Desiatky miliónov nenarodených detí sú usmrtené pri potrate. Toto číslo je vyššie ako počet obyvateľov mnohých krajín sveta.

Je to vec osobnej voľby alebo morálna otázka?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Ženy sa pre potrat rozhodujú z viacerých dôvodov, napríklad pre finančné ťažkosti, problémy vo vzťahu, pretože chcú byť slobodné a bez záväzkov, ďalej sa vzdelávať alebo venovať sa kariére, alebo nechcú byť slobodnými matkami. Mnohí sa však na potrat pozerajú ako na niečo nemorálne, ako na zradu dôvery prejavenej žene, ktorá čaká dieťa.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

V Božích očiach je život, a to zvlášť ľudský život, posvätný. (1. Mojžišova 9:6; Žalm 36:9) To platí aj o dieťati v maternici, ktorú Boh vytvoril ako bezpečné miesto na jeho vývin. Jeden biblický pisateľ napísal: „Držal si ma zatieneného v bruchu mojej matky... Tvoje oči videli i môj zárodok a v tvojej knihe boli zapísané všetky jeho časti, čo sa týka dní, keď boli tvorené.“ (Žalm 139:13, 16)

Boží názor na život nenarodeného dieťaťa vidieť aj v Zákone, ktorý dal Izraelitom, a v tom, ako reaguje naše svedomie, ktoré od neho máme. V Zákone bolo uvedené, že ak niekto ublížil tehotnej žene a jej nenarodené dieťa následkom toho zomrelo, musel zaplatiť za život dieťaťa vlastným životom. (2. Mojžišova 21:22, 23) Samozrejme, sudcovia museli brať do úvahy pohnútky a okolnosti, za ktorých sa to stalo. (4. Mojžišova 35:22–24, 31)

Keď žena dbá na to, čo jej hovorí svedomie, a dá najavo, že si váži život svojho nenarodeného dieťaťa, bude cítiť vnútorný pokoj. * No ak bude konať v rozpore so svojím svedomím, svedomie ju bude trápiť a odsudzovať. (Rimanom 2:14, 15) Z viacerých štúdií vyplynulo, že ženám, ktoré podstúpili potrat, hrozí vyššie riziko, že budú trpieť úzkosťou a depresiou.

Ale čo ak sa predstava výchovy dieťaťa zdá žene odstrašujúca, zvlášť ak je tehotenstvo neplánované? Všimnite si, ako sa Boh zachová k tým, ktorí sa verne držia jeho noriem: „Voči niekomu verne oddanému si budeš počínať vo vernej oddanosti, voči bezchybnému telesne schopnému mužovi [alebo žene] si budeš počínať bezchybne.“ (Žalm 18:25) Nie je to povzbudzujúci sľub? A ďalší text uvádza: „Jehova miluje právo a neopustí svojich verne oddaných.“ (Žalm 37:28)

„S nimi svedčí ich svedomie a ich vlastné myšlienky ich obviňujú alebo tiež ospravedlňujú.“ (Rimanom 2:15)

 Čo ak ste podstúpili potrat?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Slobodná matka Ruth hovorí: „Mala som už tri deti a mala som pocit, že sa nedokážem postarať o ďalšie. Ale po potrate som cítila, že som urobila niečo hrozné.“ * No bolo to niečo, čo jej Boh nikdy neodpustí?

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Ježiš Kristus vyjadril Boží názor, keď povedal: „Neprišiel som volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Lukáš 5:32) Ak úprimne ľutujeme zlé veci, ktoré sme urobili, a prosíme Boha o odpustenie, ochotne nám odpustí — dokonca aj vážne hriechy. (Izaiáš 1:18) V Biblii sa píše: „Srdcom zlomeným a zdrveným, ó, Bože, nepohrdneš.“ (Žalm 51:17)

Keď človek svoje konanie úprimne ľutuje a pokorne sa obráti k Bohu v modlitbe, môže získať vnútorný pokoj a čisté svedomie. Vo Filipanom 4:6, 7 sa píše: „Nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily.“ * Ruth pomohlo štúdium Biblie a vrúcna modlitba k Bohu, aby nadobudla takýto vnútorný pokoj. Presvedčila sa, aké pravdivé sú slová, že u Boha „je pravé odpustenie“. (Žalm 130:4)

„[Boh] nám neurobil podľa našich hriechov; ani na nás neuviedol to, čo si zaslúžime podľa našich previnení.“ (Žalm 103:10)

^ 8. ods. Ani možné ohrozenie zdravia matky alebo dieťaťa neospravedlňuje vykonanie potratu. Ak si musia rodičia pri pôrode vybrať, či zachránia život matky alebo dieťaťa, takéto rozhodnutie je na nich. Vo vyspelých krajinách s kvalitnou lekárskou starostlivosťou sú však takéto prípady veľmi zriedkavé.

^ 12. ods. Mená boli zmenené.

^ 14. ods. K získaniu vnútorného pokoja môže prispieť aj nádej na vzkriesenie. Pozri „Otázky čitateľov“ v časopise Strážna veža z 15. apríla 2009, kde sa rozoberajú biblické zásady týkajúce sa možnosti vzkriesenia detí, ktoré zomreli pred narodením.