NEUSTÁLE si terčom útoku. Útočí na teba tvoj úhlavný nepriateľ Satan. Jeho cieľom je tvoja myseľ. Chce ju ovládnuť, a preto vyvinul mimoriadne účinnú zbraň. Čo je touto zbraňou? Propaganda!

Apoštol Pavol si uvedomoval nebezpečenstvo, ktoré predstavuje satanská propaganda. Ale niektorí členovia zboru v Korinte si ho neuvedomovali a skĺzli k prílišnej sebadôvere. Mysleli si, že majú silnú vieru a nikdy nezlyhajú. (1. Kor. 10:12) Práve preto ich Pavol varoval: „Obávam sa, že by nejako mohli byť vaše mysle skazené a odvedené od úprimnosti a cudnosti, ktoré patria Kristovi, tak ako had zviedol Evu svojou prefíkanosťou.“ (2. Kor. 11:3)

Z Pavlových varovných slov vyplýva, že kresťania si musia dávať pozor, aby neboli sebaistí. Ak máš zvíťaziť v boji o svoju myseľ, musíš si uvedomovať nebezpečenstvo, ktoré predstavuje propaganda, a musíš sa pred ňou chrániť.

PREČO JE PROPAGANDA NEBEZPEČNÁ

Čo je propaganda? V tomto článku sa pod týmto slovom chápe zámerné šírenie skreslených alebo nepravdivých informácií s cieľom ovplyvniť myslenie a konanie ľudí. Niektorí hovoria, že propaganda je to isté, čo „klamstvo, prekrúcanie faktov, podvod, manipulácia, vymývanie mozgov [a] psychologický boj“. Podľa nich sa pri šírení propagandy často používajú „neetické, škodlivé a nečestné metódy“. (Propaganda and Persuasion)

Prečo je propaganda nebezpečná? Pretože je zákerná ako neviditeľný jedovatý plyn bez zápachu a preniká do našej mysle bez toho, aby sme si to uvedomovali. Odborník na ľudské správanie Vance Packard si všimol, že ľudia niekedy ani nevedia, akú moc má propaganda. Napísal: „Mnohí z nás sú ovplyvnení a zmanipulovaní oveľa viac, ako si uvedomujeme.“ Iný odborník hovorí, že niektorí ľudia sa pod vplyvom propagandy „dali ľahko zatiahnuť do nezmyselného a agresívneho konania“, ktoré môže viesť  napríklad ku genocíde, vojne, rasovej nenávisti, náboženskej neznášanlivosti a podobne. (Easily Led—A History of Propaganda)

Zamyslime sa: Prostredníctvom propagandy nás dokáže oklamať obyčajný človek. Nebude to oveľa jednoduchšie pre Satana? Ten pozoruje správanie ľudstva už od samého začiatku. „Celý svet leží“ v jeho moci a môže ho používať na to, aby šíril lož. (1. Jána 5:19; Ján 8:44) Satan vie „zaslepovať mysle“ ľudí tak majstrovsky, že sa mu darí „zvádzať celú obývanú zem“. (2. Kor. 4:4; Zjav. 12:9) Ako sa môžeme chrániť pred jeho propagandou?

AKO SA MÔŽEŠ BRÁNIŤ

Ak chceme odolať propagande, musíme sa riadiť jednoduchou zásadou, ktorú vyslovil Ježiš: „Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ (Ján 8:31, 32) Pre vojakov na fronte je dôležité, aby dostávali spoľahlivé informácie, pretože nepriateľ často používa lesť a snaží sa ich oklamať. Aj ty potrebuješ pravdivé informácie zo spoľahlivého zdroja, lebo tvoj nepriateľ ťa chce oklamať. Jehova nám poskytol takýto zdroj. V jeho Slove nachádzame všetko, čo potrebujeme, aby sme sa mohli brániť proti Satanovej propagande. (2. Tim. 3:16, 17)

Samozrejme, rafinovaný propagandista Satan o tom vie, a tak používa tento svet na to, aby nás odrádzal od čítania a štúdia Biblie. Daj si pozor, aby si nepadol do jeho pasce! (Ef. 6:11) Neuspokoj sa s tým, že poznáš základné biblické náuky. Snaž sa o to, aby si bol „plne schopný myšlienkovo pochopiť“ pravdu z Božieho Slova, čiže porozumieť aj hlbším pravdám. (Ef. 3:18) To si od teba vyžaduje veľké úsilie. Všimni si, čo v tejto súvislosti povedal profesor Noam Chomsky: „Pravdu ti nikto nenaleje do hlavy. Musíš sa o nej presvedčiť sám.“ Aj ty sa musíš sám presvedčiť, a preto „denne starostlivo skúmaj Písma“. (Sk. 17:11)

Ak chceš zvíťaziť v boji o svoju myseľ, musíš rozoznať nebezpečenstvo, ktoré predstavuje propaganda, a musíš sa pred ňou chrániť

Maj na pamäti, že Satan nechce, aby si nad vecami premýšľal a zistil, aká je pravda. Prečo? Pretože ako uvádza jedno dielo, propaganda „je najúčinnejšia vtedy, ak sa ľudia... dajú odradiť od kritického myslenia“. (Media and Society in the Twentieth Century) Preto nikdy slepo never všetkému, čo počuješ, ale vždy si to over. (Prísl. 14:15) Boh ti  dal schopnosť premýšľať, a tak o veciach uvažuj a presvedč sa, že to, čo sa učíš z Biblie, je pravda. (Prísl. 2:10–15; Rim. 12:1, 2)

SATAN CHCE NARUŠIŤ NAŠU JEDNOTU

Vojenskí stratégovia často používajú propagandu, aby podkopali morálku a oslabili bojového ducha svojich protivníkov. Cieľom tejto propagandy je, aby nepriateľskí vojaci začali bojovať proti sebe alebo aby sa oddelili od ostatných jednotiek. Istý nemecký generál údajne pripustil, že jedným z dôvodov, prečo Nemci v prvej svetovej vojne prehrali, bola nepriateľská propaganda. Povedal, že ľudia boli ňou doslova zhypnotizovaní. Satan používa podobné úskoky, aby vyvolal medzi nami nezhody, a tak narušil našu jednotu. Chce tiež, aby sme si mysleli, že v Jehovovej organizácii sa deje nespravodlivosť, a oddelili sa od nej.

Nedaj sa oklamať! Riaď sa Božím Slovom. Sú v ňom napríklad rady, ako zachovávať jednotu medzi bratmi a sestrami. Sme povzbudzovaní, aby sme si „ochotne vzájomne odpúšťali“, a ak medzi nami vzniknú nedorozumenia, aby sme sa ich snažili rýchlo vyriešiť. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Biblia nás tiež varuje, aby sme sa neoddeľovali od kresťanského zboru. (Prísl. 18:1) Stále sa uisťuj, či si pripravený odolávať satanskej propagande. Polož si otázky: Ako som naposledy reagoval, keď sa ma niekto zo spolukresťanov dotkol? Nechal som sa viesť duchom tohto sveta alebo Božím duchom? (Gal. 5:16–26; Ef. 2:2, 3)

STÁLE DÔVERUJ JEHOVOVEJ ORGANIZÁCII

Vojak, ktorý nedôveruje svojmu veliteľovi, nebude bojovať s plným nasadením. Preto sa propagandisti snažia oslabovať puto vzájomnej dôvery medzi vojakom a jeho veliteľom. Rafinovane poukazujú na chyby, ktoré veliteľ urobil, a potom hovoria: „Tvojmu veliteľovi sa nedá dôverovať!“ alebo „Nenechaj sa priviesť do nešťastia!“ Satan robí to isté. Neprestajne sa snaží podkopať tvoju dôveru v bratov, prostredníctvom ktorých Jehova vedie svoj ľud.

Ako sa môžeš proti tomu brániť? Buď rozhodnutý pevne sa pridržiavať Jehovovej organizácie a verne podporuj bratov,  prostredníctvom ktorých nás Jehova vedie, aj keď sú nedokonalí. (1. Tes. 5:12, 13) Možno sa stretneš s útokmi odpadlíkov alebo iných ľudí, ktorí ťa chcú oklamať. Hoci sa ich obvinenia môžu zdať hodnoverné, „nedaj sa rýchlo otriasť a tým odviesť od rozumného zmýšľania“. (2. Tes. 2:2; Tít. 1:10) Riaď sa radou, ktorú dostal mladý Timotej. Drž sa pravdy, ktorú si spoznal, a pamätaj na to, od koho si sa ju naučil. (2. Tim. 3:14, 15) Existuje mnoho dôvodov, prečo môžeš plne dôverovať vernému otrokovi, prostredníctvom ktorého nás Jehova už takmer sto rokov vedie po ceste pravdy. (Mat. 24:45–47; Hebr. 13:7, 17)

NEDAJ SA ZASTRAŠIŤ

Satanova propaganda nemá vždy takúto nenápadnú podobu. Satan niekedy používa zastrašovacie metódy. V istej knihe sa píše, že zastrašovanie „je jednou z najstarších foriem propagandy“. (Easily Led—A History of Propaganda) Uveďme si ako príklad starovekých Asýrčanov. Britský profesor Philip M. Taylor o nich napísal, že spôsob, akým porážali svojich nepriateľov, bolo zastrašovanie a šírenie propagandy. Aj Satan používa strach ako zbraň, napríklad strach z človeka, strach z prenasledovania alebo strach zo smrti. Chce, aby ťa premohol strach a aby si prestal slúžiť Jehovovi. (Iz. 8:12; Jer. 42:11; Hebr. 2:15)

Nedovoľ Satanovi, aby ťa ochromil strachom a aby oslabil tvoje odhodlanie verne slúžiť Jehovovi. Ježiš povedal: „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a po tom nemôžu urobiť nič viac.“ (Luk. 12:4) Úplne dôveruj sľubu, že Jehova ťa bude strážiť a dá ti „moc, ktorá je nad to, čo je prirodzené“. Pomôže ti odolať všetkým Satanovým útokom, ktorými ťa chce zastrašiť a prinútiť ťa, aby si sa vzdal. (2. Kor. 4:7–9; 1. Petra 3:14)

Je pravda, že možno sa ocitneš v situácii, v ktorej sa budeš cítiť vystrašený a slabý. Ale pamätaj na slová, ktorými Jehova posilnil Jozuu: „Buď odvážny a silný. Nebuď otrasený ani sa nedes, lebo Jehova, tvoj Boh, je s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz. 1:9) Ak prežívaš úzkosť, ihneď sa obráť na Jehovu v modlitbe a zver sa mu so všetkými svojimi obavami. Buď si istý, že „Boží pokoj... bude strážiť tvoje srdce a tvoje myšlienkové sily“ a že Satanovej propagande dokážeš odolať. (Fil. 4:6, 7, 13)

Spomínaš si, ako sa snažil Rabsáke, hovorca asýrskeho kráľa, ovplyvniť Boží ľud? Aj on použil propagandu, aby oklamal obyvateľov Jeruzalema. V podstate im hovoril: „Nič vás neochráni pred Asýriou. Ani váš Boh, Jehova, pre vás nič neurobí.“ A opovážlivo dodal: „Veď sám Jehova nám povedal, aby sme zničili túto krajinu.“ Ako na to Jehova reagoval? „Neboj sa slov, ktoré si počul, ktorými slúžiaci asýrskeho kráľa hovorili o mne utŕhačne.“ (2. Kráľ. 18:22–25; 19:6) Poslal anjela, ktorý za jedinú noc usmrtil 185 000 Asýrčanov. (2. Kráľ. 19:35)

KONAJ MÚDRO A VŽDY POSLÚCHAJ JEHOVU

Videl si niekedy film, v ktorom chcel niekto niekoho oklamať alebo chcel ním manipulovať? Tebe ako divákovi to bolo jasné, ale ten človek si to neuvedomoval. Možno si sa pristihol, ako ho v duchu varuješ: Never mu! Je to podvodník! A teraz si predstav, že niečo podobné ti hovoria anjeli: „Nedaj sa Satanom oklamať!“

Teda nepočúvaj Satanovu propagandu. (Prísl. 26:24, 25) Počúvaj Jehovu a spoliehaj sa naňho vo všetkom, čo robíš. (Prísl. 3:5–7) Poslúchni jeho láskavé nabádanie: „Buď múdry, syn môj, a rozradostňuj moje srdce.“ (Prísl. 27:11) Potom v boji o svoju myseľ zvíťazíš!