Malé dievčatko videlo, ako z továrenského komína stúpal dym. Ten dym sa zväčšoval a zväčšoval, až vyzeral ako nadýchané oblaky. Prišlo preto k záveru, že je to továreň na výrobu mrakov. Keď si dieťa niečo také nevysvetlí správne, môže to byť milé a zábavné. No ak nesprávne pochopíme nejakú dôležitejšiu vec, môže to mať vážny vplyv na náš život. Napríklad aj malý omyl pri čítaní nálepky na liekoch môže viesť k vážnym následkom.

Nesprávne pochopenie duchovných vecí môže mať ešte vážnejšie následky. Niektorí ľudia napríklad nepochopili správne Ježišovo učenie. (Ján 6:48–68) Namiesto toho, aby sa o tom snažili zistiť viac, zavrhli všetko, čo Ježiš učil. A prišli tak o veľa!

Čítate Bibliu preto, že sa ňou chcete v živote riadiť? To je veľmi dobré. No mohlo by sa stať, že by ste niečo nepochopili správne? Stáva sa to mnohým. Všimnite si tri príklady všeobecne rozšírených omylov.

  • Niektorí nesprávne chápu biblický príkaz, že by sme sa mali „báť Boha“. Myslia si, že by sme mali mať z Boha strach. (Kazateľ 12:13) No Boh nechce, aby ľudia, ktorí ho uctievajú, mali z neho takéto pocity. Hovorí: „Neboj sa, veď som s tebou. Nepozeraj uprene dookola, veď som tvoj Boh. Ja ťa upevním. Ja ti skutočne pomôžem.“ (Izaiáš 41:10) Báť sa Boha jednoducho znamená mať pred ním bázeň, teda hlbokú, posvätnú úctu.

  • Zhorí Zem v ohni?

    Niektorí si nesprávne vysvetľujú slová: „Na všetko je ustanovený čas... čas rodiť a čas umierať.“ Vyvodzujú si z toho, že Boh každému človeku presne stanovil, kedy zomrie. (Kazateľ 3:1, 2) Táto pasáž v skutočnosti opisuje kolobeh života a poukazuje na to, že jeho bežnou súčasťou je dnes smrť. Božie Slovo tiež učí, že dĺžku nášho života môžu ovplyvniť naše vlastné rozhodnutia. Čítame tam napríklad, že „bázeň pred Jehovom, tá pridáva dni“. (Príslovia 10:27; Žalm 90:10; Izaiáš 55:3) Prečo to možno povedať? Lebo úcta k Božiemu Slovu nás podnecuje, aby sme sa vyhýbali veciam, ktoré nám škodia, ako je napríklad opilstvo či nemravný spôsob života. (1. Korinťanom 6:9, 10)

  • Niektorí berú doslovne biblické pasáže, kde sa píše, že nebesia a zem sú „zachované pre oheň“, a vyvodzujú si z toho, že Boh zničí našu planétu. (2. Petra 3:7) Boh však sľúbil, že nikdy nedovolí, aby bola Zem zničená. „Založil zem na jej stanovených miestach; nebude sa potácať na neurčitý čas čiže navždy.“ (Žalm 104:5; Izaiáš 45:18) Trvalé zničenie akoby ohňom nečaká našu planétu, ale súčasný skazený svetový systém. A pokiaľ ide o nebesia, tie v doslovnom zmysle znamenajú buď oblohu, vesmír, alebo miesto, kde prebýva Boh. Nič z toho nebude zničené.

PREČO ĽUDIA NIEKEDY NEPOCHOPIA BIBLIU SPRÁVNE?

Ako vidno z týchto príkladov, ľudia často pri čítaní Biblie určité pasáže nepochopia správne. Prečo Boh dovoľuje, aby sa to stávalo? Niekto možno uvažuje: Ak je Boh nadovšetko múdry a vie všetko, mohol nám dať knihu, v ktorej by bolo napísané všetko tak jasne, aby to každý pochopil. Prečo to teda neurobil? Pouvažujme o troch dôvodoch, prečo vlastne ľudia tak často nechápu Bibliu správne.

  1. Biblia je zostavená takým spôsobom, aby jej rozumeli ľudia, ktorí sú pokorní a ochotní učiť sa. Ježiš raz svojmu Otcovi  povedal: „Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si starostlivo skryl tieto veci pred múdrymi a vzdelanými a zjavil si ich dojčatám.“ (Lukáš 10:21) Biblia je napísaná takým spôsobom, že jej posolstvo pochopia len ľudia so správnym vnútorným postojom. Tí, ktorí sú pyšní — čo veľakrát vidieť u „múdrych a vzdelaných“ —, Bibliu často nepochopia správne. Na druhej strane ľudia s podobným vnútorným postojom, aký majú deti — s pokorou a túžbou učiť sa —, oveľa lepšie chápu Božie posolstvo. Boh zostavil Bibliu naozaj pozoruhodným spôsobom!

  2. Biblia je určená ľuďom, ktorí úprimne túžia, aby im Boh pomáhal porozumieť jej. Ježiš jasne ukázal, že na to, aby ľudia plne pochopili jeho učenie, budú potrebovať pomoc. Ako mali túto pomoc dostať? Ježiš povedal: „Pomocník, svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás bude učiť všetko.“ (Ján 14:26) Boh teda dáva ľuďom svojho svätého ducha — svoju mocnú činnú silu —, aby im pomohol pochopiť, čo čítajú v Biblii. Nedáva ho však tým, ktorí uňho pomoc nehľadajú, a tak sa im biblické myšlienky často zdajú nejasné. Svätý duch tiež podnecuje kresťanov, ktorí už nadobudli viac biblického poznania, aby pomáhali tým, ktorí túžia Biblii rozumieť. (Skutky 8:26–35)

  3. Niektoré biblické pasáže môžu ľudia pochopiť až vtedy, keď nastane správny čas. Napríklad prorok Daniel dostal pokyn, aby zapísal isté posolstvo do budúcnosti. Anjel mu povedal: „Daniel, utaj tie slová a zapečať knihu až do času konca.“ Ľudia celé stáročia čítali biblickú knihu Daniel, no nedokázali jej porozumieť. Dokonca ani sám Daniel nechápal niektoré veci, ktoré zapísal. Pokorne priznal: „Ja som počul, ale nemohol som porozumieť.“ Proroctvo, ktoré zapísal Daniel, mali ľudia správne pochopiť až v čase, ktorý určil Boh. Anjel povedal: „Choď, Daniel, lebo tieto slová sú utajené a zapečatené až do času konca.“ A kto mal Božiemu posolstvu porozumieť? „Žiadni zlí neporozumejú; ale tí, čo majú pochopenie, porozumejú.“ (Daniel 12:4, 8–10) Zmysel určitých biblických pasáží teda zostáva skrytý, až kým nenastane ten správny čas, aby ho Boh odhalil.

Stalo sa niekedy, že Jehovovi svedkovia nepochopili niektoré biblické pasáže správne? Áno, stalo. Keď však prišiel Boží čas, aby sa veci vyjasnili, Jehovovi svedkovia svoje porozumenie daných pasáží ochotne upravili. Sú presvedčení, že tým napodobňujú Kristových apoštolov, ktorí pokorne upravili svoje zmýšľanie vždy, keď ich Ježiš naprával. (Skutky 1:6, 7)

Keď malé dievčatko nesprávne pochopí, odkiaľ sú mraky, možno to zhodnotiť ako maličkosť. Ale to, čo učí Biblia, má pre nás oveľa väčší význam. Preto by sa človek nemal pokúšať pochopiť to sám. Neváhajte teda vyhľadať pomoc, aby ste tomu, čo čítate v Biblii, porozumeli správne. Obráťte sa na ľudí, ktorí študujú Bibliu s pokorným postojom, spoliehajú sa na pomoc Božieho svätého ducha a sú presvedčení, že žijeme v čase, keď Boh chce, aby sme Biblii rozumeli tak jasne ako nikdy v dejinách. Oslovte Jehovových svedkov alebo si na ich stránke jw.org prečítajte, čo zistili na základe dôkladného štúdia. V Biblii nachádzame uistenie: „Ak budeš... volať po porozumení... nájdeš pravé poznanie Boha.“ (Príslovia 2:3–5)