„Prečo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť.“ (SK. 22:16)

PIESNE: 59, 89

1. O čom sa chcú uistiť kresťanskí rodičia predtým, ako sa ich deti dajú pokrstiť?

„CELÉ mesiace som oteckovi i mamičke hovorila, že sa chcem dať pokrstiť, a oni sa o tom so mnou často rozprávali. Chceli sa uistiť, že si uvedomujem, aké závažné je moje rozhodnutie. Deň, keď sa mala v mojom živote odohrať táto významná udalosť, bol 31. december 1934.“ Takto Blossom Brandtová opísala, čo predchádzalo jej rozhodnutiu dať sa pokrstiť. Aj dnešným kresťanským rodičom záleží na tom, aby svojim deťom pomáhali múdro sa rozhodnúť. Keby ich deti krst zbytočne odkladali, mohlo by im to duchovne uškodiť. (Jak. 4:17) Je však múdre, ak sa ešte pred ich krstom uistia, že sú spôsobilé prijať zodpovednosť stať sa Kristovými nasledovníkmi.

2. a) Čo znepokojuje niektorých krajských dozorcov? b) O čom budeme uvažovať v tomto článku?

2 Niektorých krajských dozorcov znepokojuje, že mnohí mladí, ktorí vyrástli v kresťanskej rodine a majú okolo 20 rokov, sa ešte nedali pokrstiť. Vo väčšine prípadov títo mladí chodia na zhromaždenia a do služby a považujú sa za  Jehovových svedkov. Zdráhajú sa však zasvätiť Jehovovi a dať sa pokrstiť. Z akého dôvodu? V niektorých prípadoch im rodičia radili, aby s krstom radšej počkali. Kresťanskí rodičia môžu mať rôzne obavy, pre ktoré sa zdráhajú povzbudzovať svoje deti ku krstu. V tomto článku si rozoberieme štyri otázky, ktoré si kladú.

MÁ MOJE DIEŤA DOSŤ ROKOV?

3. Aké starosti si robili rodičia sestry Brandtovej?

3 Rodičia sestry Brandtovej, ktorých sme spomínali v prvom odseku, si pochopiteľne robili starosti, či má ich dcéra dosť rokov na to, aby chápala význam a vážnosť krstu. Ako môžu rodičia zistiť, či je ich dieťa pripravené na to, aby sa zasvätilo Jehovovi?

4. Čo sa rodičia môžu naučiť z príkazu v Matúšovi 28:19, 20?

4 Prečítajte Matúša 28:19, 20. Ako sa uvádza v predchádzajúcom článku, Biblia nehovorí nič o tom, v akom veku by sa človek mal dať pokrstiť. Ale je dobré, keď rodičia dôkladne uvažujú o tom, čo znamená robiť učeníkov. Grécke slovo, ktoré bolo v Matúšovi 28:19 preložené ako „robiť učeníkov“, nesie myšlienku vyučovať niekoho s cieľom urobiť z neho Kristovho nasledovníka. Nasledovník je niekto, kto spoznal a pochopil Ježišovo učenie a je rozhodnutý uplatňovať ho. Preto by kresťanskí rodičia mali učiť svoje deti už od malička, aby sa stali pokrstenými Kristovými nasledovníkmi. Je jasné, že batoľa nie je spôsobilé na krst. V Biblii však čítame, že aj relatívne malé deti dokážu chápať a ceniť si biblickú pravdu.

5., 6. a) Čo biblická správa o Timotejovi naznačuje o jeho krste? b) Ako môžu vnímaví rodičia pomáhať svojim deťom?

5 Timotej bol Kristovým nasledovníkom, ktorý sa rozhodol slúžiť Jehovovi už v mladom veku. Apoštol Pavol o ňom napísal, že biblickú pravdu spoznával už od útleho detstva. Hoci vyrástol v nábožensky rozdelenej domácnosti, jeho mama a stará mama, ktoré boli Židovky, mu vštepovali lásku k Písmu. Vďaka tomu si Timotej vypestoval neotrasiteľnú vieru. (2. Tim. 1:5; 3:14, 15) Keď mal okolo 20 rokov, bol už Kristovým nasledovníkom a bol spôsobilý prevziať zodpovedné úlohy v zbore. (Sk. 16:1–3)

6 Pravdaže, každé dieťa je iné. Nie každé dozrieva rovnako rýchlo a v rovnakom veku. Niektoré deti sú rozumovo a citovo zrelé pomerne skoro a túžia sa dať pokrstiť. Iné sú pripravené na krst o niečo neskôr. Vnímaví rodičia nenútia svoje deti, aby sa dali pokrstiť. Naopak, každému dieťaťu pomáhajú robiť pokroky vlastným tempom. Majú radosť, keď si ich dieťa berie k srdcu nabádanie z Prísloví 27:11. (Prečítajte.) Nemali by však stratiť zo zreteľa, že ich cieľom je pomáhať svojim deťom, aby sa stali Kristovými nasledovníkmi. Keď na to pamätajú, mali by si klásť otázku: Má moje dieťa dostatočné poznanie, aby sa mohlo zasvätiť Jehovovi a dať sa pokrstiť?

MÁ MOJE DIEŤA DOSTATOČNÉ POZNANIE?

7. Musí človek, ktorý sa chce dať pokrstiť, poznať Bibliu do detailov? Vysvetli to.

7 Je pochopiteľné, že rodičia chcú, aby ich deti nadobudli dostatočné  poznanie, na základe ktorého sa rozhodnú zasvätiť svoj život Jehovovi. Ale na to, aby sa človek mohol zasvätiť Jehovovi a dať sa pokrstiť, nie je nevyhnutné, aby poznal Bibliu do detailov. Po krste by všetci Ježišovi nasledovníci mali ďalej spoznávať biblickú pravdu. (Prečítajte Kolosanom 1:9, 10.) Teda čo všetko by mal človek vedieť pred krstom?

8., 9. Čo sa môžeme naučiť zo správy o väzenskom dozorcovi z Filíp?

8 Dnešní rodičia sa môžu poučiť zo skúsenosti jednej rodiny, ktorá žila v prvom storočí. (Sk. 16:25–33) Keď bol Pavol okolo roku 50 n. l. na svojej druhej misionárskej ceste, navštívil mesto Filipy. Spolu so Sílasom ho tam na základe falošných obvinení zatkli a uväznili. V noci nastalo zemetrasenie, ktoré zatriaslo základmi väzenia. Všetky dvere sa pootvárali. Väzenský dozorca sa bál, že väzni ušli, a tak chcel spáchať samovraždu. Vtom naňho Pavol zavolal, aby si neubližoval. Pavol so Sílasom potom vydali tomuto dozorcovi a jeho rodine svedectvo. Členovia tejto rodiny boli určite vďační za to, čo sa dozvedeli o Ježišovi. K čomu ich to podnietilo? Neotáľali a dali sa pokrstiť. Čo sa z tejto správy učíme?

9 Väzenský dozorca bol pravdepodobne rímsky vojnový veterán. Nepoznal Písmo. Takže na to, aby sa stal kresťanom, musel spoznať základné biblické pravdy, pochopiť, čo Jehova očakáva od svojich služobníkov, a rozhodnúť sa žiť v súlade s Ježišovým učením. V relatívne krátkom čase sa oboznámil so základnými biblickými pravdami a to, čo sa dozvedel, si veľmi cenil. To ho podnietilo, aby sa dal pokrstiť. Nepochybne si prehlboval poznanie aj po krste. Rodičia, čo by ste mali robiť vo svetle tejto biblickej správy, ak si vaše dieťa úprimne cení základné biblické učenie a chápe význam a dôležitosť zasvätenia a krstu? Možno usúdite, že sa môže obrátiť na zborových starších, aby posúdili, či je spôsobilé na krst. * Po krste bude vaše dieťa ďalej spoznávať Jehovu a jeho predsavzatie. Môže sa o ňom učiť dokonca po celú večnosť. (Rim. 11:33, 34)

AKÉ VZDELANIE JE PRE MOJE DIEŤA NAJLEPŠIE?

10., 11. a) Čo si myslia niektorí rodičia? b) Na čom by malo rodičom najviac záležať?

10 Niektorí rodičia si myslia, že pre ich syna alebo dcéru by bolo najlepšie, keby najskôr získali vyššie vzdelanie, vybudovali si kariéru a až potom sa dali pokrstiť. Aj keď to myslia dobre, mali by si položiť otázky: Vďaka čomu bude moje dieťa skutočne úspešné? A čo je ešte dôležitejšie, sú naše plány v súlade s Písmom? Ako by sme podľa Jehovu mali využiť svoj život? (Prečítajte Kazateľa 12:1.)

11 Nesmieme zabúdať, že tento svet a jeho zložky sú v rozpore s Jehovovým zmýšľaním a jeho predsavzatím. (Jak. 4:7, 8; 1. Jána 2:15–17; 5:19) Pre dieťa je najlepšou ochranou pred Satanom, týmto svetom a bezbožným zmýšľaním blízky vzťah k Jehovovi. Keby rodičia kládli príliš veľký dôraz  na svetské ciele, dieťa by si mohlo myslieť, že veci vo svete sú dôležitejšie než vzťah k Jehovovi. To by bolo veľmi nebezpečné. Určite svoje dieťa miluješ a nechceš, aby tento svet formoval jeho pohľad na to, čo je pravý úspech. Pravda je taká, že šťastní a úspešní môžeme byť iba vtedy, keď dávame na prvé miesto Jehovu. (Prečítajte Žalm 1:2, 3.)

ČO AK MOJE DIEŤA ZHREŠÍ?

12. Prečo si niektorí rodičia myslia, že je lepšie, aby ich dieťa s krstom počkalo?

12 Istá sestra vysvetlila, čo ju viedlo k tomu, že svoju dcéru odhovárala od krstu: „Hanbím sa to povedať, ale hlavným dôvodom bol strach z toho, že by mohla byť vylúčená.“ Podobne ako táto sestra, niektorí rodičia si myslia, že bude lepšie, keď ich dieťa nejaký čas s krstom počká, kým nevyrastie z mladíckej nerozvážnosti. (1. Mojž. 8:21; Prísl. 22:15) Možno si vravia: Kým moje dieťa nie je pokrstené, nemôže byť ani vylúčené. Prečo je takéto uvažovanie nesprávne? (Jak. 1:22)

13. Je správne domnievať sa, že kým sa človek nepokrstí, nenesie zodpovednosť pred Jehovom? Vysvetli to.

13 Kresťanskí rodičia určite nechcú, aby sa ich dieťa dalo pokrstiť, pokiaľ nie je pripravené zasvätiť svoj život Jehovovi. Bolo by však nesprávne domnievať sa, že kým sa nepokrstí, nemusí sa zodpovedať pred Jehovom. Prečo? Lebo človek nesie pred Jehovom zodpovednosť za svoje správanie bez ohľadu na to, či je pokrstený alebo nie. Dieťa je za svoje skutky zodpovedné pred Jehovom od chvíle, keď vie, čo je podľa Jehovu správne a čo nesprávne. (Prečítajte Jakuba 4:17.) A tak múdri rodičia neodhovárajú svoje dieťa od krstu, ale veľmi sa snažia dávať mu dobrý príklad. Už od detstva mu pomáhajú, aby si úprimne cenilo Jehovove vysoké mravné normy. (Luk. 6:40) Láska k Jehovovi je preň tou najlepšou ochranou, pretože ho podnecuje konať to, čo je správne v Jehovových očiach. (Iz. 35:8)

AKO MÔŽU POMÔCŤ DRUHÍ

14. Ako môžu starší pomôcť rodičom v ich úsilí viesť deti ku krstu?

14 Zboroví starší, ktorí sú našimi duchovnými pastiermi, môžu rodičom v ich úsilí veľmi pomôcť. Ako? Tak, že budú s deťmi nadšene hovoriť o duchovných cieľoch. Istá sestra, ktorá slúžila ako priekopníčka viac než 70 rokov, sa raz vyjadrila, aký vplyv na ňu mal jeden rozhovor s bratom Charlesom T. Russellom. Mala vtedy iba šesť rokov. Vyjadrila sa: „Rozprával sa so mnou 15 minút a pýtal sa ma na moje duchovné ciele.“ Pozitívne a povzbudzujúce slová môžu priniesť dlhodobý úžitok. (Prísl. 25:11) Starší môžu tiež pozvať rodičov s deťmi, aby sa zapojili do prác okolo sály Kráľovstva, pričom deťom pridelia úlohy primerané ich veku a schopnostiam.

15. Ako môžu mladým pomáhať bratia a sestry v zbore?

15 Bratia a sestry v zbore môžu pomáhať tak, že budú vhodným spôsobom prejavovať osobný záujem o mladých. Napríklad si môžu všímať ich duchovné pokroky. Podal nejaký mladý vo vašom zbore úprimný a premyslený komentár alebo mal peknú úlohu na zhromaždení v týždni? Zostal  verný Jehovovi v nejakej skúške alebo vydal svedectvo niekomu v škole? Neváhaj a úprimne ho za to pochváľ. Možno by sme si mohli dať za cieľ osobne sa o mladých zaujímať a porozprávať sa s nimi pred zhromaždením alebo po ňom. Keď to budeme robiť, mladí budú cítiť, že sú súčasťou „veľkého zboru“. (Žalm 35:18)

POMÁHAJ SVOJMU DIEŤAŤU NAPREDOVAŤ KU KRSTU

16., 17. a) Prečo je dôležité, aby sa deti dali pokrstiť? b) Akú radosť môžu zažiť kresťanskí rodičia? (Pozri obrázok v úvode článku.)

16 Vychovávať dieťa „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“ je pre kresťanských rodičov veľkou cťou. (Ef. 6:4; Žalm 127:3) Každé dieťa, ktoré sa narodilo v starovekom Izraeli, bolo automaticky zasvätené Jehovovi. Ale o dnešných deťoch, ktoré sa narodia do kresťanských rodín, to neplatí. A nededí sa ani láska k Bohu a k pravde. Preto už od narodenia dieťaťa by rodičia mali mať za cieľ pomáhať mu, aby sa zasvätilo Jehovovi a dalo sa pokrstiť, a tak z neho vychovať Kristovho nasledovníka. Nič nie je dôležitejšie. Prečo? Pretože len ak sa človek zasvätí Jehovovi, dá sa pokrstiť a verne mu slúži, môže byť počas nadchádzajúceho veľkého súženia označený na prežitie. (Mat. 24:13)

Rodičia by mali mať za cieľ pomáhať svojmu dieťaťu, aby sa stalo Kristovým nasledovníkom (Pozri 16. a 17. odsek.)

17 Keď sa Blossom Brandtová rozhodla dať pokrstiť, jej rodičia sa chceli uistiť, že je pripravená urobiť toto najdôležitejšie rozhodnutie v živote. Keď sa o tom presvedčili, podporili ju v jej odhodlaní zasvätiť život Jehovovi. Večer pred krstom jej otec urobil niečo veľmi pekné. Blossom to opísala takto: „Povedal, aby sme si všetci kľakli, a predniesol modlitbu. Povedal Jehovovi, aký je šťastný, že sa jeho dievčatko rozhodlo zasvätiť mu svoj život.“ Asi o 60 rokov sa Blossom vyjadrila: „Môžete mi veriť, že na ten večer nikdy v živote nezabudnem!“ Rodičia, pevne veríme, že aj vy zažijete radosť a uspokojenie z toho, že vaše deti zasvätia svoj život Jehovovi a dajú sa pokrstiť.

^ 9. ods. Rodičia môžu so svojimi deťmi prebrať myšlienky z druhej knihy Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede, strany 304 – 310. Pozri aj „Schránku otázok“ v Našej službe Kráľovstva z apríla 2011, strana 2.