Čo je rozjímanie?

„Budem rozjímať o celej tvojej činnosti a zaoberať sa tvojím počínaním.“ (Žalm 77:12)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Rozjímanie má mnoho foriem. Jednou z nich je aj meditácia, ktorá má korene v starovekých východných náboženstvách. Jeden pisateľ o meditácii povedal: „Aby sme mohli vidieť veci jasne, naša myseľ musí byť prázdna.“ Jeho slová odrážajú názor, že vyprázdnenie mysle, ktoré sa dosahuje sústreďovaním na určité slová alebo obrazy, prináša vnútorný pokoj a duchovné osvietenie a zlepšuje schopnosť jasne uvažovať.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Biblia pripisuje rozjímaniu veľkú hodnotu. (1. Timotejovi 4:15) No nepodnecuje k vyprázdňovaniu mysle ani k odriekavaniu určitých slov alebo formuliek, ktoré sa nazývajú mantry. Biblia povzbudzuje k rozjímaniu, ktoré zahŕňa cieľavedomé uvažovanie o zmysluplných veciach, ako sú napríklad Božie vlastnosti, jeho normy a jeho stvoriteľské diela. Istý verný Boží služobník sa v modlitbe vyjadril takto: „Rozjímal som o celej tvojej činnosti; ochotne som sa zaoberal dielom tvojich rúk.“ (Žalm 143:5) Povedal tiež: „Keď si na teba spomeniem na svojom lôžku, počas nočných hliadok o tebe rozjímam.“ (Žalm 63:6)

 Aký úžitok vám môže priniesť rozjímanie?

„Srdce spravodlivého uvažuje, čo odpovedať.“ (Príslovia 15:28)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Zmysluplné rozjímanie prispieva k tomu, že sa stávame hlbšími ľuďmi, sme rozvážnejší a nadobúdame morálnu silu — a to všetko prispieva k tomu, že hovoríme a správame sa s porozumením. (Príslovia 16:23) Výsledkom takéhoto rozjímania je potom aj šťastný a uspokojujúci život. O človeku, ktorý pravidelne rozjíma o Bohu, sa v Žalme 1:3 hovorí: „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna, a všetko, čo robí, sa podarí.“

Rozjímaním si tiež zlepšujeme pochopenie a pamäť. Napríklad keď skúmame nejaké stvoriteľské dielo alebo nejakú biblickú otázku, dozvedáme sa veľa zaujímavých faktov. Ale keď o nich rozjímame, vidíme, ako navzájom súvisia a ako súvisia s tým, čo sme sa dozvedeli v minulosti. A tak podobne ako tesár opracováva surové drevo a mení ho na pekný dom, rozjímanie nám umožňuje poskladať fakty do logického celku.

Má byť rozjímanie nejako usmerňované?

„Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné a je na zúfanie. Kto ho môže poznať?“ (Jeremiáš 17:9)

ČO HOVORÍ BIBLIA

„Zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú škodlivé úvahy, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chtivosť, zlé skutky, podvod, voľné správanie, závistlivé oko... nerozumnosť.“ (Marek 7:21, 22) Áno, rozjímanie je ako oheň — musíme ho mať pod kontrolou! Inak sa môže stať, že nesprávne myšlienky začnú živiť škodlivé túžby, ktoré sa môžu vymknúť spod kontroly a viesť ku konaniu zla. (Jakub 1:14, 15)

Preto nás Biblia nabáda, aby sme rozjímali o veciach, ktoré sú pravé, spravodlivé, cudné, hodné lásky, o ktorých sa dobre hovorí, o každej cnosti a každej veci hodnej chvály. (Filipanom 4:8, 9) Ak si budeme zasievať do mysle takéto hodnotné myšlienky, zožneme ovocie vo forme pekných vlastností, príjemnej reči a vrúcnych vzťahov s druhými. (Kolosanom 4:6)