Biblia bola dokončená asi pred dvetisíc rokmi. Odvtedy sa na scéne objavilo — a zase z nej vytratilo — mnoho iných kníh. Ale v prípade Biblie je to inak. Všimnite si nasledujúce fakty.

  • Biblia pretrvala navzdory útokom zo strany mocných ľudí. V stredoveku sa v niektorých kresťanských krajinách „vlastnenie a čítanie Biblie v jazyku bežných ľudí stále častejšie spájalo s kacírstvom a vzburou,“ uvádza kniha An Introduction to the Medieval Bible. Učenci, ktorí prekladali Bibliu do jazyka zrozumiteľného obyčajným ľuďom alebo povzbudzovali k jej štúdiu, riskovali život. A niektorí boli zabití.

  • Hoci Biblia mala toľko nepriateľov, stala sa najrozšírenejšou knihou všetkých čias. Odhaduje sa, že doteraz bolo vytlačených päť miliárd výtlačkov celej Biblie alebo jej častí vo vyše 2 800 jazykoch. V porovnaní s knihami zaoberajúcimi sa filozofiou, vedou a podobne je to pozoruhodné, keďže tie sa zvyčajne rozširujú v obmedzenom množstve a rýchlo zastarávajú.

  • Biblia prispela k zachovaniu a formovaniu niektorých jazykov, do ktorých bola preložená. Napríklad nemecká Biblia, ktorú preložil Martin Luther, veľmi ovplyvnila nemčinu. Prvé vydanie prekladu Biblia kráľa Jakuba bolo opísané ako pravdepodobne najvplyvnejšia kniha, aká kedy bola vydaná v angličtine.

  • Biblia „hlboko ovplyvnila západnú kultúru, čo sa prejavilo nielen v náboženských predstavách a zvykoch, ale aj v umení, literatúre, práve, politike a v mnohých ďalších oblastiach“. (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible)

To sú len niektoré fakty, ktoré svedčia o výnimočnosti Biblie. Ale prečo je Biblia taká rozšírená? Prečo boli ľudia pre ňu ochotní riskovať život? Uveďme si aspoň niektoré z mnohých dôvodov: Biblia obsahuje jedinečnú múdrosť. Píše sa v nej, ako by sme mali žiť a ako si môžeme vytvoriť blízky vzťah k Bohu. Pomáha nám pochopiť, prečo je svet plný utrpenia a nepokoja. Okrem toho ukazuje, že tieto problémy sa skončia, a dokonca odhaľuje, ako sa to stane.

 Biblia — spoľahlivé vodidlo v morálnej a duchovnej oblasti

Vzdelanie je dôležité. No ako sa písalo v istom úvodníku kanadských novín Ottawa Citizen, „vzdelanie... ktorého výsledkom sú tituly... nezaručuje morálnu inteligenciu“. Mnoho ľudí s vyšším vzdelaním — vrátane vedúcich osobností vo svete politiky či obchodu — klame, podvádza a dopúšťa sa krádeží, čoho výsledkom je „vážna kríza dôvery“, ako vyplynulo z celosvetovej štúdie PR agentúry Edelman.

Biblia nám poskytuje vzdelanie v morálnej a duchovnej oblasti. Pomáha nám porozumieť „spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru“. (Príslovia 2:9, Slovenský ekumenický preklad) To potvrdzuje aj príklad jedného 23-ročného muža, ktorý bol vo väzení v Poľsku. Tam začal študovať Bibliu a uvedomil si, aké hodnotné a praktické sú jej rady. Napísal: „Teraz chápem, čo znamená ‚ctiť si svojho otca a svoju matku‘. Naučil som sa tiež ovládať svoje emócie, zvlášť prchkosť.“ (Efezanom 4:31; 6:2)

Jedna zo zásad, ktoré si vzal k srdcu, bola z Prísloví 19:11: „Pochopenie človeka určite zmierni jeho hnev a je od neho pekné, ak prejde ponad priestupok.“ Keď sa teraz ocitne v náročnej situácii, snaží sa posúdiť ju s chladnou hlavou a uplatniť biblické zásady, ktoré sa na ňu vzťahujú. Hovorí: „Zistil som, že Biblia je tým najlepším vodidlom.“

Na Mariu, ktorá patrí k Jehovovým svedkom, raz na verejnosti slovne zaútočila žena ovplyvnená predsudkami a spôsobila rozruch. Maria jej však urážku nevrátila, ale pokojne išla ďalej. Žena neskôr oľutovala, že sa tak zachovala, a snažila sa nájsť Jehovových svedkov. Asi o mesiac, keď konečne znova stretla Mariu, ospravedlnila sa jej a objala ju. Pochopila totiž, že takú miernosť a sebaovládanie dokázala  Maria prejaviť vďaka svojmu náboženskému presvedčeniu. K čomu to viedlo? Táto žena a piati jej príbuzní sa rozhodli študovať Bibliu s Jehovovými svedkami.

Ježiš Kristus povedal: „Múdrosť dokáže, že je spravodlivá, svojimi skutkami.“ (Matúš 11:19) Existuje mnoho dôkazov, že biblické zásady vedú k dobrým výsledkom. Majú moc prebudiť v nás to najlepšie. Robia „neskúseného múdrym... spôsobujú, že srdce plesá“, a „rozžiarujú oči“ — tým, že nás v morálnom a duchovnom ohľade spoľahlivo vedú. (Žalm 19:7, 8)

Biblia vysvetľuje, prečo je svet plný utrpenia a nepokoja

Pri skúmaní epidémií sa vedci snažia nájsť príčinu — zistiť, čo bolo na začiatku. Rovnako treba postupovať, keď chceme pochopiť, prečo je svet plný utrpenia a nepokoja. A aj v tomto ohľade je obrovskou pomocou Biblia, pretože obsahuje záznam o najranejšej histórii ľudstva, keď sa ťažkosti začali.

Prvá kniha Mojžišova odhaľuje, že ľudské trápenie sa začalo, keď sa prví ľudia vzbúrili proti Bohu. Prisvojili si právo určovať morálne normy — právo, ktoré patrí iba Stvoriteľovi. (1. Mojžišova 3:1–7) Je smutné, že odvtedy ľudia vo všeobecnosti zmýšľajú rovnako — chcú byť nezávislí od Boha. K čomu to viedlo? Ľudské dejiny nie sú záznamom o slobode a šťastí, ale o útlaku, konfliktoch a morálnom i duchovnom úpadku. (Kazateľ 8:9) Biblia výstižne hovorí: „Človeku... nepatrí, aby riadil svoj krok.“ (Jeremiáš 10:23) Je tu však dobrá správa. Ľudské experimentovanie s morálnymi normami, ktoré má také katastrofálne následky, bude čoskoro ukončené.

 Biblia dáva nádej

Biblia nás uisťuje, že Boh nebude donekonečna tolerovať zlo. Z lásky k ľuďom, ktorí rešpektujú jeho oprávnené postavenie a normy, odstráni všetko zlo a utrpenie. Zlí „budú jesť z plodov svojej cesty“, čiže pocítia následky svojho konania. (Príslovia 1:30, 31) Ale „mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja“. (Žalm 37:11)

„[Božou] vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy.“ (1. Timotejovi 2:3, 4)

Boh uskutoční svoj zámer so zemou prostredníctvom Božieho Kráľovstva. (Lukáš 4:43) Je to celosvetová vláda, prostredníctvom ktorej Boh uplatní svoje zvrchované právo vládnuť nad ľudstvom. Aj Ježiš spojil Božie Kráľovstvo s vládou nad zemou, keď vo vzorovej modlitbe povedal: „Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa... i na zemi.“ (Matúš 6:10)

Poddaní Božieho Kráľovstva budú konať Božiu vôľu a uznávať, že naším oprávneným Vládcom je Stvoriteľ, nie nejaký človek. Korupcia, chamtivosť, ekonomické rozdiely, rasové predsudky a vojny sa navždy skončia. Potom bude celý svet zjednotený, bude mať jednu vládu a jednotné normy v morálnej i duchovnej oblasti. (Zjavenie 11:15)

Ak chceme žiť v tomto novom svete, kľúčové je biblické vzdelávanie. „[Božou]  vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy.“ (1. Timotejovi 2:3, 4) Táto pravda zahŕňa aj biblické učenie o tom, na základe akých zákonov a zásad bude Kráľovstvo vládnuť — niečo ako „ústavu“ Božieho Kráľovstva. Niektoré z nich nájdeme v Ježišovej Kázni na vrchu. (Matúš, kapitoly 5 až 7) Pri čítaní týchto troch kapitol si skúste predstaviť, aký bude život na zemi, keď každý bude uplatňovať Ježišove múdre rady.

Malo by nás teda prekvapovať, že Biblia je najrozšírenejšou knihou na svete? Jej učenie má všetky znaky Božej inšpirácie. A z toho, že Biblia je taká rozšírená, vidno, že Boh si veľmi praje, aby sa ľudia všetkých jazykov a národností o ňom dozvedeli a mali úžitok z požehnaní, ktoré prinesie jeho Kráľovstvo. (Skutky 10:34, 35)