Aj keď si vo všeobecnosti ľudia na celom svete vážia manželskú vernosť, nevera je naďalej príčinou rozvratu mnohých rodín.

Čo je nevera?

ČO HOVORIA ĽUDIA:

V niektorých kultúrach panuje názor, že mimomanželský sex nie je nesprávny, zvlášť pokiaľ ide o mužov. Okrem toho niektorí ľudia nepovažujú manželstvo za trvalý zväzok.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Biblia na neveru používa pojem „cudzoložstvo“, ktorý sa vzťahuje na dobrovoľný sexuálny vzťah mimo manželstva, bez ohľadu na to, či sa ho dopustí manžel, alebo manželka. (Jób 24:15; Príslovia 30:20) Bohu je cudzoložstvo odporné. V starovekom Izraeli sa nevera trestala smrťou. (3. Mojžišova 18:20, 22, 29) Ježiš svojich nasledovníkov učil, že nevera je vážny hriech. (Matúš 5:27, 28; Lukáš 18:18–20)

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ:

Človek, ktorý sa dopustí nevery, poruší slávnostný sľub, ktorý dal svojmu manželskému partnerovi v čase svadby. Navyše cudzoložiť znamená „hrešiť proti Bohu“. (1. Mojžišova 39:7–9) Ku krutým následkom nevery patrí odlúčenie detí od rodičov. Ešte závažnejší je fakt, že „Boh bude súdiť... cudzoložníkov“. (Hebrejom 13:4)

„Manželstvo nech je počestné medzi všetkými a manželské lôžko nech je nepoškvrnené.“ (Hebrejom 13:4)

 Znamená nevera koniec manželstva?

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Biblia dáva človeku v manželstve právo ukončiť manželský vzťah, ak sa jeho partner dopustí sexuálnej nemravnosti. (Matúš 19:9) To znamená, že nevinný partner sa môže rozhodnúť, či zostane s neverným partnerom v manželstve, alebo sa rozvedie. Je to osobné rozhodnutie. (Galaťanom 6:5)

Na druhej strane manželstvo je z Božieho pohľadu posvätný zväzok na celý život. (1. Korinťanom 7:39) Človek nemôže mať Božiu priazeň, ak sa usiluje o rozvod z banálnych dôvodov, ako napríklad preto, že už so svojím manželským partnerom nie je spokojný. Rozhodnutie rozviesť sa nie je možné brať na ľahkú váhu. (Malachiáš 2:16; Matúš 19:3–6)

„Ja vám hovorím, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre smilstvo, vystavuje ju cudzoložstvu.“ (Matúš 5:32)

Je nevera neodpustiteľný hriech?

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Nie. V Biblii sa píše, že Boh je ochotný odpustiť tým, ktorí prejavia pokánie a zanechajú hriešne konanie — vrátane nevery. (Skutky 3:19; Galaťanom 5:19–21) V Biblii sa môžeme dočítať o viacerých mužoch a ženách, ktorí sa prestali dopúšťať nevery a neskôr sa stali Božími priateľmi. (1. Korinťanom 6:9–11)

Boh prejavil milosrdenstvo napríklad Dávidovi, kráľovi starovekého Izraela, ktorý zviedol manželku jedného zo svojich vojenských dôstojníkov. (2. Samuelova 11:2–4) V Biblii sa otvorene hovorí, že z Božieho hľadiska „to, čo Dávid spáchal, bolo zlé“. (2. Samuelova 11:27, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Boh ho prísne pokarhal. Dávid sa kajal, a preto mu Boh odpustil. No Dávid musel niesť negatívne následky svojho konania. (2. Samuelova 12:13, 14) Kráľ Šalamún múdro poznamenal, že „každý, kto cudzoloží... nemá srdce; ten, kto to robí, ničí svoju vlastnú dušu“. (Príslovia 6:32)

ČO MÔŽETE ROBIŤ:

Ak ste sa dopustili nevery, musíte Boha i svojho manželského partnera poprosiť o odpustenie. (Žalm 51:1–5) Naučte sa nenávidieť cudzoložstvo tak, ako ho nenávidí Boh. (Žalm 97:10) Pevne sa rozhodnite vyhýbať sa pornografii, sexuálnym fantáziám, flirtovaniu a čomukoľvek, čo by vo vás mohlo vzbudiť sexuálnu túžbu po niekom inom, ako je váš manželský partner. (Matúš 5:27, 28; Jakub 1:14, 15)

Ak ste sa stali obeťou nevery, nech je vám útechou, že Boh presne vie ako sa cítite. (Malachiáš 2:13, 14) Keď ho v modlitbe poprosíte o útechu a múdrosť, určite vás podporí. (Žalm 55:22) Ak sa rozhodnete odpustiť svojmu nevernému manželskému partnerovi, obaja budete musieť usilovne pracovať na obnovení vášho manželského puta. (Efezanom 4:32)

Keď sa Dávid kajal z cudzoložstva, prorok Nátan mu povedal: „Jehova preto tvoj hriech prehliada.“ (2. Samuelova 12:13)