„Toto je môj Syn... počúvajte ho.“ (MAT. 17:5)

PIESEŇ Č. 120 Počúvaj, poslúchaj a zažívaj požehnania

ČO SA DOZVIEME *

1. – 2. a) Ako Jehova komunikuje s ľuďmi? b) Čo sa dozvieme v tomto článku?

JEHOVA rád komunikuje s ľuďmi. V minulosti im oznamoval svoje myšlienky prostredníctvom prorokov, anjelov a svojho Syna, Ježiša Krista. (Ámos 3:7; Gal. 3:19; Zjav. 1:1) Dnes s nami komunikuje prostredníctvom svojho Slova, Biblie. Dal nám ho preto, aby sme mohli spoznať, ako uvažuje a ako koná.

2 Keď bol Ježiš na zemi, Jehova prehovoril z neba pri troch príležitostiach. Pouvažujme o tom, čo vtedy povedal, čo sa z toho môžeme naučiť a čo môžeme robiť, aby sme z toho mali úžitok.

„TY SI MÔJ SYN, MILOVANÝ“

3. Čo podľa Marka 1:9–11 povedal Jehova pri Ježišovom krste a čo tým potvrdil?

3 Markovi 1:9–11 čítame o prvej situácii, keď Jehova prehovoril z neba. (Prečítajte.) Povedal: „Ty si môj Syn, milovaný; schválil som ťa.“ Na Ježiša muselo hlboko zapôsobiť, keď počul svojho Otca, ako ho uisťuje, že ho miluje a dôveruje mu. Z Jehovových slov sa dozvedáme tri dôležité fakty o Ježišovi. Po prvé, Ježiš je jeho Syn. Po druhé, Jehova miluje svojho Syna. A po tretie, Jehova schválil svojho Syna. Teraz sa pozrime na tieto fakty podrobnejšie.

4. Aký nový vzťah vznikol medzi Bohom a Ježišom pri Ježišovom krste?

4 „Ty si môj Syn.“ Týmito slovami Jehova vyjadril,  že medzi ním a jeho milovaným Synom vznikol nový vzťah. Ježiš bol Božím Synom už v nebesiach. Pri krste ho však Jehova pomazal svätým duchom. Boh vtedy ukázal, že Ježiš je jeho pomazaným Synom a teraz má vyhliadku, že sa vráti do neba, aby sa stal Božím ustanoveným Kráľom a Veľkňazom. (Luk. 1:31–33; Hebr. 1:8, 9; 2:17) Z toho je zrejmé, prečo Jehova povedal pri Ježišovom krste: „Ty si môj Syn.“ (Luk. 3:22)

Keď nás niekto pochváli a povzbudí, vždy nás to poteší (Pozri 5. odsek.) *

5. Aký príklad nám dal Jehova, keď povedal, že Ježiša miluje a schvaľuje?

5 „Ty si môj... milovaný.“ Keď Jehova povedal, že Ježiša miluje a schvaľuje, dal nám príklad, aby sme aj my povzbudzovali druhých. (Ján 5:20) Keď cítime, že niekto, na kom nám záleží, nás má rád alebo keď nás pochváli za nejaký dobrý skutok, má to na nás blahodarný vplyv. Aj naši bratia a sestry v zbore a členovia našej rodiny potrebujú cítiť, že ich máme radi, a počuť naše povzbudzujúce slová. Keď druhých chválime, pomáhame im, aby si posilňovali vieru a verne slúžili Jehovovi. Rodičia by mali povzbudzovať najmä svoje deti. Keď ich úprimne chvália a dávajú im najavo, že ich milujú, deťom sa dobre darí.

6. Prečo môžeme Ježišovi dôverovať?

6 „Schválil som ťa.“ Čo znamenajú tieto slová? Jehova dôveroval svojmu Synovi, že verne vykoná jeho vôľu. Preto aj my môžeme Ježišovi úplne dôverovať, že splní všetky Jehovove sľuby. (2. Kor. 1:20) Keď premýšľame o Ježišovi, ako verne konal Božiu vôľu,  posilňujeme si odhodlanie učiť sa od neho a napodobňovať ho. Jehova dôveroval Ježišovi a rovnako dôveruje aj svojim služobníkom, že sa budú ako celok stále učiť od jeho Syna. (1. Petra 2:21)

„POČÚVAJTE HO“

7. Pri akej príležitosti Jehova druhýkrát prehovoril z neba a čo povedal podľa Matúša 17:1–5?

7 Prečítajte Matúša 17:1–5. Druhýkrát Jehova prehovoril z nebies pri Ježišovom premenení. Ježiš povedal Petrovi, Jakubovi a Jánovi, aby išli s ním na vysoký vrch. Tam mali pozoruhodné videnie. Ježišova tvár jasne žiarila a odev sa mu trblietal. Videli dve postavy, ktoré predstavovali Mojžiša a Eliáša, ako hovoria s Ježišom o jeho blízkej smrti a vzkriesení. Troch apoštolov síce „premáhal spánok“, ale keď sa celkom prebrali, uvideli toto úžasné videnie. (Luk. 9:29–32) Potom ich zatienil jasný oblak, z ktorého bolo počuť hlas – Boží hlas! Tak ako pri Ježišovom krste, aj tu Jehova povedal, že svojho Syna schvaľuje a miluje. Hovoril: „Toto je môj Syn, milovaný, ktorého som schválil.“ A teraz ešte dodal: „Počúvajte ho.“

8. Ako zapôsobilo videnie na Ježiša a na učeníkov?

8 Toto videnie poskytuje predstavu, akú slávu a moc bude mať Ježiš v postavení Kráľa Božieho Kráľovstva. Ježiša určite povzbudilo a posilnilo, aby zniesol utrpenie a bolestivú smrť. Upevnilo aj vieru učeníkov a pripravilo ich na skúšky vernosti a namáhavú prácu, ktorá ich čakala v nastávajúcich rokoch. Apoštol Peter opísal toto videnie asi o 30 rokov neskôr. Z toho vidno, že bolo v jeho pamäti stále živé. (2. Petra 1:16–18)

9. Aké praktické rady dal Ježiš svojim nasledovníkom?

9 „Počúvajte ho.“ Jehova dal jasne najavo, že chce, aby sme počúvali, čo nám hovorí jeho Syn, a poslúchali ho. O čom hovoril Ježiš, keď bol na zemi? Povedal veľa cenných myšlienok. Napríklad s láskou učil svojich nasledovníkov, ako majú oznamovať dobrú správu o Kráľovstve, a opakovane im pripomínal, aby zostali bdelí. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Okrem toho ich nabádal, aby sa veľmi namáhali „vojsť úzkymi dverami“, a povzbudzoval ich, aby sa nevzdali. (Luk. 13:24) Kládol dôraz na to, aby milovali jeden druhého, zostali jednotní a dodržiavali jeho prikázania. (Ján 15:10, 12, 13) Dal svojim učeníkom veľmi praktické rady! Tie sú dnes rovnako dôležité ako vtedy.

10. – 11. Ako dokazujeme, že počúvame Ježiša?

10 Ježiš povedal: „Každý, kto je na strane pravdy, počúva môj hlas.“ (Ján 18:37) Ako dávame najavo, že počúvame jeho hlas? Napríklad tak, že sa riadime slovami: „Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte.“ (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4) Dokazujeme to aj tak, že s nadšením oznamujeme dobrú správu „v priaznivom i v obťažnom období“. (2. Tim. 4:2)

11 Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas.“ (Ján 10:27) Kristovi nasledovníci počúvajú Ježišov hlas nielen tak, že venujú pozornosť jeho slovám, ale aj tak, že sa nimi riadia. Nerozptyľujú  sa „úzkostlivými životnými starosťami“. (Luk. 21:34) Najdôležitejšie je pre nich poslúchať Ježišove prikázania, aj keď je to pre nich náročné. Mnohí bratia a sestry zažívajú veľké skúšky vrátane útokov odporcov, extrémnej chudoby a prírodných katastrof. Napriek tomu zostávajú verní Jehovovi, a to aj za cenu veľkých obetí. Ježiš ich uisťuje: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Kto miluje mňa, bude ho milovať môj Otec.“ (Ján 14:21)

Účasť na zvestovateľskej službe nám pomáha, aby sme počúvali Ježišov hlas (Pozri 12. odsek.) *

12. Akým ďalším spôsobom dáme najavo, že počúvame Ježiša?

12 Uveďme si ďalší spôsob, ako dáme najavo, že počúvame Ježiša: Spolupracujeme s tými, ktorých ustanovil, aby nás viedli. (Hebr. 13:7, 17) V posledných rokoch došlo v Božej organizácii k mnohým zmenám. Napríklad používame nové nástroje a metódy v službe, zhromaždenie v týždni prebieha iným spôsobom ako v minulosti a zaviedli sa úpravy pri výstavbe, rekonštrukcii a údržbe sál Kráľovstva. Veľmi si vážime, ako láskavo a premyslene nás Božia organizácia vedie! Môžeme si byť istí, že Jehova nás bude podporovať v našom úsilí riadiť sa aktuálnymi pokynmi, ktoré od nej dostávame.

13. Aký úžitok nám to prináša, keď počúvame Ježiša?

13 Keď sa riadime Ježišovým učením, prináša nám to veľký úžitok. Ježiš sľúbil svojim učeníkom, že jeho učenie ich duchovne občerství. Povedal: „Nájdete občerstvenie pre svoje duše. Lebo moje jarmo je jemné a môj náklad je ľahký.“ (Mat. 11:28–30) Vďaka Božiemu Slovu, ktorého súčasťou sú aj štyri evanjeliá o Ježišovom živote a službe, si obnovujeme duchovné sily a nadobúdame múdrosť. (Žalm 19:7; 23:3) Ježiš vyhlásil: „Šťastní sú tí, čo počujú Božie slovo a dodržiavajú ho!“ (Luk. 11:28)

JEHOVA OSLÁVI SVOJE MENO

14. – 15. a) Kedy podľa Jána 12:27, 28 Jehova prehovoril z neba tretíkrát? b) Ako Jehovove slová utešili a posilnili Ježiša?

14 Prečítajte Jána 12:27, 28. V Jánovom evanjeliu je zaznamenaná tretia situácia, pri ktorej Jehova prehovoril  z neba. Ježiš bol niekoľko dní pred smrťou v Jeruzaleme, aby oslávil svoj posledný Pesach. Povedal: „Moja duša je teraz znepokojená.“ Potom sa modlil: „Otče, osláv svoje meno.“ Nato Jehova odpovedal z neba: „Oslávil som a opäť oslávim.“

15 Ježiš bol znepokojený, pretože si uvedomoval, že nesie obrovskú zodpovednosť. Zostane verný Jehovovi? Vedel, že ho budú nemilosrdne bičovať a že zomrie mučeníckou smrťou. (Mat. 26:38) Najviac mu záležalo na tom, aby oslávil meno svojho Otca. Ježiš bol obvinený z rúhania a robil si starosti, že jeho smrť prinesie pohanu na Boha. To, čo mu Jehova povedal, ho muselo veľmi povzbudiť. Mohol si byť istý, že Jehovovo meno bude oslávené. Slová jeho Otca ho určite utešili a posilnili, aby dokázal zniesť to, čo ho čakalo. Hoci im v tej chvíli rozumel možno len on, Jehova ich dal zapísať na úžitok nás všetkých. (Ján 12:29, 30)

Jehova oslávi svoje meno a vyslobodí svoj ľud (Pozri 16. odsek.) *

16. Prečo si niekedy robíme starosti, keď je na Božie meno prinášaná pohana?

16 Tak ako Ježiš, aj my si možno robíme starosti, keď je prinášaná pohana na Božie meno. Možno s nami niekto zaobchádza nespravodlivo. Alebo nás znepokojujú klamstvá, ktoré šíria o nás odporcovia. Možno si vravíme, že takéto  nepravdivé informácie prinášajú pohanu Božiemu menu a organizácii. V takých chvíľach sú Jehovove slová pre nás veľkou útechou. Nemusíme si robiť prehnané starosti. Môžeme dôverovať, že „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť [naše] srdce a [naše] myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša“. (Fil. 4:6, 7) Jehova určite oslávi svoje meno. Prostredníctvom svojho Kráľovstva napraví všetky škody, ktoré spôsobuje Satan a tento svet jeho verným služobníkom. (Žalm 94:22, 23; Iz. 65:17)

POČÚVAJ JEHOVOV HLAS A BUDE SA TI DARIŤ

17. Ako k nám dnes Jehova hovorí podľa Izaiáša 30:21?

17 Jehova k nám stále hovorí. (Prečítajte Izaiáša 30:21.) Je pravda, že nepočujeme jeho hlas z neba. Dal nám svoje písané Slovo, Bibliu, v ktorom nám poskytuje rady. Okrem toho vedie svojím duchom „verného správcu“, aby nám dával duchovný pokrm. (Luk. 12:42) Máme ho naozaj hojnosť! Dostávame tlačené a elektronické publikácie, videá a audionahrávky.

18. Ako ťa posilňujú Božie slová?

18 Stále pamätajme na slová, ktoré Jehova povedal, keď bol jeho Syn na zemi. Vďaka Božím slovám zapísaným v Biblii môžeme mať istotu, že Jehova má všetko pevne v rukách a že odstráni škodu, ktorú nám spôsobil Satan a tento zlý svet. Buďme teda odhodlaní pozorne počúvať Jehovov hlas. Ak to budeme robiť, zvládneme akékoľvek problémy a skúšky, s ktorými sa stretávame alebo ktoré sú možno pred nami. Biblia nám pripomína: „Potrebujete vytrvalosť, aby ste prijali splnenie toho sľubu, keď vykonáte Božiu vôľu.“ (Hebr. 10:36)

PIESEŇ Č. 22 „Jehova je môj Pastier“

^ 5. ods. Počas Ježišovho života na zemi Jehova prehovoril z neba pri troch príležitostiach. Pri jednej z nich nabádal Kristových nasledovníkov, aby počúvali jeho Syna. Dnes k nám Jehova hovorí prostredníctvom svojho Slova, v ktorom nachádzame aj Ježišovo učenie, a prostredníctvom svojej organizácie. V tomto článku sa dozvieme, aký úžitok nám to prináša, keď počúvame Jehovu i Ježiša.

^ 52. ods. OPIS OBRÁZKOV: Starší si všíma, že služobný pomocník pomáha pri údržbe sály Kráľovstva a slúži pri pulte s literatúrou. Úprimne ho za to chváli.

^ 54. ods. OPIS OBRÁZKA: Manželia v Sierra Leone dávajú rybárovi pozvánku na zhromaždenie.

^ 56. ods. OPIS OBRÁZKA: V krajine, kde sú Jehovovi svedkovia zakázaní, sa bratia schádzajú na zhromaždenia v súkromnom dome. Sú oblečení neformálne, aby na seba neobracali pozornosť.