„Ďalej sa venuj verejnému čítaniu, nabádaniu, učeniu.“ ​(1. TIM. 4:13)

PIESNE: 45, 70

1., 2. a) Ako sa v tomto čase konca spĺňa proroctvo z Izaiáša 60:22? b) Čo si vyžaduje súčasný vzrast pozemskej časti Jehovovej organizácie?

„Z MALIČKÉHO sa stane tisíc a z malého mocný národ.“ ​(Iz. 60:22) Uvedené prorocké slová sa spĺňajú v týchto posledných dňoch. Dôkazom toho je správa, že v služobnom roku 2015 sa na celom svete zapojilo do služby 8 220 105 zvestovateľov. Druhá časť proroctva by mala ovplyvniť každého z nás, lebo náš nebeský Otec hovorí: „Ja, Jehova, to urýchlim v patričnom čase.“ Tak ako cestujúci v aute, ktoré ide stále väčšou rýchlosťou, aj my cítime, že dielo robenia učeníkov sa neustále zrýchľuje. Ako reagujeme na toto zvyšujúce sa tempo? Sme v službe horliví? Mnohí bratia a sestry slúžia ako pravidelní alebo pomocní priekopníci. A keď vidíme, koľkí sa ochotne ponúkli, aby slúžili tam, kde je málo zvestovateľov, alebo sa dali k dispozícii v iných odvetviach teokratickej činnosti, máme veľkú radosť.

Súčasný vzrast si vyžaduje aj viac pracovníkov. Veď každý rok vzniká asi 2 000 nových zborov. Keby v každom z nich malo slúžiť päť starších, muselo by každý rok získať spôsobilosť na staršieho 10 000 služobných pomocníkov. To znamená, že sú potrebné tisíce bratov, ktorí by mohli slúžiť ako služobní pomocníci. No bez ohľadu na to, či sme bratia alebo  sestry, všetci máme určite „hojnosť práce v Pánovom diele“. (1. Kor. 15:58)

ČO ZNAMENÁ ROBIŤ DUCHOVNÝ POKROK

3., 4. Aké duchovné ciele by si chcel dosiahnuť?

Prečítajte 1. Timotejovi 3:1. Grécke sloveso prekladané ako „usilovať sa“ znamená siahať po niečom, čo nemusí byť ľahko dosiahnuteľné, ale treba na to vynakladať viac ako bežné úsilie. Použitím tohto slova apoštol Pavol zdôraznil, že duchovný pokrok si vyžaduje úsilie. Predstav si brata, ktorý uvažuje, ako by mohol byť v zbore užitočný. Uvedomuje si, že na to, aby mohol slúžiť ako služobný pomocník, si potrebuje rozvíjať duchovné vlastnosti. Najprv sa usiluje spĺňať požiadavky na služobného pomocníka. Dúfa, že časom získa duchovnú spôsobilosť na kresťanského dozorcu. Musí teda usilovne pracovať na tom, aby spĺňal biblické požiadavky a prevzal ďalšie úlohy v zbore.

Iní bratia a sestry túžia slúžiť ako priekopníci, bételiti alebo dobrovoľníci pri výstavbe sál Kráľovstva. Aby dosiahli ciele, ktoré si dali, musia vynakladať úsilie. Pouvažujme teraz o tom, aké povzbudenie nachádzame v Božom Slove, aby sme všetci duchovne napredovali.

STÁLE SA SNAŽ O DUCHOVNÝ POKROK

5. Ako môžu mladí využívať svoju silu?

Mladí ľudia sú silní a zdraví, a preto môžu v službe pre Jehovu veľa urobiť. (Prečítajte Príslovia 20:29.) Niektorí mladí bratia a sestry v Bételi pracujú v tlačiarňach pri výrobe Biblií a biblických publikácií. Ďalší pomáhajú pri výstavbe a údržbe sál Kráľovstva. Keď dôjde k prírodnej katastrofe, mladí ľudia spolu so skúsenejšími bratmi a sestrami poskytujú humanitárnu pomoc. A veľa mladých priekopníkov sa naučilo cudzí jazyk, aby mohli zvestovať dobré posolstvo domorodým obyvateľom.

6. – 8. a) Vďaka čomu istý mladý brat zmenil svoj pohľad na službu Bohu a s akým výsledkom? b) Ako môžeme „okúsiť a vidieť, že Jehova je dobrý“?

Určite si uvedomuješ, aké dôležité je slúžiť Bohu celou dušou. No môže sa stať, že niekedy máš podobný pocit, aký mal brat menom Aaron. Hoci vyrastal v kresťanskej rodine, priznáva: „Zhromaždenia a služba ma nudili.“ Chcel slúžiť Bohu s radosťou, a tak premýšľal, prečo sa mu to nedarí. Čo urobil?

Aaron si stanovil duchovné ciele, medzi ktoré patrilo čítanie Biblie, príprava na zhromaždenia a podávanie komentárov, a usiloval sa ich dosiahnuť. Predovšetkým sa začal pravidelne modliť. Ako rástla jeho láska k Jehovovi, robil stále väčšie duchovné pokroky. Prihlásil sa do priekopníckej služby, zúčastňoval sa na humanitárnej pomoci a nejaký čas zvestoval dobré posolstvo v zahraničí. Dnes slúži v Bételi a je zborovým starším. Ako sa teraz pozerá na svoj život? „‚Okúsil som a vidím, že Jehova je dobrý.‘ Cítim sa mu zaviazaný za to, ako ma požehnal, a chcem mu slúžiť čo najviac. To mi prináša ďalšie požehnania.“

Žalmista spieval: „Tí, ktorí hľadajú Jehovu, nebudú mať nedostatok v ničom dobrom.“ ​(Prečítajte Žalm 34:8–10.) Áno, tí, ktorí horlivo slúžia Jehovovi, sa v ňom nikdy nesklamú. Keď slúžime Jehovovi celou dušou,  môžeme osobne „okúsiť a vidieť, že je dobrý“. Cítime šťastie, akému sa nič nevyrovná.

BUĎ VYTRVALÝ

9., 10. Prečo je dôležité „stále čakať na Boha“?

Keď pracujeme na dosiahnutí svojich cieľov, musíme „stále čakať na Boha“. (Mich. 7:7) Jehova vždy podporuje svojich verných služobníkov, aj keď niekedy dovolí, aby uplynul istý čas, kým dostanú nejaké úlohy v zbore alebo kým sa im nezmenia okolnosti. Abrahámovi sľúbil syna, ale tento patriarcha musel prejavovať vieru a trpezlivosť. (Hebr. 6:12–15) Hoci Abrahám čakal na narodenie Izáka celé roky, nebol z toho zúfalý a Jehova ho nesklamal. (1. Mojž. 15:3, 4; 21:5)

10 Čakanie nie je ľahké. (Prísl. 13:12) Keby sme stále premýšľali nad sklamaniami, ktoré sme zažili, veľmi by nás to skľučovalo. Oveľa múdrejšie je využiť čas na to, aby sme pracovali na svojej duchovnej spôsobilosti. Zamyslime sa nad tromi spôsobmi, ako to môžeme robiť.

11. Čo by sme si mali rozvíjať a prečo je to dôležité?

11 Rozvíjaj si duchovnú spôsobilosť. Keď si čítame Božie Slovo a premýšľame nad tým, čo sme čítali, rozvíjame si múdrosť, pochopenie, dobrý úsudok, poznanie, schopnosť premýšľať a rozumnosť. Tieto vlastnosti a schopnosti sú veľmi dôležité pre tých, ktorí majú viesť zbor. (Prísl. 1:1–4; Tít. 1:7–9) A keď si čítame naše publikácie, získavame na mnohé veci Boží názor. Denne sa musíme rozhodovať v oblastiach, ako je zábava, obliekanie a úprava zovňajšku, hospodárenie s peniazmi a vzťahy s inými. Keď uplatňujeme, čo sme sa z Biblie  naučili, budeme sa rozhodovať tak, aby sme robili Jehovovi radosť.

12. Ako môžu členovia zboru dokazovať, že sú spoľahliví?

12 Dokazuj, že si spoľahlivý. Všetci, či už bratia, alebo sestry, by sa mali snažiť zo všetkých síl, aby čo najlepšie spĺňali svoje úlohy v Božej organizácii. Miestodržiteľ Nehemiáš musel vybrať mužov, ktorí mali v Božom ľude vykonávať úlohu dozorcov. Koho poveril? Mužov, ktorí mali bázeň pred Bohom, boli dôveryhodní a spoľahliví. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Aj dnes sa „u správcov vyhľadáva, aby bol človek nájdený verný“. (1. Kor. 4:2) Znamenité skutky nezostanú nepovšimnuté. (Prečítajte 1. Timotejovi 5:25.)

13. Čo sa môžeme naučiť od Jozefa, keď s nami druhí nespravodlivo zaobchádzajú?

13 Nechaj sa formovať Jehovom. Čo môžeš robiť, keď zažívaš nespravodlivé zaobchádzanie? Niekedy sa ti možno podarí dať záležitosť rýchlo do poriadku. Ale inokedy sa stáva, že keď sa začneš vehementne obhajovať, problém sa tým ešte zhorší. V tomto ohľade sa môžeme veľa naučiť od Jozefa. Jeho bratia s ním kruto zaobchádzali, ale on voči nim neprechovával nenávisť. Neskôr bol falošne obvinený a nespravodlivo uväznený. Ale aj v týchto ťažkých skúškach sa nechal viesť Jehovom. K čomu to viedlo? „Jehovova reč ho prečistila.“ ​(Žalm 105:19) Na konci tohto náročného obdobia bol spôsobilý prijať zodpovednú úlohu. (1. Mojž. 41:37–44; 45:4–8) Ak aj na teba doliehajú ťaživé problémy, modli sa o múdrosť, prejavuj miernosť v reči a konaní a pros Boha o silu. Jehova ti určite pomôže. (Prečítajte 1. Petra 5:10.)

ZLEPŠUJ SA V SLUŽBE

14., 15. a) Prečo musíme „dávať stále pozor“ na to, ako zvestujeme dobré posolstvo? b) Ako by si sa mohol prispôsobiť meniacim sa okolnostiam? (Pozri obrázok v úvode článku a rámček „ Si ochotný vyskúšať aj iný spôsob?“)

14 Pavol povzbudzoval Timoteja: „Ďalej sa venuj verejnému čítaniu, nabádaniu, učeniu. Dávaj stále pozor na seba a na svoje vyučovanie.“ ​(1. Tim. 4:13, 16) Timotej bol v tom čase už skúseným zvestovateľom. No dobrým zvestovateľom mohol byť len vtedy, keď na svoje vyučovanie „dával stále pozor“. Čo to znamená? Nemal automaticky očakávať, že ľudia budú reagovať na jeho zabehnuté vyučovacie metódy. Ak mal zapôsobiť na ich srdce, musel byť pri vyučovaní vnímavý na to, čo potrebujú. My musíme robiť to isté.

15 V službe z domu do domu často zisťujeme, že veľa ľudí nie je doma. V niektorých obvodoch sa vôbec nedá dostať do vchodov a do uzavretých obytných štvrtí. Ak je to tak aj v našom obvode, aké ďalšie spôsoby zvestovania dobrého posolstva by sme mohli využiť?

16. Ako môže vydávanie svedectva na verejných miestach viesť k dobrým výsledkom?

16 Jedným z vynikajúcich spôsobov, ako oznamovať dobré posolstvo, je vydávanie svedectva na verejných miestach. Mnohí zvestovatelia majú s týmto druhom služby veľmi dobré skúsenosti. Oslovujú ľudí na železničných a autobusových staniciach, na trhoviskách, v nákupných centrách, v parkoch a na iných miestach. Zvestovateľ môže začať rozhovor tak, že sa zmieni o nejakej aktuálnej udalosti, pochváli niekomu dieťa alebo sa s niekým porozpráva o jeho práci. Mal by však prejaviť dobrý úsudok. V priebehu rozhovoru môže prejsť  na biblickú tému a všíma si poslucháčovu reakciu. Ľudia často povedia niečo, čo môže rozprúdiť biblický rozhovor.

17., 18. a) Čo ti pomôže získať v službe na ulici väčšiu sebadôveru? b) Prečo si myslíš, že je dobré mať k službe taký postoj ako Dávid?

17 Ak sa ti zdá vydávanie svedectva na verejných miestach náročné, nevzdávaj sa. Eddie, ktorý slúži ako priekopník v New Yorku, sa spočiatku zdráhal oslovovať ľudí na ulici. Časom však získal väčšiu sebadôveru. Čo mu pomohlo? Hovorí: „Na rodinnom uctievaní si s manželkou robíme výskum, ako je možné reagovať na rôzne námietky a názory. Pýtame sa aj iných svedkov, ako to robia.“ Dnes sa Eddie na službu na ulici teší.

18 Keď získaš v službe skúsenosti a sebadôveru, tvoj duchovný pokrok sa stane zjavným. (Prečítajte 1. Timotejovi 4:15.) Nepochybne tým prispeješ aj k oslave nášho nebeského Otca, ako to vyjadril Dávid: „Budem žehnať Jehovu po všetky časy; jeho chvála bude neustále v mojich ústach. V Jehovovi sa bude chváliť moja duša; mierni počujú a budú plesať.“ ​(Žalm 34:1, 2) Okrem toho môže tvoja služba viesť k tomu, že mierni ľudia sa pripoja k pravému uctievaniu.

TVOJ DUCHOVNÝ POKROK PRINÁŠA BOHU CHVÁLU

19. Prečo môže byť verný Jehovov služobník šťastný, aj keď nemá priaznivé okolnosti?

19 Dávid spieval: „Všetky tvoje diela ťa budú chváliť, ó, Jehova, a tvoji verne oddaní ťa budú žehnať. O sláve tvojho kraľovania budú hovoriť a o tvojej moci budú rozprávať, aby oznámili ľudským synom jeho mocné skutky a slávu nádhery jeho kraľovania.“ ​(Žalm 145:10–12) Tieto slová vyjadrujú pocity všetkých verných Jehovových svedkov. Ale čo ak ťa v službe obmedzuje choroba alebo pokročilý vek? Nikdy nezabudni, že keď hovoríš o pravde so zdravotným personálom i s ďalšími, podieľaš sa na svätej službe, ktorá oslavuje nášho úžasného Boha. Ak si pre svoju vieru vo väzení a situácia ti to umožňuje, pravdepodobne aj tam vydávaš svedectvo. Tým rozradostňuješ Jehovovo srdce. (Prísl. 27:11) To platí aj vtedy, keď žiješ v nábožensky rozdelenej domácnosti, ale napriek tomu sa zúčastňuješ na duchovných činnostiach. (1. Petra 3:1–4) Teda aj za nepriaznivých okolností môžeš chváliť Jehovu a robiť duchovné pokroky.

20., 21. Ako sa môžeš stať požehnaním pre ostatných, ak máš v Jehovovej organizácii viac práce?

20 Jehova ťa iste požehná, keď budeš neustále robiť duchovné pokroky a slúžiť mu zo všetkých síl. Možno postačí, ak len trochu pozmeníš svoje návyky alebo časový plán. To ti umožní, že sa budeš môcť viac zúčastňovať na službe a oznamovať drahocennú pravdu o Bohu ľuďom, ktorí nemajú žiadnu nádej. Tvoj duchovný pokrok a obetavý spôsob života prinesie nesmierny úžitok aj tvojim spoluveriacim. A keď budeš slúžiť v zbore s pokorou, zažiješ odmenu v podobe lásky, vďačnosti a podpory zo strany ostatných, ktorí milujú Jehovu.

21 Či už slúžime Jehovovi mnoho rokov, alebo len niekoľko mesiacov, všetci môžeme robiť duchovné pokroky. Ale ako môžu skúsení kresťania pomáhať novým, aby duchovne napredovali? O tom budeme hovoriť v nasledujúcom článku.