„Ďalej pozorujte, aká je Jehovova vôľa.“ ​(EF. 5:17)

PIESNE: 69, 57

1. Napríklad ktoré zákony a príkazy obsahuje Biblia a aký úžitok z nich máme, ak ich dodržiavame?

JEHOVA nám vo svojom písanom Slove dáva mnoho konkrétnych zákonov. Napríklad zakazuje sexuálnu nemravnosť, modlárstvo, krádež a opilstvo. (1. Kor. 6:9, 10) A Boží Syn, Ježiš Kristus, dal svojim nasledovníkom tento príkaz: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ ​(Mat. 28:19, 20) Božie zákony a prikázania slúžia na našu ochranu. Keď ich poslúchame, rastie naša sebaúcta, prospieva to nášmu zdraviu a máme lepší rodinný život. A čo je ešte dôležitejšie, keď sa riadime týmito zákonmi vrátane príkazu zvestovať dobré posolstvo, Jehova nás schvaľuje a žehná.

2., 3. a) Prečo Biblia neobsahuje konkrétne pokyny pre každú situáciu? b) Ktoré otázky si rozoberieme v tomto článku? (Pozri obrázok v úvode článku.)

V Biblii však nenájdeme pokyny pre každú situáciu, ktorá by mohla vzniknúť. Napríklad neobsahuje podrobné  pravidlá, ako by sa mali kresťania obliekať. V tom sa odráža Jehovova múdrosť. Ako? V každej časti sveta sa ľudia obliekajú inak a aj móda sa v priebehu času mení. Keby Biblia obsahovala zoznam toho, čo je v obliekaní a úprave zovňajšku prijateľné a čo nie, taký zoznam by bol dnes už zastaraný. Z rovnakého dôvodu nie sú v Božom Slove zapísané ani podrobné pokyny o tom, aké zamestnanie, zdravotnú starostlivosť či zábavu si má kresťan vybrať. Je na jednotlivcoch a hlavách rodín, ako sa v tomto ohľade rozhodnú.

Znamená to, že v takých prípadoch Jehovovi nezáleží na tom, ako sa rozhodneme? A čo keď ide o závažnú vec, ktorá možno zmení náš život? Schváli náš nebeský Otec akékoľvek rozhodnutie, pokiaľ neporušíme nejaký biblický zákon? A ak sa v Biblii žiadny zákon týkajúci sa určitej veci nenachádza, ako môžeme zistiť, čo sa Jehovovi páči?

ZÁLEŽÍ NA TOM, AKO SA ROZHODNEŠ?

4., 5. Aký vplyv majú naše rozhodnutia na nás a na druhých?

Niektorí si možno myslia, že na tom, ako sa rozhodnú, nezáleží. Ale ak máme robiť múdre rozhodnutia, ktoré sa páčia Jehovovi, musíme uvažovať o zákonoch a zásadách z Biblie a držať sa ich. Napríklad musíme poslúchať Boží zákon o krvi. (1. Mojž. 9:4; Sk. 15:28, 29) Môžeme sa tiež modliť k Jehovovi, aby nám pomohol rozhodovať sa v súlade s biblickými zásadami a zákonmi.

Závažné rozhodnutia môžu mať výrazný vplyv na naše duchovné zdravie. Každé rozhodnutie, ktoré urobíme, pravdepodobne ovplyvní náš vzťah k Jehovovi — či už pozitívne, alebo negatívne. Dobré rozhodnutie náš vzťah k Bohu posilní, zlé ho naruší. Zlé rozhodnutie môže znepokojiť bratov a sestry, oslabiť ich vieru alebo ohroziť jednotu zboru. Na našich osobných rozhodnutiach teda naozaj záleží. (Prečítajte Rimanom 14:19; Galaťanom 6:7.)

6. Čo by sme mali robiť, keď sa potrebujeme rozhodnúť?

Čo by sme mali robiť, keď sa potrebujeme rozhodnúť a Biblia o tom nič konkrétne nehovorí? Vtedy je našou osobnou zodpovednosťou zvážiť všetky fakty a rozhodnúť sa tak, aby sa to páčilo predovšetkým Jehovovi. (Prečítajte Žalm 37:5.)

SNAŽ SA ROZPOZNAŤ JEHOVOVU VÔĽU

7. Čo by sme mali robiť, keď v Biblii nie je konkrétny pokyn vzťahujúci sa na našu situáciu?

Možno si povieš: Ako mám vedieť, čo sa Jehovovi páči, keď v jeho Slove nie je o tom žiadny konkrétny pokyn? V Efezanom 5:17 sa píše: „Ďalej pozorujte, aká je Jehovova vôľa.“ Ako môžeme v takej situácii rozpoznať Jehovovu vôľu? Modlime sa a dajme sa viesť svätým duchom.

8. Čím Ježiš ukázal, že pozná Jehovovu vôľu?

Aj Ježiš sa vždy snažil rozpoznať vôľu svojho Otca. V Biblii sú zapísané dve udalosti, keď sa najprv pomodlil a potom zázračne nasýtil zástup  ľudí. (Mat. 14:17–20; 15:34–37) No keď bol hladný on a na pustatine ho Diabol nahováral, aby premenil kamene na chlieb, odmietol to. (Prečítajte Matúša 4:2–4.) Keďže poznal uvažovanie svojho Otca, vedel, že by to bolo nesprávne. Uvedomoval si, že nie je Božou vôľou, aby používal moc vo svoj prospech. Svojím rozhodnutím ukázal, že sa spolieha na Jehovu, ktorý ho bude viesť a postará sa oňho.

9., 10. Čo by sme mali robiť, ak sa chceme rozhodovať múdro? Znázorni to.

Ak sa chceme rozhodovať múdro tak ako Ježiš, musíme sa spoliehať na Jehovu, že nás povedie. Potrebujeme konať v súlade s týmito slovami: „Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie. Všímaj si ho na všetkých svojich cestách a on sám urovná tvoje chodníky. Nebuď múdry vo svojich vlastných očiach. Boj sa Jehovu a odvráť sa od zlého.“ ​(Prísl. 3:5–7) Keď študujeme Bibliu, spoznáme Jehovov názor a budeme vedieť, čo od nás v určitej situácii očakáva. A čím lepšie budeme poznať, ako Jehova uvažuje, tým bude naše srdce vnímavejšie na to, ako nás vedie. (Ezech. 11:19, 20)

10 Znázornime si to. Vydatá žena je na nákupoch. Zbadá topánky, ktoré sa jej páčia, ale sú pridrahé. Premýšľa: Čo by povedal môj manžel, keby som minula toľko peňazí? Odpoveď pravdepodobne pozná, aj keď pri nej manžel nie je. Ako to? Za ten čas, čo sú spolu, už dobre vie, ako mu záleží na dodržiavaní rodinného rozpočtu. Takže si dokáže predstaviť, ako by zareagoval, keby prišla domov s takými drahými topánkami. Podobne je to aj s nami a Jehovom. Keď stále lepšie spoznávame jeho uvažovanie a spôsob konania, dokážeme ľahšie rozpoznať, čo od nás v rôznych situáciách očakáva.

AKO MÔŽEŠ SPOZNAŤ JEHOVOV NÁZOR

11. Aké otázky si môžeme položiť pri čítaní a štúdiu Biblie? (Pozri rámček „ Pri štúdiu Božieho Slova si klaď otázky“.)

11 To najdôležitejšie, čo môžeme robiť, aby sme spoznali Jehovov názor, je pravidelne si čítať a študovať Bibliu. Klaď si pri tom otázky: Čo sa z tejto pasáže učím o Jehovovi, o tom, ako koná a ako premýšľa? Mali by sme si osvojiť postoj, aký mal žalmista Dávid, keď spieval: „Daj mi poznať svoje cesty, ó, Jehova; vyučuj ma svojim chodníkom. Daj, aby som chodil v tvojej pravde, a vyučuj ma, veď si mojím Bohom záchrany. V teba som dúfal po celý deň.“ ​(Žalm 25:4, 5) Keď rozjímaš o nejakej časti Biblie, skús sa zamyslieť nad otázkami: Ako môžem uplatniť túto myšlienku? A kde? V rodine? V práci? V škole? Alebo v službe? Keď zistíme, kde by sme ju mohli uplatniť, ľahšie prídeme na to, ako to môžeme urobiť.

12. Ako môžeme spoznávať Jehovov názor pomocou publikácií a zhromaždení?

12 Jehovov názor môžeme spoznať aj tak, že venujeme pozornosť biblickému vyučovaniu, ktoré dostávame prostredníctvom jeho organizácie. Máme k dispozícii napríklad Index publikácií  Watch Tower Pomôcku na vyhľadávanie v publikáciách Jehovových svedkov. Pomocou nich môžeme zistiť Jehovov pohľad na situácie, v ktorých sa potrebujeme rozhodnúť. Veľký úžitok môžeme mať aj z toho, keď pozorne počúvame na zhromaždeniach a zapájame sa do nich. Keď rozjímame o tom, čo sa učíme, lepšie spoznávame Jehovov spôsob uvažovania a osvojíme si ho. Teda ak budeme dobre využívať všetky možnosti, pri ktorých nás Jehova duchovne sýti, postupne sa naučíme premýšľať tak ako on. Potom bude pre nás ľahšie rozhodovať sa tak, aby sa mu to páčilo.

ROZHODUJ SA V SÚLADE S JEHOVOVÝM UVAŽOVANÍM

13. Uveď príklad, ako sa môžeme múdro rozhodnúť, keď berieme do úvahy Jehovov názor.

13 Uveďme si príklad, ako sa môžeme múdro rozhodnúť vďaka tomu, že poznáme Jehovov názor. Možno by sme radi slúžili celým časom ako pravidelní priekopníci. Začneme si zjednodušovať život, no prepadnú nás obavy, či dokážeme byť spokojní, aj keď toho budeme mať po hmotnej stránke menej. Samozrejme, v Biblii sa nenachádza žiadny príkaz, že musíme byť priekopníkmi. Jehovovi môžeme verne slúžiť aj ako zvestovatelia. Ježiš nás však uisťuje, že tí, ktorí prinášajú obete pre Kráľovstvo, budú bohato požehnaní. (Prečítajte Lukáša 18:29, 30.) A z Biblie vieme, že Jehovovi sa páčia „dobrovoľné obete [našich] úst“ i to, keď mu s radosťou dávame to najlepšie. (Žalm 119:108; 2. Kor. 9:7) Na základe takýchto veršov a našich modlitieb môžeme rozpoznať Jehovov názor. Výsledkom bude rozhodnutie, ktoré bude vzhľadom na naše okolnosti rozumné a v ktorom nás nebeský Otec podporí.

14. Ako môžeš zistiť, či sa nejaký štýl obliekania páči Jehovovi?

14 Pouvažujme o inom príklade. Dajme tomu, že sa ti páči štýl obliekania, ktorý by však mohol niekoho v zbore znepokojovať. No ty vieš, že žiadny biblický zákon také oblečenie nezakazuje. Ale ako sa na to pozerá Jehova? Apoštol Pavol zapísal radu, „aby sa ženy zdobili dobre upravenými šatami so skromnosťou a zdravou mysľou, nie zvláštnym zapletaním vlasov a zlatom  alebo perlami alebo veľmi drahým rúchom, ale tak, ako sa patrí na ženy, ktoré vyznávajú, že si hlboko ctia Boha, totiž dobrými skutkami“. (1. Tim. 2:9, 10) Samozrejme, táto zásada sa týka aj kresťanských mužov. Keďže sme Jehovovi služobníci, nechceme sa obliekať a upravovať iba podľa toho, čo sa páči nám, ale chceme brať ohľad aj na pocity iných. Skromnosť a láska nás podnieti brať do úvahy spoluveriacich, aby sme ich nerozptyľovali ani nepohoršovali. (1. Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Teda keď sa riadime biblickými zásadami, z ktorých spoznávame Jehovov názor, naše rozhodnutia sa mu budú páčiť.

15., 16. a) Čo Jehova cíti, keď sa v mysli zaoberáme nemravnými predstavami? b) Ako môžeme zistiť, čo sa páči Jehovovi, keď si vyberáme zábavu? c) Čo by sme mali robiť pri závažných rozhodnutiach?

15 Z Biblie sa dozvedáme, že Jehovu bolí, keď ľudia konajú skazene a „sklon myšlienok [ich] srdca je po celý čas len zlý“. (Prečítajte 1. Mojžišovu 6:5, 6.) Z toho môžeme usúdiť, že je nesprávne zaoberať sa nemravnými predstavami. Môžu nás totiž doviesť k vážnemu hriechu, ktorý Písmo zakazuje. Jehova nám vo svojom Slove hovorí, čím sa máme v mysli zaoberať. Učeník Jakub napísal: „Múdrosť zhora je predovšetkým cudná, potom pokojná, rozumná, pripravená poslúchať, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nerobí stranícke rozdiely, nie je pokrytecká.“ ​(Jak. 3:17) Keď na to pamätáme, zavrhneme zábavu, ktorá v nás vyvoláva nečisté myšlienky a sklony. Vnímaví kresťania sa nemusia pýtať, či si môžu prečítať knihu, pozrieť film či zahrať hru zobrazujúcu to, čo Jehova nenávidí. Boží názor na tieto veci je jasne vyjadrený v jeho Slove.

16 Je veľa situácií, v ktorých sa môžeme rozhodnúť tak či onak a Jehovovi sa to bude páčiť. Ale ak ide o závažné rozhodnutia, je dobré poradiť sa so zborovými staršími či s inými skúsenými kresťanmi. (Tít. 2:3–5; Jak. 5:13–15) Nebolo by však správne žiadať ich, aby rozhodli za nás. Každý si musí cvičiť svoju schopnosť rozlišovať a používať ju. (Hebr. 5:14) Mali by sme konať podľa Pavlových slov, že „každý ponesie svoj vlastný náklad“ zodpovednosti. (Gal. 6:5)

17. Aký úžitok nám to prinesie, keď sa budeme rozhodovať na základe toho, čo sa páči Jehovovi?

17 Keď sa rozhodujeme na základe toho, čo si Jehova myslí a čo sa mu páči, posilníme si k nemu vzťah. (Jak. 4:8) Bude nás schvaľovať a žehnať nám. To zase posilní našu vieru. Riaďme sa teda biblickými zákonmi a zásadami, pretože z nich spoznávame Boží názor na rôzne veci. Samozrejme, o Jehovovi sa vždy budeme dozvedať niečo nové. (Jób 26:14) No keď sme usilovní, môžeme už teraz získať múdrosť, poznanie a schopnosť rozlišovať, vďaka čomu sa budeme rozhodovať múdro. (Prísl. 2:1–5) Názory a plány nedokonalých ľudí sa neustále menia, ale žalmista nám pripomína, že „Jehovova rada, tá obstojí na neurčitý čas; myšlienky jeho srdca sú z pokolenia na pokolenie“. (Žalm 33:11) Preto keď bude naše myslenie a konanie v súlade s uvažovaním nášho nadovšetko múdreho Boha, Jehovu, budeme v živote robiť tie najlepšie rozhodnutia.