Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Rimanom 3:1–31

3  V čom je teda nadradenosť Žida,+ alebo aký je úžitok obriezky?+  Veľký v každom ohľade. Predovšetkým preto, že im boli zverené Božie sväté vyhlásenia.+  Čo teda? Ak niektorí neprejavili vieru,+ či ich nedostatok viery zmarí+ Božiu vernosť+?  Nech sa to nikdy nestane! Ale Boh nech je nájdený ako pravdivý+, aj keby bol každý človek nájdený ako luhár,+ ako je aj napísané: „Aby si dokázal, že si spravodlivý v svojich slovách, a aby si zvíťazil, keď budeš súdený.“+  Ale ak naša nespravodlivosť stavia do popredia Božiu spravodlivosť+, čo máme povedať? Azda je Boh nespravodlivý,+ keď prejavuje svoj hnev? (Hovorím ako človek+.)  Nech sa to nikdy nestane! Ako inak bude Boh súdiť svet?+  Ak však mojou lžou viac vynikla Božia+ pravda na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik?+  A [prečo nepovedať]: „Robme zlé, aby prišlo dobré,“+ tak ako nás falošne obviňujú+ a ako niektorí tvrdia, že to hovoríme? Súd+ nad takýmito [ľuďmi] je v súlade s právom.+  Čo teda? Máme lepšie postavenie?+ Vôbec nie! Veď sme vzniesli obvinenie, že všetci, tak Židia, ako aj Gréci, sú pod hriechom,+ 10  ako je napísané: „Niet spravodlivého [človeka], ani jediného;+ 11  niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha.+ 12  Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“+ 13  „Ich hrdlo je otvorený hrob, jazykom podvádzajú.“+ „Jed vreteníc majú za perami.“+ 14  „A ich ústa sú plné preklínania a horkosti.“+ 15  „Ich nohy sa ponáhľajú prelievať krv.“+ 16  „Skaza a bieda je na ich cestách+ 17  a cestu pokoja nepoznali.“+ 18  „Pred ich očami niet bázne pred Bohom.“+ 19  A vieme, že všetko, čo hovorí Zákon+, platí pre tých, ktorí sú pod Zákonom, aby boli umlčané+ každé ústa a aby bol celý svet hoden trestu+ pred Bohom. 20  Preto zo skutkov zákona nebude pred ním žiadne telo vyhlásené za spravodlivé+, lebo pomocou zákona+ je presné poznanie hriechu.+ 21  Ale teraz sa stala Božia spravodlivosť+ zjavnou bez zákona, ako o nej svedčí+ Zákon+ a Proroci+; 22  Božia spravodlivosť prostredníctvom viery v Ježiša Krista+ pre všetkých, ktorí majú vieru.+ Lebo niet žiadneho rozdielu.+ 23  Veď všetci zhrešili+ a nedosahujú Božiu slávu,+ 24  a je to ako veľkorysý dar+, že sú jeho nezaslúženou láskavosťou+ vyhlásení za spravodlivých pomocou vyslobodenia výkupným+, [ktoré zaplatil] Kristus Ježiš. 25  Jeho Boh vystavil ako obeť, aby nastalo zmierenie+ vierou v jeho krv+. To preto, aby ukázal vlastnú spravodlivosť, lebo odpúšťal hriechy,+ ktoré sa stali v minulosti, kým Boh zhovieval;+ 26  aby tak ukázal vlastnú spravodlivosť+ v terajšom čase, aby bol spravodlivý, keď vyhlasuje za spravodlivého+ človeka, ktorý má vieru v Ježiša. 27  Kde je teda vychvaľovanie+? Je vylúčené. Akým zákonom+? [Zákonom] skutkov+? Nie, ale zákonom viery+. 28  Lebo máme zato, že človek je vyhlásený za spravodlivého vierou nezávisle od skutkov zákona.+ 29  Či je on iba Bohom Židov?+ Či nie je aj [Bohom] ľudí z národov?+ Áno, aj ľudí z národov,+ 30  ak je Boh ten,+ ktorý vyhlási obrezaných+ za spravodlivých na základe viery a neobrezaných+ za spravodlivých prostredníctvom ich viery. 31  Rušíme teda svojou vierou zákon?+ Nech sa to nikdy nestane! Naopak, upevňujeme zákon.+

Poznámky pod čiarou