spievať s radosťou? A čo môžem urobiť pre to, aby som pri speve precítil emócie vyjadrené v piesni?

SPEV JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PRAVÉHO UCTIEVANIA

4., 5. Akú úlohu hral spev pri uctievaní v starovekom izraelskom národe?

4 Jehovovi služobníci vždy považovali hudbu za prostriedok, ako môžu chváliť Jehovu. Stojí za povšimnutie, že keď Izraeliti v staroveku verne slúžili Jehovovi, spev mal popredné miesto v ich uctievaní. Napríklad keď Dávid robil prípravy na službu v chráme, zorganizoval 4 000 Lévitov, ktorí mali chváliť Jehovu hudbou. Z nich bolo 288 „cvičených v piesni Jehovovi, všetkých znalcov“. (1. Par. 23:5; 25:7)

5 Hudba a spev hrali dôležitú úlohu aj pri zasvätení chrámu. V Biblii o tejto udalosti čítame: „Ihneď ako trubači a speváci vydali jednohlasný zvuk na chválu a ďakovanie Jehovovi a ihneď ako pozdvihli zvuk trúbok a činelov a nástrojov piesne a chválenia Jehovu... Jehovova sláva naplnila dom pravého Boha.“ Predstav si, ako to muselo posilniť vieru Izraelitov! (2. Par. 5:13, 14; 7:6)

6. Opíš, akú úlohu mala hudba a spev, keď bol Nehemiáš miestodržiteľom Jeruzalema.

6 Keď Nehemiáš viedol verných Izraelitov pri obnove jeruzalemských múrov, zorganizoval aj lévitských spevákov, ktorých sprevádzal orchester. Pri zasvätení múrov hrala hudba, ktorá bola zvlášť pripravená na túto udalosť a veľmi prispievala k radostnej atmosfére. Nehemiáš vytvoril „dva veľké zbory vďakyvzdania“. Každý zbor vychádzal z iného miesta a kráčal po múre oproti tomu druhému. Stretli sa v blízkosti chrámu, pričom vydávali zvuk, ktorý sa rozliehal doďaleka. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Jehova mal nepochybne veľkú radosť, keď počul, ako ho jeho služobníci nadšene chvália spevom.

7. Ako Ježiš ukázal, že spev je dôležitou súčasťou kresťanského uctievania?

7 Aj v Ježišových dňoch bola hudba dôležitou súčasťou pravého uctievania. V najvýznamnejší deň v ľudských dejinách, keď Ježiš ustanovil Pánovu večeru, chválil so svojimi učeníkmi Jehovu spevom. (Prečítajte Matúša 26:30.)

8. Aký vzor nám dali kresťania v prvom storočí?

8 Kresťania v prvom storočí nám dali vzor, keď spoločne chválili Boha spevom. Hoci sa často stretávali len v skromných príbytkoch, neoslabovalo to ich nadšenie pre spev na Jehovovu chválu. Boh podnietil apoštola Pavla, aby dal spolukresťanom tento pokyn: „Vyučujte a napomínajte jeden druhého žalmami, chválami Boha, ľúbeznými duchovnými piesňami a spievajte Jehovovi vo svojom srdci.“ (Kol. 3:16) O piesňach v našom spevníku môžeme s istotou povedať, že sú „ľúbeznými duchovnými piesňami“. Patria k duchovnému pokrmu od „verného a rozvážneho otroka“. (Mat. 24:45)

AKO PREKONAŤ ZÁBRANY

9. a) Prečo sa niektorí na zhromaždeniach a zjazdoch zdráhajú spievať? b) Ako by si mal spievať, keď chváliš Jehovu? c) Kto by mal dávať zboru dobrý príklad v speve? (Pozri obrázok v úvode článku.)

9 Ale čo ak nie je v tvojej rodine, v tvojej kultúre ani v tvojom okolí bežné  spievať? Možno rád počúvaš nahrávky profesionálnych spevákov, čo je dnes vďaka modernej technike dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Keď porovnáš svoje spevácke schopnosti s tým, ako spievajú školení profesionáli, možno sa cítiš znechutený alebo sklamaný. Mal by si si však uvedomiť, že každý z nás má zodpovednosť chváliť Jehovu spevom. Preto neváhaj! Pri speve drž spevník hore, zdvihni hlavu a spievaj z celého srdca! (Ezdr. 3:11; prečítajte Žalm 147:1.) V mnohých sálach Kráľovstva sú monitory, na ktorých môžeme sledovať text piesne, vďaka čomu sa nám ľahšie spieva. Je zaujímavé, že spev našich piesní bol zaradený aj do osnov školy služby Kráľovstva pre zborových starších. Z toho vidno, aký veľký dôraz sa kladie na to, aby starší v tejto veci dávali zboru dobrý príklad.

10. Na čo by sme si mali spomenúť, keď sa váhame zapojiť do spevu?

10 Prečo sa mnohí váhajú zapojiť do spevu? Možno nechcú na seba pútať pozornosť alebo sa boja, že budú druhých rušiť, lebo nemajú dobrý hlas. Ale spomeň si, že keď rozprávame, „všetci sa mnohokrát potkýname“. (Jak. 3:2) A predsa nám to nebráni rozprávať. Tak prečo by nám naše nedokonalé spevácke schopnosti mali brániť, aby sme chválili Jehovu spevom?

11., 12. Ako sa môžeme zlepšiť v speve?

11 Niekedy možno váhame spievať preto, lebo nevieme, ako máme spievať. Keď však uplatníme niekoľko jednoduchých návrhov, môžeme sa zlepšiť. *

12 Ak chceš spievať hlasnejšie, musíš sa naučiť správne dýchať. Podobne ako  žiarovka nemôže svietiť bez elektrickej energie, ani ty nemôžeš hovoriť či spievať bez toho, aby si sa nadýchol. Mal by si spievať aspoň tak hlasno, ako hovoríš, alebo ešte hlasnejšie. (Pozri návrhy v knihe Maj úžitok z teokratickej školy kazateľskej služby, strany 181 – 184, pod medzititulkom „Osvoj si správnu techniku dýchania“.) V súvislosti so spevom nás Biblia na viacerých miestach vyzýva, aby sme „radostne volali“ na chválu Jehovu. (Žalm 33:1–3)

13. Ako môžeš získať väčšiu istotu pri speve?

13 Na rodinnom uctievaní, alebo aj keď si sám, vyskúšaj nasledujúce návrhy: Vyber si zo spevníka svoju obľúbenú pieseň. Silným a pevným hlasom prečítaj text celej piesne. Potom rovnakým spôsobom prečítaj na jeden nádych jednu hudobnú frázu. Nakoniec zaspievaj frázu tým istým zvučným hlasom. (Iz. 24:14) Pomocou takéhoto cvičenia získaš silnejší hlas a to skvalitní tvoj spev. Nedaj sa odradiť ani sa necíť trápne!

14. a) Ako môžeš dosiahnuť lepšiu kvalitu hlasu? (Pozri rámček „ Návrhy na zlepšenie spevu“.) b) Aké praktické návrhy by si rád uplatnil?

14 Speváci, ktorí nedostatočne otvárajú ústa, ťažko dosiahnu dobrú kvalitu hlasu. Preto pri speve otváraj ústa viac ako pri reči. Čo by si mal robiť, ak máš slabý alebo príliš vysoký hlas? Praktické návrhy nájdeš v knihe Maj úžitok z teokratickej školy kazateľskej služby na strane 184 v rámčeku „Prekonávanie špecifických problémov“.

SPIEVAJ ZO SRDCA

15. a) Aký oznam zaznel na výročnej schôdzi v roku 2016? b) Aké sú niektoré dôvody na vydanie nového spevníka?

15 Na výročnej schôdzi spoločnosti Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania v roku 2016 zavládlo vzrušenie, keď brat Stephen Lett z vedúceho  zboru oznámil vydanie nového spevníka s názvom Spievajme Jehovovi s radosťou. Povedal, že čoskoro sa začne používať na zhromaždeniach. Vysvetlil, že jedným z dôvodov vydania nového spevníka bolo zosúladiť text piesní s revidovaným Prekladom nového sveta Svätých písiem. Slová niektorých piesní bolo potrebné pozmeniť, lebo sa už nevyskytujú v revidovanom Preklade nového sveta z roku 2013. Okrem toho do spevníka pribudli nové piesne o zvestovateľskej službe a o našej vďačnosti za výkupné. A pretože spev je neoddeliteľnou súčasťou nášho uctievania, vedúci zbor chcel, aby sme mali k dispozícii kvalitne vyrobený spevník, ktorý bude mať rovnaký vzhľad ako revidovaný Preklad nového sveta.

16., 17. Aké úpravy boli urobené v novom spevníku?

16 Piesne v novom spevníku sú zoradené podľa námetu, aby sa v ňom dalo ľahšie orientovať. Napríklad prvých 12 piesní je o Jehovovi, ďalších osem o Ježišovi a výkupnom a tak ďalej. Na začiatku spevníka je aj tematický index, ktorý môže byť užitočný napríklad pre rečníkov, keď si vyberajú pieseň k verejnej prednáške.

17 Text niektorých piesní bol pozmenený, aby bol zrozumiteľnejší a viac pôsobil na srdce. Slová, ktoré sa už bežne nepoužívajú, boli nahradené inými. Napríklad namiesto slova zhovievavosť sa používa slovo trpezlivosť. Ďalšie piesne boli upravené tak, aby obsahovali praktické myšlienky týkajúce sa našich zhromaždení a služby. Alebo iný príklad. V jednej piesni v predchádzajúcom spevníku sa spieva o tom, že slobodní kresťania sú občas osamelí. V novom spevníku bol text tejto piesne upravený, aby nevytváral nesprávnu predstavu.

Nacvičujte si piesne na rodinnom uctievaní (Pozri 18. odsek.)

18. Prečo by sme mali dobre spoznať piesne v novom spevníku? (Pozri poznámku pod čiarou.)

18 Mnohé piesne v novom spevníku sú napísané formou modlitby. Spevom týchto piesní môžeš Jehovovi povedať, ako sa cítiš. Iné piesne ti umožňujú, aby si „podnecoval [druhých] k láske a k znamenitým skutkom“. (Hebr. 10:24) Určite chceš dobre spoznať melódie, rytmy i slová našich piesní. Môžeš sa ich učiť napríklad tak, že budeš počúvať nahrávky so spevom, ktoré sú dostupné na stránke jw.org. Keď si budeš piesne nacvičovať doma, naučíš sa ich spievať s istotou a z celého srdca. *

19. Ako môže každý z nás chváliť Jehovu?

19 Nezabudni, že spev je dôležitou súčasťou nášho uctievania. Je to nádherný spôsob, ako môžeme Jehovovi ukázať, že ho milujeme a sme vďační za všetko, čo pre nás robí. (Prečítajte Izaiáša 12:5.) Okrem toho svojím radostným spevom povzbudzujeme druhých, aby aj oni spievali bez zábran. Každý z nás, či už sme mladí, vekovo starší, alebo ešte len spoznávame pravdu, môže týmto spôsobom chváliť Jehovu. Preto neváhajme a z celého srdca sa zapojme do spevu. Riaďme sa slovami žalmistu, ktorý nás nabáda: „Spievajte Jehovovi.“ (Žalm 96:1) Áno, spievajme s radosťou!

^ 11. ods. Viac rád, ako sa zlepšiť v spievaní, nájdeš vo vysielaní televízie JW Broadcasting z decembra 2014 (v časti ARCHÍV VIDEÍ > Z NÁŠHO ŠTÚDIA), angl.

^ 18. ods. Každý regionálny a krajský zjazd sa začína 10-minútovou hudobnou predohrou. Tieto nahrávky slúžia na to, aby sme sa naladili na spev a pripravili si myseľ i srdce na program, ktorý bude nasledovať. Už od začiatku tejto krásnej hudobnej predohry by sme mali sedieť na svojich miestach, aby sme sa do nej pozorne započúvali.