Aký je pôvod ľudských rás?

„Potom dal Adam svojej manželke meno Eva, lebo sa mala stať matkou všetkých živých.“ (1. Mojžišova 3:20)

ČO HOVORIA ODBORNÍCI

Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlasuje, že „všetky ľudské bytosti patria k jednému druhu a majú spoločný pôvod“. (Deklarácia o rase a rasových predsudkoch, 1978)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boh vytvoril dvoch ľudí, Adama a Evu, a povedal im: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju.“ (1. Mojžišova 1:28) A tak sa Adam stal otcom a Eva matkou všetkých ľudí. Neskôr, keď potopa zmietla takmer celú ľudskú populáciu, prežili štyri manželské páry — Noach s manželkou a ich traja synovia s manželkami. Biblia hovorí, že my všetci sme potomkami Noachových synov. (1. Mojžišova 9:18, 19)

 Je niektorá rasa nadradená nad inú?

„[Boh] vytvoril z jedného človeka každý ľudský národ, aby bývali na celom zemskom povrchu.“ (Skutky 17:26)

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA

V 20. storočí si viaceré skupiny osvojili rasistické ideológie. Napríklad nacisti tvrdili, že rasová nadradenosť je biologicky podložená. Naproti tomu v spomínanom dokumente UNESCO sa deklaruje „jednota ľudskej rasy a z toho vyplývajúca základná rovnosť všetkých ľudských bytostí a všetkých národov“.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Skutkoch 10:34, 35 sa píše: „Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť.“ Preto nikto nemôže oprávnene tvrdiť, že jedna rasa je nadradená nad inú.

Ježiš určil normu pre kresťanov, keď povedal svojim nasledovníkom: „Vy všetci ste bratia.“ (Matúš 23:8) Modlil sa, aby jeho nasledovníci boli „dokonale zjednotení“, nie rozdelení či segregovaní. (Ján 17:20–23; 1. Korinťanom 1:10)

Bude rasizmus niekedy odstránený?

„V konečnej časti dní sa stane, že vrch domu Jehovovho bude pevne založený... a budú k nemu prúdiť všetky národy.“ (Izaiáš 2:2)

ČO SI NIEKTORÍ MYSLIA

Neutíchajúce rasové napätie vedie ľudí v mnohých krajinách k tomu, že pochybujú, či ľudská spoločnosť urobila nejaký zásadný pokrok v riešení problému rasizmu. Niektorí si myslia, že sa rasovej rovnosti nikdy nedožijú.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boh nebude donekonečna tolerovať rasovú neznášanlivosť. Pod jeho Kráľovstvom mu budú muži a ženy „zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov“ zjednotene slúžiť a budú si navzájom prejavovať skutočnú lásku. (Zjavenie 7:9) Božie Kráľovstvo nie je nejaký abstraktný stav srdca. Je to vláda, ktorá hlboko ovplyvní život na našej zemi, kde Boh zamýšľal, aby všetky národy žili bez rasových bariér. *

^ 15. ods. Viac informácií nájdete v 3. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.