KAŽDÝ človek sa chce tešiť zo života. Ale v týchto posledných dňoch zažívame náročné situácie, s ktorými sa dá „ťažko vyrovnať“. (2. Tim. 3:1) Trápi nás nespravodlivosť, zdravotné ťažkosti, nezamestnanosť, zármutok nad stratou blízkeho človeka a iné veci, ktoré nás postupne môžu obrať o radosť. Aj keď slúžime Jehovovi, môžeme sa cítiť skľúčení a naša radosť sa môže vytratiť. Ako môžeš znovu získať radosť, ak sa to stalo aj tebe?

Aby sme si zodpovedali túto otázku, najprv pouvažujeme, čo je radosť a ako sa iným podarilo zachovať si ju napriek ťažkostiam. Potom si rozoberieme, čo môžeme robiť, aby sme si ju zachovali, a ako sa stať ešte radostnejšími ľuďmi.

ČO JE RADOSŤ

Radosť by sme si nemali zamieňať s veselosťou. Uveďme si príklad: Človek, ktorý si dá niekoľko pohárikov a dostane sa do nálady, je možno veselý a stále sa smeje. Keď však vytriezvie, už mu nie je veľmi do smiechu a opäť si naplno uvedomí svoje trápenie a problémy. Teda jeho chvíľkovú veselosť nemožno nazvať radosťou. (Prísl. 14:13)

Na druhej strane pravá radosť je čosi hlbšie. Definuje sa ako „vnútorné rozpoloženie vyvolané získaním alebo očakávaním niečoho dobrého“. Radostný človek je šťastný bez ohľadu na to, či sú jeho okolnosti priaznivé alebo nie. (1. Tes. 1:6) Môže ho niečo znepokojovať, ale i napriek tomu si dokáže zachovať radosť. Napríklad apoštoli boli zbičovaní za to, že zvestovali o Ježišovi. Oni však „odišli zo Sanhedrinu radujúc sa, že boli uznaní za hodných byť zneuctení pre jeho meno“. (Sk. 5:41) Pochopiteľne, netešili sa z toho, že ich zbičovali. Radosť mali z toho, že zostali verní Bohu.

Radosť nie je daná človeku do vienka ani neprichádza automaticky. Prečo? Pretože je výsledkom pôsobenia Božieho svätého ducha. S pomocou Božieho ducha si môžeme vypestovať „novú osobnosť“, ku ktorej patrí aj radosť. (Ef. 4:24; Gal. 5:22) A vďaka tejto vlastnosti dokážeme ľahšie zvládať problémy, ktoré zažívame v tomto hektickom svete.

PRÍKLADY HODNÉ NAPODOBŇOVANIA

Jehova si prial, aby sa na zemi diali dobré veci, a nie zlé, ktoré sú dnes také bežné. Ale hoci je svet presiaknutý zlom, Jehova nedovolil, aby ho to obralo o radosť. V Božom Slove čítame: „Sila a radosť sú na jeho mieste.“ (1. Par. 16:27) Jehova sa veľmi teší, keď jeho služobníci konajú dobré skutky a „rozradostňujú [jeho] srdce“. (Prísl. 27:11)

Jehovu môžeme napodobniť napríklad tak, že aj keď sa záležitosti nevyvinú podľa našich predstáv, nebudeme si robiť prílišné starosti. Nedovolíme, aby nás to obralo  o radosť, ale budeme sa tešiť z toho dobrého, čo máme, a budeme trpezlivo čakať na to, čo je pred nami. *

V Biblii nachádzame veľa príkladov ľudí, ktorí si aj za náročných okolností zachovali radosť. Jedným z nich je Abrahám. Prežil rôzne ťažkosti a v niektorých mu išlo aj o život, ale on ich všetky zvládol. (1. Mojž. 12:10–20; 14:8–16; 16:4, 5; 20:1–18; 21:8, 9) Napriek týmto problémom si zachoval radosť. Ako sa mu to podarilo? Mal stále pred očami vyhliadku na život v novom svete pod mesiášskou vládou. (1. Mojž. 22:15–18; Hebr. 11:10) Ježiš povedal: „Abrahám, váš otec, sa veľmi radoval z vyhliadky, že uvidí môj deň.“ (Ján 8:56) Napodobňovať ho môžeme tak, že budeme premýšľať nad krásnymi vecami, ktoré sú pred nami. (Rim. 8:21)

Tak ako Abrahám, aj apoštol Pavol a jeho spoločník Sílas sa zameriavali na Božie sľuby. Mali silnú vieru a aj za nepriaznivých okolností si udržali radosť. Raz ich kruto zbili a uvrhli do väzenia, ale oni sa „okolo polnoci... modlili a spievali Bohu chvály“. (Sk. 16:23–25) Radosť čerpali nielen z nádeje, ktorá im dodávala silu, ale aj z toho, že trpeli pre Kristovo meno. Napodobňovať ich môžeme tak, že sa v mysli budeme zameriavať na úžitok, ktorý plynie z vernej služby Jehovovi. (Fil. 1:12–14)

Aj dnes je medzi nami mnoho bratov a sestier, ktorí nám dávajú dobrý príklad, pretože si udržiavajú radosť aj za náročných okolností. Napríklad v novembri 2013 sa prehnal centrálnou časťou Filipín supertajfún Haiyan a zničil domovy viac než 1 000 rodinám svedkov. George, ktorého dom v meste Tacloban bol zrovnaný so zemou, sa vyjadril: „Napriek tomu, čo sa stalo, bratia a sestry sú šťastní. Slovami nedokážem opísať radosť, ktorú prežívame.“ Aj my si v ťažkých skúškach môžeme zachovať radosť, keď budeme s vďačnosťou premýšľať o tom, čo pre nás Jehova robí. Z čoho ešte pramení naša radosť?

Z ČOHO PRAMENÍ NAŠA RADOSŤ

Najväčšia radosť pramení z toho, že máme vzťah k Jehovovi. Len si to predstav: Poznáš Zvrchovaného Panovníka celého vesmíru, ktorý je tvojím Otcom, Bohom a Priateľom. (Žalm 71:17, 18)

Vďační sme aj za dar života a za to, že sa z neho môžeme tešiť. (Kaz. 3:12, 13) Vďaka tomu, že Jehova nás k sebe pritiahol, sme pochopili, aká je jeho vôľa a ako máme žiť. (Kol. 1:9, 10) A tak má náš život zmysel a jasný smer. Na druhej strane väčšina ľudí vôbec nevie, aký je zmysel života. Apoštol Pavol poukázal na to, aký veľký je tento rozdiel: „‚Oko nevidelo a ucho nepočulo, ani do srdca človeka nevstúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.‘ Lebo nám to Boh zjavil svojím duchom.“ (1. Kor. 2:9, 10) To, že chápeme, aká je Jehovova vôľa a predsavzatie, nás napĺňa radosťou.

Jehova urobil pre svoj ľud ešte viac. Je nesmierne milosrdný, a tak zariadil, aby nám mohli byť odpustené hriechy. (1. Jána 2:12) Dáva nám tiež živú nádej na život v novom svete, ktorý už čoskoro príde. (Rim. 12:12) Už dnes máme okolo seba mnoho vynikajúcich bratov a sestier. (Žalm 133:1) A v Božom Slove nachádzame uistenie, že Jehova chráni svoj ľud pred Satanom a démonmi. (Žalm 91:11) Keď budeme rozjímať nad tým, čo všetko pre nás Jehova robí, naša radosť bude ešte väčšia. (Fil. 4:4)

AKO BYŤ RADOSTNEJŠÍM ČLOVEKOM

Môže byť radostný kresťan ešte radostnejší? Ježiš povedal: „Toto som vám hovoril,  aby bola moja radosť vo vás a aby bola vaša radosť úplná.“ (Ján 15:11) Mali by sme to chápať tak, že naša radosť môže byť ešte väčšia? Áno. Radosť sa dá prirovnať k ohňu. Ak chceme, aby oheň vyžaroval viac tepla, musíme naň prikladať. Podobne je to s radosťou. Ak chceme byť radostnejší, musíme, obrazne povedané, prikladať na oheň, čiže pracovať na svojej duchovnosti. Pamätaj, že radosť získavame prostredníctvom svätého ducha. Teda ak chceme byť radostnejší, musíme prosiť Jehovu o tohto ducha. Okrem toho musíme rozjímať o Božom Slove, ktoré bolo napísané pod vedením svätého ducha. (Žalm 1:1, 2; Luk. 11:13)

K našej radosti prispeje aj to, keď sa budeme aktívne zapájať do činností, ktoré sa páčia Jehovovi. (Žalm 35:27; 112:1) Prečo? Pretože sme boli vytvorení tak, aby sme „sa báli pravého Boha a dodržiavali jeho prikázania... To je celá povinnosť človeka.“ (Kaz. 12:13) Inými slovami, boli sme vytvorení na to, aby sme konali Božiu vôľu. A tak keď slúžime Jehovovi, prirodzene nám to prináša tú najväčšiu radosť. *

ÚŽITOK VYPLÝVAJÚCI Z RADOSTI

Keď budeme radostnejší, získame viac než len príjemný vnútorný pocit. To, že s radosťou slúžime Jehovovi aj za náročných okolností, prispieva k tomu, že sa mu viac páčime. (5. Mojž. 16:15; 1. Tes. 5:16–18) Okrem toho, keď budeme radostní, nebudeme sa zameriavať na hmotné veci, ale na Božie Kráľovstvo a budeme žiť obetavejším spôsobom života. (Mat. 13:44) Keď uvidíme, aké dobré výsledky to prináša, budeme radostnejší, spokojnejší a prispejeme k šťastiu druhých. (Sk. 20:35; Fil. 1:3–5)

„Ak ste v súčasnosti šťastní a spokojní so svojím životom, je dosť pravdepodobné, že budete v budúcnosti zdraví.“ K tomuto záveru dospel istý vedec z Nebraskej univerzity v Spojených štátoch, ktorý sa zaoberal viacerými štúdiami o zdraví. Je to v súlade s tým, čo sa píše v Biblii: „Radostné srdce je výborným liekom.“ (Prísl. 17:22, Roháčkov preklad) Je to tak — radostný človek je často zdravší.

Teda aj napriek tomu, že žijeme v náročných časoch, môžeme získať trvalú radosť. Podarí sa nám to s pomocou svätého ducha, ktorého nám Jehova dá, keď sa budeme modliť, študovať a rozjímať o jeho Slove. Radostnejší budeme aj vtedy, ak budeme premýšľať o tom, čo nám Jehova dáva už teraz, ak budeme prejavovať podobnú vieru ako verní Boží služobníci a ak budeme konať Božiu vôľu. Potom sa aj my presvedčíme o pravdivosti slov zo Žalmu 64:10: „Spravodlivý bude plesať v Jehovovi a naozaj ho urobí svojím útočišťom.“

^ 10. ods. Trpezlivosť budeme rozoberať v tejto sérii článkov o ovocí svätého ducha neskôr.

^ 20. ods. Ďalšie spôsoby, ako môžeme zažívať viac radosti, sú uvedené v rámčeku „ Čo ešte prispieva k radosti“.