Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Prebuďte sa!  |  1992-08-08

 Čo o tom hovorí Biblia?

Mali by kresťania používať náboženské tituly?

Mali by kresťania používať náboženské tituly?

DNES sa veľa hovorí o nedostatku duchovných v kresťanstve, no sotva tam možno hovoriť o nedostatku náboženských titulov. Niektoré tituly sú jednoduché; iné sú honosné. Tu je niekoľko príkladov:

  • Kňaz: „Ctihodný.“
  • Anglikánsky biskup: „Dvojctihodný Pán biskup.“
  • Rímskokatolícky biskup (v Taliansku): „Jeho Excelencia, Najjasnejší a Najctihodnejší Monsignore.“
  • Kardinál: „Jeho Eminencia.“
  • Pápež: „Najsvätejší Otec.“

Tituly „ctihodný“ a „biskup“ sa používajú už tak dlho, že väčšine členov cirkvi neznejú zvláštne. Schvaľuje však Biblia takéto tituly?

„Ctihodný“, „biskup“ a „kardinál“

V katolíckom Preklade Svätého písma poďla Novej vulgáty sa výraz „úctyhodný“ objavuje v Žalme 111:9, ktorý znie: „Sväté a úctyhodné je meno jeho.“ Čie meno? Nasledujúci verš hovorí: „Počiatok múdrosti je bázeň PÁNOVA.“ (Žalm 111:10) V inom katolíckom preklade tieto dva verše znejú: „Sväté a bázeň vzbudzujúce je jeho meno. Počiatok múdrosti je bázeň Jahveho [Jehovova].“ (Nová Jeruzalemská biblia) Preto podľa Božieho slova zbožná bázeň čiže ctihodnosť náleží výlučne Jehovovi, Všemohúcemu. Je správne, ak sa vzdáva ľuďom?

„Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele,“ napísal Pavol Timotejovi. (1. Timotejovi 3:1, Preklad Svätého písma podľa Novej vulgáty) No podľa katolíckeho prekladu Štefana Porúbčana tento verš znie: „Kto sa usiluje o úrad dozorcu, po dobrom diele túži.“ O raných kresťanoch so zodpovednosťami sa hovorí ako o „starších“ a „dozorcoch“. Boli tieto označenia používané ako tituly? Nie. Títo muži sa nikdy nenazývali „biskup Peter“ alebo „starší Jakub“. Preto zrelí kresťania, ktorí slúžia v zbore Jehovových svedkov ako starší, nikdy nepoužívajú označenie „starší“ ako titul. Označenie „starší“ a „dozorca“ (biskup) sa vzťahuje na tých, ktorí majú autoritu a zodpovednosť. Výraz charakterizuje tiež spôsobilosť mužov určených na prácu, ktorú konajú.

 A ako je to s titulom „kardinál“? Nachádza sa v Biblii? Nie. Nenachádza sa v žiadnom preklade. Aj rímskokatolícka cirkev uznáva, že tento titul nie je biblický. New Catholic Encyclopedia vysvetľuje: „Slovo je odvodené z latinského slova cardo, čo znamená ‚pánt‘, a podľa slov pápeža Eugena IV. ‚tak ako sa dvere domu otáčajú v pántoch, tak na zbore kardinálov spočíva a nachádza oporu celá Apoštolská stolica, dvere celej Cirkvi‘.“ Táto encyklopédia nás tiež informuje, že „kardináli majú tú výsadu, že ich možno priamo titulovať ‚Eminencia‘“. Ich postavenie im tiež umožňuje, aby nosili červený odev a červenú čiapočku. Mali aj apoštoli takéto ‚výsady‘? Biblia odpovedá — nie.

„Pán“, „monsignore“ a „otec“

Mali by sa členovia duchovenstva nazývať pánmi? Anglikánskych biskupov oslovujú „pán“. Katolíckych duchovných často oslovujú „monsignore“, čo znamená „môj pán“. V niektorých krajinách oslovujú služobníkov Holandskej reformovanej cirkvi dominee, titulom, ktorý je odvodený z latinského slova dominus, čo znamená „pán“. No Ježiš poučil svojich učeníkov: „Viete, že vladári národov panujú nad nimi... Nie tak to má byť medzi vami.“ (Matúš 20:25, 26, Evanjelický preklad) Aj apoštol Peter napísal: „Nie aby ste panovali nad tými, ktorí sú vaším prídelom, ale buďte vzorom pre stádo!“ (1. Petra 5:3, Porúbčan) Keď Ježiš pokorne umyl nohy svojim apoštolom, povedal: „Oslovujete ma ‚Učiteľ‘ a ‚Pane‘, a správne hovoríte, lebo ním som.“ (Ján 13:13) Je správne, aby ľudia používali náboženské tituly, ktoré náležia Bohu a jeho Synovi?

Je náboženský titul „otec“ správny? Často sa používa v rímskokatolíckej a anglikánskej cirkvi. Veľmi rozšírený je aj titul „padre“, čo znamená „otec“. Ale Ježiš učil svojich učeníkov: „Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Matúš 23:9, Porúbčan) Roháčkov preklad hovorí podobne: „A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi.“ Prečo duchovní a ich nasledovníci porušujú tento príkaz Pána Ježiša Krista?

Rímskeho pápeža obyčajne oslovujú „Svätý Otec“. No jeho taliansky personál ho často oslovuje Santissimo Padre, čo znamená „Najsvätejší Otec“. „Svätý Otec“ je titul, ktorý sa v Biblii nachádza iba raz. (Ján 17:11) Je to výhradný titul Najvyššej bytosti. Je správne, aby tvorom, ktorí sú pozemskí a nedokonalí, bol dávaný takýto titul?

Náboženský priestupok

Prečítajte si, prosím, evanjelium Matúša 23:1–12 a všimnite si kontext. Ježiš začína hovoriť o farizejoch, poprednej sekte judaizmu. Boli formalistami, trvali na dodržiavaní každého detailu mojžišovského Zákona. Radi sa obliekali a konali tak, aby upútavali pozornosť. Ich náboženstvo bolo okázalé — ich spôsob obliekania, najlepšie miesta pri jedle, popredné miesta v synagógach a ich čestné tituly. Vyžadovali dokonca väčšiu úctu, než aká sa preukazovala rodičom. Vyžadovali, aby ich nazývali otec. Ale Ježiš ukázal, že všetci jeho nasledovníci sú rovnocennými Božími deťmi. Každý titul, ktorý naznačuje opak, je povýšeneckým uzurpovaním niečoho, čo náleží Bohu. Ježiš zakazuje používanie slova „otec“ ako čestného titulu v náboženskom význame. Trvá na tom, že jeho nasledovníci majú iba jedného Otca vo viere, Jehovu.

Či nie je teda jasné, že mnohí duchovní stoja na ‚svätom mieste‘, ktoré je vyhradené Bohu a jeho Synovi, a že veľa úcty sa prenáša na nedokonalých ľudí? Praví kresťania sa dnes vyhýbajú používaniu lichotivých náboženských titulov a tomu, aby stavali ľudí na duchovný piedestál. Medzi Jehovovými svedkami je jedinou formou oslovenia služobníkov „brat“. (2. Petra 3:15) To je v súlade so slovami Ježiša Krista, ktorý povedal: „Vy všetci ste bratia.“ — Matúš 23:8.