Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Skutky 7:1–60

7  Ale veľkňaz povedal: „Je to tak?“  A on prehovoril: „Muži, bratia a otcovia, počujte! Boh slávy+ sa zjavil nášmu predkovi Abrahámovi, keď bol v Mezopotámii, predtým ako sa usadil v Hárane,+  a povedal mu: ‚Vyjdi zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a poď do krajiny, ktorú ti ukážem.‘+  Potom vyšiel z chaldejskej krajiny a usídlil sa v Hárane. Keď zomrel jeho otec,+ [Boh] ho podnietil, aby sa odtiaľ presídlil do tejto krajiny, v ktorej bývate teraz.+  A predsa mu v nej nedal nijaké dedičstvo ani na stopu nohy.+ Ale prisľúbil mu ju dať do vlastníctva+ a po ňom jeho semenu,+ keď ešte nemal nijaké dieťa.+  A Boh ešte hovoril, že jeho semeno bude ako cudzí usadlíci+ v cudzej krajine+ a budú ich zotročovať a trápiť štyristo rokov.+  ‚A ten národ, ktorému budú slúžiť ako otroci, ja budem súdiť,‘+ povedal Boh ‚a potom vyjdú a budú mi preukazovať svätú službu na tomto mieste.‘+  Dal mu aj zmluvu obriezky;+ a tak sa stal otcom Izáka+ a obrezal ho na ôsmy deň,+ a Izák [otcom] Jakoba a Jakob dvanástich hláv rodov.+  A hlavy rodov začali žiarliť+ na Jozefa a predali ho do Egypta.+ Ale Boh bol s ním,+ 10  vyslobodil ho zo všetkých súžení a dal mu milosť a múdrosť v očiach faraóna, egyptského kráľa. A ten ho ustanovil, aby vládol nad Egyptom a celým jeho domom.+ 11  Avšak celý Egypt a Kanaan postihol hlad a veľké súženie a naši predkovia nenachádzali nijakú potravu.+ 12  Ale Jakob počul, že v Egypte sú potraviny,+ a poslal tam našich predkov po prvý raz.+ 13  Po druhý raz sa dal Jozef spoznať svojim bratom;+ a pred faraónom vyšiel najavo Jozefov rodový pôvod.+ 14  A tak Jozef poslal a zavolal z toho miesta svojho otca Jakoba a všetkých svojich príbuzných+ v počte sedemdesiatpäť duší.+ 15  Jakob išiel do Egypta.+ A zomrel,+ ako i naši predkovia;+ 16  a boli prenesení do Sichemu+ a položení do hrobky,+ ktorú kúpil Abrahám za cenu strieborných peňazí od Chamorových synov v Sicheme.+ 17  Keď sa približoval čas, [aby sa splnil] sľub, ktorý Boh priamo oznámil Abrahámovi, ľud v Egypte rástol a množil sa,+ 18  kým nepovstal iný kráľ nad Egyptom, ktorý nepoznal Jozefa.+ 19  Ten použil vladársku lesť proti nášmu rodu+ a nezákonne nútil otcov odhadzovať svoje novorodeniatka, aby nezostali nažive.+ 20  Práve v tom čase sa narodil Mojžiš+ a bol krásny pred Bohom.+ Tri mesiace ho dojčili v dome [jeho] otca. 21  Avšak keď bol odhalený, vzala si ho faraónova dcéra a vychovala ho ako svojho syna.+ 22  Mojžiš bol vyučený v celej egyptskej múdrosti+. A bol mocný v svojich slovách+ a skutkoch. 23  Keď sa naplnil čas jeho štyridsiateho roku, vošlo mu do srdca, že sa pozrie na svojich bratov, synov Izraela.+ 24  A keď uvidel jedného, s ktorým sa nespravodlivo zaobchádzalo, bránil ho a pomstil týraného a zrazil Egypťana.+ 25  Predpokladal, že jeho bratia pochopia, že Boh im poskytuje záchranu jeho rukou,+ ale oni [to] nepochopili. 26  Nasledujúceho dňa sa zjavil pri nich, keď sa bili, a pokúsil sa ich vzájomne upokojiť+ povediac: ‚Muži, ste bratia. Prečo si navzájom krivdíte?‘+ 27  Ale ten, ktorý krivdil svojmu blížnemu, ho odstrčil a povedal: ‚Kto ťa ustanovil za vládcu a sudcu nad nami?+ 28  Vari ma chceš zmárniť tak, ako si včera zmárnil toho Egypťana?‘+ 29  Po tých slovách sa dal Mojžiš na útek a stal sa cudzím usadlíkom v madianskej krajine,+ kde sa stal otcom dvoch synov.+ 30  A keď sa naplnilo štyridsať rokov, zjavil sa mu na pustatine vrchu Sinaj anjel v ohnivom plameni tŕnistého kra.+ 31  Keď to Mojžiš zazrel, divil sa tomu, čo vidí.+ Ako sa však približoval, aby [to] preskúmal, ozval sa Jehovov hlas: 32  ‚Ja som Boh tvojich predkov, Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov.‘+ Mojžiš sa zľakol a neodvážil sa ďalej skúmať. 33  Jehova mu povedal: ‚Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem.+ 34  Jasne som videl, ako sa zle zaobchádza s mojím ľudom, ktorý je v Egypte,+ a počul som ich ston+ a zostúpil som, aby som ich vyslobodil.+ A teraz poď, pošlem ťa do Egypta.‘+ 35  Toho Mojžiša, ktorého neuznali, keď povedali: ‚Kto ťa ustanovil za vládcu a sudcu?‘,+ toho poslal+ Boh ako vládcu i osloboditeľa rukou anjela, ktorý sa mu zjavil v tŕnistom kre. 36  Tento muž ich vyviedol+ po tom, čo robil predzvesti a znamenia v Egypte+ a v Červenom mori+ a štyridsať rokov+ na pustatine. 37  Toto je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: ‚Boh vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka, ako som ja.‘+ 38  Toto je ten,+ ktorý bol v zbore+ na pustatine s anjelom+, ktorý hovoril na vrchu Sinaj jemu a našim predkom, a dostal živé sväté vyhlásenia+, aby vám ich dal. 39  Naši predkovia ho však odmietli poslúchať, odmietli ho+ a v svojom srdci sa obrátili späť do Egypta+ 40  a povedali Áronovi: ‚Urob nám bohov, aby išli pred nami. Lebo o tomto Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny, nevieme, čo sa mu stalo.‘+ 41  Preto si v tých dňoch urobili teľa+ a prinášali obeť modle a tešili sa z diela svojich rúk.+ 42  Ale Boh sa odvrátil a vydal ich,+ aby preukazovali svätú službu nebeskému vojsku, tak ako je napísané v knihe prorokov:+ ‚Ó, dom Izraela, či ste mi azda dávali obetné [zvieratá] a obete za štyridsať rokov na pustatine?+ 43  Ale ste si vzali stan Molocha+ a hviezdu+ boha Refana, podoby, ktoré ste si urobili, aby ste ich uctievali. Preto vás odvediem+ za Babylon.‘ 44  Naši predkovia mali na pustatine stan svedectva, tak ako nariadil, keď hovoril Mojžišovi, aby ho urobil podľa vzoru, ktorý videl.+ 45  A naši predkovia, ktorí ho prevzali, ho vniesli s Jozuom+ na územie národov,+ ktoré Boh vyhnal pred našimi predkami.+ Tu zostal až do Dávidových dní. 46  Ten našiel priazeň+ v Božích očiach a prosil o [prednosť] zaobstarať príbytok+ pre Jakobovho Boha. 47  Avšak Šalamún postavil preňho dom.+ 48  Napriek tomu Najvyšší nebýva v domoch urobených rukami,+ ako hovorí prorok: 49  ‚„Nebo je mojím trónom+ a zem je mojou podnožou.+ Aký dom mi teda postavíte?“ hovorí Jehova. „Alebo aké je miesto môjho odpočinku?+ 50  Či to všetko neurobila moja ruka?“‘+ 51  Vy zatvrdilí a neobrezaného srdca a uší,+ vy stále odporujete svätému duchu, tak vaši predkovia, ako aj vy.+ 52  Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši predkovia?+ Áno, zabíjali+ tých, ktorí vopred ohlasovali príchod Spravodlivého+, ktorého ste sa teraz stali zradcami a vrahmi,+ 53  vy, čo ste dostali Zákon odovzdaný anjelmi,+ ale nedodržiavali ste ho.“ 54  Keď to počuli, cítili bodnutie pri srdci+ a začali naňho škrípať+ zubami. 55  Ale on, plný svätého ducha, sa zahľadel do neba a videl Božiu slávu a Ježiša, ako stojí po Božej pravici,+ 56  a povedal: „Hľa, vidím otvorené+ nebesia a Syna človeka+ stáť po Božej pravici.“+ 57  Na to vykríkli silným hlasom a zapchali si uši+ a jednomyseľne sa vrhli naňho. 58  A keď ho vyhnali z mesta,+ začali ho kameňovať.+ A svedkovia+ zložili svoje vrchné odevy pri nohách mladého muža, ktorý sa volal Saul.+ 59  A kameňovali Štefana, kým on úpenlivo prosil a povedal: „Pán Ježiš, prijmi môjho ducha.“+ 60  Potom, klesnúc na kolená, zvolal silným hlasom: „Jehova, nepočítaj im tento hriech!“+ A keď to povedal, zosnul.

Poznámky pod čiarou