Marie a Theresa sa považovali za dobré katolíčky. Obe verili vo „svätých“. Marie bola presvedčená, že sa k nim môže modliť, keď potrebuje pomoc. Theresa sa pravidelne modlievala k „svätému“, ktorý bol patrónom jej dediny. Modlila sa aj k „svätej“, po ktorej bola pomenovaná.

ROVNAKO ako Marie a Theresa sa k svojim „svätým“ modlia aj milióny ľudí na celom svete, aby si od nich vyprosili požehnanie. Podľa diela New Catholic Encyclopedia „svätí orodujú za ľudí“ a „je ‚dobré a užitočné‘ obracať sa na nich s prosbou, aby... vyžiadali od Boha niečo prospešné“.

Ako sa však na to pozerá Boh? Považuje za prijateľné, ak sa obraciame na „svätých“, aby za nás orodovali? Zamyslite sa nad tým, čo sa píše v Biblii.

Mali by sme sa obracať na „svätých“?

V Biblii nenájdeme zmienku, že by sa ktorýkoľvek verný Boží ctiteľ modlil k nejakému „svätému“. Prečo? New Catholic Encyclopedia uvádza, že až „od 3. storočia sa jasne pochopilo, aké je orodovanie svätých účinné“. To bolo zhruba 200 rokov po Kristovej smrti. S myšlienkou modliť sa k svätým teda neprišiel Ježiš ani pisatelia Biblie, ktorí pod Božou inšpiráciou zaznamenávali udalosti jeho služby. Prečo nepodnecovali modliť sa k „svätým“?

Biblia dôsledne nabáda, že modliť sa máme iba k Bohu a modlitby máme predkladať v mene Ježiša Krista. „Ja som cesta, pravda a život,“ povedal Ježiš. „Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Ján 14:6, Katolícky preklad) Tieto jasné slová sú v súlade s tým, čo Ježiš učil podľa Matúša 6:9–13. Keď vysvetľoval svojim nasledovníkom, ako sa majú modliť, povedal: „Budete sa teda modliť takto: Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno...“ (Matúš 6:9) Je teda zjavné, že svoje modlitby by sme mali adresovať jedine nášmu nebeskému Otcovi. Táto pravda vyplýva z jednej základnej biblickej zásady.

  Modlitba je súčasťou uctievania

The World Book Encyclopedia uvádza, že slovo „modlitba sa vzťahuje na zbožné slová a myšlienky predkladané Bohu, bohom, bohyniam či iným predmetom uctievania... Modlitba je dôležitým prvkom uctievania takmer vo všetkých náboženstvách sveta.“ (Kurzíva od nás.) Položte si otázku: ‚Je správne kľakať si a modlitbou uctievať niekoho iného než nášho Stvoriteľa a Životodarcu?‘ (Žalm 36:9) Ježiš predpovedal, že „praví ctitelia budú uctievať Otca duchom a pravdou, lebo Otec skutočne hľadá takýchto, aby ho uctievali“. (Ján 4:23) Okrem toho sa v Biblii píše, že Stvoriteľ od nás žiada „výlučnú oddanosť“. (5. Mojžišova 4:24; 6:15)

Zamyslite sa nad tým, čo raz zažil apoštol Ján. Keď dostal veľkolepé videnia, ktoré sú dnes zachytené v biblickej knihe Zjavenie, premohla ho bázeň a ‚padol, aby uctieval pred nohami anjela, ktorý mu ukazoval tieto veci‘. Ako na to zareagoval anjel? „Daj pozor! Nerob to!“ povedal. „Som iba tvoj spoluotrok a tvojich bratov... Boha uctievaj!“ (Zjavenie 22:8, 9) To je ďalší prípad, keď je v Biblii zdôraznené, že by sme mali uctievať iba Jehovu Boha.

V súlade s tým, čo bolo uvedené, je Boh jediný, kto je označený ako ‚Ten, ktorý vypočúva modlitbu‘. (Žalm 65:2) Navyše, keďže je Všemohúci, len on má právomoc, poznanie a silu, aby vypočul akúkoľvek správnu prosbu vyslovenú v modlitbe. (Jób 33:4) Samotný Ježiš Kristus uznal, že má určité obmedzenia. (Matúš 20:23; 24:36) To však nič nemení na tom, že dostal významné postavenie, ku ktorému patrí aj zodpovednosť slúžiť ako Sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi.

Súcitný Sprostredkovateľ

V Biblii sa o Ježišovi hovorí: „Môže aj úplne zachrániť tých, ktorí sa prostredníctvom neho približujú k Bohu, lebo je stále živý, aby sa ich zastával.“ (Hebrejom 7:25) Inými slovami Ježiš môže slúžiť ako súcitný Sprostredkovateľ ľuďom, ktorí „sa prostredníctvom neho približujú k Bohu“. To neznamená, že by sme sa mali modliť k Ježišovi a on akoby odovzdal naše modlitby Bohu. Znamená to, že sa modlíme k Bohu v mene Ježiša, čím uznávame jeho významné postavenie. Prečo sa dá povedať, že Ježiš je najlepším Sprostredkovateľom?

Jeden dôvod je ten, že Ježiš žil na zemi ako človek, takže dokáže hlbšie precítiť utrpenie druhých. (Ján 11:32–35) A ďalší dôvod je, že svoju lásku k ľuďom ukázal tým, že uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a duchovne sýtil všetkých, ktorí za ním prichádzali. (Matúš 15:29, 30; Lukáš 9:11–17) Dokonca odpúšťal hriechy. (Lukáš 5:24) Preto si môžeme byť istí, že ak zhrešíme, „máme u Otca pomocníka, Ježiša Krista, spravodlivého“. (1. Jána 2:1)

Ježišovu lásku a súcit by sme sa mali snažiť napodobňovať. Je pravda, že sme nedostali oprávnenie slúžiť ako sprostredkovatelia. Ale môžeme sa za druhých modliť. Ba čo viac, láska by nás k tomu mala podnecovať. „Modlite sa jeden za druhého,“ napísal učeník Jakub. „Pokorná prosba spravodlivého, keď pôsobí, má mnoho sily.“ (Jakub 5:16)

Marie a Theresa sa dozvedeli tieto cenné pravdy, lebo osobne preskúmali, čo sa píše v Biblii. Jehovovi svedkovia vás povzbudzujú, aby ste to urobili aj vy. Ako povedal Ježiš, „tí, ktorí... uctievajú [Boha], musia ho uctievať duchom a pravdou“. (Ján 4:24)