Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Jozua 10:1–43

10  A akonáhle jeruzalemský kráľ Adoni-cédek počul, že Jozua dobyl+ Ai a potom ho oddal zničeniu+ a že tak ako urobil Jerichu+ a jeho kráľovi,+ že tak urobil Aiu a jeho kráľovi+ a že obyvatelia Gibeonu uzavreli s Izraelom mier+ a zostávajú v ich strede, stalo sa,  že dostal veľmi veľký strach,+ pretože Gibeon bolo mesto veľké ako jedno z kráľovských miest a pretože bolo väčšie než Ai+ a všetci jeho muži boli mocní.  Adoni-cédek, jeruzalemský+ kráľ, preto poslal k Hohámovi, hebronskému+ kráľovi, a k Piramovi, jarmútskemu+ kráľovi, a k Jafiovi, lachišskému+ kráľovi, a k Debirovi, eglonskému+ kráľovi, a povedal:  „Príďte ku mne a pomôžte mi a udrime na Gibeon, lebo uzavrel mier s Jozuom a synmi Izraela.“+  A tak sa spoločne zhromaždili a vyšli, päť kráľov Amorejcov+; kráľ Jeruzalema, kráľ Hebrona, kráľ Jarmúta, kráľ Lachiša, kráľ Eglona, tí a všetky ich tábory, a potom táborili oproti Gibeonu a bojovali proti nemu.  Gibeonskí muži teda poslali k Jozuovi do tábora v Gilgale+ a povedali: „Neodťahuj ruku od svojich otrokov.+ Pritiahni k nám rýchlo a zachráň nás a pomôž nám, lebo sa proti nám zhromaždili všetci králi Amorejcov, ktorí obývajú hornatý kraj.“  A tak Jozua vystúpil z Gilgala a s ním všetci bojovníci,+ všetci udatní, mocní muži.+  Potom povedal Jehova Jozuovi: „Neboj sa ich,+ lebo som ti ich dal do ruky.+ Ani jeden muž z nich proti tebe neobstojí.“+  A Jozua vyšiel nečakane proti nim. Vystupoval z Gilgala po celú noc. 10  A Jehova ich pred Izraelom uvrhol do zmätku+ a začali ich zabíjať veľkým zabíjaním+ v Gibeone a prenasledovali ich cez bet-choronské stúpanie a zabíjali ich až do Azéky+ a Makkédy+. 11  A zatiaľ čo utekali pred Izraelom a boli na bet-choronskom klesaní, stalo sa, že Jehova na nich z nebies vrhal veľké kamene+ až do Azéky tak, že umierali. Tých, ktorí zomreli od ľadovca, bolo viac než tých, ktorých synovia Izraela zabili mečom. 12  A vtedy Jozua hovoril Jehovovi, v deň, keď Jehova zanechal Amorejcov synom Izraela, a povedal pred očami Izraela: „Slnko+, buď nehybné nad Gibeonom+a mesiac nad nížinou Aijalon+.“ 13  Slnko preto zostalo nehybné a mesiac sa zastavil, dokiaľ sa národ nepomstil nepriateľom.+ Či to nie je napísané v knihe Jašara+? A slnko sa zastavilo uprostred nebies a neponáhľalo sa zapadať asi tak jeden celý deň.+ 14  A žiaden deň nebol taký ako ten, ani pred ním, ani po ňom, v ktorom Jehova počúval hlas muža,+ lebo Jehova sám bojoval za Izrael.+ 15  Potom sa Jozua a s ním celý Izrael vrátili do tábora v Gilgale.+ 16  Medzitým tých päť kráľov utieklo+ a schovávalo sa v jaskyni pri Makkéde+. 17  Potom Jozuovi oznámili povediac: „Bolo nájdených päť kráľov schovaných v jaskyni pri Makkéde.“+ 18  Jozua na to povedal: „Privaľte veľké kamene k otvoru jaskyne a určite nad tým mužov, aby ich strážili. 19  Vy, vy sa nezastavujte. Naháňajte svojich nepriateľov a udrite na ich zadný voj.+ Nedovoľte im, aby vstúpili do svojich miest, lebo Jehova, váš Boh, ich dal do vašich rúk.“+ 20  A akonáhle ich Jozua a synovia Izraela pozabíjali veľmi veľkým zabíjaním, kým jedni nedospeli k svojmu koncu+ a druhí, ktorí z nich prežili, neunikli a nevstúpili do opevnených miest+, stalo sa, že 21  sa potom všetok ľud vracal v pokoji k Jozuovi do tábora pri Makkéde. Ani jeden muž nepohol dychtivo svojím jazykom proti synom Izraela.+ 22  Jozua potom povedal: „Otvorte otvor jaskyne a vyveďte ku mne z jaskyne tých päť kráľov.“ 23  Hneď tak urobili a vyviedli k nemu z jaskyne tých päť kráľov, kráľa Jeruzalema+, kráľa Hebrona+, kráľa Jarmúta, kráľa Lachiša+ a kráľa Eglona.+ 24  A akonáhle vyviedli tých kráľov k Jozuovi, stalo sa, že Jozua zavolal všetkých mužov Izraela a povedal veliteľom bojovníkov, ktorí šli s ním: „Pristúpte. Položte nohy na šije týchto kráľov.“+ Pristúpili teda a položili im nohy na ich šije.+ 25  A Jozua im ďalej povedal: „Nebojte sa ani sa nedeste.+ Buďte odvážni a silní, lebo podobne urobí Jehova všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete.“+ 26  Potom ich Jozua udrel a usmrtil a povesil na päť kolov a zostali na koloch povesení až do večera.+ 27  A stalo sa, že v čase západu slnka Jozua prikázal a sňali ich z kolov+ a hodili ich do jaskyne, kde sa schovávali. K otvoru jaskyne potom umiestnili balvany – až do tohto dňa. 28  A Jozua v ten deň dobyl Makkédu+ a udrel na ňu ostrím meča. Jej kráľa a každú dušu, ktorá v nej bola, oddal zničeniu.+ Nezanechal žiadneho prežijúceho. Urobil teda kráľovi Makkédy+ tak, ako urobil kráľovi Jericha. 29  Potom Jozua a s ním celý Izrael prešli z Makkédy do Libny a bojovali proti Libne.+ 30  Jehova teda dal aj ju a jej kráľa do ruky Izraela a udreli na ňu a na každú dušu, ktorá v nej bola, ostrím meča. Nezanechali v nej jediného prežijúceho. Urobili jej kráľovi tak, ako urobili kráľovi Jericha.+ 31  Ďalej Jozua a s ním celý Izrael prešli z Libny do Lachiša+ a táborili okolo neho a bojovali s ním. 32  Jehova teda dal Lachiš do ruky Izraela, takže ho na druhý deň dobyli, a udreli naň a na každú dušu, ktorá v ňom bola, ostrím meča,+ podľa všetkého, čo urobili s Libnou. 33  Potom Horam, kráľ Gezera+, vyšiel na pomoc Lachišu. Jozua teda naňho a na jeho ľud udrel, dokiaľ z neho nezostal ani jediný prežijúci.+ 34  Potom Jozua a s ním celý Izrael prešli z Lachiša do Eglona+ a táborili okolo neho a bojovali proti nemu. 35  V ten deň ho dobyli a udreli naň ostrím meča, a každú dušu, ktorá v ňom bola, oddali v ten deň zničeniu, podľa všetkého, čo urobili s Lachišom.+ 36  Potom Jozua a s ním celý Izrael vyšli z Eglona do Hebrona+ a začali proti nemu bojovať. 37  A dobyli ho a udreli ostrím meča naň a na jeho kráľa a všetky jeho mestečká a každú dušu, ktorá v ňom bola. Nezanechal jediného prežijúceho, podľa všetkého, čo urobil s Eglonom. Tak oddal zničeniu jeho a každú dušu, ktorá v ňom bola.+ 38  Nakoniec Jozua a celý Izrael s ním prišli späť do Debira+ a začali proti nemu bojovať. 39  A zmocnil sa ho, aj jeho kráľa a všetkých jeho mestečiek, a udreli naň ostrím meča a každú dušu, ktorá v ňom bola, oddali zničeniu.+ Nezanechali jediného prežijúceho.+ Tak urobili s Debirom a jeho kráľom, tak ako urobil s Hebronom a ako urobil s Libnou a jej kráľom.+ 40  A Jozua potom udrel na celú krajinu hornatého kraja+ a na Negeb+ a Šefelu+ a svahy+ a všetkých ich kráľov. Nezanechal jediného prežijúceho, a všetko, čo dýchalo,+ oddal zničeniu,+ tak ako prikázal Jehova, Boh Izraela.+ 41  A Jozua ich zrážal od Kádeš-barney+ ku Gaze+ a po celej krajine Góšen+ a ku Gibeonu+. 42  A Jozua sa zmocnil všetkých tých kráľov a ich krajiny na jeden raz,+ lebo to bol Jehova, Boh Izraela, kto bojoval za Izrael.+ 43  Potom sa Jozua a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgale.+

Poznámky pod čiarou